Đánh giá chất lượng dịch vụ kênh truyền hình QRT của đài phát thanh truyền hình quảng nam nghiên cứu tại thành phố tam kỳ, quảng nam

142 12 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ VIỆT HÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KÊNH TRUYỀN HÌNH QRT CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM: NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ VIỆT HÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KÊNH TRUYỀN HÌNH QRT CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM: NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ TAM KỲ, QUẢNG NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn tài liệu tham khảo sử dụng cho luận văn trung thực có nguồn trích dẫn rõ ràng Người cam đoan Trần Thị Việt Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH 11 1.1 DỊCH VỤ 11 1.1.1 Định nghĩa dịch vụ 11 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ 11 1.2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH 12 1.2.1 Chất lượng dịch vụ 12 1.2.2 Chất lượng dịch vụ truyền hình 14 1.2.3 Lợi ích nghiên cứu chất lượng dịch vụ dịch vụ truyền hình 14 1.3 CÁC MƠ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 15 1.3.1 Mơ hình IPA (Importance – Performance Analysis (IPA)) 15 1.3.2 Mô hình SERVQUAL 18 1.3.3 Mơ hình SERVPERF (biến thể mơ hình SERVQUAL) 19 1.4 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH 19 1.5 CHỈ SỐ HÀI LỊNG CỦA KHÁN GIẢ THƠNG QUA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 22 1.6 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ 23 1.6.1 Khái niệm dịch vụ truyền hình quảng bá 23 1.6.2.Đặc điểm tác động thơng tin truyền hình đến khán giả 27 1.6.3 Đặc điểm khán giả truyền hình 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ KÊNH QRT CỦA ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Đài Phát – Truyền hình Quảng Nam 31 2.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 33 2.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 33 2.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 34 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 35 2.5.1 Phương pháp chuyên gia 35 2.5.2 Thảo luận nhóm 37 2.6 XÂY DỰNG THANG ĐO 38 2.7 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 47 2.8 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 48 2.9 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC ĐỊNH LƯỢNG 48 2.9.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 49 2.9.2 Phân tích độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 3.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 53 3.1.1 Đặc điểm nhân học 53 3.1.2 Thời lượng thời gian xem truyền hình 55 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO: KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA 56 3.2.1 Thang đo Nội dung chương trình 56 3.2.2.Thang đo Hình thức chương trình 57 3.2.3 Thang đo Kết cấu chương trình 58 3.2.4 Thang đo Âm hình ảnh kênh 59 3.2.5 Thang đo Thể người dẫn chương trình 60 3.2.6 Thang đo Quảng cáo kênh 61 3.2.7 Thang đo Chất lượng truyền sóng 62 3.3 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO: PHÂN TÍCH EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS( EFA) 63 3.3.1 Nhóm nhân tố Chất lượng dịch vụ chức 63 3.3.2 Nhân tố Chất lượng dịch vụ kỹ thuật: Chất lượng truyền sóng 68 3.3 ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KÊNH QRT CỦA ĐÀI PHÁT THÀNH TRUYỀN HÌNH QUẢNG NAM QUA MƠ HÌNH MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG – MỨC ĐỘ THỰC HIỆN (IMPORTANCE – PERFORMANCE ANALYSIS) 69 3.4 CHỈ SỐ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG CSI (CUSTOMER SATISFACTION INDEX) CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH QRT 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 82 4.1 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 82 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠNG TÁC QUẢN LÝ 85 4.2.1 Nâng cao mức độ am hiểu nhu cầu thông tin khán giả 85 4.2.2 Nâng cao chất lượng chương trình 86 4.2.3 Phát triển đào tạo đội ngũ cán làm truyền hình 89 4.2.4 Tạo điều kiện quản lý chặt chẽ, xã hội hóa sản xuất phát sóng chương trình truyền hình kênh truyền hình QRT 90 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT EFA : Phân tích nhân tố khám phá GS : Giám sát góp ý HH : Phương tiện vật chất hữu hình KMO : Kaiser-Meyer-Olkin LP : Phí lệ phí NL : Năng lực cơng chức TC : Độ tin cậy TĐ : Thái độ tinh thần phục vụ TT : Thủ tục quy trình UBND : Uỷ ban nhân dân THVN : Truyền hình Việt nam PT-TH : Phát – Truyền hình CSI : Custumer Satisfaction Index CB,VC : Cán bộ, Viên chức IPA : Importance – Performance Analysis CNTT : Công nghệ thông tin DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Tên bảng Tổng hợp yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ truyền hình nghiên cứu trước Trang 21 2.1 Kết tổng hợp vấn chuyên gia 35 2.2 Thang đo nội dung (09 báo) 38 2.3 Thang đo hình thức chương trình (07 báo) 39 2.4 Thang đo kết cấu chương trình (07 báo) 40 2.5 Thang đo âm thanh, hình ảnh kênh (06 báo) 41 2.6 Thang đo thể người dẫn chương trình 42 2.7 Thang đo Quảng cáo kênh (6 báo) 43 2.8 Thang đo chất lượng sóng truyền hình (05 báo) 44 2.9 Thang đo (lý thuyết) chất lượng dịch vụ truyền hình 45 3.1 Đặc điểm nhân học 53 3.2 Thời lượng, thời điểm thể loại xem QRT 55 3.3 Cronbach's Alpha thang đo Nội dung chương trình 57 3.4 3.5 3.6 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Nội dung chương trình Cronbach's Alpha thang đo Hình thức chương trình Hệ số tương quan biến tổng Hình thức chương trình 57 58 58 3.7 Cronbach's Alpha thang đo Kết cấu chương trình 58 3.8 Hệ số tương quan biến tổng Kết cấu chương trình 59 3.9 Cronbach's Alpha thang đo Âm hình ảnh kênh 59 Số hiệu bảng 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 Tên bảng Hệ số tương quan biến tổng Âm hình ảnh kênh Cronbach's Alpha thang đo Thể người dẫn chương trình Hệ số tương quan biến tổng thang đo Thể người dẫn chương trình Cronbach's Alpha thang đo Quảng cáo kênh Hệ số tương quan biến tổng thang đo Quảng cáo kênh Cronbach's Alpha thang đo Chất lượng truyền sóng Hệ số tương quan biến tổng thang đo Chất lượng truyền sóng KMO kiểm định Barlett Trích thơng tin từ Biểu tính tổng phương sai trích (Total Variance Explained) Ma trận nhân tố với phép quay Varimax (Rotated Component Matrix) Thang đo thành phần Chất lượng dịch vụ chức KMO kiểm định Barlett cho thang đo Chất lượng truyền sóng So sánh khác hai tham số trung bình P– I Chỉ số hài lòng (CSI) khán giả kênh QRT Đài phát - truyền hình Quảng Nam Trang 60 60 61 61 61 62 62 63 64 65 67 69 70 77 Scale Statistics Mean Variance 29.3518 Std Deviation 28.754 N of Items 5.36229 Reliability Case Processing Summary N Cases Valid % 469 100.0 0 469 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 802 Item Statistics Mean Std Deviation N CLKT1 3.8785 77635 469 CLKT2 3.8124 78649 469 CLKT3 3.9126 80519 469 CLKT4 3.8486 88464 469 CLKT5 2.8593 1.51397 469 CLKT6 4.3923 90796 469 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CLKT1 18.3881 11.969 817 726 CLKT2 18.4542 12.154 764 736 CLKT3 18.3539 11.580 864 713 CLKT4 18.4179 12.090 665 750 CLKT5 19.4072 14.080 052 955 CLKT6 18.3113 11.591 839 717 Scale Statistics Mean 22.7036 Variance 13.226 Std Deviation 3.63677 N of Items Case Processing Summary N Cases % Valid 469 100.0 0 469 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 843 Item Statistics Mean Std Deviation N DCT1 3.9552 82179 469 DCT2 2.8465 1.29673 469 DCT3 4.4030 87320 469 DCT4 4.3689 90486 469 DCT5 4.3454 90114 469 DCT6 4.4456 85218 469 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted DCT1 20.4094 12.332 904 763 DCT2 21.9552 17.479 -.022 968 DCT3 20.3987 12.514 914 764 DCT4 20.4328 12.383 899 765 DCT5 20.4563 13.826 640 815 DCT6 20.3561 12.790 887 771 Scale Statistics Mean 24.3646 Variance 13.382 Std Deviation 3.65811 N of Items Reliability Case Processing Summary N Cases Valid % 469 100.0 0 469 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 811 Item Statistics Mean Std Deviation N QC1 3.5373 78799 469 QC2 3.4968 82592 469 QC3 3.4456 89379 469 QC4 3.5864 75356 469 QC5 3.6226 68282 469 QC6 2.6439 1.44968 469 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QC1 16.7953 11.283 802 739 QC2 16.8358 11.031 809 734 QC3 16.8870 11.088 716 750 QC4 16.7463 11.459 808 741 QC5 16.7100 12.411 680 769 QC6 17.6887 12.565 144 938 Scale Statistics Mean 20.3326 Variance 16.150 Std Deviation 4.01868 N of Items Reliability Case Processing Summary N Cases % Valid a Excluded Total 469 100.0 0 469 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 802 Item Statistics Mean Std Deviation N TS1 4.3348 92270 469 TS2 4.2345 93849 469 TS3 4.2601 93629 469 TS4 2.6162 1.30492 469 TS5 4.2900 99417 469 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TS1 15.4009 9.292 827 695 TS2 15.5011 9.280 811 698 TS3 15.4755 9.305 808 700 TS4 17.1194 12.392 077 946 TS5 15.4456 9.423 719 723 Scale Statistics Mean 19.7356 Variance 14.797 Std Deviation 3.84675 N of Items Factor Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compon ent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 6.783 18.842 18.842 6.783 18.842 18.842 5.476 15.212 15.212 5.450 15.139 33.981 5.450 15.139 33.981 5.278 14.662 29.874 5.073 14.092 48.073 5.073 14.092 48.073 4.983 13.842 43.716 4.504 12.511 60.585 4.504 12.511 60.585 4.597 12.769 56.485 3.938 10.940 71.525 3.938 10.940 71.525 4.335 12.043 68.528 3.078 8.551 80.075 3.078 8.551 80.075 4.157 11.548 80.075 767 2.130 82.206 630 1.750 83.956 570 1.582 85.538 10 524 1.455 86.993 11 487 1.353 88.346 12 471 1.309 89.655 13 400 1.112 90.767 14 363 1.009 91.776 15 322 895 92.671 16 309 859 93.530 17 282 782 94.312 18 270 751 95.063 19 238 662 95.725 20 226 628 96.353 21 216 601 96.955 22 175 486 97.441 23 139 386 97.827 24 123 341 98.168 25 111 309 98.477 26 109 303 98.780 27 084 235 99.014 28 083 230 99.245 29 076 210 99.455 30 061 169 99.624 31 055 152 99.777 32 026 073 99.850 33 024 067 99.917 34 015 040 99.957 35 010 027 99.985 36 006 015 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Nhạc hiệu chương trình hay 855 -.325 -.329 QRT có hình thức thể chương trình phong phú 842 -.368 -.311 Hình thức thể QRT mang đậm giá trị văn hóa vùng miền 831 -.355 -.303 QRT ln đổi cách thể chương trình 787 -.352 Hình hiệu chương trình đẹp 771 -.351 Hình thức chương trình QRT phù hợp với thể loại chương trình 732 -.313 Dù phải làm đón xem nhiều chương trình hay QRT 313 Các chương trình QRT xếp phát sóng vào khung hợp lý 788 322 782 Có thể nhớ chương trình phát vào nào, ngày 347 754 Các chương trình với thể loại đan xen nên không cảm thấy nhàm chán 375 703 QRT khơng có kết cấu chương trình lặp lại 361 658 358 Kết cấu chương trình phát sóng QRT ổn định 399 622 333 QRT thường phát sóng chương trình giới thiệu 350 568 312 QRT có chương trình giải trí phong phú 715 Nội dung chương trình QRT gần gũi, phù hợp với văn hóa xứ Quảng 696 357 -.344 Chương trình chun mục QRT có nội dung sâu sắc 642 432 Chương trình thời QRT ln kịp thời 634 499 Thơng tin chương trình thời QRT ln xác 625 373 Chương trình QRT có thơng tin thiết thực cho sống 601 503 Chương trình QRT có tính giáo dục cao 601 422 QRT có chương trình giải trí hấp dẫn 584 Người dẫn chương trình QRT có chất giọng phù hợp với chương trình đảm nhận 351 -.622 349 497 -.618 Người dẫn chương trình QRT có chất giọng truyền cảm Âm hình ảnh chương trình phù hợp 301 347 517 -.605 Người dẫn chương trình QRT có chất giọng tốt 331 317 496 -.565 Người dẫn chương trình QRT thể cách giao tiếp tự nhiên 330 319 453 -.521 -.350 346 680 315 679 Hình ảnh chương trình ln mang tính xác thực/ thời Hình ảnh tạo từ nhiều góc quay, có chiều sâu 319 -.329 Người dẫn chương trình QRT có am hiểu kiến thức -.310 370 -.353 647 Hình ảnh chương trình QRT phù hợp với lời bình chương trình -.311 368 -.343 593 396 -.343 578 351 QRT có hình ảnh rõ đẹp, khơng bị nhòe 346 Các Logo nhà tài trợ không gây phản cảm 405 -.443 309 610 Thời lượng quảng cáo QRT hợp lý 456 -.399 328 583 Quảng cáo QRT phù hợp với phong mỹ tục người Việt Nam 493 -.383 340 577 Quảng cáo QRT có nội dung chân thực 404 -.435 Quảng cáo QRT phát vào khung phù hợp 448 -.316 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .568 312 527 Rotated Component Matrix a Component QRT có hình thức thể chương trình phong phú 975 Nhạc hiệu chương trình hay 968 Hình thức thể QRT mang đậm giá trị văn hóa vùng miền 958 QRT ln đổi cách thể chương trình 925 Hình hiệu chương trình đẹp 924 Hình thức chương trình QRT phù hợp với thể loại chương trình 867 Có thể nhớ chương trình phát vào nào, ngày 949 Dù phải làm đón xem nhiều chương trình hay QRT 930 QRT khơng có kết cấu chương trình lặp lại 863 Các chương trình với thể loại đan xen nên không cảm thấy nhàm chán 853 Các chương trình QRT xếp phát sóng vào khung hợp lý 851 Kết cấu chương trình phát sóng QRT ổn định 836 QRT thường phát sóng chương trình giới thiệu 734 QRT có chương trình giải trí phong phú 833 Chương trình thời QRT ln kịp thời 830 Chương trình chun mục QRT có nội dung sâu sắc 812 Chương trình QRT có thơng tin thiết thực cho sống 803 Thơng tin chương trình thời QRT ln xác 802 Chương trình QRT có tính giáo dục cao 774 Nội dung chương trình QRT gần gũi, phù hợp với văn hóa xứ Quảng 758 QRT có chương trình giải trí hấp dẫn 649 Người dẫn chương trình QRT có chất giọng tốt 974 Âm hình ảnh chương trình phù hợp 973 Người dẫn chương trình QRT có chất giọng truyền cảm 973 Người dẫn chương trình QRT thể cách giao tiếp tự nhiên 948 Người dẫn chương trình QRT có chất giọng phù hợp với chương trình đảm nhận 813 Hình ảnh chương trình ln mang tính xác thực/ thời 969 Người dẫn chương trình QRT có am hiểu kiến thức 962 QRT có hình ảnh rõ đẹp, khơng bị nhòe 924 Hình ảnh chương trình QRT phù hợp với lời bình chương trình 907 Hình ảnh tạo từ nhiều góc quay, có chiều sâu 823 Các Logo nhà tài trợ không gây phản cảm 914 Quảng cáo QRT phù hợp với phong mỹ tục người Việt Nam 911 Thời lượng quảng cáo QRT hợp lý 903 Quảng cáo QRT có nội dung chân thực 859 Quảng cáo QRT phát vào khung phù hợp 832 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Compon ent 761 339 -.239 235 226 379 -.162 796 032 319 -.298 -.386 017 -.067 807 467 354 035 155 300 517 -.629 -.332 334 -.429 396 -.114 -.294 724 186 -.432 009 -.103 378 -.316 748 Component Transformation Matrix Compon ent 761 339 -.239 235 226 379 -.162 796 032 319 -.298 -.386 017 -.067 807 467 354 035 155 300 517 -.629 -.332 334 -.429 396 -.114 -.294 724 186 -.432 009 -.103 378 -.316 748 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Descriptives Descriptive Statistics N Mean Std Deviation TND1 469 4.4819 64566 TND3 469 4.4009 73473 TND4 469 4.5416 58915 TND5 469 4.4542 72834 TND6 469 4.4563 71962 TND7 469 4.4797 69038 TND8 469 4.4243 71695 TND9 469 4.4648 70812 THT1 469 3.7249 82628 THT3 469 3.8273 83846 THT4 469 3.7761 87155 THT5 469 3.8166 88220 THT6 469 3.7377 86817 THT7 469 3.7036 80570 TKC1 469 4.2090 87648 TKC2 469 4.1429 84407 TKC3 469 4.2857 92878 TKC4 469 4.1215 83471 TKC5 469 4.2601 88466 TKC6 469 4.1535 90458 TKC7 469 4.1791 96405 TCLKT1 469 3.8785 77635 TCLKT2 469 3.8124 78649 TCLKT3 469 3.9126 80519 TCLKT4 469 3.8486 88464 TCLKT6 469 4.3923 90796 TDCT1 469 3.9552 82179 TDCT3 469 4.4030 87320 TDCT4 469 4.3689 90486 TDCT5 469 4.3454 90114 TDCT6 469 4.4456 85218 TQC1 469 3.5373 78799 TQC2 469 3.4968 82592 TQC3 469 3.4456 89379 TQC4 469 3.5864 75356 TQC5 469 3.6226 68282 TTS1 469 4.3348 92270 TTS2 469 4.2345 93849 TTS3 469 4.2601 93629 TTS5 469 4.2900 99417 ND1 469 3.6482 1.07512 ND3 469 3.9254 1.00892 ND4 469 4.2111 1.01916 ND5 469 4.1194 93748 ND6 469 3.9467 1.00816 ND7 469 3.7463 1.04063 ND8 469 3.6333 1.08103 ND9 469 3.9168 1.11876 HT1 469 2.5139 1.27698 HT3 469 3.9446 88259 HT4 469 3.7463 1.09272 HT5 469 3.6567 1.14329 HT6 469 3.5629 1.13548 HT7 469 3.0597 1.40232 KC1 469 3.9659 1.40013 KC2 469 3.6439 1.14498 KC3 469 3.6567 1.14702 KC4 469 3.6994 1.14037 KC5 468 3.7009 1.33806 KC6 469 3.7633 1.13485 KC7 469 3.8102 1.10951 CLKT1 469 3.8891 1.02348 CLKT2 469 3.8955 1.13781 CLKT3 469 2.8337 1.31317 CLKT4 469 2.8614 1.33813 CLKT6 469 2.7036 1.33957 DCT1 469 3.1087 1.24332 DCT3 469 3.8060 1.11645 DCT4 469 3.7825 1.11690 DCT5 469 3.9701 1.03112 DCT6 469 3.8380 1.10717 QC1 469 2.8401 1.32450 QC2 469 2.8998 1.30604 QC3 469 2.9126 1.21899 QC4 469 3.8145 1.08689 QC5 469 3.7996 1.10859 TS1 469 3.8955 1.01472 TS2 469 3.6610 1.07923 TS3 469 3.8017 1.11761 TS5 469 3.9019 1.01220 Valid N (listwise) 468 T-Test Paired Samples Statistics Mean Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair 10 Pair 11 Pair 12 Pair 13 N Std Deviation Std Error Mean ND1 3.6482 469 1.07512 04964 TND1 4.4819 469 64566 02981 ND3 3.9254 469 1.00892 04659 TND3 4.4009 469 73473 03393 ND4 4.2111 469 1.01916 04706 TND4 4.5416 469 58915 02720 ND5 4.1194 469 93748 04329 TND5 4.4542 469 72834 03363 ND6 3.9467 469 1.00816 04655 TND6 4.4563 469 71962 03323 ND7 3.7463 469 1.04063 04805 TND7 4.4797 469 69038 03188 ND8 3.6333 469 1.08103 04992 TND8 4.4243 469 71695 03311 ND9 3.9168 469 1.11876 05166 TND9 4.4648 469 70812 03270 HT1 2.5139 469 1.27698 05897 THT1 3.7249 469 82628 03815 HT3 3.9446 469 88259 04075 THT3 3.8273 469 83846 03872 HT4 3.7463 469 1.09272 05046 THT4 3.7761 469 87155 04024 HT5 3.6567 469 1.14329 05279 THT5 3.8166 469 88220 04074 HT6 3.5629 469 1.13548 05243 Pair 14 Pair 15 Pair 16 Pair 17 Pair 18 Pair 19 Pair 20 Pair 21 Pair 22 Pair 23 Pair 24 Pair 25 Pair 26 Pair 27 Pair 28 Pair 29 Pair 30 Pair 31 Pair 32 Pair 33 Pair 34 THT6 3.7377 469 86817 04009 HT7 3.0597 469 1.40232 06475 THT7 3.7036 469 80570 03720 KC1 3.9659 469 1.40013 06465 TKC1 4.2090 469 87648 04047 KC2 3.6439 469 1.14498 05287 TKC2 4.1429 469 84407 03898 KC3 3.6567 469 1.14702 05296 TKC3 4.2857 469 92878 04289 KC4 3.6994 469 1.14037 05266 TKC4 4.1215 469 83471 03854 KC5 3.7009 468 1.33806 06185 TKC5 4.2650 468 87939 04065 KC6 3.7633 469 1.13485 05240 TKC6 4.1535 469 90458 04177 KC7 3.8102 469 1.10951 05123 TKC7 4.1791 469 96405 04452 CLKT1 3.8891 469 1.02348 04726 TCLKT1 3.8785 469 77635 03585 CLKT2 3.8955 469 1.13781 05254 TCLKT2 3.8124 469 78649 03632 CLKT3 2.8337 469 1.31317 06064 TCLKT3 3.9126 469 80519 03718 CLKT4 2.8614 469 1.33813 06179 TCLKT4 3.8486 469 88464 04085 DCT1 3.1087 469 1.24332 05741 TDCT1 3.9552 469 82179 03795 DCT3 3.8060 469 1.11645 05155 TDCT3 4.4030 469 87320 04032 DCT4 3.7825 469 1.11690 05157 TDCT4 4.3689 469 90486 04178 DCT5 3.9701 469 1.03112 04761 TDCT5 4.3454 469 90114 04161 DCT6 3.8380 469 1.10717 05112 TDCT6 4.4456 469 85218 03935 CLKT6 2.7036 469 1.33957 06186 TCLKT6 4.3923 469 90796 04193 QC1 2.8401 469 1.32450 06116 TQC1 3.5373 469 78799 03639 QC2 2.8998 469 1.30604 06031 TQC2 3.4968 469 82592 03814 QC3 2.9126 469 1.21899 05629 Pair 35 Pair 36 Pair 37 Pair 38 Pair 39 Pair 40 TQC3 3.4456 469 89379 04127 QC4 3.8145 469 1.08689 05019 TQC4 3.5864 469 75356 03480 QC5 3.7996 469 1.10859 05119 TQC5 3.6226 469 68282 03153 TS1 3.8955 469 1.01472 04686 TTS1 4.3348 469 92270 04261 TS2 3.6610 469 1.07923 04983 TTS2 4.2345 469 93849 04334 TS3 3.8017 469 1.11761 05161 TTS3 4.2601 469 93629 04323 TS5 3.9019 469 1.01220 04674 TTS5 4.2900 469 99417 04591 Paired Samples Test Paired Differences Mean Std Std Error Deviation Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper t df Sig (2tailed) Pair ND1 - TND1 -.83369 1.27352 05881 -.94924 -.71813 -14.177 468 000 Pair ND3 - TND3 -.47548 1.21156 05594 -.58541 -.36555 -8.499 468 000 Pair ND4 - TND4 -.33049 1.17831 05441 -.43741 -.22357 -6.074 468 000 Pair ND5 - TND5 -.33475 1.06663 04925 -.43154 -.23797 -6.797 468 000 Pair ND6 - TND6 -.50959 1.21177 05595 -.61955 -.39964 -9.107 468 000 Pair ND7 - TND7 -.73348 1.19979 05540 -.84234 -.62461 -13.239 468 000 Pair ND8 - TND8 -.79104 1.32813 06133 -.91156 -.67053 -12.899 468 000 Pair ND9 - TND9 -.54797 1.29774 05992 -.66573 -.43022 -9.144 468 000 Pair HT1 - THT1 -1.21109 1.52480 07041 -1.34944 -1.07273 -17.201 468 000 Pair 10 HT3 - THT3 11727 1.23737 05714 00499 22955 2.052 468 041 Pair 11 HT4 - THT4 -.02985 1.38489 06395 -.15551 09581 -.467 468 641 Pair 12 HT5 - THT5 -.15991 1.38444 06393 -.28554 -.03429 -2.501 468 013 Pair 13 HT6 - THT6 -.17484 1.43793 06640 -.30531 -.04437 -2.633 468 009 Pair 14 HT7 - THT7 -.64392 1.67404 07730 -.79582 -.49202 -8.330 468 000 Pair 15 KC1 - TKC1 -.24307 1.67069 07715 -.39466 -.09148 -3.151 468 002 Pair 16 KC2 - TKC2 -.49893 1.31009 06049 -.61781 -.38006 -8.248 468 000 Pair 17 KC3 - TKC3 -.62900 1.42133 06563 -.75797 -.50003 -9.584 468 000 Pair 18 KC4 - TKC4 -.42217 1.30122 06008 -.54024 -.30411 -7.026 468 000 Pair 19 KC5 - TKC5 -.56410 1.67299 07733 -.71607 -.41214 -7.294 467 000 Pair 20 KC6 - TKC6 -.39019 1.44972 06694 -.52174 -.25865 -5.829 468 000 Pair 21 KC7 - TKC7 -.36887 1.57788 07286 -.51204 -.22570 -5.063 468 000 Pair 22 CLKT1 - TCLKT1 01066 1.22208 05643 -.10023 12155 189 468 850 Pair 23 CLKT2 - TCLKT2 08316 1.32510 06119 -.03708 20339 1.359 468 175 Pair 24 CLKT3 - TCLKT3 -1.07889 1.49506 06904 -1.21455 -.94323 -15.628 468 000 Pair 25 CLKT4 - TCLKT4 -.98721 1.56888 07244 -1.12956 -.84485 -13.627 468 000 Pair 26 DCT1 - TDCT1 -.84648 1.45513 06719 -.97852 -.71445 -12.598 468 000 Pair 27 DCT3 - TDCT3 -.59701 1.52110 07024 -.73504 -.45899 -8.500 468 000 Pair 28 DCT4 - TDCT4 -.58635 1.36168 06288 -.70991 -.46280 -9.325 468 000 Pair 29 DCT5 - TDCT5 -.37527 1.34606 06216 -.49740 -.25313 -6.038 468 000 Pair 30 DCT6 - TDCT6 -.60768 1.36643 06310 -.73166 -.48369 -9.631 468 000 Pair 31 CLKT6 - TCLKT6 -1.68870 1.64768 07608 -1.83821 -1.53919 -22.196 468 000 Pair 32 QC1 - TQC1 -.69723 1.56006 07204 -.83878 -.55567 -9.679 468 000 Pair 33 QC2 - TQC2 -.59701 1.62436 07501 -.74440 -.44962 -7.960 468 000 Pair 34 QC3 - TQC3 -.53305 1.59241 07353 -.67754 -.38856 -7.249 468 000 Pair 35 QC4 - TQC4 22814 1.37483 06348 10340 35289 3.594 468 000 Pair 36 QC5 - TQC5 17697 1.36212 06290 05338 30057 2.814 468 005 Pair 37 TS1 - TTS1 -.43923 1.36932 06323 -.56348 -.31498 -6.947 468 000 Pair 38 TS2 - TTS2 -.57356 1.42228 06567 -.70262 -.44451 -8.733 468 000 Pair 39 TS3 - TTS3 -.45842 1.36222 06290 -.58203 -.33482 -7.288 468 000 Pair 40 TS5 - TTS5 -.38806 1.40160 06472 -.51524 -.26088 -5.996 468 000 ... tài: “Đánh giá chất lượng kênh QRT Đài Phát – Truyền hình Quảng Nam: Nghiên cứu thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát nghiên cứu đo lường đánh... Nam (QRT) , kênh VTV1, VTV2, VTV3 Đài THVN; Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam có khoảng 65 kênh kênh truyền hình ngồi nước; dịch vụ truyền hình MyTV với 95 kênh; gói kênh vệ tinh VTC có 100 kênh, ... sách chất lượng QRT sao? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khán giả sử dụng dịch vụ (xem) kênh truyền hình QRT Phạm vi nghiên cứu Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam, thời gian thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng dịch vụ kênh truyền hình QRT của đài phát thanh truyền hình quảng nam nghiên cứu tại thành phố tam kỳ, quảng nam , Đánh giá chất lượng dịch vụ kênh truyền hình QRT của đài phát thanh truyền hình quảng nam nghiên cứu tại thành phố tam kỳ, quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn