Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty pacific dinco

140 24 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ YẾN NHI ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY PACIFIC DINCO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ YẾN NHI ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY PACIFIC DINCO Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Yến Nhi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm nhân viên, thành tích đánh giá thành tích 1.1.2 Ý nghĩa cơng tác đánh giá thành tích doanh nghiệp 1.1.3 Nguyên tắc đánh giá thành tích nhân viên 1.2 NỘI DUNG CỦA CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác định mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 1.2.2 Thiết kế tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 11 1.2.3 Lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 15 1.2.4 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 21 1.2.5 Xác định đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên [9] 22 1.2.6 Thời điểm thời hạn đánh giá thành tích nhân viên 25 1.2.7 Sử dụng kết đánh giá thành tích nhân viên 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY PACIFIC DINCO 28 2.1 TÌNH HÌNH CƠNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 28 2.1.1 Tổng quan công ty cố phần Pacific Dinco 28 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2010 - 2012 32 2.2 CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC 33 2.2.1 Số lượng lao động 33 2.2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 34 2.2.3 Cơ cấu lao động theo giới tính 35 2.2.4 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 36 2.2.5 Nhận xét thực trạng nguồn nhân lực công ty 37 2.3.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY PACIFIC DINCO 38 2.3.1 Thực trạng việc xác định mục tiêu đánh giá thành tích 38 2.3.2 Thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 43 2.3.3 Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên cơng ty áp dụng 49 2.3.4 Thực trạng tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 50 2.3.5 Thực trạng đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên51 2.3.6 Thực trạng thời điểm thời hạn đánh giá thành tích nhân viên 51 2.3.7 Thực trạng việc sử dụng kết đánh giá thành tích nhân viên 52 2.4.NHẬN XÉT CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY PACIFIC DINCO 52 2.4.1 Ưu điểm 52 2.4.2 Nhược điểm 53 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY PACIFIC DINCO 57 3.1 NHỮNG CĂN CỨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY PACIFIC DINCO 57 3.1.1 Chiến lược mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 20112015 57 3.1.2 Yêu cầu nguồn nhân lực công ty công ty Pacific Dinco thời gian đến 58 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY PACIFIC DINCO 60 3.2.1 Hồn thiện công tác xác định mục tiêu công tác đánh giá thành tích nhân viên 60 3.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 62 3.2.3 Đổi phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 77 3.2.4 Hồn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên 96 3.2.5 Mở rộng đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên 101 3.2.6 Xác đinh thời điểm định kỳ đánh giá thành tích nhân viên 103 3.2.7 Xây dựng sách nhằm hồn thiện công tác sử dụng kết sau đánh giá 103 3.3 CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 105 3.3.1 Với quyền Thành phố Đà Nẵng 105 3.3.2 Với công ty Pacific Dinco 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 107 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ CBCNV DN ĐGTT KT Kỹ thuật NV Nhân viên NĐ-CP Nghị định Chính phủ SXKD Sản xuất kinh doanh Cán công nhân viên Doanh nghiệp Đánh giá thành tích DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Biểu mẫu đánh giá theo phương pháp thang điểm 16 bảng 1.1 đánh giá 1.2 Biểu mẫu đánh giá theo phương pháp xếp hạng 17 1.3 Biểu mẫu ghi chép vụ việc quan trọng 18 2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 32 giai đoạn 2010 – 2012 2.2 Số lượng lao động giai đoạn 2010 – 2012 33 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi giai đoạn 2010 – 2012 34 2.4 Cơ cấu lao động theo giới tính giai đoạn 2010 – 2012 35 2.5 Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn giai đoạn 36 2010 – 2012 2.6 Quy định phân loại thành tích để trả lương kinh 39 doanh tháng (Hkdi) 2.7 Hệ số thưởng nhân viên công ty 41 2.8 Số lượng nhân viên tuyển dụng việc qua 43 năm 2.9 Kết điều tra thực trạng hệ thống tiêu chí đánh 45 giá thành tích 2.10 Kết đánh giá hài lòng yêu cầu tiêu chí 46 đánh giá thành tích 3.1 Tiêu chuẩn đánh giá trình độ chun mơn, nghiệp vụ 71 3.2 Tiêu chuẩn đánh giá kỹ đáp ứng q trình thực 74 cơng việc nhân viên tương ứng với phòng ban Số hiệu Tên bảng Trang Bảng hướng dẫn đánh giá kỹ đáp ứng q trình 89 bảng 3.3 thực cơng việc 3.4 Hướng dẫn đánh giá thái độ phục vụ nhân viên 91 công ty 3.5 Chấm điểm đánh giá thái độ, kỷ luật lao động 92 3.6 Mẫu kế hoạch thực công việc nhân viên 98 3.7 Bảng minh họa nhật ký thời gian thực công việc 99 3.8 Bảng chấm công làm thêm nhân viên 100 3.9 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích 102 nhân viên DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Số hiệu Tên sơ đồ, hình vẽ sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 2.1 Hình 3.1 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần Pacific Dinco Căn cách thức xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Trang 22 30 63 ... THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY PACIFIC DINCO 57 3.1 NHỮNG CĂN CỨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY PACIFIC DINCO 57 3.1.1 Chiến lược mục tiêu phát triển công ty giai... 3.1.2 Yêu cầu nguồn nhân lực công ty công ty Pacific Dinco thời gian đến 58 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY PACIFIC DINCO 60 3.2.1 Hồn... tích nhân viên tổ chức 2 - Đánh giá thực trạng đánh giá thành tích nhân viên cơng ty Pacific Dinco - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên cơng ty Pacific Dinco
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty pacific dinco , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty pacific dinco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn