Quản trị quan rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc DăKLaK

123 20 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI QUANG LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC DAKLAK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Bùi Quang Luận MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Các biểu nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng 16 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 19 1.3.1 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 19 1.3.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 20 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC DAKLAK 39 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC DAKLAK 39 2.1.1 Quá trình phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Bắc DakLak 41 2.2 TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC DAKLAK 46 2.2.1 Tình hình rủi ro tín dụng BIDV Bắc DakLak 46 2.2.2 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 48 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC DAKLAK 53 2.3.1 Thực trạng nhận diện Rủi ro tín dụng: 53 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng 55 2.3.3 Thực trạng kiểm sốt Rủi ro tín dụng 63 2.3.4 Thực trạng tài trợ rủi ro tín dụng 73 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC DAKLAK 78 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 78 3.1.1 Dự báo xu hƣớng kinh tế hoạt động ngân hàng thời gian đến: 78 3.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam giai đoạn 2013-2015 78 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG: 79 3.2.1 Nhận dạng rủi ro 79 3.2.2 Đo lƣờng rủi ro tín dụng phân tích rủi ro 80 3.2.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 86 3.2.4 Tài trợ rủi ro 99 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ 101 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý NGHĨA TỪ VIẾT TẮT TT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển BIDV Bắc DakLak CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DPRR Dự phòng rủi ro HĐQT Hội đồng quản trị 10 KH Khách hàng 11 KHCN Khách hàng cá nhân 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 NH Ngân hàng 14 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 15 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 16 QTTD Quản trị tín dụng 17 QTRR Quản trị rủi ro 18 QHKH Quan hệ khách hàng 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 RRTD Rủi ro tín dụng 21 TMCP Thƣơng mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Bắc DakLak 22 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 23 TSBĐ Tài sản bảo đảm CIC (Credit Information 24 Center) Libor (London Inter-bank 25 Offered Rate) SMEs (Small and medium 26 enterprise) Trung tâm thơng tin tín dụng Lãi suất liên ngân hàng London Doanh nghiệp vừa nhỏ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Tỷ lệ khấu trừ tài sản bảo đảm 33 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 41 2.2 Cơ cấu huy động vốn qua năm 43 2.3 Tăng trƣởng tín dụng qua năm 44 2.4 Kết hoạt động dịch vụ theo dòng sản phẩm 45 2.5 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế 46 2.6 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế 47 2.7 Nợ xấu phân theo TSBĐ 48 2.8 Thang điểm xếp hạng tín dụng nội 57 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Bảng tổng hợp Định hạng tín dụng nội số KH kỳ 31/12/2013 Chính sách cấp tín dụng khách hàng định hạng tín dụng nội Chính sách tài sản bảo đảm khách hàng định hạng tín dụng nội Chính sách cấp tín dụng sách tài sản bảo đảm khách hàng không thực định hạng tín dụng nội Đo lƣờng rủi ro tín dụng Tỷ lệ chấp thuận theo tính pháp lý khả phát mại TSBĐ 58 59 60 61 62 75 2.15 Kết trích lập quỹ dự phòng RRTD 76 2.16 Quỹ dự phòng, sử dụng quỹ DPRR tín dụng 77 3.1 Dƣ nợ xấu bình quân năm (2010-2013) 80 3.2 Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro 82 3.3 3.4 Số liệu tổn thất tín dụng thơng qua vay theo loại hình khách hàng Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng thơng qua vay ngành kinh tế 84 85 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Tên sơ đồ, biểu đồ Số hiệu Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Bắc DakLak 40 2.2 Chênh lệch Thu - Chi sau trích DPRR qua năm 42 2.3 Tăng trƣởng huy động vốn qua năm 44 3.1 Mơ hình tổ chức cấp tín dụng 71 3.2 Biểu đồ Pareto 81 99 3.2.4 Tài trợ rủi ro Tài trợ rủi ro chuẩn bị nguồn tài để bù đắp cho tổn thất có rủi ro xảy ra, tránh cho ngân hàng rơi vào khó khăn, khủng hoảng tài thiếu hụt nguồn bù đắp a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Khi biện pháp thu hồi nợ khác khơng có hiệu quả, ngân hàng sử dụng nguồn vốn từ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu đƣợc xếp loại theo tiêu chuẩn để bù đắp thiệt hại khoản nợ xấu Mục tiêu BIDV Bắc DakLak tự chủ mặt tài Do cần phải sử dụng sách trích lập DPRR thích hợp để đối phó với rủi ro khơng thu đƣợc nợ bên cạnh việc đẩy nhah trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro b Bảo đảm tín dụng Bảo đảm tín dụng hay đƣợc gọi bảo đảm tiền vay việc tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế pháp lý để thu hồi đƣợc khoản nợ cho KH vay Các hình thức bảo đảm tín dụng bao gồm: Thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay bảo đảm hình thức bảo lãnh Bảo đảm tín dụng thƣờng đƣợc xem nhƣ phao cuối giúp ngân hàng thu hồi khoản cho vay có vấn đề Tuy nhiên, định cho vay trọng đến việc dựa vào phao dễ dẫn đến tâm lý ỷ lại dễ mắc sai lầm chủ quan Bảo đảm tín dụng chƣa hẳn loại bỏ đƣợc RRTD Thực tế cho thấy nhiều trƣờng hợp KH không trả đƣợc nợ vay Tòa án phán lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ nhƣng công việc lý tài sản thực đƣợc, thực chậm giá trị tài sản lý sau thu thấp giá trị nợ phải thu hồi 100 c Mua bảo hiểm tín dụng Trong nhiều trƣờng hợp KH vay vốn, đặc biệt KH cá nhân, khơng có tài sản chấp cầm cố nhƣng họ có nhu cầu vay vốn Phần lớn khoản cho vay tiêu dùng cho vay bất động sản dựa vào thu nhập KH để xem xét cho vay Thế nhƣng, thu nhập hồn tồn lệ thuộc vào tình hình việc làm KH Những KH có việc làm không máy ổn định việc làm phụ thuộc vào tình trạng kinh tế khơng thể đảm bảo có thu nhập để trả nợ vay mua bất động sản khoản thời gian dài đến 25 30 năm Trong trƣờng hợp nhƣ vậy, ngân hàng thƣờng cho KH vay với điều kiện KH mua bảo hiểm tín dụng KH rơi vào tình trạng thất nghiệp khơng có thu nhập để trả nợ vay ngân hàng cơng ty bảo hiểm trả d Chứng khoán hoá khoản cho vay tài sản khác (Sercuritization) Chứng khoán hoá tài sản việc ngân hàng đem tài sản có nội bảng chƣa đến hạn bán cho ngƣời đầu tƣ dƣới hình thức phát hành chứng khốn Các chứng khốn đƣợc tạo từ q trình chứng khốn hố đƣợc gọi chứng khốn hố Cơng nghệ chứng khốn hố tài sản hấp dẫn nhiều ngân hàng thơng qua mà ngân hàng giảm đƣợc thời lƣợng (duration) danh mục đầu tƣ, tăng khả khoản tài sản, cung cấp phƣơng tiện tài trợ mới, giảm đƣợc chi phí tăng thu nhập Chứng khốn hố tài sản đòi hỏi ngân hàng phải dành riêng nhóm tài sản sinh lời (ví dụ nhƣ khoản cho vay mua nhà chấp cho vay tiêu dùng) bán thị trƣờng chứng khoán đƣợc phát hành tài sản Khi tài sản đƣợc tốn, ví dụ ngƣời vay hồn trả vốn vay lãi cho ngân hàng, ngân hàng chuyển khoản toán cho ngƣời sở hữu chứng khoán đƣợc mua bán tự Về phần mình, ngân 101 hàng nhận lại phần vốn bỏ để có tài sản sử dụng nguồn vốn vào việc tạo tài sản để trang trải chi phí hoạt động Đầu tƣ thơng qua hoạt động chứng khoán hoá giúp ngân hàng đa dạng hố, giảm rủi ro, giảm chi phí việc giám sát khoản cho vay Chứng khoán hoá giúp ngân hàng tạo tài sản có tính khoản cao sở tài sản khoản, tạo cho ngân hàng nguồn vốn từ khoản cho vay 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ a Xây dựng hoàn thiện chế, sách  Xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng Thơng tin đóng vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực việc phân tích, thẩm định tín dụng để cấp tín dụng nói chung quản trị RRTD nói riêng Hiện nay, nguồn thơng tin phục vụ cho công tác quản trị RRTD chủ yếu KH cung cấp thông qua hồ sơ, báo cáo; nguồn thông tin thu thập từ Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chƣa đầy đủ, cập nhật không kịp thời; nguồn thông tin thu thập từ quan quản lý nhà nƣớc, quan liên quan không kịp thời; việc cập nhật, lƣu trữ, quản lý khai thác thông tin chƣa khoa học, nên ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng phân tích, thẩm định tín dụng, xếp hạng tín dụng KH Khi thơng tin đầy đủ, mang tính thời sự, độ tin cậy cao việc định cấp tín dụng, phục vụ cơng tác quản trị RRTD thuận lợi, dễ dàng xác Do vậy, cần tập trung nguồn lực để ứng dụng công nghệ thông tin đại vào việc chọn lọc, thu thập, lƣu trữ, quản lý khai thác hệ thống thông tin KH phục vụ cho cơng tác phân tích tín dụng quản trị RRTD vào bản, hiệu hơn, góp phần hạn chế đến mức thấp tổn thất tín dụng xảy 102  Xây dựng bảng thống kê dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng Thƣờng xun thu thập thơng tin liên quan đến tƣ cách lực pháp lý KH, chế sách Nhà nƣớc ảnh hƣởng đến hoạt động KH, tình hình tài hoạt động SXKD KH môi trƣờng nội cấp tín dụng ngân hàng để phân tích, đánh giá nguyên nhân phát sinh nợ xấu phƣơng diện phía KH; phía sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng kiểm sốt RRTD ngân hàng; tác động môi trƣờng kinh doanh; phân tích, dự báo tác động việc thay đổi mơi trƣờng bên ngồi, bên tác động khơng tốt đến hoạt động SXKD KH để tổng kết, xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận diện RRTD đã, xảy để phục vụ cho công tác quản trị RRTD nhận diện RRTD nhân viên ngân hàng cách có hệ thống, chủ động, khoa học Phát sớm RRTD dựa số dấu hiệu cảnh báo nhƣ: Tốc độ tăng trƣởng tín dụng cao lực lƣợng CBTD mỏng, tình hình cho vay tập trung vào số KH lớn, KH gặp khó khăn việc tiêu thụ ảnh hƣởng đến khả thu nợ, KH có tình hình tài yếu, khả kinh doanh hiệu nhóm KH thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh Một số dấu hiệu cảnh báo khác: Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tài sản thấp, coi trọng giá trị TSBĐ xem xét cho vay, KH liên quan đến vụ kiện, cấp tín dụng coi trọng danh tiếng KH, KH truyền thống dẫn đến chủ quan coi nhẹ khâu thẩm định, thực việc gia hạn nợ không đủ điều kiện nhằm đạt tiêu thấp tỷ lệ nợ hạn, không báo cáo kịp thời vụ việc phát sinh vấn đề liên quan đến chất lƣợng khoản cho vay  Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH mơ hình dùng để lƣợng hóa RRTD, xác định mức độ rủi ro chấp nhận đƣợc để xây dựng 103 sách KH, sách cấp tín dụng, trích dự phòng RRTD để có nguồn vốn chủ động tài trợ RRTD, giúp ngân hàng tránh đƣợc tình trạng khả toán, đổ vỡ tổn thất RRTD xảy khơng kiểm sốt đƣợc Do đó, cần tiếp tục đề xuất hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hƣớng nghiên cứu, áp dụng chuẩn mực, thơng lệ quốc tế xếp hạng tín nhiệm KH, nhƣng phải phù hợp với KH, tiềm năng, lợi phát triển kinh tế Việt Nam khả cạnh tranh ngân hàng; hoàn thiện phƣơng pháp, q trình, cách kiểm sốt, thu thập liệu hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ việc đánh giá RRTD, phân bổ tài sản chịu rủi ro để xếp hạng, lƣợng hóa ƣớc tính vỡ nợ tổn thất cho loại tài sản chịu rủi ro định Hoàn thiện sớm áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH cá nhân, hộ gia đình để đo lƣờng RRTD, thực sách cấp tín dụng đối tƣợng KH  Xây dựng cấu tín dụng đa dạng danh mục tín dụng Xây dựng danh mục tín dụng theo ngành, lĩnh vực, nhóm KH có liên quan phù hợp với tiềm năng, lợi phát triển ngành, lĩnh vực, nhóm KH có liên quan nhằm đa dạng hóa danh mục tín dụng Đa dạng hố danh mục tín dụng biện pháp mang tính chủ động cao nhằm phân tán RRTD, thực nguyên tắc “không bỏ trứng vào rổ” Đa dạng hố danh mục tín dụng đầu tƣ tín dụng vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nhóm KH có liên quan có mức độ rủi ro khác nhau, mức sinh lời khác Để thực đa dạng hoá danh mục tín dụng, cần thực nội dung sau: - Đầu tƣ vào nhiều ngành kinh tế khác để tránh cạnh tranh tổ chức tín dụng khác việc giành giật thị phần phạm vi hẹp số ngành phát triển, nhƣ tránh gặp phải rủi ro 104 sách Nhà nƣớc với mục đích hạn chế hoạt động số ngành định kế hoạch cấu lại kinh tế - Đầu tƣ vào KH SXKD nhiều loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tránh tập trung cho vay SXKD số loại sản phẩm, đặc biệt sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nƣớc khơng khuyến khích hay sản phẩm xuất nhiều thị trƣờng - Tránh cấp tín dụng lớn KH, nhóm KH có liên quan, ln đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổng số nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD KH để tránh ỷ lại rủi ro bất ngờ KH - Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau, đảm bảo chuyển dịch cấu tín dụng trung dài hạn ngày giảm, cấu tín dụng ngắn hạn ngày tăng nhằm đảm bảo phát triển bền vững tránh RRTD theo thời gian, biến động lãi suất thị trƣờng - Xây dựng cấu tín dụng hợp lý cho vay Việt Nam đồng cho vay ngoại tệ, đảm bảo đáp ứng đƣợc nhu cầu vay vốn KH, tránh đƣợc RRTD biến động tỷ giá  Hồn thiện sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng Có thể nói sách tín dụng cƣơng lĩnh hoạt động tín dụng ngân hàng quy trình tín dụng tổng hợp nguyên tắc, quy định ngân hàng việc cấp tín dụng KH, u cầu cán ngân hàng từ nhân viên đến cấp lãnh đạo, điều hành hoạt động tín dụng phải tuân thủ, thực nghiêm túc sách tín dụng quy trình cấp tín dụng đảm bảo hoạt động tín dụng hƣớng, kiểm sốt đƣợc RRTD, giảm thiểu tổn thất RRTD xảy nâng cao doanh lợi cho ngân hàng Khi xây dựng sách tín dụng cần quan tâm xây dựng giới hạn, cấu tín dụng; danh mục tín dụng ngành, lĩnh vực, thành 105 phần kinh tế, nhóm KH liên quan phải sở định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, mức độ rủi ro chấp nhận đƣợc dự báo tầm trung, dài hạn Để đảm bảo hoạt động cấp tín dụng diễn thống nhất, khoa học, tạo chế giám sát hiệu quả, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, khơng ngừng nâng cao chất lƣợng tín dụng cần tiếp tục rà sốt, hồn thiện quy trình cấp tín dụng theo hƣớng: Tiếp tục tách bạch, phân định chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý khối quan hệ KH, khối quản lý rủi ro, khối tác nghiệp khối hỗ trợ cách thật độc lập, khách quan để thực nhiệm vụ quản trị RRTD quy trình cấp tín dụng; tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, giám sát trƣớc, sau cấp tín dụng khoản tín dụng tồn danh mục tín dụng  Hồn thiện cơng tác quản lý tài sản bảo đảm tiền vay * Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định đề xuất biện pháp quản lý TSĐB Về nguyên tắc, NH cấp tín dụng cho KH, nguồn thu nợ thứ hai từ TSBĐ tiền vay nguồn thu thứ từ thu nhập cuả khoản vay tạo khơng khả Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động nhƣ nay, rủi ro ln rình rập KH NH Vì vậy, cho vay có TSĐB lựa chọn tốt BIDV Bắc DakLak việc cấp tín dụng cho KH Do đó, vấn đề quản trị danh mục TSBĐ phải có quy định việc đƣợc coi trọng mức, BIDV Bắc DakLak phải có quy định việc quản trị danh mục TSĐB, cần trọng đến vấn đề dễ phát sinh rủi ro gồm: Quyền sở hữu TSĐB có hợp pháp khơng (Tìm hiểu nguồn gốc tài sản chấp, cầm cố có liên quan đến việc thuê mua hay chịu trách nhiệm liên đới giao dịch khác khơng) 106 Đánh giá xác tình trạng thực tế tài sản (Sự nhạy cảm với thị trƣờng giá, rủi ro từ phía bên bảo đảm (rủi ro đạo đức), thay đổi môi trƣờng pháp lý đến quyền sở hữu, khả sinh lợi, khả khoản, đặc điểm TSĐB) Định giá tài sản theo văn bản, chế độ hƣớng dẫn Những trƣờng hợp khác phải xác định theo giá thị trƣờng nhƣng phải có cụ thể, thực tế để chứng minh, theo có tốn hợp lý giá trị tài sản Tài sản có đƣợc mua bảo hiểm khơng? Nếu có giá trị bao nhiêu? Nghiêm túc thực việc công chứng, chứng thực đăng kí giao dịch bảo đảm theo quy trình nhƣ luật định sau nhận tài sản Công tác kiểm tra lại việc định giá phải đƣợc ý đề cao, phát sai phạm đề nghị điều chỉnh xử lý để làm gƣơng Định kỳ phải kiểm tra, đánh giá lại thực trạng giá trị tài sản để có điều chỉnh dƣ nợ, có hƣớng xử lý nhanh khoản nợ có dấu hiệu suy giảm Đặc biệt cần ý tài sản chấp hàng tồn kho, máy móc thiết bị dể xuống cấp, tránh tình trạng giá trị sổ sách lớn giá trị thực tài sản Biện pháp cuối để thu hồi nợ xấu khởi kiện bán tài sản, hồ sơ pháp lý đầy đủ sở định phần thắng cho NH - Tài sản đảm bảo máy móc thiết bị mắc phải số rui ro nhƣ: * Rủi ro từ khâu thẩm định nhiều yếu tố (trình độ cán thẩm định, cán cân giá thị trƣờng ảnh hƣởng đến định giá, sách vĩ mơ, DN khơng trung thực, lỗi ngƣời sản xuất, hay lỗ hổng từ quy trình quy chế TCTD) * Rủi ro giá: Ảnh hƣởng thị trƣờng đến định giá sở cho vay sai * Rủi ro quản lý: Việc quản lý tài sản máy móc thiết bị khó nên cần NH không giám sát thƣờng xuyên KH không trung thực dẫn đến kết xấu (KH bán tài sản, cho đơn vị khác thuê, hay thay linh kiện chất lƣợng, chí cầm cố TCTD khác) 107 * Rủi ro không cẩn thận dẫn đến hƣ hỏng, lạc hậu công nghệ dẫn đến giảm giá trị tính cạnh tranh thấp, cháy nổ bất khả kháng - TSBĐ đất đai quyền sử dụng đất * Rủi ro giá: Do thị trƣờng đất đai thƣờng biến động, việc xác định giá trị thị trƣờng đất đai thời điểm khác Do vậy, NH gặp rủi ro giá nhận tài sản đất đai quyền sử dụng đất làm TSBĐ tiền vay * Rủi ro pháp lý: Luật đất đai có nhiều tiến nhƣng gây khó khăn việc hoàn tất thủ tục hồ sơ TSBĐ đất đai quản lý chồng chéo trình tự đăng kí giao dịch quan chức Hơn tình hình quy hoạch khu thị diễn rầm rộ nhiều nơi thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Bn Hồ v.v… nhiều sách giải tỏa đền bù nhƣ việc chấp nhận giấy tờ sở hữu rào cản NH sử dụng việc châp đất đai để làm cơng cụ phòng ngừa rủi ro Về phía NH xử lý TSBĐ thƣờng không dễ bất đồng phát sinh phải giải tài sản đƣợc xử lý pháp luật theo định quan có thẩm quyền NH xác định giải pháp cuối xấu nhất, loại vấn đề rủi ro đặt (rủi ro vốn) nhƣ KH, giảm uy tín (do quản lý yếu, khơng thẩm định xác) NH phải khoản chi phí chí xử lý TSCĐ giá trị bán khơng đủ nghĩa vụ trả nợ nên dây dƣa nhiều năm Do NH cần quy định thời điểm đánh giá lại tài sản DN trả phần lớn vốn vay NH cần nhận lại hợp đồng tƣơng ứng % cho vay ban đầu, tạo điều kiện cho DN giải chấp phần TSBĐ, địa điểm cầm cố tài sản khơng thay đổi nhƣng giá trị thỏa thuận lại, để tiếp tục vay vốn dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ vay nợ khác 108 b Tăng cường kiểm tra kiểm soát nội Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội có ý nghĩa quan trọng, mặt cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội giúp ngân hàng phát sai sót q trình cấp tín dụng để chấn chỉnh, khắc phục, từ có biện pháp ngăn ngừa rủi ro kịp thời; mặt khác thơng qua hoạt động kiểm tra, kiểm sốt nội giúp phát điểm bất hợp lý chế, quy trình, sách cấp tín dụng để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp Chính vậy, ngân hàng cần thiết lập chế kiểm tra, kiểm sốt hoạt động cấp tín dụng cách có hiệu lực, hiệu để giám sát suốt q trình cấp tín dụng KH Để cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội vào thực chất đạt hiệu cao việc phát xử lý sai phạm, góp phần phòng ngừa hạn chế rủi ro, cần thực theo hƣớng sau: - Định kỳ đột xuất thực việc kiểm tra, kiểm sốt tín dụng để kịp thời phát sai sót, rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng - Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành quy trình cấp tín dụng; sách KH; kiểm tra việc thực chế đảm bảo tiền vay; kiểm tra hồ sơ cấp tín dụng; kiểm tra việc thực phân cấp, ủy quyền hoạt động tín dụng,… - Bố trí cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội cán có trình độ, kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực tín dụng, pháp luật liên quan đế cơng tác tín dụng xử lý khoản tín dụng xấu c Các biện pháp hỗ trợ khác  Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng quỹ dự phòng để tài trợ RRTD Việc phân loại nợ có ý nghĩa quan trọng việc phản ảnh thực trạng mức độ rủi ro khoản cấp tín dụng, sở để trích lập quỹ dự 109 phòng rủi ro, tạo nguồn vốn để chủ động tài trợ RRTD Do vậy, việc phân loại nợ phải đƣợc thực công khai, minh bạch, chất khoản nợ, tránh trƣờng hợp mục tiêu đạt kế hoạch lợi nhuận mà phân loại nợ không dẫn đến thiếu nguồn vốn để tài trợ RRTD; cần có phƣơng án trích lập đủ quỹ dự phòng để tài trợ RRTD; sử dụng dự phòng để tài trợ RRTD phải đối tƣợng, điều kiện, trình tự thủ tục theo quy định BIDV Việt Nam; tích cực chủ động triển khai biện pháp hiệu để tận thu hồi nợ xấu, nợ đƣợc tài trợ rủi ro nhằm giảm thiểu đến mức tối đa tổn thất hoạt động tín dụng Khi đƣa TSBĐ vào để tính giá trị để loại trừ trích lập dự phòng, phải lƣu ý tài sản hợp pháp; bảo đảm thực theo trình tự thủ tục chấp, cầm cố, bảo lãnh quy định pháp luật, có đủ hồ sơ pháp lý lƣu đủ BIDV Bắc DakLak, dễ dàng bán chuyển nhƣợng, phát  Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Con ngƣời yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố ngƣời lại đóng vai trò quan trọng Nó định đến chất lƣợng tín dụng, chất lƣợng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng tập trung vào số nội dung sau: - Liên kết tổ chức đào tạo từ đến chuyên sâu cho đội ngũ cán liên quan đến hoạt động tín dụng - Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng - Liên tục cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật 110 Ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ ràng nhân viên tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay nhƣ là: - Về lực cơng tác: đòi hỏi cán có liên quan đến hoạt động cho vay phải thƣờng xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng KH - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tu dƣỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm Cán cƣơng vị cao phải gƣơng mẫu - Ngồi ra, ngân hàng cần phải xây dựng sách nhân tích cực, có chế độ đãi ngộ, khen thƣởng hợp lý xử phạt nghiêm minh nhằm nâng cao kỷ cƣơng hoạt động tín dụng Tóm tắt chƣơng Trên sở thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Bắc DakLak thời gian vừa qua, việc thực giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị RRTD nêu góp phần giảm tổn thất hoạt động tín dụng, kiểm sốt đƣợc rủi ro hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng, đƣa hoạt động quản trị RRTD ngân hàng ngày phát huy đƣợc hiệu 111 KẾT LUẬN Ngân hàng hệ thống huyết mạch kinh tế, cung cấp vốn cho kinh tế, công cụ để nhà nƣớc điều tiết sách vĩ mơ thơng qua sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển kinh tế nhƣ kiềm chế lạm phát Hoạt động kinh doanh NHTM danh nghĩa hoạt động đa năng, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm gần 70% tổng thu nhập ngân hàng, nhƣng RRTD lại chiếm phần lớn rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Vì việc quản trị RRTD cách hiệu tạo cho ngân hàng phát triển bền vững, gia tăng thƣơng hiệu nhƣ uy tín ngân hàng Thơng qua sở lý luận tín dụng quản trị RRTD, luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân RRTD nhƣ công tác QTRR Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc DakLak, mặt hạn chế, yếu cần khắc phục Luận văn đƣa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng tín dụng nhƣ cơng tác quản trị RRTD BIDV Bắc DakLak giai đoạn phát triển tới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông Vận tải [2] TS Hồ Diệu (2000), Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [3] TS Hồ Diệu (2003), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê [4] Trần Bình Định (2009), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ Quốc tế quy định Việt Nam, Nhà xuất Tƣ pháp [5] PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thông Vận tải [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2010), Quản trị rủi ro tài chính, Nhà xuất Thống kê [7] PGS.TS Nguyễn Quang Thu (2009), Quản trị rủi ro bảo hiểm DN, Nhà xuất Thống kê [8] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Hà Nội [9] Giáo trình “tiền tệ ngân hàng” TS Lê Thị Hoa PGS-TS Nguyễn Thị Nhung (2007), Nhà xuất thống kê TP Hồ Chí Minh [10] Dƣơng Hữu Hạnh (2013), QTRR ngân hàng kinh tế toàn cầu, Nhà xuất lao động [11] Luật tổ chức tín dụng 2011, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [12] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt nam, Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng KH [13] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 việc sửa đổi, bổ sung số điều quy chế cho vay tổ chức tín dụng KH [14] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [15] Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, Sổ tay tín dụng (2004) [16] Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, Các quy định, hƣớng dẫn hoạt động tín dụng, xử lý nợ xấu [17] Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Bắc DakLak, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010,2011, 2012 2013 [18] Moody's (2009), "Moody's Financial Metrics TM Key Ratios by Rating and Industry for Global Non - Financial Corporations: 2009" [19] Peter S Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thƣơng mại, NXB Tài chính, Hà Nội [20] Standard & Poor's (2009), "Corporate Ratings Criteria", Standard & Poor's ... rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc DakLak Chƣơng 3: Giải pháp Quản lý rủi ro tín dụng Ngân. .. quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 20 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH... tín dụng ngân hàng kinh tế 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 10 1.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.2.2 Phân loại rủi ro tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị quan rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc DăKLaK , Quản trị quan rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh bắc DăKLaK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn