Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam kontum

115 30 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG HỒNG TIẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG HOÀNG TIẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG KON TUM Chuyên ngành : Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng- Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Hoàng Tiến MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động tín dụng NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 11 1.1.3 Nguyên nhân hệ rủi ro tín dụng 14 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 18 1.2.1 Quan niệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM 18 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng NHTM 19 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết công tác quản trị rủi ro tín dụng 33 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG KON TUM 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG KON TUM 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh 41 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCB KON TUM 46 2.2.1 Thực trạng công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng VCB Kon Tum 46 2.2.2 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng VCB Kon Tum 49 2.2.3 Thực trạng kết công tác quản trị rủi ro tín dụng VCB Kon Tum 64 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCB KON TUM TRONG THỜI GIAN QUA 67 2.3.1 Kết đạt 67 2.3.2 Những mặt hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng nguyên nhân 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG KON TUM 73 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCB KON TUM 73 3.1.1 Căn thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VCB Kon Tum 73 3.1.2 Căn định hướng hoạt động kinh doanh VCB Kon Tum 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VCB KON TUM 76 3.2.1 Hồn thiện nội dung sách cho vay cách hợp lý 76 3.2.2 Hoàn thiện cơng tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 78 3.2.3 Nâng cao khả phân tích nhận dạng dấu hiệu rủi ro tín dụng… 81 3.2.4 Hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay 82 3.2.5 Tăng cường áp dụng biện pháp tài trợ rủi ro có hiệu 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Kiến nghị quan liên quan 94 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 97 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương Mại TMCP : Thương mại Cổ phần VCB Kon Tum : Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum XHTD : Xếp hạng tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo RRTD : Rủi ro tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Bảng 1.1 Thứ tự xếp hạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo Trang 25 Moody’s Standar & Poor’s Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn VCB Kon Tum 41 Bảng 2.2 Dư nợ cho vay VCB Kon Tum 43 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 45 Bảng 2.4 Điểm số định hạng doanh nghiệp 55 Bảng 2.5 Tổng hợp xếp loại khách hàng doanh nghiệp 56 Bảng 2.6 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 64 Bảng 2.7 Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 65 Bảng 3.1 Các tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2012 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Những năm vừa qua, nhiều Ngân hàng cổ phần thương mại, Ngân hàng nước cơng ty tài thành lập, cho thấy mức hấp dẫn tính sinh lợi lĩnh vực tài cao so với ngành kinh tế khác Đối với thị trường tài Việt Nam, sản phẩm dịch vụ tài chưa thực đa dạng Tỷ trọng thu nhập từ sản phẩm dịch vụ thấp tổng thu nhập, phần lại đến từ hoạt động tín dụng chiếm khoảng 2/3 thu nhập Ngân hàng Đi đôi với hệ canh tranh tổ chức tín dụng khốc liệt hơn, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện cho vay nhằm tranh giành khách hàng Vì vậy, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho Ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Các thống kê nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% tổng rủi ro hoạt động Ngân hàng Hậu rủi ro tín dụng Ngân hàng thường lớn, làm tăng thêm chi phí, hạn chế qui mơ tín dụng, gây thiệt hại tài chính, đặc biệt trầm trọng uy tín khách hàng, gây ổn định hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh tế Chính vậy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ln mối quan tâm hàng đầu Ngân hàng, việc kiểm soát rủi ro giảm thiểu tổn thất hoạt động tín dụng đặt đồng thời mục tỉêu hướng tới Ngân hàng hoạt động tín dụng Trong tình hình nay, để NHTM hội nhập cạnh tranh tốt thị trường nội địa tham gia vào thị trường giới việc hướng đến tiêu chuẩn quốc tế việc nên làm Ngân hàng Do đó, u cầu xây dựng mơ hình quản trị quản trị rủi ro có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng, phù hợp với mơi trường hội nhập Nhận thức vấn đề nên thời gian vừa qua, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum có hoạt động thiết thực công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Bên cạnh thành công định, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh hạn chế thiếu sót cần điều chỉnh khắc phục vấn đề chưa đề cập cơng trình nghiên cứu trước Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp, kiến nghị phù hợp công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh cần thiết Do vậy, tác giả chọn đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Kon Tum" để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn có mục tiêu nghiên cứu sau đây: Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum 93 3.2.5 Tăng cường áp dụng biện pháp tài trợ rủi ro có hiệu Chi nhánh cần tăng cường sử dụng cách có hiệu biện pháp tài trợ rủi ro sẵn có sở tính tốn, so sánh chi phí lợi ích áp dụng biện pháp a Cơ cấu lại nợ cho khách hàng Đối với khoản nợ xấu phát sinh nguyên nhân khách quan chưa phải bất khả kháng, khách hàng tồn hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường Ngân hàng có đủ thơng tin để đánh giá khách hàng có khả phát triển tương lai, khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu khả thi, phương án nguồn trả nợ khách hàng khả thi chắn Ngân hàng xem xét thực việc cấu lại nợ cho khách hàng nhằm giảm bớt sức ép trả nợ đến hạn, giúp cho khách hàng có hội để tiếp tục sản xuất kinh doanh có nguồn thu để trả nợ cho Ngân hàng Việc cấu lại nợ thực sở khách hàng có đủ tài liệu: chứng minh nguyên nhân dẫn đến khó có khả trả nợ; phương án khắc phục lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp họat động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ) khả thi; phương án nguồn trả nợ cấu ràng, cụ thể, chắn, khả thi, đảm bảo khả trả nợ (gốc lãi) đầy đủ, hạn theo thời hạn đề nghị cấu b Sử dụng công cụ bảo hiểm cho khoản vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro Ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng cơng cụ bảo hiểm để hạn chế tổn thất rủi ro xảy điều cần thiết Vì vậy, trình cho vay, Chi nhánh yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm hoàn trả hết nợ gốc lãi vay Thực mua bảo hiểm cho cơng trình thi cơng, lắp đặt (đối với cho vay xây lắp) 94 cơng trình hoàn thành đưa vào sử dụng (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm cháy nổ đảm bảo cho tài sản bảo đảm… Trên thực tế thời gian qua, nhờ sử dụng yêu cầu mà tổn thất vốn vay quan bảo hiểm toán, điều giảm thiểu đáng kể tổn thất Ngân hàng Đối với người vay, biện pháp mà người vay chủ động phòng ngừa cho một tình hình sản xuất kinh doanh gặp rủi ro Nguồn tiền từ toán từ bảo hiểm giúp cho họ có nguồn vốn để tiếp tục tái đầu tư, khơi phục hoạt động sản xuất kinh doanh có nguồn thu để trả nợ Ngân hàng trả nợ trực tiếp phần vốn vay Ngân hàng c Bán khoản nợ xấu - Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề - Bán cho tổ chức có chức mua bán nợ Chính phủ NHTM khác d Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro: Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đồng thời thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh Chi nhánh mà khơng tuân thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Đồng thời, cần chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị quan liên quan a Đối với Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát 95 triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắc chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM Nhà nước cần quy định bắt buộc doanh nghiệp thực chế độ kế toán kiểm toán, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế tốn thống kê, quan trọng để Ngân hàng xem xét, đánh giá khách hàng tăng cường công tác quản lý giám sát việc chấp hành sách Cần ban hành quy định mang tính chặt chẽ điều kiện để thành lập Công ty kiểm tốn trách nhiệm Cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên tính xác, trung thực báo cáo kiểm toán Cần ban hành quy định mang tính chặt chẽ điều kiện để thành lập Công ty thẩm định giá trách nhiệm Công ty tài sản bảo đảm mà NHTM th Cơng ty định giá tính xác, trung thực giá trị định giá tài sản Hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến quyền chủ nợ Ngân hàng bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho Ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản nhằm giúp Ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ từ tài sản đảm bảo, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài tốn kém, ảnh hưởng đến tình hình tài Ngân hàng Để hoạt động cung cấp thơng tin tín dụng hiệu hơn, Nhà nước nên tiến hành xem xét việc cho thành lập tổ chức xếp hạng doanh nghiệp trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, giúp Ngân hàng có đánh giá xác, khách quan q trình định cho vay Qua đó, hội tận dụng kinh nghiệm, công nghệ, trình độ quản lý từ cơng ty xếp hạng nước 96 b Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam * Tăng cường hoạt động tra, giám sát NHNN Nâng cao hoạt động tra, giám sát Ngân hàng NHNN cách áp dụng biện pháp sau: - Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thơng tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dụng tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm soát NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng - Sự cạnh tranh NHTM ngày trở nên gay gắt khốc liệt dẫn đến tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng Ngân hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro cho vay tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, giám sát có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn - NHNN cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ tra giám sát Ngân hàng, đảm bảo đủ số lượng lực, kiến thức hoạt động Ngân hàng, pháp luật, đảm bảo phẩm chất đạo đức cần có để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trong việc hồn thiện khn khổ, quy trình phương pháp tra, giám sát, NHNN nên xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro cụ thể, ràng thiết lập hệ thống giám sát có khả cảnh báo rủi ro cho Ngân hàng * Cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng Thơng tin tín dụng phải cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu tính kịp thời Ngân hàng, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro 97 hoạt động tín dụng Ngân hàng CIC cần có quy định chặt chẽ việc cung cấp thơng tin tín dụng mang tính bắt buộc với Ngân hàng hoạt động lãnh thổ Việt Nam Từ đó, CIC tạo lập hệ thống sở liệu tín dụng tập trung, hồn chỉnh, đảm bảo tính an toàn cho hoạt động Ngân hàng Bên cạnh đó, CIC nên đa dạng hóa nguồn thơng tin đáng tin cậy từ quan thuế, phòng thương mại, hiệp hội ngành nghề Mặt khác, thông tin mà CIC cung cấp cần tiết vấn đề phát sinh nợ hạn khách hàng khứ, lịch sử khách hàng vay, thơng tin liên quan đến ý chí trả nợ khách hàng Ngoài ra, CIC tiến hành phân tích, tổng hợp thơng tin từ kho liệu sản phẩm mang tính thẩm định, cảnh báo thơng tin thống kê, mơ tả Có vậy, công tác thẩm định đối tượng vay vốn quản trị rủi ro Ngân hàng đạt hiệu cao 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Mặc dù VCB Kon Tum áp dụng tin học vào trình xếp hạng có hẳn hệ thống phần mềm chấm điểm, có hạn chế lớn hệ thống này, tiêu phi tài cán tự cho điểm dựa thang điểm có sẵn khơng phải điền thông tin vào cho máy tự chấm điểm tiêu tài chính, khơng tránh khỏi sai lầm chủ quan cán tín dụng Do đó, Hệ thống chấm điểm cần phải xây dựng thang điểm chi tiết tiêu phi tài chính, đồng thời đưa cơng thức tính tốn khoa học tiêu tài khơng dựa quan điểm chủ quan Cán tín dụng Ban hành văn qui định quản lý giới hạn tín dụng khách hàng nhóm khách hàng Xây dựng mơ hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho Chi nhánh 98 Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế, làm khung pháp lý cho cán kiểm sốt theo thực hiện, giúp cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thuận lợi Tóm tắt chương Từ thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum, nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng phải đối mặt chấp nhận rủi ro, sử dụng biện pháp nhằm hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vấn đề chế, sách, luật pháp kiến nghị với Vietcombank Trung ương để ngày nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng 99 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, tác động quy luật kinh tế khách quan chắn có tác động đến hiệu kinh doanh NHTM Đối với hoạt động tín dụng hội tốt để phát triển, tránh khỏi tổn thất xảy Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng cần thiết cấp bách Trước yêu cầu thực tế khách quan với việc áp dụng biện pháp nghiên cứu linh hoạt, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra: Thứ nhất, hệ thống hoá mang tính lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Thứ hai, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum giai đoạn 2009 - 2011, sở phân tích đánh giá kết đạt mặt hạn chế, nguyên nhân tồn quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Thứ 3, đề xuất giải pháp số kiến nghị có tính khả thi Nhà nước, Vietcombank nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum Hy vọng với nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh chặt chẽ hơn, kiểm soát khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng thời gian đến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  TIẾNG VIỆT [1] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum (2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh [2] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh [3] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum (2011), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh [4] Ths Lê Thị Huyền Diệu (2010), "Quản lý rủi ro tín dụng - Kinh nghiệm ngân hàng giới học cho Việt Nam", Tạp chí thị trường Tài - Tiền tệ, (1+2), tr 72-75 [5] PGS TS Lâm Chí Dũng, Tài liệu giảng “Quản trị Ngân hàng thương mại” [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [7] Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Tổ chức tín dụng [8] Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi bổ sung định 493/2005/QĐNHNN [9] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tài liệu tập huấn (2010), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro [10] Quốc Hội (2010), Luật Tổ chức tín dụng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [11] Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài [12] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [13] Vụ ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (2007), Quản lý nợ xấu Nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu, Bản tin thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, (7 đến số 14)  TIẾNG ANH [14] Anthony Saunders and Linda Allen( 2002), Credit Risk Measurement, John Wiley and Sons Inc [15] MC Graw Hill ( 2007), Credit Risk Manegament, Joetta Colquitt [16] The Dryden Press (1995), Bank Management, University of South Carolina, paper 107 [17] World bank (2001), Banking Reform in Vietnam PHỤ LỤC 01 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng Giai đoạn 1: Nhận dạng RRTD Giai đoạn 2: Đo lường RRTD Mơi trường rủi ro: từ phía NH, từ phía KH, mơi trường pháp lý, mơi trường KT-XH Nhận dạng rủi ro từ nguồn gây rủi ro Tính tốn tổn thất có cho vay, áp dụng mơ hình đo lường, tiếp tục đo lường suốt trình sau khoản vay thực Hoàn thiện hệ thống xếp hạng Rủi ro tín dụng Giai đoạn 3: Kiểm sốt RRTD - RRTD phát trước cho vay từ chối cho vay - Phát RRTD sau cho vay, lập biện pháp kiểm soát, hạn chế suốt trình cho vay, sử dụng vốn KH, theo dõi việc trả nợ KH - Quản lý danh mục cho vay - Quản lý TSĐB - Quản lý KH - Quản lý hồ sơ vay vốn - Kiểm tra xác định lại mức xếp hạng lại KH khoản vay Giai đoạn 4: Tài trợ RRTD Tự khắc phục cách trích lập dự phòng Phân tích nguồn gây RRTD Đánh giá xử lý rủi ro Cho vay thêm lý TSĐB Chuyển giao (mua bảo hiểm, bán nợ, dùng điều khoản hợp đồng…) Tính tốn chi phí lợi ích biện pháp theo dõi việc thực biện pháp khắc phục rủi ro Kiểm tra, đánh giá lại, điều chỉnh hạn chế nguồn rủi ro kiểm soát, thay đổi được, đánh giá ưu nhược biện pháp khắc phục, tìm xu hướng xảy RRTD PHỤ LỤC 02 Bảng 3.1 Nguồn rủi ro thông tin bất cân xứng Yếu tố nghi vấn gây rủi ro - Thông tin bất cân xứng khách hàng Nguy rủi ro - Lựa chọn khách hàng không đúng, bỏ qua khách hàng tốt - Thông tin bất cân xứng lĩnh vực đầu - Đầu tư vào lĩnh vực, ngành có tư nguy rủi ro cao, mạo hiểm, không ưu tiên phát triển - Thông tin bất cân xứng phương án - Tài trợ vốn cho phương án hiệu vay vốn thấp, không đảm bảo khả trả nợ - Thông tin bất cân xứng sau cho vay - Khơng có biện pháp ứng phó kịp thời hiệu dẫn đến tổn thất tín dụng Bảng 3.2 Nguồn rủi ro khách hàng Yếu tố nghi vấn gây rủi ro Nguy rủi ro Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh KH: - Môi trường tự nhiên: thiên tai, dịch bệnh - KH bị tổn thất tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh ngưng trệ làm cho khách hàng - Môi trường kinh tế: định hướng đầu tư không trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước thay đổi, kinh tế bị khủng - Sự ưu tiên Nhà nước KH đi, hoảng, lạm phát, suy thoái khả cạnh tranh giảm, hoạt động kinh doanh khó khăn nguyên nhân gây việc - Môi trường trị-xã hội; chiến tranh, chậm trả nợ khủng bố, xã hội bất ổn… - KH thiệt hại tài sản, sản xuất khó khăn + Mơi trường kinh doanh: đối thủ cạnh - KH không tiêu thụ sản phẩm, nguồn tranh, môi trường kinh doanh biến động trả nợ vay khách hàng bị nên hoàn trả nợ Ngân hàng hạn, đầy đủ Năng lực tài chính: - Khả tiếp nhận nợ vay - Nếu hệ số nợ cao, khách hàng dễ khả tự chủ, việc tiếp nhận thêm khoản vay có nguy rủi ro cao - Khả toán - Các tiêu phản ánh khả tốn thấp, KH dễ gặp khó khăn toán nợ cho Ngân hàng - Khả sử dụng tài sản - Các tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản thấp cho thấy KH làm ăn hiệu quả, khả nguồn vốn vay không sử dụng tốt - Khả sinh lời - Số vòng quay hàng tồn kho thấp, hàng hóa doanh nghiệp khó tiêu thụ, dẫn đến tình trạng nợ hạn Ngân hàng, khả toán - Doanh thu, lợi nhuận thấp giảm, dẫn đến nguồn trả nợ giảm Tư cách KH: -Năng lực quản lý kinh doanh, uy tín KH -Trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý phẩm chất đạo đức nhà lãnh đạo kém, khả thích ứng với biến cố xảy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu -KH cố tình lừa đảo, thiếu tín nhiệm, vơ trách nhiệm, lừa đảo Ngân hàng khó thu hồi nợ Bảng 3.3 Nguồn rủi ro Ngân hàng Yếu tố nghi vấn gây rủi ro Nguy rủi ro Năng lực cán bộ: - Trình độ chun mơn - Khả xử lý thơng tin, phân tích dự án, KH dễ dẫn đến đánh giá sai KH, từ đưa đề xuất tín dụng khơng làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng - Kỷ giao tiếp - Nếu cán khơng có mối quan hệ rộng rãi tốt khó thu thập thơng tin đầy đủ, xác dẫn đến rủi ro thơng tin khơng đầy đủ - Hiểu biết ngành nghề kinh doanh KH, hiểu biết pháp luật kém, gây rủi ro cao - Đạo đức cán bộ: - Phẩm chất đạo đức cán kém, có tư tưởng trục lợi cá nhân, cấu kết, thông đồng cho vay gây rủi ro lớn Bảng 3.4 Đánh giá tài sản đảm bảo TSĐB Xếp loại Đánh giá Bất động sản có vị trí đẹp, thuận tiện kinh A Mạnh B Trung bình C Thấp doanh, biến động, có khả sinh lời cao dễ chuyển nhượng nhanh thị trường Bất động sản có vị trí bình thường, mặt tiền nhỏ kiệt lớn vị trí đẹp, có khả sinh lời, chuyển nhượng bình thường Bất động sản vị trí lại động sản Bảng 3.5 Ma trận mức độ rủi ro Kết xếp loại khách hàng AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Xếp loại rủi ro Đánh giá Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao tài sản chấp A (mạnh) B (Trung bình) C (Thấp) Rất an tồn An tồn An tồn Trung bình Trung bình/ Trung bình Từ chối Trung bình/Từ chối Từ chối ... rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, tác giả mô tả thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh, từ rút kết đạt tồn hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân. .. ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum Chương III: Giải pháp hoàn thiện Quản trị rủi ro. .. rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum, tác giả tổng hợp phân tích rủi ro tín dụng, mơ tả thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam kontum , Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam kontum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn