Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội

100 13 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ CẨM VÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN CỦA CÁC CƠNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG THỊ CẨM VÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Thị Cẩm Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm minh bạch thông tin .7 1.1.2 Đo lường minh bạch thông tin .9 1.1.3 Lợi ích minh bạch thơng tin TTCK .10 1.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Đặc điểm tài 12 1.2.2 Đặc điểm quản trị 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG .18 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 XÂY DỰNG GIẢ THIẾT .19 2.2 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN 23 2.3 THU THẬP DỮ LIỆU 29 2.4 PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG .32 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN .33 3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 36 3.3 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 58 3.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .62 KẾT LUẬN CHƯƠNG .65 CHƯƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH 66 4.1 ĐỐI VỚI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 66 4.1.1 Có quy định quy mô Hội đồng quản trị công ty niêm yết .66 4.1.2 Tăng cường giám sát để củng cố minh bạch thông tin doanh nghiệp .66 4.1.3 Giám sát lực tài đạo đức nghề nghiệp 67 4.1.4 Có chế tài xử phạt nghiêm ngặt trường hợp vi phạm 68 4.1.5 Hồn thiện quy trình tiếp nhận xử lý thông tin mà doanh nghiệp niêm yết cung cấp .68 4.1.6 Phát triển hình thức nội dung cơng bố thông tin 69 4.1.7 Xây dựng cấu giám sát thông tin 70 4.1.8 Nâng cao chất lượng kiểm toán 70 4.1.9 Bổ sung báo cáo vốn cổ phần cổ đông 71 4.2 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 72 4.2.1 Đưa thêm số Q vào báo cáo tài 72 4.2.2 Phân tích đánh giá rủi ro kinh doanh doanh nghiệp 73 4.2.3 Thiết lập kế hoạch hoạt động tài tương lai 73 4.2.4 Doanh nghiệp nên soát xét BCTC niên độ trược công bố thông tin định kỳ 74 4.2.5 Công bố giao dịch liên quan đến cổ phiếu doanh nghiệp .75 4.2.6 Doanh nghiệp niêm yết nên công khai thêm số tiêu nhạy cảm thuyết minh báo cáo tài 75 4.2.7 Hoàn thiện hệ thống thông tin nội kênh thông tin qua website 76 4.3 ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 77 4.3.1 Tham gia khóa học ngắn hạn tổng quan chứng khốn khóa học chun sâu phân tích tài 77 4.3.2 Nâng cao kỹ sử dụng cơng cụ tìm kiếm thơng tin 78 4.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG .79 KẾT LUẬN .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BCTN : Báo cáo thường niên DN : Doanh nghiệp MBTT : Minh bạch thông tin NĐT : Nhà đầu tư TTCK : Thị trường chứng khoán UBCK : Ủy ban chứng khoán SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang Thống kê tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến MBTT từ nghiên 24 hiệu bảng 2.1 cứu trước 2.2 Tóm tắt cách đo lường biến Minh bạch thông tin 28 nghiên cứu trước 2.3 Đo lường biến độc lập ảnh hưởng xảy biến 31 phụ thuộc biến độc lập 3.1 Điểm số minh bạch bình qn theo ngành 33 3.2 Tổng kết mơ hình hồi quy M1 chạy lần 37 3.3 Phân tích phương sai M1 chạy lần 37 3.4 Các hệ số mơ hình hồi quy M1 lần 38 3.5 Tổng kết mơ hình hồi quy M1 chạy lần 39 3.6 Các hệ số mơ hình hồi quy M1 lần 39 3.7 Tổng kết mô hình hồi quy M2 chạy lần 41 3.8 Phân tích phương sai M2 chạy lần 41 3.9 Các hệ số mơ hình hồi quy M2 lần 42 3.10 Tổng kết mơ hình M2 chạy lần 43 3.11 Tổng kết mơ hình M3 chạy lần 44 3.12 Các hệ số mơ hình hồi quy M3 lần 45 3.13 Tổng kết mơ hình M3 chạy lần 46 3.14 Tổng kết mơ hình M4 lần 48 3.15 Tổng kết mơ hình M3 chạy lần 50 3.17 Tổng kết mơ hình M5 chạy lần 53 3.18 Tổng kết mơ hình M6 chạy lần 55 3.19 Tổng kết mơ hình M6 chạy lần 57 3.20 Tổng hợp mơ hình hồi quy 59 3.21 Tổng hợp mơ hình hồi quy loại bỏ biến 61 3.22 So sánh kết thực nghiệm sàn giao dịch chứng khoán 64 HXN thị trường Thái Lan, HongKong DANH MỤC CÁC HÌNH Số Tên hình Trang hiệu hình 1.1 Mơ hình đặc điểm tài ảnh hưởng đến minh bạch 15 thơng tin doanh nghiệp 1.2 Mơ hình đặc điểm quản trị ảnh hưởng đến minh bạch 17 thông tin doanh nghiệp 3.1 Thốngminh bạch thơng tin theo nhóm ngành 32 3.2 Điểm số minh bạch thơng tin trung bình theo tổng tài sản 33 3.3 Điểm số minh bạch thơng tin trung bình theo ROA 34 3.4 Đồ thị mơ hình hồi quy M1 40 3.5 Đồ thị mơ hình hồi quy M2 44 3.6 Đồ thị mơ hình hồi quy M3 47 3.7 Đồ thị mơ hình hồi quy M4 51 3.8 Đồ thị mơ hình hồi quy M5 54 3.9 Đồ thị mơ hình hồi quy M6 58 76 nghiệp công bố kỳ báo cáo Để khắc phục tình trạng này, lấy lại niềm tin cổ đông doanh nghiệp, nâng cao tính MBTT kết kinh doanh, thuyết minh BCTC khoản đầu tư tài ngắn hạn dài hạn nên bổ sung thêm thông tin giá trị khoản đầu tư, khoản dự phòng Bên cạnh việc cơng khai, trích lập khoản dự phòng này, doanh nghiệp nên giải thích cách thức trích lập, lý khơng trích lập dự phòng để cổ đơng có sở đánh giá Điều có ý nghĩa NĐT xem xét tự định giá tổn thất với khoản đầu tư tài doanh nghiệp thông qua BCTC, đồng thời thể độ trung thực minh bạch doanh nghiệp hoạt động quản trị tài nói riêng quản trị cơng ty nói chung 4.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin nội kênh thông tin qua website Website công ty niêm yết cầu nối nhà đầu tư công ty, kênh thông tin mà nhà đầu tư tiếp cận Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng, ta thấy mức độ cập nhập thông tin giao diện website nhiều cơng ty chưa tốt Ta biết rằng, thơng tin ngồi tính chất đầy đủ, rõ ràng cần đáp ứng tính kịp thời giá trị thơng tin khơng chậm cơng bố Như chi phí cơng ty bỏ thực cơng bố thơng tin khơng bị lãng phí công ty tránh phản ứng tiêu cực cơng bố vơ tình gây thiệt hại cho cổ đơng Hiểu rõ tầm quan trọng website, cơng ty phải khơng ngừng hồn thiện, cập nhập thông tin đến nhà đầu tư Giao diện phải rõ ràng đầy đủ chi tiết Công ty niêm yết cần phải tự xây dựng hoàn thiện chặt chẽ quy định công bố thông tin nội bộ, ban hành rõ ràng trách nhiệm nhân viên cơng bố, đối tượng có quyền thay mặt cơng ty công bố hệ thống công bố nhằm đáp ứng kịp thời kiện xảy 77 Quy định thông tin mà người đại diện nhận thơng tin từ phận có thể cơng bố mà khơng phải thơng qua đồng ý HĐQT bắt buộc thông qua cho phép chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc Cần quy định rõ đối tượng thay thế, quyền thay mặt người có vai trò phê chuẩn thông tin công bố để hoạt động công bố diễn kịp thời đối tượng vắng mặt Công ty cần trọng chất lượng hình ảnh website cơng ty, thường xun cung cấp thông tin, cập nhật thông tin nhất, thay đổi nội công ty lẫn dự án phát triển chiến dịch nhằm giảm chi phí cho việc công bố thông tin văn báo chí 4.3 ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 4.3.1 Tham gia khóa học ngắn hạn tổng quan chứng khốn khóa học chun sâu phân tích tài Nhà đầu tư nên thường xuyên nâng cao kỹ năng, trình độ có chuẩn bị tốt tâm lý tham gia thị trường chứng khoán, lâu dài thị trường chứng khốn khơng phải nơi mà người tham gia, có nhà đầu tư có trình độ tỉnh táo có đủ lực giúp than hạn chế rủi ro tận dụng hội giành kết tốt Khi có hiểu biết khả đánh giá tốt than nhà đầu tư người hỗ trợ giám sát, quản lý cơng ty, đòi hỏi quyền lợi đáng cho góp phần phát triển hệ thống công bố thông tin minh bạch hơn, góp phần giúp thị trường chứng khốn phát triển bền vững Nhà đầu tư nên tích cực tham gia khóa học ngắn hạn tổng quan thị trường chứng khốn khóa học chun sâu phân tích tài chính, ngồi ln chủ động cập nhật thơng tin UBCK, SGDCK tạp chí chứng khốn… 78 Nhà đầu tư cần chủ động học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết thị trường chứng khoán, nên tự kiểm chứng thông tin thực đầu tư, thận trọng đánh giá thơng tin mà thu thập 4.3.2 Nâng cao kỹ sử dụng cơng cụ tìm kiếm thông tin Với thời kỳ bùng nổ công nghệ thơng tin, kẻ xấu lợi dụng cơng cụ tìm kiếm để phao tin đồn, làm ảnh hưởng đến định nhà đầu tư Do đó, để tự bảo vệ mình, nhà đầu tư nên trang bị cho kỹ sàn lọc tìm kiếm thơng tin đáng tin cậy, tránh bị kẻ xấu lợi dụng 4.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Trong nhiều năm tới, TTCK Việt Nam có nhiều tiềm điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh Tuy nhiên, hội phát triển ln đồng hành thách thức Vì vậy, mục tiêu TTCK Việt Nam giai đoạn tới đặt sau: Thứ nhất, phát triển TTCK phải dựa chuẩn mực chung thị trường thông lệ quốc tế tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển kinh tế - xã đất nước, tích cực hội nhập với thị trường tài khu vực giới Thứ hai, phát triển TTCK đồng bộ, toàn diện, hoạt động hiệu quả, vận hành an toàn, lành mạnh vừa góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển xã hội, vừa tạo hội đầu tư sinh lợi, góp phần nâng cao mức sống an sinh xã hội Thứ ba, phát triển TTCK nhiều cấp độ, bảo đảm chứng khoán tổ chức giao dịch theo nguyên tắc thị trường, có quản lý, giám sát Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp có sách khuyến khích chủ thể tham gia TTCK 79 Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm, nghiệp vụ thị trường, đảm bảo cho tổ chức kinh doanh du lịch, chứng khốn hoạt động hiệu quả, an tồn tản quản trị rủi ro phù hợp với chuẩn mực chung thông kệ quốc tế Từng bước tái cấu hệ thống trung gian thị trường nguyên tắc không gây xáo trộn lớn đảm bảo quyền lợi hợp pháp thành viên TTCK Thứ năm, chủ động hội nhập thị trường tài quốc tế, nâng cao khả cạnh tranh, bước thu hẹp khoản cách phát triển TTCK Việt Nam so với thị trường khác khu vực giới KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đưa biện pháp để nhà hoạch định sách công ty tham khảo, nhằm cải thiện số lượng chất lượng thông tin nâng cao ý thức nhà đầu tư Việt Nam để từ xây dựng hệ thống thơng tin công ty niêm yết phát triển hơn, minh bạch 80 KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán Việt Nam đời phát triển đáp ứng xu hướng quốc tế hóa thị trường tài chính, thị trường sau mười năm thức vào hoạt động, có bước phát triển khơng ngừng Có thể chưa thể so sánh với thị trường chứng khoán nước phát triển nói với khoảng thời gian ngắn, thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên quan trọng phát triển kinh tế đất nước Trải qua nhiều kiện thăng trầm, thị trường chứng khốn Việt Nam đối mặt với tiêu cực tính minh bạch thơng tin Vẫn q nhiều sai phạm việc cơng khai thông tin công ty niêm yết dẫn đến thơng tin thiếu minh bạch, tạo điều kiện cho tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam Nhiều nhà đầu tư cá nhân chiếm lượng lớn giới đầu tư đặt đồng tiền tích góp vào thị trường chứng khoán, họ thành viên quan thị trường chứng khoán nên họ xứng đáng tham gia vào thị trường lành mạnh, công đáng tin cậy Năng lực tài chính, kiến thức quyền lợi nhà đầu tư định đến phát triển thị trường chứng khoán quốc gia Bảo vệ nhà đầu tư xem bảo vệ thị trường từ gốc dường vai trò nhà đầu tư đề cập đến Việt Nam Dù đề cập yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư cấp thiết đặc biệt thị trường chứng khốn non trẻ Việt Nam Kết nghiên cứu đề tài nhằm đưa nhân tố tác động đến minh bạch thông tin để từ giúp doanh nghiệp nhận thấy tầm quan trọng việc công khai thông tin minh bạch, dần hồn thiện tốt thơng tin cung cấp cho nhà đầu tư Giúp doanh nghiệp giảm chi phí 81 vốn thuận lợi việc tiếp cận nguồn vốn khác nhau, làm gia tăng mức vốn hóa thị trường doanh nghiệp Nhà đầu tư nhận thức doanh nghiệp phát triển tốt, khả sinh lời cao để định đầu tư vào doanh nghiệp tránh rủi ro Chính phủ, nhà quản lý có nhìn tổng thể thị trường chứng khốn cơng ty niêm yết để từ đưa sách thích hợp nhằm hướng dẫn giảm thiểu hình thức biến tướng có hại cho thị trường chứng khốn Do hạn chế mặt thời gian yếu tố khách quan khác nên đề tài hạn chế mặt số lượng công ty nghiên cứu bảng chấm điểm minh bạch thơng tin số lượng câu hỏi Thêm đề tài chưa sâu phân tích ngưỡng thơng tin tối thiểu cho công ty theo nguyên tắc OECD quy định pháp luật công khai thông tin bao quát Thị trường chứng khốn Việt Nam đến lúc có nhận định quan tâm nghiên cứu nhiều đến vấn đề minh bạch thơng tin thị trường chứng khốn, nên đo lường mối quan hệ chi phí lợi ích việc công bố thông tin minh bạch để doanh nghiệp chủ thể liên quan thấy lợi ích thị trường chứng khốn Với đề xuất nghiên cứu này, tác giả mong góp phần giúp doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư, quan quan quản lý hoàn chỉnh chức nhiệm vụ mình, góp phần xây dựng thị trường chứng khốn Việt Nam ngày công phát triển TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Hoàng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê, Hà Nội [2] Hoàng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007), Thống kê ứng dụng Kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội [3] Th.S Lê Đạt Chí (2008), “Báo cáo thường niên nhu cầu thơng tin đại chúng”, Tạp chí đầu tư chứng khốn [4] Nguyễn Thị Liên Hoa (2007), Minh bạch thơng tin TTCK Việt Nam [5] Lê Trường Vinh (2008), Minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh [6] Luật chứng khoán 2007 Việt Nam [7] Ths Vũ Việt Quang (2008), Báo cáo thường niên chuyển thông tin đến thị trường xã hội Tiếng Anh [8] Archambault, E Archambault (2004), A mulitination test of determinants of corporate disclosure [9] Bushman, Piotroski, Smith (2003), What determinants corporate Transparency [10] Cheung, Connelly, Zhou (2003) Determinants of corporate Disclosure and Transparency: Evidence From HongKong and ThaiLand [11] Hermalin (2007), Transparency and Corporate Governance [12] Khanna, Palepu, Srinivasan (2003), Disclosure pratices of Foreign company interacting with USA market [12] Lang, Lindholm (1993), Cross – sectional Diterminants of analyst rating of corporate disclosure [15] TaraVishwanath Daniel Kaufmann (1999), Towards Transparency In Finance and Governance PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KHẢO SÁT STT MÃ CK TÊN CƠNG TY NIÊM YẾT ADC Cơng ty cổ phần Mĩ thuật Truyền thông CKV Công ty Cổ phần COKYVINA Công ty cổ phần KASATI KST LTC NIS ONE POT SMT SRA 10 SRB 11 TST 12 UNI 13 VAT 14 VIE 15 VLA 16 VTC 17 APP Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông Công ty cổ phần Dịch vụ hạ tầng mạng Công ty cổ phần Truyền thông số Công ty cổ phần Thiết bị Bưu Điện Công ty cổ phần Vật liệu Điện Viễn thông Sam Cường Công ty cổ phần Sara Việt Nam Công ty cổ phần Tập đồn SARA Cơng ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Công ty cổ phần Viễn Liên Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Văn Lang Công ty cổ phần viễn thông VTC Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia Sản phẩm NGÀY NIÊM YẾT ĐẦU TIÊN 24/12/2010 11/03/2010 29/12/2010 14/12/2006 16/09/2010 25/06/2008 20/12/2006 30/07/2010 18/01/2008 17/03/2008 13/12/2007 03/07/2006 15/12/2010 06/05/2011 04/08/2010 12/02/2003 05/10/2010 STT MÃ CK TÊN CÔNG TY NIÊM YẾT NGÀY NIÊM YẾT ĐẦU TIÊN dầu mỏ 18 PCT 19 PDC 20 PFL 21 PHH 22 PIV 23 PLC 24 PPE 25 PPS 26 PSG 27 PSI 28 PVC 29 PVE 30 PVL 31 32 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long Cơng ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đơng Cơng ty Cổ phần Dầu khí Đơng Đơ Cơng ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam Công ty cổ phần PIV Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP Cơng ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam Cơng ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ) Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí Tổng cơng ty cổ phần Dung dịch khoan Hóa phẩm Dầu khí Tổng cơng ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP Cơng ty cổ phần Địa ốc Dầu khí 12/09/2011 29/09/2009 17/11/2010 17/03/2010 18/08/2010 27/12/2006 21/09/2011 07/01/2011 15/03/2011 21/07/2010 15/11/2007 02/01/2008 15/04/2010 PVR Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam 21/06/2010 PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 20/09/2007 STT 33 MÃ CK PVX TÊN CƠNG TY NIÊM YẾT Tổng cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam NGÀY NIÊM YẾT ĐẦU TIÊN 19/08/2009 PXA Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An 22/02/2011 35 SDP Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sơng Đà 15/04/2009 36 BSC 37 CMS 38 CTC 39 FDT 40 OCH 41 PDC 42 SGH 43 TCT 44 Công ty cổ phần Nhân lực Thương mại VCM Vinaconex 45 VNC 46 BSC 47 Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược AMV Trang thiết bị y tế Việt Mỹ 48 CPC 34 Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành Công ty cổ phần Xây dựng Nhân lực Việt Nam Công ty cổ phần Gia Lai CTC Công ty cổ phần Fiditour Công ty cổ phần Khách sạn Dịch vụ Đại Dương Cơng ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đơng Cơng ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Vinacontrol Cơng ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 05/01/2011 29/11/2010 18/07/2008 12/09/2011 01/10/2010 29/09/2009 16/07/2001 06/12/2006 11/05/2010 21/12/2006 05/01/2011 30/12/2009 18/01/2010 STT MÃ CK 49 DBT 50 DHT 51 DNM 52 HVT 53 LAS 54 LDP 55 MKV 56 PMC 57 PPP 58 CTB 59 DCS 60 DZM 61 HDA 62 KSD 63 MHL 64 NAG 65 NET 66 NPS TÊN CÔNG TY NIÊM YẾT Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco Cơng ty cổ phần Hóa chất Việt Trì Cơng ty Cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao Cơng ty cổ phần Dược Lâm Đồng Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú (Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất ) Cơng ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (Sản Xuất - Kinh doanh ) Cơng ty cổ phần Tập đồn Đại Châu (Sản Xuất - Kinh doanh ) Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Tổng công ty cổ phần Xuất Đông Nam Á Hamico Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam Công ty cổ phần Bột giặt Net Công ty cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè NGÀY NIÊM YẾT ĐẦU TIÊN 30/10/2009 03/12/2008 16/02/2011 08/05/2009 01/03/2012 20/07/2010 21/11/2008 09/10/2009 18/07/2011 10/10/2006 17/12/2007 11/06/2009 27/12/2010 28/04/2010 26/11/2009 22/09/2009 15/09/2010 27/12/2006 STT MÃ CK TÊN CƠNG TY NIÊM YẾT Cơng ty cổ phần Sản xuất, Thương mại Dịch vụ ôtô PTM 67 PTM 68 PV2 69 QHD Công ty cổ phần Que hàn Việt Đức ) Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa BHC 70 Cơng ty cổ phần Đầu tư PV2 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 71 BHT 72 BHV 73 TSB 74 VBH 75 76 77 DXP Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá DZM Công ty cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An EBS Công ty cổ phần Sách Giáo Dục TP Hà Nội Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn BCC (Vật Liệu Xây Dựng ) Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn BBS (Vật Liệu Xây Dựng ) 78 79 Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến Công ty cổ phần Ắc quy Tia sáng Công ty cổ phần Điện tử Bình Hồ NGÀY NIÊM YẾT ĐẦU TIÊN 16/01/2009 16/12/2010 22/04/2010 15/05/2009 11/01/2011 22/11/2006 19/01/2011 29/12/2006 26/12/2005 6/11/2009 21/12/2006 24/11/2006 20/01/2006 PHỤ LỤC 02 XÂY DỰNG BIẾN MINH BẠCH THƠNG TIN Biến MBTT hình thành từ bảng câu hỏi khảo sát dựa vào tiêu chuẩn OECD (2004) Thông tin đánh giá qua báo cáo thường niên tài liệu khác Cấu trúc biến gồm số cấu thành: A- Quyền cổ đông ( nhân tố) Cơng ty có cung cấp quyền sở hữu khác ngồi việc bỏ phiếu? Cơng bố mức sở hữu cổ đông lớn nhất? Công mức sở hữu cổ phiếu HĐQT? Có quy định hành vi lôi kéo cổ đông? B- Đối xử công cổ đông ( nhân tố) Có quy định cổ đơng thiểu số ảnh hưởng đến HĐQT? Cơng ty có tạo điều kiện cho cổ đông bỏ phiếu ủy quyền? C- Vai trò bên liên quan đến doanh nghiệp ( nhân tố) Có thơng tin quy định phúc lợi nhân viên? Có thơng tin khách hàng nhà cung cấp công ty? D- Công bố minh bạch ( nhân tố) Có cơng bố thơng tin giao dịch nội bộ? Cơng ty có webside riêng? Cơng bố tiền thù lao BGĐ, HĐQT, BKS? Các báo cáo có cơng bố thời hạn? Thơng tin thành viên HĐQT có đầy đủ? E – Trách nhiệm HĐQT ( nhân tố) Đánh giá chất lượng Kiểm soát nội báo cáo thường niên Cơng ty có quy tắc quản trị doanh nghiệp cho riêng mình? Xác định nhân tố rủi ro? Công bố kế hoạch mục tiêu năm? * Cách lượng hóa nhân tố hình thành nên số MBTT: khác với cách đánh giá có mặt hay khơng có mặt thơng tin công bố mà bỏ qua yếu tố chất lượng cơng bố thơng tin Nghiên cứu có thêm mức điểm thông tin công bố tốt số lượng chất lượng Đây cách đánh giá vượt trội so với nghiên cứu trước, tập trung số lượng hay diện thông tin ( thang đo trật tự) Cách cho điểm sau: - Nếu công ty bỏ qua hay khơng phù hợp với tiêu chí nhận điểm thấp ( =1) - Nếu cơng tycơng bố mức cơng bố tiêu chí mức tối thiểu đạt điểm trung bình ( =2) - Nếu cơng ty cơng bố tiêu chí cách cụ thể, rõ ràng nhận điểm tốt ( =3) ... đến minh bạch thông tin DN - Đo lường mức độ minh bạch thông tin công ty niêm yết - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin DN niêm yết sàn chứng khoán Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên. .. đề tài “ Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin công ty cổ phần niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hà Nội” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết minh bạch thơng tin nhân tố... BẠCH THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MINH BẠCH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm minh bạch thông tin .7 1.1.2 Đo lường minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn