Phát triển nguồn nhân lực tại khu nghỉ mát boutique hội an resort

111 27 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU HOA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIỀU HOA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ KIỀU HOA MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn 10 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 11 1.2.2 Nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nguồn nhân lực 12 1.2.3 Nâng cao kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực 13 1.2.4 Nâng cao trình độ nhận thức người lao động 14 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động 15 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 20 1.3.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 20 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT 24 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 24 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 24 2.1.2 Đặc điểm công tác tổ chức 25 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực 26 2.1.4 Tình hình kinh doanh Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 34 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT 36 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 37 2.2.2 Thực trạng nâng cao trình độ kiến thức nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 42 2.2.3 Thực trạng nâng cao kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 51 2.2.4 Nhận thức người lao động Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 54 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy người lao động khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT 62 2.3.1 Thành công hạn chế 62 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT ĐẾN NĂM 2020 66 3.1 MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Chiến lược phát triển Khu nghỉ mát thời gian tới 66 3.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khu nghỉ mát thời gian tới 70 3.1.3 Một số yêu cầu xây dựng giải pháp 72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT ĐẾN NĂM 2020 73 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 73 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ người lao động 79 3.2.3 Nâng cao trình độ kỹ cho người lao động 82 3.2.4 Nâng cao nhận thức cho người lao động 86 3.2.5 Tạo động lực thúc đẩy cho người lao động 88 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ Cao đẳng CMNV Chuyên môn nghiệp vụ DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ ĐH Đại học HĐND Hội đồng nhân dân LN Lợi nhuận NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực NSLĐ Năng suất lao động QĐ Quyết định SĐH Sau đại học STT Số thứ tự SXKD Sản xuất kinh doanh TCCN Trung cấp chuyên nghiệp UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Số lượng lao động Khu nghỉ mát thời gian qua 2.2 Số lượng lao động theo loại hình giới tính Khu nghỉ mát qua năm 2.3 Trang 27 29 Tình hình lao động theo độ tuổi Khu nghỉ mát qua năm 31 2.4 Tình hình tài Khu nghỉ mát qua năm 32 2.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khu nghỉ mát qua năm 2.6 Báo cáo doanh thu chia theo số hoạt động Khu nghỉ mát qua năm 2.7 40 Quy mơ NNL theo trình độ CMNV Khu nghỉ mát qua năm 2.11 39 Cơ cấu NNL theo ngành nghề Khu nghỉ mát chia theo phận năm 2013 2.10 37 Cơ cấu NNL theo ngành nghề Khu nghỉ mát thời gian qua 2.9 35 Cơ cấu NNL theo phận Khu nghỉ mát thời gian qua 2.8 34 42 Sự biến động NNL theo trình độ CMNV Khu nghỉ mát qua năm 44 2.12 Trình độ CMNV NNL phận lễ tân qua năm 46 2.13 Trình độ CMNV NNL phận buồng phòng qua năm 46 2.14 Cơ cấu trình độ CMNV nguồn nhân lực Khu nghỉ mát chia theo phận qua năm 2.15 Kết khảo sát nhân viên Khu nghỉ mát trình độ CMNV 2.16 49 Mức độ gia tăng kỹ cần thiết người lao động Khu nghỉ mát thời gian qua 2.17 48 51 Kết khảo sát nhân viên Khu nghỉ mát kỹ cần thiết 53 2.18 Kết khảo sát nhân viên Khu nghỉ mát nhận thức 55 2.19 Đánh giá nhân viên tiền lương Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort 59 2.20 Sự hài lòng người lao động với điều kiện làm việc 61 3.1 Dự báo số lượng NNL theo phận Khu nghỉ mát giai đoạn 2015 – 2020 3.2 Dự báo số lượng NNL theo ngành nghề Khu nghỉ mát giai đoạn đoạn 2015 – 2020 3.3 78 Nhu cầu đào tạo CMNV NNL Khu nghỉ mát thời gian tới 3.6 77 Dự báo cấu NNL theo ngành nghề Khu nghỉ mát thời gian tới 3.5 75 Dự báo cấu NNL theo phận Khu nghỉ mát thời gian tới 3.4 74 80 Nhu cầu đào tạo kỹ NNL Khu nghỉ mát thời gian tới 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 Mơ hình sơ đồ tổ chức Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort 2.1 28 Số lượng lao động theo loại hình Khu nghỉ mát qua năm 2.3 26 Đồ thị tình hình biến động NNL Khu nghỉ mát qua năm 2.2 Trang 30 Cơ cấu NNL theo ngành nghề Khu nghỉ mát năm 2013 41 87 Nâng cao kiến thức luật cơng đồn, luật BHXH, quy định, quy chế, nội quy Khu nghỉ mát, quy định pháp luật có liên quan đến người lao động… Để phát huy hiệu quả, Khu nghỉ mát cần thực kiểm tra sát hạch nhân viên - Khuyến khích người lao động tự trao dồi kiến thức cho thân, có biện pháp sách khuyến khích người lao động tuân thủ kỷ luật lao động, nhiệt tình, sáng tạo; Xây dựng quy chế làm việc rõ ràng thông qua Sổ tay nhân viên để người lao động tuân theo Đưa quy chế làm việc rõ ràng Sổ tay nhân viên có biện pháp, sách khuyến khích người lao động tuân thủ kỷ luật lao động, nhiệt trình cơng việc chịu áp lực công việc cao hơn, quan tâm nhiều đến nhân viên, giúp họ tích lũy vốn sống, kinh nghiệm hoạt động xã hội để có đủ lĩnh uy tín cơng việc Bên cạnh đó, phòng nhân phải có trách nhiệm giám sát tác phong, tuân thủ kỷ luật lao động người lao động Khu nghỉ mát Thực nghiêm ngặt kỷ luật lao động, an toàn lao động chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý việc đưa nội quy, quy định an toàn lao động làm việc, nghỉ ngơi cách cụ thể, yêu cầu người lao động thực chấp hành nghiêm chỉnh quy định Theo dõi chặt chẽ trình lao động nhân viên nhằm khen thưởng kịp thời người gương mẫu kỷ luật lao động phê bình, cảnh cáo người khơng chấp hành Chú ý lao động tuyển, phải cung cấp cho họ nhận thức đứng từ ban đầu hình ảnh Khu nghỉ mát, yêu cầu họ phải nắm vững quy định nêu Cuốn sổ tay nhân viên, nêu rõ trách nhiệm quyền lợi hình thức kỷ luật vi phạm kỷ luật 88 3.2.5 Tạo động lực thúc đẩy cho người lao động a Hoàn thiện công tác tiền lương Từ vào hoạt động nay, Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort có nhiều cố gắng cơng tác tiền lương, xây dựng qui chế lương riêng cho đơn vị nhiều hạn chế, chưa thực hợp lý khoa học, chưa tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Muốn khuyến khích giữ chân người lao động giỏi, có tâm huyết với nghề, làm việc gắn bó, trung thành Khu nghỉ mát cần có giải pháp thỏa đáng nhằm tạo động lực cho người lao động, khuyến khích họ hăng say với cơng việc, n tâm cơng tác thực công việc với kết cao để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển ngày lớn mạnh Khu nghỉ mát Để đạt điều đó, Khu nghỉ mát cần phải: Thứ nhất, Khu nghỉ mát cần xây dựng sách tiền lương hợp lý cho tất vị trí, đảm bảo mức lương cạnh tranh so với đơn vị ngành địa bàn thành phố Hội An phù hợp với điều kiện thực tế Chính sách tiền lương Khu nghỉ mát ưu tiên cho cấp quản lý với đội ngũ lao động cấp chưa thực hợp lý, chưa thực cạnh tranh so với Khu nghỉ dưỡng khác Hội An Vì vậy, bên cạnh việc trì sách trả lương ưu tiên cho cấp quản lý, Khu nghỉ mát cần cân nhắc điều chỉnh mức lương cho cấp nhân viên hợp lý nhằm tạo động lực cho người lao động làm việc hiệu hơn, gắn bó lâu dài với Khu nghỉ mát cấp nhân viên đóng vai trò khơng phần quan trọng việc thực hóa mục tiêu kinh doanh Khu nghỉ mát Để đảm bảo mức lương cạnh tranh so với đơn vị ngành địa bàn thành phố Hội An, tác giả đề xuất Khu nghỉ mát cần tiến hành khảo sát lương năm lần nhằm có điều chỉnh hợp lý mức lương cho người lao động, cho vị trí cụ thể Qua đó, xây dựng điều chỉnh mức 89 lương cho phù hợp Mức lương cạnh tranh giúp việc thu hút nhân lực có kinh nghiệm tay nghề cao từ khu nghỉ mát hạng trở nên dễ dàng Thứ hai, Khu nghỉ mát cần có kế hoạch tăng lương cách rõ ràng, minh bạch, tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc học hỏi nhiều Có kế hoạch tăng lương minh bạch cần thiết việc hăng say làm việc người lao động, Khu nghỉ mát cần phải có lộ trình tăng lương có điều kiện cần thiết mà người lao động cần phải thực để đạt Thứ ba, hoàn thiện cấu tiền lương cách tăng tỷ trọng tiền thưởng, phúc lợi khoản phụ cấp để kích thích người lao động Đồng thời quan tâm đến việc chia lương suất theo cấp bậc thâm niên cơng việc để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Khu nghỉ mát Cụ thể: + Khu nghỉ mát nên xây dựng khoản thưởng để người lao động thấy thừa nhận đánh giá cao lãnh đạo Khu nghỉ mát cho nỗ lực mà cố gắng hồn thành tốt công việc: Thưởng cho nhân viên giới thiệu khách đến với khách sạn, mức thưởng xác định 2% doanh thu từ khách hàng đó; Thưởng nhân viên cung cấp dịch vụ đạt đến hài lòng hồn tồn khách hàng khách hàng khen ngợi, đồng nghiệp tín nhiệm người quản lý trực tiếp xác nhận, mức thưởng đề xuất triệu đồng/quyết định khen thưởng; Khen thưởng xứng đáng cho cá nhân có sáng kiến quản lý nhân viên hoàn thành công việc cách xuất sắc, mức thưởng đề xuất triệu đồng/quyết định khen thưởng; Thưởng lũy tiến vượt mức doanh thu kế hoạch áp dụng cho phận kinh doanh với mức thưởng 5% phần vượt doanh thu so với kế hoạch giao + Khu nghỉ mát nên trả phụ cấp trách nhiệm cho cấp quản lý gồm giám 90 đốc, trưởng phận, trợ lý, tổ trưởng họ đảm nhiệm cơng tác quản lý hay cơng việc đòi hỏi trách nhiệm cao nhằm giữ chân người quản lý giỏi Số tiền phụ cấp đề xuất sau: Công việc đảm nhiệm Số tiền phụ cấp Giám đốc triệu đồng Trưởng phận triệu đồng Cấp trợ lý 1.5 triệu đồng Tổ trưởng triệu đồng + Khu nghỉ mát nên áp dụng thêm số khoản phúc lợi khác khoản bảo hiểm để khuyến khích người lao động làm việc, an tâm cơng tác như: Nội dung phúc lợi Đề xuất Tết dương lịch, tết âm lịch triệu đồng/người Ngày 2/9, ngày 30/4 1/5 triệu đồng/người Đám tang tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, triệu đồng/trường hợp Đám cưới người lao động triệu đồng/trường hợp Thăm ốm đau nhập viện thai sản triệu đồng/trường hợp + Khu nghỉ mát nên phân chia tiền lương suất 5% doanh thu hàng tháng theo thâm niên cấp bậc cơng việc nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Khu nghỉ mát cố gắng làm việc để đạt vị trí cao Lương suất tính theo thâm niên cấp bậc công việc sau: 91 Chỉ tiêu Lương suất hưởng thêm Thời gian làm việc từ năm trở lên 50% Thời gian làm việc từ năm – năm 25% Cấp bậc trưởng phận trở lên 50% Cấp bậc tổ trưởng/Trợ lý 25% Thứ tư, Khu nghỉ mát cần đảm bảo mức lương cho vị trí chức vụ nhằm tránh mâu thuẫn nội bộ, đảm bảo tính cơng bằng, hợp lý Khu nghỉ mát nên xây dựng mức lương cho vị trí có tính chất cơng việc nhằm tránh mâu thuẫn nội có so sánh lương hai vị trí Việc xác định mức chi trả lương cần thực dựa thông tin: mức lương tối thiểu chung nhà nước qui định, mức lương vị trí khu nghỉ mát hạng, kết đánh giá hiệu công việc dựa tiêu chí bảng mơ tả công việc Bảng mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc xây dựng cho chức danh cụ thể cách chi tiết đầy đủ Việc xác định mức lương phải dựa theo giá trị công việc mang tính khách quan có sở khoa học nhất, cơng việc phân tích, so sánh yêu cầu công việc kỹ năng, trách nhiệm, cố gắng thực công việc, điều kiện làm việc Cơ sở để xác định giá trị công việc mức độ phức tạp công việc điều kiện làm việc Ban giám đốc phải biết giá trị lao động loại công việc, nắm bắt thông tin khung lương cho loại lao động đó, cơng việc thị trường lao động để định mức lương, mức trả công lao động hợp lý Tóm lại, việc hồn thiện cơng tác tiền lương có ý nghĩa lớn, góp phần tạo nên công phân phối thu nhập Từ đó, tạo động lực thúc 92 đẩy người lao động, nâng cao hiệu thực công việc trung thành với Khu nghỉ mát b Tạo động lực thúc đẩy người lao động cách cải thiện điều kiện làm việc Người lao động mong muốn làm việc điều kiện làm việc tốt để phát huy hết khả lực thân, an tâm cống hiến cho Khu nghỉ mát Để nâng cao động lực thúc đẩy người lao động cách cải thiện điều kiện làm việc, tác giả có đề xuất cụ thể sau: Cải thiện cơng tác an tồn lao động - Đầu tư đầy đủ trang thiết bị đại nhằm đảm bảo an toàn lao động, đặc biệt lao động thực cơng tác bảo trì, bảo dưỡng khách sạn; lao động thực công tác cứu hộ, cứu nạn cho hồ bơi biển để giảm thiểu rủi ro xảy mà người chịu thiệt thòi người lao động Thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị cứu hộ, cứu nạn phải trang bị đầy đủ đảm bảo chất lượng - Tổ chức khóa tập huấn năm công việc cứu hộ, cứu nạn cho nhân viên cứu hộ Điều không đảm bảo an tồn cho du khách mà đảm bảo an tồn tính mạng cho thân người lao động - Tổ chức lớp tập huấn thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt phận bếp nhà hàng Kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm cho toàn nhân viên Khu nghỉ mát - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cơng tác phòng chống cháy nổ, tồn người lao động Khu nghỉ mát cần phải tham gia lớp tập huấn cấp chứng an tồn phòng chống cháy nổ Đồng thời, thành lập đội chuyên trách phòng chống cháy nổ, chịu trách nhiệm hướng dẫn 93 cho toàn thể người lao động khách sạn có cố xảy Mỗi phận cần cử đại diện đội chuyên trách để kịp thời phổ biến thơng tin đến thành viên phận Giảm làm cho người lao động Hiện người lao động khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort làm việc 48 tuần, tuần có ngày nghỉ nên khơng có tính cạnh tranh so với đơn vị ngành địa bàn thành phố Hội An Hơn nữa, áp lực công việc hàng ngày khiến người lao động mệt mỏi, hiệu công việc mang lại không cao Tác giả đề xuất giảm làm việc xuống 40 tiếng tuần, người lao động nghỉ ngày tuần Nếu làm vậy, người lao động có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đủ lượng sức khỏe để tái tạo sức lao động Điều cần thiết người lao động sau thời gian nghỉ ngơi người lao động quay trở lại công việc với tinh thần phấn chấn, gia tăng tính sáng tạo cải thiện hiệu suất cơng việc Bên cạnh đó, Khu nghỉ mát cần ý đến việc đảm bảo cho người lao động nghỉ giờ, đủ phép theo chế độ Bố trí thêm phòng nghỉ giải lao ca cho người lao động Khu nghỉ mát nên chọn không gian phù hợp làm không gian nghỉ giải lao cho người lao động ca làm việc Mỗi người lao động ca làm việc dành 20 phút nghỉ ngơi, trò chuyện, uống trà, café ăn bánh nhẹ Khu nghỉ mát nên chuẩn bị loại thức uống bánh kẹo cách chu đáo nhằm đem lại cho người lao động mội trường làm việc thoải mái nhất, khiến tinh thần người lao động phấn chấn, thư thái để tiếp tục công việc hiệu 94 KẾT LUẬN Hoạt động môi trường cạnh tranh khốc liệt nay, việc làm tốt công tác phát triển NNL tiền đề để doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh cách bền vững so với đối thủ khác Từng bước vượt qua khó khăn thách thức, khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort tâm sức mạnh khơng ngừng vươn lên khẳng định để trở thành Khu nghỉ mát đẳng cấp với chất lượng dịch vụ cạnh tranh Tuy nhiên, để vượt qua khu nghỉ dưỡng khác, lãnh đạo khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort cần trọng đến công tác phát triển NNL Để làm tốt công tác phát triển NNL, Khu nghỉ mát cần hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ trình độ kỹ nhận thức cho người lao động, đồng thời có giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động Với tinh thần học hỏi, sáng tạo, giải pháp đề xuất để hồn thiện cơng tác phát triển NNL áp dụng góp phần gặt hái thành công mong đợi Luận văn: “Phát triển nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort” hoàn thành nghiên cứu số vấn đề sau: *Hệ thống hóa lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng công tác phát triển NNL Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort *Xác định số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ mặt hạn chế công tác phát triển NNL Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort *Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác phát triển NNL Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt [1] TS Trần Minh Cả (2010), “Định hướng phát triển du lịch Quảng Nam”, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 82/2010 [2] Phan Thị Kim Chi (2011), Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng Danatour, Luận văn thạc sĩ QTKD, Đại học Đà Nẵng [3] TS Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khôi (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh [4]PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực người việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [6] TS Đoàn Gia Dũng, “Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 15 [7] ThS Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [8] PGS.TS Lê Thế Giới (2008), Quản trị học, NXB Tài chính, Hà Nội [9]PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải (2011), Quản trị chiến lược, NXB Dân trí, Hà Nội [10] Hương Huy (Biên dịch, 2008), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [11] ThS Hoàng Thị Lan Hương, TS Nguyễn Văn Mạnh (2008), Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Nguyễn Đức Lân (2012), Cẩm nang Quản trị nguồn nhân lực, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [13] Mai Liên (2006), Những yếu tố định thành bại doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội [14] Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 4(39).2010 [15] Luật lao động [16] Phạm Trọng Lê Nghĩa, “Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao thời hội nhập”, Tạp chí VHNT số 328, tháng 10-2011 [17] Nguyễn Hữu Thân (2012), Quản trị nhân sự, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [18] Vũ Bá Thế (2005), Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội [19] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [20] Thủ tướng phủ (2011), Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Hà Nội [21] Nguyễn Văn Thanh (2012), Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Du Lịch Sài Gòn – Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ QTKD, ĐH Đà Nẵng [22] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 5(40).2010 [23] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2013), Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế công nghệ cao địa bàn thành phố Đà Nẵng, NXB Đại học Cần Thơ, Tp Cần Thơ [24] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2013), “Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Đà Nẵng”,Tạp chí Kinh tế phát triển, số 194, tháng 8/2013 [25] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2014), “Đào tạo nghề với chuyển dịch cấu lao động Đà Nẵng”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số (430), tháng 3/2014 [26] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2014), Phát triển nguồn nhân lực Đà nẵng, NXB Khoa học xã hội [27] UBND tỉnh Quảng Nam (2008), Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Quảng Nam đến năm 2020 [28] UBND tỉnh Quảng Nam (2011), Quy hoạch phát triển du lịch Hội An đến năm 2020 [29] Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2008), Phát triển người phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm thông tin – tư liệu, Hà Nội Tài liệu tham khảo tiếng Anh [30] Arthur Sharplin (1985), Strategic Management, McGraw–Hill, New York [31] Rosemary Thomson and Christopher Mabey, Developing Human Resources, Published in association with the Institute of Management, Great Britain PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Chào Anh/Chị! Tôi tên Nguyễn Thị Kiều Hoa, học viên cao học khóa 24, ngành Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế Đà Nẵng Hiện nghiên cứu để thực đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort” cho luận văn tốt nghiệp Những thơng tin đánh giá từ anh chị số vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Khu nghỉ mát giúp tơi có nhìn sâu sắc hơn, mang tính chủ quan trình hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh (Chị) vui lòng cung cấp thơng tin đây: 1.1 Giới tính: £Nam £Nữ 1.2 Độ tuổi £Dưới 30 £Từ 30 đến 40 £Từ 40 trở lên 1.3 Anh /chị làm việc phận ? £ Lao động gián tiếp £ Lao động trực tiếp 1.4 Vị trí anh /chị: £ Nhân viên £ Trưởng nhóm £ Trưởng/Phó phòng trở lên 1.5 Trình độ chuyên môn £Sau đại học £Cao đẳng, trung cấp £Đại học £Sơ cấp, nghề THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2.1 Anh/Chị tham gia chương trỡnh o to Khu ngh mỏt t chc ăCú ¨ Chưa 2.2 Xin Anh/Chị cho biết nội dung cỏc khúa o to ny l gỡ? ăKin thc chuyờn mụn c bn ăKin thc chuyờn mụn liờn quan n Khu ngh mỏt ăCỏc k nng nghip v thc t ¨Kỹ giao tiếp ¨Kỹ sử dụng máy tính ¨Ngoại ngữ ¨Hiểu biết xã hội môi trường Khu ngh mỏt ăNi dung khỏc: 2.3 Khúa o to quan trọng đến khả đáp ng vi cụng vic ca Anh/Ch ti cụng ty? ă Rt khụng quan trng ă Khụng quan trng ă Quan trng ă Rt quan trng 2.4 Nhn nh ca Anh/Ch chương trình đào tạo (Khoanh tròn số phù hợp với ý kiến mình) (1: Kém 2: Trung bình STT 3: Khá 4: Tốt Tiêu chí 5: Rất tốt) Đánh giá Nội dung đào tạo Phương pháp đào tạo Sự phù hợp cấu trúc chương trình với mục tiêu 5 đào tạo Cách thức đánh giá sau chương trình đào tạo 2.5 Nhận định Anh/Chị tính hiệu cơng tác đào to ti Khu ngh mỏt ăCao ăThp ăTụi khụng bit THÔNG TIN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA BẢNTHÂN Trong thời gian làm việc Khu nghỉ mát, Anh/Chị đánh giá mức độ đáp ứng với công việc thân dựa vào tiêu chí sau cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến vủa (Chỉ chọn mức phù hợp với thân, mức độ đáp ứng thấp mức cao nhất) STT Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá Kỹ giải tình cơng việc thực tế Kỹ tự triển khai yêu cầu công việc từ cấp Khả thực hành chuyên môn nghiệp vụ Hiểu biết môi trường hoạt động Khu nghỉ mát 5 Hiểu biết xã hội, trị, pháp luật… Kỹ làm việc độc lập Kỹ tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Kỹ làm việc nhóm Kỹ tự kiểm tra đánh giá công việc 10 Kỹ sử dụng ngoại ngữ công việc 11 Kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý 12 Kỹ bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân 13 Kỹ sáng tạo 14 Khả tham gia hoạt động xã hội 15 Khả thích nghi điều chỉnh 16 Khả chịu áp lực công việc 17 Kỹ đàm phán 18 Nhiệt tình công việc 19 Thái độ tích cực đóng góp cho Khu nghỉ mát 20 Tuân thủ kỷ luật lao động THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY Vui lòng cho biết nhận định Anh/Chị mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến động lực làm việc cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến vủa (1: Hồn tồn khơng hài lòng; 2: Khơng hài lòng; 3: Bình thường; 5: Hồn tồn hài lòng) STT 4: Hài lòng; Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Đánh giá Điều kiện làm việc Khơng gian làm việc an tồn thoải mái Nguồn thông tin Trang thiết bị phục vụ công việc Thời gian làm việc Về lương bổng phúc lợi Cách thức trả lương Công trả lương Lương so với thị trường Lương so với đóng góp 5 Lương làm việc Chế độ hình thức thưởng đa dạng Tiền thưởng công thỏa đáng Các khoản phụ cấp Chế độ phúc lợi ... kinh doanh Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 34 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHU NGHỈ MÁT BOUTIQUE HOI AN RESORT 36 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân. .. nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 37 2.2.2 Thực trạng nâng cao trình độ kiến thức nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 42... nâng cao kỹ nghề nghiệp nguồn nhân lực Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 51 2.2.4 Nhận thức người lao động Khu nghỉ mát Boutique Hoi An Resort thời gian qua 54 2.2.5 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại khu nghỉ mát boutique hội an resort , Phát triển nguồn nhân lực tại khu nghỉ mát boutique hội an resort

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn