Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn

100 19 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG TUẤN MINH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG TUẤN MINH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hoàng Tuấn Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bảo lãnh ngân hàng 1.1.2 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 1.1.3 Mối quan hệ bên bảo lãnh ngân hàng 1.1.4 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 1.1.5 Chức vai trò bảo lãnh ngân hàng 1.2 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 13 15 1.2.1 Nội dung phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 15 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh 17 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 23 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUY NHƠN 30 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VCB QUY NHƠN 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Mơ hình tổ chức 30 2.1.3 Phân tích hoạt động kinh doanh 34 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI VCB QUY NHƠN 37 2.2.1 Cơ sở pháp lý, phương pháp quản lý thực hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn 37 2.2.2 Thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn qua năm 2009 - 2011 44 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI VCB QUY NHƠN 64 2.3.1 Kết đạt 64 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMCHI NHÁNH QUY NHƠN 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI VCB QUY NHƠN 73 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI VCB QUY NHƠN 74 3.2.1 Các giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh hoạt động bảo lãnh 74 3.2.2 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro sản phẩm bảo lãnh 78 3.2.3 Các giải pháp bổ trợ 80 3.3 KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Đối với phủ Ngân hàng Nhà Nước 84 3.3.2 Đối với Vietcombank 87 3.3.3 Đối với khách hàng 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BL Bảo lãnh CP Cổ phần DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân NH Ngân hàng NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCB Quy Nhơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Quy Nhơn Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam WTO Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Trang Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2009-2011 34 2.2 Kết huy động vốn 2009 – 2011 35 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng VCB Quy Nhơn 2009 2011 36 2.4 Tăng trưởng số dư bảo lãnh từ năm 2009 – 2011 44 2.5 Thị phần hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn địa bàn tỉnh Bình Định 2.6 Tăng trưởng số lượng khách hàng số hợp đồng cấp bảo lãnh 2.7 45 47 Bảng dư nợ bảo lãnh bình quân khách hàng hay bình quân hợp đồng cấp bảo lãnh 48 2.8 Bảng phân tích dư nợ bảo lãnh theo loại bảo lãnh 49 2.9 Bảng phân tích số lượng hợp đồng bảo lãnh theo loại bảo lãnh 52 2.10 Bảng hoạt động bảo lãnh theo đối tượng khách hàng 54 2.11 Hoạt động bảo lãnh theo thời gian 56 2.12 Bảng phát triển hoạt động bảo lãnh theo hình thức bảo đảm 58 2.13 Dư nợ bảo lãnh hạn, nợ xấu 64 2.14 Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh 61 2.15 Thu nhập bảo lãnh theo loại bảo lãnh 61 2.16 Mức phí bảo lãnh NHTM địa bàn Bình Định 63 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp 1.2 Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp 1.3 Sơ đồ đồng bảo lãnh 10 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 Số dư bảo lãnh ngân hàng Bình Định năm 2011 Trang 46 2.2 Số dư bảo lãnh phân theo loại bảo lãnh 51 2.3 Dư nợ bảo lãnh phân theo đối tượng bảo lãnh 55 2.4 Tỷ trọng dư nợ bảo lãnh phân theo thời gian 57 2.5 Dư nợ bảo lãnh theo hình thức bảo đảm 59 2.6 Dư nợ bảo lãnh theo mức ký quỹ 60 2.7 Thu nhập bảo lãnh theo loại bảo lãnh 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những năm gần đây, chuyển biến tích cực mơi trường kinh tế xã hội nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng ngày phát triển Cùng với đó, Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bên cạnh hội việc mở rộng hoạt động đẩy mạnh hợp tác quốc tế, ngân hàng nước đứng trước thách thức lớn đòi hỏi phải vượt qua để đứng vững phát triển Trong hoạt động ngân hàng, bảo lãnh ngân hàng biết đến từ lâu sử dụng rộng rãi giới Tại Việt Nam, năm gần đây, dịch vụ ngân hàng thương mại (NHTM) quan tâm đẩy mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng theo phát triển chung kinh tế xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu Là NHTM có uy tín, kinh nghiệm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Quy Nhơn (VCB Quy Nhơn) có nhiều mạnh hoạt động bảo lãnh Tuy nhiên, để phát triển hoạt động tương xứng với tiềm sẵn có, VCB Quy Nhơn nhiều việc phải làm Là cán công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn nhiều năm, với mong muốn hoạt động bảo lãnh ngày phát triển hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng giai đoạn hội nhập nay, định chọn đề tài: “Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Quy Nhơn” cho luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ sở lý luận hoạt động bảo lãnh ngân hàng 77 d Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm Bán chéo sản phẩm phương pháp bán hàng sử dụng rộng rãi toàn giới nhiều ngành kinh tế nói chung lĩnh vực Ngân hàng nói riêng Bán chéo hoạt động Ngân hàng việc bán chéo sản phẩm tài chính, việc bán nhóm sản phẩm tài (tín dụng, tiền gửi, thẻ, tốn xuất nhập khẩu…) cho khách hàng đối tác Ngân hàng (các công ty bảo hiểm, viễn thông, nhà cung cấp) Khi cung cấp sản phẩm bảo lãnh cho khách hàng, Ngân hàng thực bán chéo sản phẩm, dịch vụ khác ngân hàng cho khách hàng như: cho vay, tiết kiệm, toán quốc tế, dịch vụ trả lương qua tài khoản… Thơng qua việc bán chéo sản phẩm, giúp cho Chi nhánh giảm chi phí, thời gian tìm kiếm khách hàng mới, qua đạt lợi nhuận tổng thể cho dù có sản phẩm dịch vụ chấp nhận bị thiệt thòi hơn; giúp xây dựng, củng cố trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thẩm định Đối với khách hàng, giúp cho khách hàng giảm thời gian, chi phí tìm sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng có nhu cầu mới; giúp cho khách hàng hướng tới chế độ phục vụ đặc biệt, ưu đãi, quyền lợi cộng thêm; giúp khách hàng yên tâm giao dịch e Mở rộng đối tượng khách hàng - Xây dựng sách thu hút đối tượng khách hàng cá nhân Để mở rộng hoạt động bảo lãnh, VCB Quy Nhơn cần đa dạng hoá đối tượng khách hàng Chi nhánh cần tập trung hướng tới doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp nhỏ vừa cá nhân Bên cạnh khơng thể bỏ qua thành phần kinh tế khác Hàng năm, có nhiều doanh nghiệp thành lập địa bàn hình thức chủ yếu cơng 78 ty cổ phần, công ty TNHH, DNTN, hộ kinh doanh, thị trường tốt để Chi nhánh phát triển tín dụng Các giao dịch bảo lãnh khách hàng cá nhân chủ yếu thông qua đối tượng học sinh, sinh viên du học, hộ kinh doanh cá thể làm đại lý cho Tổng công ty hàng khơng Việt Nam, cơng ty bưu viễn thơng, thức ăn gia súc, mua bán xe ôtô,… Do vậy, khách hàng thể nhân có nhu cầu bảo lãnh đến với VCB Quy Nhơn, VCB Quy Nhơn cần phải: - Liên kết với quan có chức tổ chức cho học sinh, sinh viên du học, giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh VCB Quy Nhơn để họ biết giới thiệu cho du học sinh có nhu cầu đến giao dịch - Phối hợp với cơng ty có nhu cầu mở rộng đại lý hộ kinh doanh cá thể để tiến hành giới thiệu thủ tục làm bảo lãnh cho đại lý Nên dành ưu đãi phí thủ tục cho đại lý để tạo tin tưởng gắn bó lâu dài - Sau xác định tiềm năng, nhu cầu bảo lãnh cụ thể cho đối tượng thể nhân, cần kiến nghị NHNT Việt Nam có hướng dẫn thực cụ thể để triển khai cách chuyên nghiệp nhanh chóng Phạm vi bảo lãnh VCB Quy Nhơn chủ yếu lĩnh vực xây dựng thương mại lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nhiều triển vọng phát triển 3.2.2 Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro sản phẩm bảo lãnh a Quản trị rủi ro Cần có phân loại bảo lãnh theo hình thức bảo đảm cách cụ thể để có cách thức quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng tốt sở xây dựng quy trình bảo lãnh tương ứng loại Thay phân chia bảo lãnh phát hành thành hai phương thức ngân hàng nên chia thành: 79 - Bảo lãnh ký quỹ 100% tiền mặt, bảo lãnh bảo đảm tài khoản chứng tiền gửi Vietcombank phát hành - Bảo lãnh bảo đảm tài khoản có kỳ hạn chứng tiền gửi tổ chức khác phát hành - Bảo lãnh bảo đảm bất động sản, động sản hình thức khác - Bảo lãnh khơng có tài sản - Bảo lãnh có điều kiện bảo lãnh khơng có điều kiện b Thành lập phận/phòng chuyên tư vấn luật Bộ phận đời giúp nhân viên bảo lãnh toàn tâm toàn ý làm nghiệp vụ, bên cạnh khách hàng tư vấn tốt trước thức yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh Tránh số trường hợp xảy có tranh chấp ngân hàng quay trở lại xem hồ sơ gốc, tìm hiểu luật tư vấn văn phòng luật sư, lúc trễ Đồng thời có chuyên gia luật xem xét từ đầu chắn nhanh chóng cho khách hàng an tồn ngân hàng c Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm soát nội Nhằm đảm bảo khâu nghiệp vụ tiến hành theo luật pháp, theo quy định ngân hàng nói chung VCB Quy Nhơn nói riêng Phát kịp thời sai phạm để có biện pháp giải đắn, phát bất hợp lý khâu để có điều chỉnh cho phù hợp Để đảm bảo cho hoạt động bảo lãnh an toàn, Chi nhánh cần: - Kiểm tra định kỳ, đột xuất cách hợp lý tất khâu quy trình hoạt động nghiệp vụ bảo lãnh - Thành lập phận chuyên môn chuyên đánh giá, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, tạo chun mơn hóa, đảm bảo 100% hồ sơ kiểm tra, tránh tình trạng sai sót xảy q trình thực nghiệp vụ bảo lãnh 80 3.2.3 Các giải pháp bổ trợ a Xây dựng sách khách hàng linh hoạt hợp lý Nhằm tạo thêm lực hút để mở rộng thị phần giao dịch bảo lãnh thời gian tới, tăng thêm sức cạnh tranh, VCB Quy Nhơn cần tăng cường giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh đến với khách hàng Nhìn chung nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng mẻ với doanh nghiệp Việt Nam nên khơng doanh nghiệp gặp khó khăn thơng tin trước đến với ngân hàng Để rút ngắn thời gian giải thích cho khách hàng hồ sơ trình tự thực hiện, VCB Quy Nhơn thông tin Websites, hướng dẫn khách hàng rõ ràng cụ thể hồ sơ yêu cầu cho loại bảo lãnh tổ chức hội thảo giới thiệu nghiệp vụ bảo lãnh, khách hàng vừa có thời gian nghiên cứu kỹ yêu cầu ngân hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước đến với ngân hàng, nhân viên nghiệp vụ đỡ thời gian hướng dẫn Thực sách đãi ngộ khách hàng cách: - Áp dụng biểu phí mức phí bảo lãnh cạnh tranh, tham khảo mức phí bảo lãnh ngân hàng địa bàn để có sách phí hợp lý khách hàng - Đảm bảo giao dịch nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng, tư vấn nghiệp vụ thông thạo, tận tình miễn phí - Xây dựng bảo lãnh cho khách hàng lớn có uy tín, đặc biệt doanh nghiệp lớn, có uy tín, tình hình tài lành mạnh, khách hàng phép yêu cầu phát hành bảo lãnh mà không cần ký quỹ chấp tài sản Điều tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhiều khuyến khích khách hàng đến với sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng - Hàng quý, năm cần đánh giá, xếp hạn, phân loại khách hàng để có sách khách hàng có xếp hạn cao đồng thời nhằm hạn chế rủi ro khách hàng có xếp hạn thấp 81 - Xét giảm mức ký quỹ cho khách hàng có giao dịch bảo lãnh ký quỹ 100% lâu năm, uy tín, khơng bị phát sinh đòi tiền từ người thụ hưởng b Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng Trong điều kiện sản phẩm Ngân hàng cung cấp giống tính năng, giá cả…thì chăm sóc khách hàng công cụ bổ sung để giữ chân khách hàng thu hút khách hàng Tùy theo đối tượng khách hàng mà Ngân hàng áp dụng sách khác nhau: - Đối với khách hàng quan hệ với Ngân hàng: nắm tình hình khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng Lấy ý kiến nhận xét khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp từ điều chỉnh, khắc phục thiếu sót phát huy điểm mạnh Đặc biệt, khách hàng lâu năm, khách hàng có số dư bảo lãnh lớn ngày lễ tết, sinh nhật,…ngân hàng cần có chương trình tặng q, kèm lời cảm ơn, lời chúc mừng,…nhằm thể quan tâm ngân hàng đến khách hàng - Đối với khách hàng tiềm (khách hàng chưa có quan hệ với ngân hàng): khảo sát, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, từ áp dụng chương trình khuyến phù hợp để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Đối với khách hàng ngưng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: tìm hiểu lý khách hàng ngưng sử dụng sản phẩm ngân hàng, thường xuyên thông tin với khách hàng chương trình khuyến mãi, sản phẩm ngân hàng nhằm tác động đến khách hàng, làm cho khách hàng nghĩ đến ngân hàng có nhu cầu phát sinh c Đẩy mạnh Chính sách Marketing Marketing điểm yếu VCB Quy Nhơn Các hoạt động có nhiều mạnh toán quốc tế, bảo lãnh nước 82 chưa trọng khai thác để quảng bá rộng rãi đến khách hàng Bên cạnh đó, kênh truyền thơng báo chí, phát thanh, truyền hình, Internet sử dụng Hoạt động quảng bá ngân hàng chưa có chiến lược cụ thể chưa trọng đến nhóm khách hàng cá nhân Cùng với đó, VCB Quy Nhơn chưa có đội ngũ nhân viên Marketing chuyên nghiệp Để khắc phục điểm yếu Marketing tình hình cạnh tranh gay gắt nay, VCB Quy Nhơn cần xây dựng chiến lược Marketing củng cố thương hiệu, đồng thời cần có kế hoạch thực cách cụ thể theo hướng tăng cường khai thác quảng bá mạnh có đưa hình ảnh ngân hàng đến gần với khách hàng Marketing không nhiệm vụ phận chuyên trách ngân hàng mà cán ngân hàng người thân họ “nhân viên Marketing” Đặc biệt, khách hàng ngân hàng “nhân viên Marketing” hiệu d Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Xây dựng phong cách, thái độ phục vụ chun nghiệp, cơng việc phải giải nhanh, xác đảm bảo an tồn; giao tiếp với khách hàng phải có đủ trí tuệ, tự tin thái độ thận trọng, khiêm nhường Chú trọng đến công tác đào tạo đào tạo lại cho đội ngũ người lao động phải xem khơng đơn sách người mà biện pháp thiết thực việc quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Cần có sách đãi ngộ xứng đáng lương, thưởng để động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, nhân viên không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, kích thích họ nỗ lực phấn đấu công tác, cán khách hàng, cán tác nghiệp hoạt động bảo lãnh 83 e Thực tốt Văn hóa Vietcombank Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, tính cạnh tranh thương trường ngày liệt, yếu tố cạnh tranh lãi suất, giá dịch vụ (phí)… văn hố kinh doanh yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, định đến tồn phát triển ngân hàng Qua gần nửa kỷ hình thành phát triển, lớp lớp cán nhân viên Vietcombank tạo dựng nên Ngân hàng Vietcombank lớn mạnh tên tuổi, hun đúc nên tính cách, văn hóa Vietcombank với đặc trưng riêng quý báu Và với việc “Sổ tay văn hóa Vietcombank” đời góp phần kêu gọi cán Vietcombank chung tay giữ gìn, phát huy sắc văn hóa Vietcombank, thơng qua việc nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu chung Ngân hàng, điều chỉnh hành vi giao tiếp ứng xử hàng ngày thân thiện hơn, văn minh hơn, đồng thời có trách nhiệm quan hệ cộng đồng Tuy nhiên, việc thực hiện, phát huy văn hóa Vietcombank khơng phải diễn hai mà phải thực thường xuyên Mỗi cán nhân viên phải tự ý thức tự giác thực tốt quy chuẩn văn hóa Vietcombank với tinh thần trách nhiệm lòng tự trọng cao nhất, xây dựng ý thức, phong cách làm việc thật nhân văn Định kỳ tổ chức thi “Văn hóa Vietcombank”, “Nụ cười Vietcombank”, “Giao dịch viên xuất sắc”,…để tuyên truyền nhắc nhở toàn thể cán VCB thực đóng góp ý kiến nhằm xây dựng văn hóa VCB f Nâng cấp sở vật chất, đại hóa trang thiết bị công nghệ ngân hàng Cần phải thiết lập hệ thống vi tính đại, ngồi việc nối mạng với hệ 84 thống toàn quốc giới,… phải nối mạng với quan chức có liên quan nhằm dễ dàng cập nhật thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, khả tài chính, uy tín doanh nghiệp, … Hệ thống công nghệ thông tin đại tảng để gắn kết tất chi nhánh việc triển khai, phát triển sản phẩm dịch vụ đại mang tính hệ thống có hoạt động bảo lãnh Cùng với đại hố cần trọng tới an tồn thơng tin mạng Việc an tồn ổn định có ý nghĩa định cho việc quảng bá, thu hút trì khách hàng Trụ sở VCB Quy Nhơn xây dựng đưa vào sử dụng lâu, với số lượng nhân viên ngày tăng, máy móc thiết bị đầu tư mới, nhiều trụ sở khơng đáp ứng tốt cho hoạt động Ngân hàng Do đó, VCB Quy Nhơn cần nhanh chóng đưa vào hoạt động trụ sở mới, thiết kế phòng ban làm việc theo phong cách đại, thống theo mơ hình chung hệ thống Vietcombank Tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái giao dịch Ngân hàng, tạo ấn tượng tốt cho khách hàng 3.3 KIẾN NGHỊ Ngân hàng định chế tài kinh tế Vì vậy, hoạt động kinh doanh phát triển ngân hàng phải nằm khuôn khổ pháp luật theo định hướng chung phát triển kinh tế đất nước, hoạt động ngân hàng chịu chi phối lớn môi trường pháp lý môi trường kinh tế - xã hội Dưới số kiến nghị quan quản lý vĩ mô nhằm tạo điều kiện mở rộng hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn nói riêng NHTM Việt Nam nói chung 3.3.1 Đối với phủ Ngân hàng Nhà Nước Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý: Những năm gần đây, hành lang pháp lý hoạt động ngân hàng dần hoàn thiện; nhiên, lĩnh 85 vực bảo lãnh quy định pháp quy sơ sài Bên cạnh đó, văn cụ thể quy định hoạt động văn luật nên tính ổn định không cao bị vô hiệu trường hợp bị điều chỉnh luật khác, gây nên chồng chéo quản lý rủi ro cho bên tham gia giao dịch Do đó, cần sớm ban hành luật bảo lãnh ngân hàng để việc điều chỉnh hoạt động đồng Hoàn thiện chế quản lý: Nhà nước cần quy định chế kiểm tra, kiểm sốt hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng cách cụ thể, hợp lý phù hợp với hoạt động đặc thù ngành ngân hàng Công tác kiểm tra tránh bị chồng chéo quan chức làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ khách hàng ngân hàng Cơng tác kiểm tra kiểm sốt phải thật minh bạch, rõ ràng, triệt để trừ nạn tham nhũng Nhà nước nên tạo môi trường kinh tế ổn định thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng bất ổn thị trường gây rủi ro cho doanh nghiệp ngân hàng chịu trách nhiệm bảo lãnh Cần sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp, mở rộng số lĩnh vực đầu tư thủy lợi, điện lực cơng trình giao thơng cho CTCP, doanh nghiệp liên doanh thành phần kinh tế khác tham dự đấu thầu bỏ vốn đầu tư Các hoạt động phát triển chắn mở rộng hoạt động bảo lãnh ngân hàng để đảm bảo an toàn cho hợp đồng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ngân hàng Bên cạnh đó, quan hữu quan, đặc biệt Ngân hàng Nhà nước, cần sớm có chuẩn mực chung nghiệp vụ bảo lãnh để tránh tình trạng đơn giản hóa giao dịch bảo lãnh số trường hợp có tùy tiện số ngân hàng thời gian qua Bởi tình trạng không gây ảnh hưởng đến ngân hàng thực nghiêm túc hoạt động gây nên rủi ro tiềm ẩn cho hệ thống ngân hàng 86 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng – CIC nhằm cung cấp kịp thời, xác theo yêu cầu TCTD Để đẩy mạnh hiệu hoạt động CIC cần cập nhật nhiều thơng tin nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng Một thực tế rằng, có thơng tin xác đẩy đủ khách hàng có u cầu bảo lãnh Cán khách hàng dễ dàng việc thẩm định thông tin khách hàng, yếu tố then chốt nghiệp vụ bảo lãnh Để làm CIC phải có bước cải tiến sau nhằm thực tốt chức mình, đáp ứng ngày tốt nhu cầu thông tin cho TCTD đồng thời phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý nhà nước: - Xây dựng chương trình tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán nhân viên CIC, đặc biệt đào tạo cho nhân viên biết cách sử dụng phương tiện, công cụ để phân tích xử lý lưu trữ thơng tin - Hiện nay, CIC Thống đốc NHNNVN ký định cho phép thực nghiệp vụ phân tích xếp hạng doanh nghiệp Đây đơn vị phép “đóng dấu ISO” lĩnh vực Tuy nhiên, để CIC hoạt động hiệu việc hỗ trợ NHTM định có nên bảo lãnh, giám sát đánh giá khách hàng, kiểm soát rủi ro có hiệu cần có chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm NHTM việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ với ngân hàng cách kịp thời, đầy đủ xác Bên cạnh đó, phải hướng dẫn thống cách thức cung cấp thông tin, loại thông tin cụ thể, tránh trường hợp ngân hàng làm kiểu - CIC cần tăng cường chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin Hội sở NHTM cung cấp sở đó, định kỳ có thơng báo tồn ngành tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành 87 NHTM vi phạm, đồng thời khen thưởng cho NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động CIC, nhằm động viên khuyến khích NHTM nâng cao chất lượng thông tin 3.3.2 Đối với Vietcombank Để hoạt động bảo lãnh chi nhánh diễn cách thuận hiệu quả, VCB cần quan tâm đến vấn đề sau: - Hồn thiện quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bảo lãnh chi nhánh thống cho hệ thống, đơn giản hóa thủ tục Phương thức vừa đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế chi nhánh vừa mang tính linh hoạt nhằm phục vụ tốt cho khách hàng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng - Thường xuyên thực công tác cải cách phát triển hệ thống nhiều lĩnh vực như: nhân viên, cơng nghệ, sách khách hàng Cụ thể như: hỗ trợ chi nhánh mặt kinh phí cơng tác đào tạo nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cán ngân hàng nói chung cán bảo lãnh nói riêng Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn theo chuyên đề như: thẩm định tín dụng, bảo lãnh, tốn quốc tế,… Đầu tư cho cơng tác đại hóa tồn hệ thống, ứng dụng công nghệ đại tạ điều kiện cho công tác truyền tin cập nhật thông tin cần thiết, giúp cho chi nhánh hệ thống phòng ngừa rủi ro cách tốt Ngân hàng cần tăng cường hoạt động tra, kiểm soát nội toàn hệ thống nhằm chấn chỉnh hoạt động chi nhánh Có biện pháp xử lý nghiêm minh cán ngân hàng vi phạm quy định 3.3.3 Đối với khách hàng Nghiệp vụ bảo lãnh không mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng mà cần thiết cho doanh nghiệp thương vụ làm ăn lớn hay 88 có yếu tố nước ngồi Do đó, để bảo lãnh hoạt động hiệu quả, khơng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh uy tín doanh nghiệp, ngân hàng cần hợp tác tốt từ phía khách hàng Với tư cách chủ thể tham gia vào quan hệ bảo lãnh, khách hàng cần phải có kiến thức kinh tế cao, có đủ tiềm lực tài để tận dụng tối đa tác dụng bảo lãnh, nhằm mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Để thực điều khách hàng cần phải có số cải tiến sau: - Các khách hàng cần cung cấp thông tin mà ngân hàng cần cách nhanh chóng xác, khơng giấu diếm, che đậy thơng tin Đồng thời, phải nâng cao trình độ nghiệp vụ cán lĩnh vực sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu hoạt động, đánh giá dự án, lập dự án cho hiệu quả, đánh giá kết kinh doanh doanh nghiệp cách xác - Đánh giá tài sản chấp, tránh tình trạng tự ý nâng giá tài sản lên để rút chiếm dụng vốn ngân hàng Sử dụng vốn vay ngân hàng cam kết hợp đồng, có hiệu quả, tránh gây thất thất thoát khiến cho việc trả nợ ngân hàng khó khăn - Thực cam kết với ngân hàng hợp đồng bảo lãnh, tôn trọng quyền lợi ngân hàng đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp Đồng thời để mối quan hệ khách hàng ngân hàng ngày tốt đẹp hơn, cần có phản ánh cách khách quan từ phía doanh nghiệp để giúp ngân hàng kịp thời thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế doanh nghiệp 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực tiễn hoạt động bảo lãnh ngân hàng VCB Quy Nhơn định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn, chương luận văn đưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng VCB Quy Nhơn giai đoạn Các giải pháp kiến nghị chia thành hai phần: Phần giải pháp VCB Quy Nhơn nhằm giải nguyên nhân bên ngân hàng, đồng thời thực định hướng phát triển ngân hàng Cụ thể, luận văn đưa nhóm giải pháp: - Các giải pháp nhằm tăng tính cạnh tranh hoạt động bảo lãnh bao gồm: đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ bảo lãnh, phương thức bảo lãnh; xây dựng sách thu hút khách hang cá nhân; bán chéo sản phẩm, … - Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng bao gồm: quản trị rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, … - Các giải pháp bổ trợ lien quan đến yếu tố nhân lực, văn hóa Vietcombank; đại hóa trang thiết bị, … Phần đề xuất kiến nghị với cấp quản lý nhằm khắc phục bất lợi từ bên ngồi, từ tạo tác động tổng hòa để góp phần thúc đẩy hoạt động bảo lãnh ngày phát triển Để hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn ngày phát triển, giải pháp cần thực cách đồng Bên cạnh đó, hỗ trợ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quan hữu quan thông qua biện pháp cụ thể nêu giúp VCB Quy Nhơn phát triển hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng 90 KẾT LUẬN Với mong muốn góp phần vào phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng VCB Quy Nhơn, tác giả hệ thống hóa lý luận phát triển bảo lãnh ngân hàng, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh ngân hàng để từ đưa số giải pháp thực thời gian tới Trong giải pháp đưa ra, có giải pháp VCB Quy Nhơn triển khai ngay, có giải pháp mang tính đề xuất, cần nghiên cứu sâu để đề chiến lược cụ thể Bên cạnh đó, luận văn đưa gợi ý sách, kiến nghị đến cấp, quan hữu quan việc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh VCB Quy Nhơn nói chung ngày phát triển Các giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn cần thực đồng để tạo lực đẩy tổng hòa giúp VCB Quy Nhơn phát triển hoạt động bảo lãnh thời gian tới Do gặp nhiều hạn chế tài liệu tham khảo khó khăn việc tìm kiếm số liệu phục vụ cho việc thực luận văn hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô người đọc để luận văn hoàn thiện 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Ngơ Hướng, TS Phân Đình Thế (2002), Quản trị kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Trọng Thùy (2000), Bảo lãnh – Tín dụng dự phòng điều luật áp dụng, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Văn Tiến (2005), Thanh Toán quốc tế - Tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Tp Hồ Chí Minh [4] VCB Quy Nhơn, Báo cáo thường niên từ năm 2009 - 2011 [5] Vietcombank , Mục tiêu chiến lược phát triển NHNT Việt Nam [6] Các trang web: - http://www.sdv.gov.vn - http://www.bidv.com.vn - http://www.vcb.com.vn ... động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn Đối tượng... động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 3 Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn Tổng quan... nhân NH Ngân hàng NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn VCB Quy Nhơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn , Phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn