Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh đà nẵng

110 23 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THẾ QUANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THẾ QUANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Thế Quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.1.3 Tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 15 1.1.5 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 20 1.1.6 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng 21 1.1.7 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng .21 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 22 1.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 22 1.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 26 1.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng .36 1.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 42 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 42 2.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 42 2.1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt NamChi nhánh Đà Nẵng .44 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt NamChi nhánh Đà Nẵng 47 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY TẠI PVB ĐÀ NẴNG 50 2.2.1 Tổng quan cho vay PVcomBank Đà Nẵng 50 2.2.2 Quy trình cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 56 2.2.3 Công tác thẩm định cho vay PVcomBank Đà Nẵng 57 2.2.4 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 57 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI PVCOMBANK ĐÀ NẴNG 62 2.3.1 Về công tác nhận diện rủi ro tín dụng 62 2.3.2 Về cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 63 2.3.3 Về cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 68 2.3.4 Về cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 73 2.3.5 Những mặt đạt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt NamChi nhánh Đà Nẵng .73 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .77 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK ĐÀ NẴNG 77 3.1.1 Định hướng chung .77 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng PVcomBank Đà Nẵng 77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PVCOMBANK ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Về công tác nhận diện rủi ro 78 3.2.2 Về công tác đo lường rủi ro 83 3.2.3 Về cơng tác kiểm sốt rủi ro 86 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng DATC Cơng ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp (Debt and Asset Trading Corporation) DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLN Quản lý nợ QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SME Doanh nghiệp nhỏ vừa TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo PVcomBank, PVB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam PVcomBank Đà Nẵng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt PVB Đà Nẵng NamChi nhánh Đà Nẵng XHTD Xếp hạng tín dụng XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội VAMC Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang hiệu bảng 1.1: Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 23 1.2: Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard&Poor’s 33 2.1: Tình hình huy động vốn 48 2.2: Tình hình dư nợ cho vay 49 2.3: Kết kinh doanh 49 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 50 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 51 2.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành nghề 52 2.7: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn 53 2.8: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu 54 2.9: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo thời hạn vay 54 2.10: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo loại hình khách hàng 55 2.12: Trình tự bước thực Quy trình tín dụng 56 2.13: Thang điểm đánh giá kết XHTDNB định chế tài 65 2.14: Thang điểm đánh giá kết XHTD Hộ kinh doanh-cá nhân 66 2.15: Thang điểm đánh giá kết XHTDNB doanh nghiệp 67 2.16: Thang điểm đánh giá kết XHTDNB DN thành lập 67 2.17: Thang điểm đánh giá kết XHTDNB dự án 68 3.1: Thống kê tần suất xuất nguyên nhân nợ hạn 79 3.2: Dư nợ hạn bình quân năm (2011-2013) 80 3.3: Dự báo kiểm soát nợ xấu phương pháp Pareto 81 3.4: Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Số Trang hiệu hình 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.2: Ma trận đo lường mức độ rủi ro tín dụng 27 1.3: Ma trận xác định chiến lược rủi ro 35 3.1: Biểu đồ Pareto 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quá trình tồn cầu hóa làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn kinh tế giới Xu hướng tự hóa lĩnh vực tài ngân hàng khơng ngoại lệ, tồn cầu hóa lĩnh vực tài ngân hàng tạo hội cho ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh phạm vi toàn cầu, giúp cho ngân hàng gia tăng thu nhập, hạn chế rủi ro tổn thất hạn chế điều kiện kinh tế, trị nước Tuy nhiên, với hội hội nhập kinh tế giới lĩnh vực tài ngân hàng canh tranh tổ chức, tập đồn tài ngày gay gắt khốc liệt tạo thị trường tài có mức rủi ro cao Thời gian qua, khủng hoảng tín dụng Mỹ khởi nguồn cho khủng hoảng kinh tế tồn cầu Tiếp sau khủng khoảng nợ cơng Khu vực đồng tiền chung Châu Âu đẩy quốc gia vào khủng hoảng toàn diện từ kinh tế trị Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ytalia Trước bối cảnh đặt ra, quốc gia phải thực cải cách, xây dựng hệ thống quản lý tài chế phòng ngừa rủi ro tài quốc tế, cơng khai, minh bạch hoạt động ngân hàng để tránh nguy biến động mạnh thị trường tài chính, hoạt động tuân theo quy luật chung thị trường Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đầy đủ, trình độ cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp nhân viên ngân hàng chưa cao,…v.v 87 a Kiểm soát nguyên nhân nguồn gốc gây rủi ro Trong thực tế, ngăn ngừa hết tất rủi ro chí nhận dạng tất rủi ro áp dụng đồng thời tất biện pháp để kiểm soát Với kết nhận dạng 05 nguyên nhân rủi ro trên, ngân hàng cần tập trung kiểm soát rủi ro vào 05 nhóm nguyên nhân thứ cấp nêu Ngăn ngừa tổn thất xảy việc kiểm soát nguồn gốc rủi ro, biện pháp hữu hiệu quản trị rủi ro Nguồn gốc rủi ro PVcomBank Đà Nẵng gồm nguồn (nguyên nhân) rủi ro chủ yếu sau: Nguyên nhân chủ quan từ phía người vay (nhóm 1,2,3,6,7), ngun nhân thuộc phía ngân hàng (nhóm 8,10), nguyên nhân thuộc chế sách (nhóm 4), ngun nhân bất khả kháng (nhóm 5,9) Biện pháp tối ưu để kiểm soát rủi ro kiểm sốt nguồn gốc rủi ro Đó ngăn ngừa yếu tố gây tương tác - Kiểm sốt rủi ro “Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm”: Đánh giá qua nhận xét nhân viên, kết kinh doanh, kinh nghiệm, trình độ PVcomBank Đà Nẵng cần xây dựng đội ngũ cán thẩm định có lực, chun mơn sâu kỹ để thẩm định, đánh giá lực quản lý khách hàng, (đánh giá thông qua nhận xét nhân viên công ty, kết hoạt động kinh doanh, kinh nghiệm, trình quản lý ban lãnh đạo)… Thông qua việc đánh giá yếu tố đưa định tài trợ khơng tài trợ cho khách hàng Vì nhận biết lực quản lý chủ doanh nghiệp, máy quản lý doanh nghiệp yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công doanh nghiệp, lực quản lý doanh nghiệp yếu cán thẩm định nên định từ chối cho vay - Kiểm soát rủi ro “Sử dụng vốn sai mục đích”: Một hình thức u cầu cam kết vay vốn chặt chẽ yêu cầu 88 khách hàng mở tài khoản sử dụng dịch vụ tốn PVcomBank Đà Nẵng để tránh tình trạng khách hàng không trả nợ, chiếm dụng vốn sử dụng vốn vào việc khác, nợ đến hạn khơng có khả trả nợ cho PVcomBank Đà Nẵng PVcomBank Đà Nẵng cấp tín dụng yêu cầu bên vay chuyển nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh thu nhập qua tài khoản toán mở Chi nhánh, điều làm cho ngân hàng kiểm soát dòng tiền khách hàng để thu hồi nợ kịp thời Ngồi ra, giải ngân số trường hợp phải có chứng từ hóa đơn hợp đồng kinh tế PVcomBank Đà Nẵng chấp thuận giải ngân cho khách hàng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho người thụ hưởng toán, để tránh trường hợp khách hàng dùng tiền vay vào việc khác không mục đích sử dụng vốn - Kiểm sốt rủi ro “Tình hình tài yếu kém, thiếu minh bạch”: Kiểm sốt tình hình tài doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài chính, hóa đơn đầu vào đầu ra, hợp đồng kinh tế, kê tài khoản giao dịch doanh nghiệp Tình hình tài doanh nghiệp cho ta biết tình hình nội doanh nghiệp tốt hay xấu, tình hình tài minh bạch cho biết doanh nghiệp có hiệu hay không, giúp cho PVcomBank Đà Nẵng đánh giá khả sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc kiểm sốt tình hình tài doanh nghiệp, giúp PVcomBank Đà Nẵng đánh giá điểm yếu, điểm mạnh doanh nghiệp, vốn tự có khách hàng tham gia vào dự án cao hay thấp, thơng qua giúp ngân hàng xác định mức tài trợ cho doanh nghiệp - Kiểm sốt rủi ro “Cơ chế sách” “mơi trường kinh tế biến đổi”: Đây nguyên nhân khách quan, nhiên để ngăn ngừa hạn chế ảnh hưởng nguyên nhân này, PVcomBank Đà Nẵng cần đánh giá lực khách hàng Năng lực sản xuất kinh doanh, khả ứng biến trước thay đổi thị trường khách hàng yếu tố quan trọng hàng đầu 89 việc đối phó, kiểm sốt nguồn rủi ro Thực tế, tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh… mà mức độ biến động khác Theo yêu cầu lực khách hàng có mức độ khác nhau, PVcomBank Đà Nẵng xây dựng hẳn danh mục loại hình, ngành nghề sản xuất kinh doanh nhạy cảm với nguồn rủi ro “cơ chế sách” “mơi trường kinh tế” để quản lý Những ảnh hưởng “cơ chế sách” “mơi trường kinh tế” mang tính hệ thống, khách hàng phải đối mặt với Tuy nhiên mức độ tác động khác khách hàng Điều tùy thuộc vào lực khả thích ứng khách hàng - Kiểm sốt nguồn rủi ro “Khơng có thiện chí trả nợ”: Với thực trạng hầu hết ngân hàng, có PVcomBank Đà Nẵng chủ yếu đánh giá khách hàng thông qua báo cáo khách hàng với độ tin cậy thấp, mà trọng phương pháp vấn nội dung vấn Do vậy, cần áp dụng phương pháp vấn, thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng, từ thực tế trường….Việc sử dụng phương pháp vấn hiệu cao việc đánh giá thiện chí, động cơ, thái độ, mục đích vay vốn, lực lãnh đạo, uy tín,…phân tích yếu tố phi tài khách hàng Phỏng vấn khách hàng phần quan trọng việc phân tích đánh giá tín dụng chung Đây khơng phần q trình định ban đầu việc có nên chấp nhận hay từ chối cho vay mà phần kiểm tra kiểm soát liên tục PVcomBank Đà Nẵng cần nâng cao lực vấn, kỹ giao tiếp cách bản, chuyên nghiệp, khai thác thông tin từ khách hàng bên cạnh việc nâng cao lực chuyên môn thẩm định Phương pháp, kỹ vấn nội dụng vấn…cần hồn thiện Cán tín dụng cần thẩm định kỹ khách hàng, thông qua thông tin, bạn bè, đối tác khách hàng, bên cạnh thu thập thơng tin từ Trung 90 tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) từ phía ngân hàng nhà nước để nắm uy tín, chất lượng trả nợ khách hàng - Kiểm soát nguồn rủi ro “thiên tai, tai nạn bất ngờ”: Đây nguyên nhân khả kiểm soát người Ngân hàng cần phải xem xét chấp nhận hay không sở cân đối mức độ tổn thất với DPRR hiệu với chi phí Thành phố Đà Nẵng, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai, bão lũ việc sử dụng biện pháp chuyển giao rủi ro hợp lý - Kiểm soát rủi ro “Năng lực quản trị ngân hàng”: PVcomBank Đà Nẵng phải hoàn thiện máy giám sát rủi ro hoạt động NH sở hình thành phận độc lập khơng tham gia vào q trình tạo rủi ro, có chức quản lý, giám sát rủi ro cho ngân hàng PVcomBank Đà Nẵng phải xây dựng khơng ngừng hồn thiện hệ thống văn chế độ quy chế quy trình nghiệp vụ, cụ thể: Ban hành đầy đủ quy chế, quy trình nghiệp vụ nguyên tắc tuân thủ quy định Nhà nước, NHNN, kịp thời hướng dẫn văn chế độ có liên quan để áp dụng thống toàn hệ thống NH Đồng thời, hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình…phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán phải nắm vững thực thi đầy đủ, xác PVcomBank Đà Nẵng cần phải xây dựng hoàn chỉnh quy chế tuyển dụng tuân thủ nghiêm ngặt quy chế Tuyển dụng cán đủ lực, chun mơn, có phẩm chất đạo đức PVcomBank cần phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, vận hành ổn định Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng kịp thời thay bổ sung cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định trường hợp Nâng cấp hệ thống thông tin, công nghệ NH, để giảm thiểu rủi ro q trình tác nghiệp, ngồi hệ thống cơng nghệ thông tin NH đại giảm thiểu thời 91 gian, nhân lực cho NH việc báo cáo số liệu, thống kê dư nợ…v.v b Né tránh rủi ro Tránh cho vay khách hàng, dự án có rủi ro (đánh giá, xếp hạng tín dụng) Nếu thực cho vay, kiểm sốt rủi ro mức tối thiểu Trong trình tiếp nhận, thẩm định, rủi ro lớn, mức độ nghiêm trọng khả xảy rủi ro lớn chắn xảy nằm ngồi tầm kiểm sốt, cần áp dụng biện pháp né tránh, từ chối cho vay Điều nâng cao chất lượng tín dụng, tránh lãng phí, thất Điều thực thơng qua q trình thẩm định dự án đầu tư, thẩm định khoản vay để định lượng rủi ro sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá mức độ rủi ro khách hàng vay c Ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất Dù làm tốt cơng tác phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất rủi ro tổn thất xảy Do vậy, ngân hàng đề biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tổn thất PVcomBank Đà Nẵng áp dụng số biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất cụ thể sau: - Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay: Ngân hàng tuân thủ quy định nội cấp tín dụng từ khâu thẩm định ban đầu, phê duyệt tín dụng, giải ngân, thu nợ quản lý sau giải ngân để đảm bảo khoản vay theo dõi quản lý quy định Trong trình hoạt động tín dụng, Khối QTRR khơng ngừng hồn thiện quy trình cấp tín dụng để có điều chỉnh kịp thời, đạt hiệu kinh doanh quản lý rủi ro tín dụng - Cơ cấu lại khoản cho vay, gia hạn nợ: Gia hạn nợ việc thực điều chỉnh thời điểm, thời hạn, kỳ hạn trả nợ mức trả nợ kỳ hạn hợp đồng tín dụng ký Tuy vậy, PVcomBank Đà Nẵng áp dụng biện pháp mang tính chất tạm thời trường hợp hỗ trợ để khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo 92 điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt tương lai - Chuyển khoản nợ thành vốn cổ phần: Trường hợp này, PVcomBank Đà Nẵng thống với khách hàng để chuyển phần vốn tín dụng có vấn đề thành vốn góp Khi PVcomBank trở thành thành viên Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên KH cử cán tham gia vào máy điều hành doanh nghiệp để kiểm soát Đây biện pháp xử lý nợ đơn giản cho ngân hàng, nhiên thực tế gặp nhiều khó khăn khách hàng không chịu chia sẻ quyền điều hành doanh nghiệp với ngân hàng - Bán khoản nợ, tài sản tồn đọng: Là việc bán khoản nợ phải thu, tài sản tồn đọng cho công ty mua, bán nợ để tiếp tục theo dõi xử lý theo thẩm quyền khoản nợ xấu Việc bán nợ chuyển quyền chủ nợ sang công ty mua bán nợ để cấu lại nợ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Như ngân hàng công ty mua bán nợ có lợi mục tiêu kinh tế trì - Phát tài sản bảo đảm: Theo quy định PVcomBank, khách hàng có khoản nợ hạn 12 tháng liên tiếp xem xét phát tài sản Tuy nhiên, thực tế, nhiều trường hợp khó áp dụng biện pháp PVcomBank Đà Nẵng cần phải phối hợp với quan chức nhà nước việc phát TSBĐ để thu hồi nợ, giảm thiểu tổn thất - Khởi kiện để thu hồi nợ: Trên thực tế, năm gần PVcomBank Đà Nẵng phát sinh nợ xấu phải khởi kiện tòa án kinh tế địa phương tùy thuộc vào nơi đăng ký/ thường trú khách hàng, thơng qua tòa án kinh tế quan thi hành án để thu nợ khách hàng Tuy nhiên, việc sử dụng biện pháp khởi kiện khách hàng biện pháp cưỡng chế cuối ngân hàng để thu nợ khách hàng, việc khởi kiện thường kéo dài lâu, nhiều thời gian chi phí ngân hàng - Nâng cao vai trò kiểm soát nội ngân hàng: Kiểm soát nội đóng 93 vai trò quan trọng tất hoạt động ngân hàng, không riêng mảng tín dụng Hiện Chi nhánh có phận Kiểm toán nội thuộc quản lý Hội sở Chi nhánh Để phận hoạt động thực có hiệu quả, hết chức năng, cần thiết phải có số điều chỉnh sau: Bộ phận Kiểm toán nội hoạt động tương đối hiệu Tuy nhiên, để đào tạo Kiểm tốn viên giỏi nghiệm vụ, chun nghiệp tơn trọng đạo đức nghề nghiệp đơn giản, thời gian đào tạo lâu dài, tối thiểu khoảng hai năm Nếu tuyển Kiểm tốn viên từ bên ngồi vào khơng rành hoạt động tín dụng ngân hàng, tuyển nhân phải đào tạo thời gian để am hiểu văn hóa phù hợp với môi trường làm việc NH Mặt khác, nhân viên kiểm tốn có nhu cầu ln chuyển công việc, nên chế độ nhân làm kiểm toán viên cần cân nhắc để tránh tình trạng đào tạo xong lại khơng phục vụ lĩnh vực đào tạo Nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kiểm toán nội bộ, tuyển chọn nhân viên giỏi, làm việc vị trí tín dụng tối thiểu năm, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để nắm bắt rủi ro xảy ra, dự báo đưa kiến nghị cần thiết q trình cấp tín dụng Nhân viên kiểm toán nội phải thực chuyên nghiệp, trình độ nghiệp vụ lẫn việc ứng xử mối quan hệ Vì làm việc chi nhánh, công việc nhân viên kiểm tốn nội nhân viên tín dụng, đơi mâu thuẫn Nhân viên tín dụng muốn đạt tiêu, muốn hồ sơ tiến hành nhanh để vừa lòng khách hàng, đơi lại qn cơng tác kiểm soát rủi ro Nhân viên kiểm toán nội Chi nhánh phải thực hiểu biết, tạo lòng tin cho nhân viên tín dụng phải dung hòa mối quan hệ với phận khác, kể Giám đốc chi nhánh, tránh mâu thuẫn công việc phát sinh thành mâu thuẫn cá nhân 94 d Chuyển giao rủi ro Chuyển giao rủi ro chuyển cho đối tượng khác gánh chịu toàn hay phần tổn thất xảy - Bảo hiểm tín dụng: Việc mua bảo hiểm tín dụng phương cách tốt để chuyển giao rủi ro, tổn thất sang người khác NH vừa trích lập DPRR hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phương án chuyển giao rủi ro 02 lớp hiệu DPRR lớp đầu tiên, nội NH, bảo hiểm lớp thứ hai, san sẻ phần bảo hiểm từ bên mà NH chuyển giao cho bên bảo hiểm Hiện PVcomBank Đà Nẵng triển khai mua bảo hiểm tín dụng chưa có hiệu cao Vì vậy, thời tới để giảm thiểu tổn thất mức thấp nhất, cần tăng cường đẩy mạnh việc mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay, điều chuyển giao rủi ro cho bên nhận bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất - Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay: Ngồi ra, để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, PVcomBank Đà Nẵng cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay…tạo thành “hàng rào” che chắn từ xa RRTD cho hoạt động ngân hàng Những năm gần khu vực Miền Trung nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai, bảo lũ …v.v Do vậy, việc sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản, đặc biệt bảo hiểm lắp đặt thời gian đầu tư xây dựng phương cách để chuyển giao rủi ro hợp lý e Đa dạng hóa Phân tán rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa ngành nghệ lĩnh vực cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm đa dạng hóa vùng, khu vực - Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay: Đa dạng hóa để hạn chế RRTD, tránh tình trạng tập trung vốn cho số ngành, lĩnh vực, 95 vùng, lãnh thổ, đối tượng khách hàng… Ngành dầu khí, cơng nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, kinh doanh bất động sản, khu đô thị lĩnh vực mà PVcomBank Đà Nẵng cho vay với tỷ trọng lớn Vì vậy, lĩnh vực Ngành dầu khí, cơng nghiệp nặng, cơng nghiệp nhẹ, kinh doanh bất động sản, khu thị gặp khó khăn biến đổi kinh tế, thị trường ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín dụng PVcomBank Đà Nẵng - Đa dạng hóa khách hàng: Khơng nên tập trung cho vay với khách hàng với dư nợ lớn, khách hàng xảy rủi ro dẫn đến hậu khó lường cho NH PVcomBank Đà Nẵng cần tập trung đa dạng hóa khách hàng bao gồm lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể, cán viên chức để giảm thiểu rủi ro - Đa dạng hóa vùng, khu vực: PVcomBank Đà Nẵng mở rộng địa bàn cho vay tỉnh thành lân cận để thu hút khách hàng vay, không nên tập trung lớn vào khách hàng Đà Nẵng, khai thác gặp cạnh tranh gây gắt từ nhiều ngân hàng địa bàn f Chấp nhận rủi ro Ngân hàng chấp nhận rủi ro trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro lớn (lớn chi phí khắc phục tác hại), tác hại rủi ro xảy nhỏ hay thấp Kế hoạch đối phó là: Lập kế hoạch khắc phục tác hại rủi ro xảy (Quy định thời gian công tác cán công nhân viên doanh nghiệp, trích lương hàng tháng…), trích lập dự phòng, xác định khả chịu đựng rủi ro cho phép 3.2.4 Về công tác tài trợ rủi ro a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Khi biện pháp thu hồi nợ khác khơng có hiệu quả, ngân hàng sử dụng nguồn vốn từ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu xếp loại theo tiêu chuẩn để bù đắp thiệt hại khoản nợ xấu 96 Mục tiêu PVcomBank Đà Nẵng tự chủ mặt tài Do vậy, PVcomBank Đà Nẵng cần phải sử dụng sách trích lập DPRR thích hợp để đối phó với rủi ro khơng thu nợ bên cạnh việc đẩy nhah trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: - Ngân hàng cần xây dựng sách ràng tài sản đảm bảo, tiêu chuẩn tài sản đảm bảo, cách thức định giá, danh mục tài sản nhận chấp/ không nhận chấp … yêu cầu tài sản đảm bảo dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản u cầu khách hàng hồn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xưởng, cơng trình đất sau nhận cầm cố, chấp Đối với cho vay mà tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải ưu tiên thực phương pháp chuyển khoản trực tiếp đến đơn vị/ cá nhân thụ hưởng để tránh trường hợp sử dụng vốn sai mục đích Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị PVcomBank Đà Nẵng 97 - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết yêu cầu có tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp có uy tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở PVcomBank Đà Nẵng doanh nghiệp có ký thỏa thuận hợp tác tồn diện với PVcomBank đồng thời có xác nhận bảo lãnh công ty - Một biện pháp quản trọng TSBĐ yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm lắp đặt trình đầu tư xây dựng dự án (cho vay dự án), bảo hiểm tài sản bảo đảm, hàng hóa hình thành/ hữu PVcomBank đơn vị thụ hưởng liên quan tài sản Giá trị mua bảo hiểm tối thiểu 110% giá trị dư nợ gốc khoản vay Đây biện pháp nhằm tránh rủi ro mong đợi khách quan đưa lại gây nguy hại nghiêm trọng đến TSBĐ c Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi * Đối với khoản vay có vấn đề PVcomBank Đà Nẵng cần tổ chức khảo sát thực địa dự án, kiểm tra tài sản bảo đảm, làm việc với khách hàng thường xuyên để phát nhanh khoản vay có vấn đề thơng qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế toán, quan sát tổ chức sản xuất, kinh doanh Ngay phát khoản vay có vấn đề, cán tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để đảm bảo tất hồ sơ ngân hàng lưu giữ hợp pháp, hợp lệ, tìm kiếm hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, Ngân hàng nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Kết cuối khảo sát thực địa phải loại bỏ khó khăn từ phía khách hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng 98 * Xử lý nợ khó đòi Đối với khoản nợ khó đòi, PVcomBank Đà Nẵng cần tích cực xử lý theo hướng sau: - Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ: Khi khách hàng khơng có khả trả nợ dự kiến, Ngân hàng cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, Ngân hàng cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba - Bán nợ: Ngân hàng nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỉ lệ thích hợp Có thể bán cho Cơng ty mua bán nợ Bộ Tài chính, VAMC, Tổ chức tín dụng khác, Cơng ty Quản lý khai thác tài sản AMC ngân hàng bán cho tổ chức có chức mua nợ - Khởi kiện: Ngân hàng nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không thu hồi nợ, trường hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng Thơng qua tòa án để xác định nghĩa vụ nợ, thông qua đơn vị thi hành án nơi có tài sản để kê biên, niêm phong, phát tài sản thu nợ thông qua bán đấu giá - Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trường hợp cần thiết, PVcomBank Đà Nẵng phải chủ động dùng nguồn để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh, cho trình kinh doanh diễn mặt có lợi Việc xử lý rủi ro nên thực hàng quý 99 d Đa dạng hóa đầu tư cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác Đối với hoạt động đầu tư, chi nhánh nên mở rộng cho vay trung dài hạn, cho vay nhóm doanh nghiệp quốc doanh có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định tốc độ tăng trưởng tốt, nhóm ngành phù hợp với định hướng chiến lược tín dụng PVcomBank công bố thời kỳ Cho vay đồng tài trợ: Với KH có nhu cầu vốn lớn Chi nhánh nên tìm kiếm thực cho vay đồng tài trợ với NH địa bàn thành phố NH địa bàn nơi thực dự án đầu tư/ Chủ đầu tư đăng ký kinh doanh để thuận tiện cho công tác quản lý khoản vay giám sát sau Việc nhiều NH cho vay giúp chia sẻ tổn thất RRTD xảy 100 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro cao hoạt động ngân hàng Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng xảy với ngân hàng nói chung PVcomBank Đà Nẵng nói riêng Trong thời gian qua, PVcomBank Đà Nẵng tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng, đạt kết đáng khích lệ việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, giúp hoạt động ngân hàng ổn định tiếp tục phát triển Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt NamChi nhánh Đà Nẵng, luận văn nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng Chi nhánh Đà Nẵng, từ mặt hạn chế cần khắc phục Qua trình nghiên cứu tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn phát triển tới TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đông [2] TS Lê Thẩm Dương (2012), Quản trị rủi ro tín dụng, Trường Đại học Ngân hàng, Tài liệu đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng PVcomBank [3] TS Trần Huy Hoàng (2004), “Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 170 tháng 12/2004 [4] Bùi Tùng Lâm (2010), “Sử dụng mơ hình đo lường danh mục đầu tư tín dụng dựa khung Value at Risk (VAR)”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, (1), 36 [5] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010, Hà Nội [6] Steve Punch (2013), “Quản trị rủi ro tín dụng”, Báo Đầu tư, (6) [7] Talent Pool (2010), Quản trị rủi ro dành cho lãnh đạo ngân hàng, Tài liệu đào tạo Giám đốc chi nhánh PVcomBank [8] Võ Trọng Thủy (2012), Quản lý rủi ro, Tài liệu đào tạo Giám đốc chi nhánh tiềm PVcomBank Tiếng Anh [9] Dr.Josef Christl, Dr Kurt Pribil, Dr Heinrich Traumuller (2004), “Guidelines on Credit Risk Management”, Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Austrian Financial Market Authority (FMA), Vienna, Australia ... RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 42 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 42 2.1.1 Tổng quan Ngân. .. hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 42 2.1.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng .44 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi. .. trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn