Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại phòng giao dịch eahleo ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc đaklak

96 22 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - NGUYỄN DANH ĐỨC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH EAHLEO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Danh Đức DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT Ý NGHĨA TẮT BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần HGĐ Hộ gia đình GD Giao dịch KD Kinh doanh CN Chi nhánh KHCN Khách hàng cá nhân CBCNV Cán công nhân viên NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc MỤC LỤC Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Hoạt động cho vay KH Hộ gia đình NHTM 14 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KH HỘ GIA ĐÌNH CỦA NHTM 20 ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay KD khách hàng HGĐ NHTM 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY KD KHÁCH HÀNG HGĐ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 24 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi Ngân hàng 24 1.3.2 Nhân tố bên 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GIAO DỊCH EAHLEO NGÂN HÀNGTMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Chức nhiệm vụ Phòng giao dịch EaHleo 33 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh PGD Eahleo BIDV Bắc ĐakLak 35 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GD EAHLEO - BIDV BẮC ĐAKLAK 45 2.2.1 Tổng quan cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐakLak 45 2.2.2 Các biện pháp ngân hàng triển khai thời gian qua nhằm mở rộng hoạt động cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình 48 2.2.3 Đánh giá kết trình mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình 50 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KH HGĐ TẠI PGD EAHLEO - BIDV BẮC ĐAKLAK 57 2.3.1 Thành tựu 57 2.3.2 Hạn chế 59 2.3.3 Nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 66 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 66 3.1.1 Thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc ĐakLak 66 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bắc ĐakLak 68 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHÒNG GD EAHLEO - NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 70 3.2.1 Phân loại nhóm khách hàng mục tiêu 70 3.2.2 Xây dựng chế hỗ trợ, hợp tác với đối tƣợng tƣ vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng 71 3.2.3 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình 72 3.2.4 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất BIDV 72 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm 73 3.2.6 Đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động; tăng cƣờng công tác chăm sóc KH 74 3.2.7 Tăng cƣờng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay 74 3.2.8 Áp dụng công nghệ thông tin hoạt động cho vay 75 3.2.9 Giao tiêu tăng số lƣợng KH vay KD HGĐ 76 3.3 KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành 76 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 77 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.3 Tên bảng Kết huy động vốn PGD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak Tình hình cho vay Phòng GD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak Kết hoạt động dịch vụ năm 2013 PGD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak Kết tài năm 2013 PGD EaHleo –BIDV Bắc ĐakLak Trang 35 39 42 43 2.4 Dƣ nợ cho vay kinh doanh KHHGĐ PGD EaHleo 50 2.5 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ cho vay/KH 50 2.6 Thị phần cho vay KD KH HGĐ ngân hàng địa bàn 51 2.7 Cơ cấu dƣ nợ theo kỳ hạn 52 2.8 Cơ cấu cho vay theo hình thức đảm bảo tiền vay 53 2.9 Cơ cấu dƣ nợ KD KH HGĐ theo ngành nghề 54 2.10 Thực trạng RRTD cho vay KD KHHGĐ 56 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Trang 33 2.2 Kết huy động vốn theo đối tƣợng khách hàng 36 2.3 Kết huy động vốn theo thời hạn 37 2.4 Tình hình cho vay theo đối tƣợng khách hàng 39 2.5 Tình hình cho vay theo thời hạn 40 Trong điều kiện cạnh tranh ngân hàng với hệ thống định chế tài trung gian tài trực tiếp diễn với cƣờng độ ngày lớn xu hƣớng tăng tỷ trọng dƣ nợ hoạt động tín dụng bán lẻ xu hƣớng chung Ngân hàng thƣơng mại khắp giới Trong bối cảnh đó, NHTM Việt Nam ngoại lệ Nền kinh tế Việt nam từ lúc bắt đầu mở cửa, hội nhập quốc tế ngày phát triển Thu nhập bình quân đầu ngƣời gia tăng đáng kể, tạo điều kiện nâng cao mức sống dân cƣ Mức sống đƣợc nâng cao, kéo theo nhu cầu tiêu dùng cá nhân tăng cao Mặt khác, kinh tế phát triển gia tăng hội kinh doanh cho chủ thể kinh tế bao gồm hộ gia đình kinh doanh Tất điều nói dẫn tới chiến lƣợc phát triển tín dụng bán lẻ NHTM Việt namPhòng GD lớn hệ thống Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam, Phòng Giao Dịch EaHleo Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Bắc ĐakLak nằm địa bàn phát triển mạnh Tỉnh ĐakLak, có tốc độ tăng trƣởng cao, quan, doanh nghiệp liên tiếp đƣợc thành lập, dân cƣ tập trung ngày đông, nhu cầu đời sống không ngừng gia tăng nên nên hoạt động cho vay kinh doanh hộ gia đình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Tuy nhiên, so với yêu cầu tiềm kết phát triển hoạt động cho vay kinh doanh hộ gia đình chƣa tƣơng xứng Hoạt động tồn điểm bất cập, cần tìm kiếm giải pháp khắc phục nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển mà NH kỳ vọng Mặt khác, chƣa có đƣợc nghiên cứu theo hƣớng NH Với lý “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách 73 quan trọng lựa chọn khách hàng vay vốn Phòng GD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak Đồng thời, qua phân tích thực trạng cho thấy mức chênh lệch lãi suất đầu đầu vào Ngân hàng lớn mạnh đáng kể Ngân hàng BIDV định chế tài lớn, ln đầu việc thực chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc, đặc biệt đầu định hƣớng lãi suất cho vay nhƣ huy động vốn thị trƣởng tài Do đó, phòng giao dịch EaHleo BIDV Bắc ĐakLak có nhiều điều kiện vay với lãi suất cạnh tranh nhƣng phải vào chế điều hành lãi suất NHNN thời kỳ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Tùy theo kỳ hạn, loại tiền, loại hình cho vay, đối tƣợng khách hàng, mà ngân hàng áp dụng mức lãi suất phí khác BIDV thực chế mua bán vốn tập trung theo kỳ hạn khác Do đó, để đảm bảo tính cạnh tranh để thu hút lƣợng lớn khách hàng tạo canh tranh vƣợt trội so với đối thủ, Phòng GD EaHleo đề nghị đƣợc áp dụng mức lãi suất hợp lý đến khách hàng lớn đến nhóm đối tƣợng: nhóm khách hàng mới, nhóm khách hàng kinh doanh 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm - Hoàn thiện phong cách giao tiếp với khách hàng: Thực tốt quy chuẩn đạo đức quy tắc ứng xử nhƣ 10 nguyên tắc giao dịch khách hàng góp phần tạo lên đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng đƣợc kỳ vọng khách hàng - Sắp xếp, bố trí khơng gian giao dịch tạo thuận tiện, thoải mái cho khách hàng, hƣớng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm: có khu vực hƣớng dẫn khách hàng, cán hƣớng dẫn trực tiếp ngày từ khách hàng bƣớc vào cửa phòng dành cho khách hàng VIP 74 - Đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm giúp cho Chi nhánh đạt đƣợc lợi ích tổng thể Đối với khách hàng, giúp giảm thời gian, chi phí tìm sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng có nhu cầu mới; giúp cho khách hàng hƣớng tới chế độ phục vụ đặc biệt, ƣu đãi, quyền lợi cộng thêm; giúp khách hàng yên tâm giao dịch 3.2.6 Đẩy mạnh công tác truyền thông, cổ động; tăng cƣờng cơng tác chăm sóc KH - Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo để khách hàng nắm bắt chủ trƣơng, sách, dịch vụ ngân hàng Có thể tuyên truyền, quảng cáo qua kênh: + Kênh trực tiếp: thông qua mối quan hệ bạn bè, ngƣời thân, khách hàng + Kênh gián tiếp: nhƣ báo chí, đài truyền hình, panơ, áp phích, tờ rơi, trang web, tài trợ thi, tổ chức hội thảo… - Phòng GD EaHleo áp dụng sách khách hàng cá nhân chi nhánh theo công văn 2210/CV - PTSPBL ngày 14/05/2010 tạo ấn tƣợng tốt khách hàng Phòng cần trì thƣờng xun cải tiến cơng tác chăm sóc khách hàng nhƣ đa dạng hóa loại q tặng hƣớng đến thích thú khách hàng nhằm giữ phát triển khách hàng 3.2.7 Tăng cƣờng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay - Tăng cƣờng Kiểm tra trƣớc, sau cho vay - Giáo dục tƣ tƣởng, đạo đức cho cán QHKH - Định giá lại TSĐB theo định kỳ tháng tối đa năm lần - Triển khai xếp hạng tín dụng khách hàng hộ gia đình - Cơ cấu ngành, lĩnh vực cho vay hợp lý, không tập trung vào ngành, lĩnh vực 75 - Xây dựng kiểm soát tập trung hệ thống chấm điểm, xếp hạng khách hàng toàn chi nhánh, để đảm bảo việc xác định hạn mức tín dụng, phân tích định lƣợng rủi ro chi nhánh thống nhất, tránh tình trạng khách hàng vay nhiều nơi, hạn mức khác nhau, loại trừ đƣợc khách hàng khách hàng mục tiêu kết xếp hạng khác nhau… - Tăng cƣờng công tác dự báo Hội sở nhƣ chi nhánh để quản lý rủi ro thị trƣờng - Quản lý tốt rủi ro tác nghiệp thông qua giải pháp tổng thể: chuẩn hóa quy trình sản phẩm, tác nghiệp quản lý kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ; tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội bộ; nâng cao tính bảo mật an tồn liệu, hệ thống lƣu trữ dự phòng liệu liên tục; thiết kế sản phẩm bán lẻ kết hợp với sản phẩm bảo hiểm; trích lập đầy đủ kịp thời quỹ dự phòng rủi ro… 3.2.8 Áp dụng công nghệ thông tin hoạt động cho vay Áp dụng phần mềm đại, phù hợp giúp cho trình xử lý hồnhanh hơn, góp phần tăng suất lao động cho cán giảm bớt thời gian xử lý cho khách hàng Cụ thể: - Cài đặt phần mềm khai thác số liệu, cán cần lấy đƣợc báo cáo tiêu quản lý, tiêu phòng đánh giá phần trăm thực so với kế hoạch; danh sách khách hàng đến hạn trả nợ gốc, lãi; danh sách khách hàng nợ nhóm 2, nợ xấu, nợ ngoại bảng, lãi treo, lãi dự thu giúp cho cán đỡ thời gian việc lấy số liệu thủ công để dành thời gian cho công tác thẩm định, xử lý hồ sơ góp phần đẩy mạnh mở rộng cho vay - Phần mềm chấm điểm khách hàng, cần nhập thơng số vào từ tự động in tất mẫu biểu, hợp đồng giúp thời gian xử lý hồnhanh 76 3.2.9 Giao tiêu tăng số lƣợng KH vay KD HGĐ Khi giao tiêu kế hoạch kinh doanh cần giao thêm tiêu tăng trƣởng số lƣợng KH HGĐ KD hàng quý để đẩy mạnh đối tƣợng khách hàng Khi giao tiêu tăng trƣởng đạt đƣợc hai mục tiêu: + Thứ nhất, cán chủ động tìm kiếm, lôi kéo khách hàng đủ điều kiện với ngân hàng góp phần làm cho ngày tăng khách hàng ngân hàng + Thứ hai, hạn chế đƣợc tình trạng cán chạy theo số dƣ cuối kỳ cách đẩy mạnh dƣ nợ khách hàngcho vay kỹ thuật tăng dƣ nợ cuối kỳ sau tụt giảm nhanh 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Để mở rộng hoạt động cho vay khách hàng HGĐ KD khơng có cố gắng từ phía ngân hàng mà cần có hỗ trợ từ phía Nhà nƣớc Sự phát triển hoạt động cho vay KD khách hàng hộ gia đình có lợi cho việc tang thu NSNN Do vậy, nhà nƣớc cần tạo điều kiện thuận lợi có sách hợp lý để phát triển loại hình cho vay Với số giải pháp sau: Các ngành cần cải tiến thủ tục hành tạo điều kiện cho tổ chức cho vay việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ Thực biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực thi trách nhiệm dân khách hàng quan hệ cho vay với ngân hàng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố cần xây dựng khung giá nhà đất sát giá thị trƣờng đồng thời đảm bảo tính kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ngân hàng 77 Cơ quan công chứng, quan đăng ký giao dịch bảo đảm cần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng q trình cơng chứng, đăng ký hồgiao dịch bảo đảm Sửa đổi Bộ luật dân theo hƣớng phù hợp thực tiễn giúp thuận lợi cho KH HGĐ trình chấp tài sản chấp: Hiện quy định tất thành viên hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên phải ký hồ sơ TSBĐ ủy quyền định tài sản hộ tài sản thực tế vợ chồng chủ hộ GĐ, phụ thuộc, học, làm ăn xa dẫn đến khó khăn cho khách hàng HGĐ làm thủ tục chấp TS làm ảnh hƣởng đến thời gian làm thủ tục vay vốn KH 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - NHNN cần điều hành chủ động mang tính định hƣớng cao, có sách trung, dài hạn, phản ứng kịp thời với diễn biến thị trƣờng tránh điều hành giật cục làm ảnh hƣởng lớn đến hoạt động NHTM - Nâng cao chất lƣợng tra xử lý nghiêm ngân hàng xé rào làm hỗn loạn thị trƣờng - Nâng cao lực quản lý điều hành NHTM Nhƣ thế, đảm bảo tính an toàn lành mạnh cho hoạt động toàn hệ thống kinh tế - NHNN cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để thƣờng xuyên cập nhập kịp thời thông tin khách hàng Đảm bảo khách hàng có vấn đề với TCTD TCTD khác nhận biết đƣợc Chấm dứt xử lý trƣờng hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin TCTD 78 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Tăng cƣờng công tác đào tạo cấp độ hệ thống cán QHKH kiến thức, kỹ năng: thẩm định, phòng ngừa rủi ro, bán hàng, thu hồi nợ xấu, kỹ đàm phán - Có chế khen thƣởng, động viên kịp thời với đội ngũ bán hàng - Ban hành quy trình, mẫu biểu đơn giản, thủ tục ngắn gọn nhƣng bảo đảm kiểm soát đƣợc rủi ro 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng luận văn giải vấn đề sau: - Phân tích đề xuất giải pháp Các bao gồm: Định hƣớng hoạt động cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak nhận định rút từ kết phân tích thực trạng mở rộng cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay KD KH HGĐ Phòng GD EaHleo BIDV Bắc ĐakLak Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị BIDV TW Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất 80 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng - Phân tích, lý giải vấn đề liên quan đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại (nội dung mở rộng cho vay khách hàng cá nhân; tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng; nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân) - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay khách hàng HGĐ kinh doanh Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam Chi nhánh Bắc ĐakLak dựa tiêu chí đánh giá q trình mở rộng cho vay khách hàng cá nhân đƣợc nêu chƣơng - Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến trình mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thời gian qua - Phân tích đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng HGĐ KD Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh Bắc ĐakLak Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trần Khôi An (2010), “Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế tƣ nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [2] Đặng Ngọc Việt (2012), :Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam CN Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [3] Phạm Tƣờng Huy (2009), “Mở rộng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [4] Ngô Thanh Tuấn (2011), “Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Việt Á Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng PHỤ LỤC QUY TRÌNH TÍN DỤNG BÁN LẺ ÁP DỤNG TẠI CHI NHÁNH ... Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐakLak Chƣơng 3: Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng Hộ gia đình Phòng GD EaHleo - Ngân hàng TMCP ĐTP& Việt Nam – Chi. .. rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình Phòng Giao dịch EaHleo triển – Đầu Tƣ Phát Bắc. .. MỞ RỘNG CHO VAY KINH DOANH KHÁCH HÀNG HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHỊNG GIAO DỊCH EAHLEO – NGÂN HÀNGTMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐAKLAK 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA PHÒNG GD EAHLEO
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại phòng giao dịch eahleo ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc đaklak , Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh khách hàng hộ gia đình tại phòng giao dịch eahleo ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh bắc đaklak

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn