Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cà phê trung nguyên

127 21 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ THỦY NGÂN ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ðà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ THỦY NGÂN ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn LÊ THỊ THỦY NGÂN MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa, vai trò đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Nguyên tắc ñào tạo nguồn nhân lực 11 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 ðánh giá nhu cầu ñào tạo 13 1.2.2 Xác ñịnh mục tiêu & ñối tượng ñào tạo 16 1.2.3 Nội dung ñào tạo lựa chọn phương pháp ñào tạo 18 1.2.4 Dự tốn chi phí đào tạo 23 1.2.5 ðánh giá kết ñào tạo 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 28 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên 33 2.1.2 Chức năng/ nhiệm vụ Nhà máy Chế biến cà phê Trung NguyênCông ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quy trình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên 40 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên giai ñoạn 2010 - 2012 44 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 56 2.2.1 Cơ cấu lao ñộng theo ñộ tuổi 56 2.2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 58 2.2.3 Cơ cấu lao ñộng theo chức 59 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 60 2.3.1 Thực trạng cơng tác đào tạo Công ty 60 2.3.2 ðánh giá chung cơng tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ðẨY MẠNH CÔNG TÁC ðÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 77 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Mục tiêu Công ty CP Cà phê Trung Nguyên 77 3.1.2 Mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực Cơng ty thời gian đến 3.1.3 Cơ sở hướng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty 78 77 3.2 GIẢI PHÁP ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 78 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác đánh giá nhu cầu đào tạo 78 3.2.2 Hồn thiện việc xác định mục tiêu ñối tượng ñào tạo 89 3.2.3 Nội dung ñào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 93 3.2.4 Dự tốn chi phí ñào tạo 97 3.2.5 ðánh giá kết ñào tạo 99 3.3 CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ KHÁC 100 3.3.1 Hồn thiện sách cho lao ñộng sau ñào tạo 100 3.3.2 Các giải pháp bổ trợ khác 101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BLð Ban lãnh đạo CB.CNV Cán Cơng nhân viên CN Công nhân CP Cổ phần DN Doanh nghiệp HCNS Hành – nhân KH Kế hoạch KTCN Kỹ thuật công nghệ NNL Nguồn nhân lực NV Nhân viên QTNS-HC Quản trị nhân - Hành SXKD Sản xuất kinh doanh TK Thống kê DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Bảng tổng kết ưu ñiểm nhược ñiểm phương pháp ñào tạo ngồi cơng việc Trang 20 1.2 Mơ hình đánh giá Donald Kirkpatrick 25 2.1 Thống kê phương tiện phục vụ hoạt ñộng sản xuất 45 2.2 Năng lực chứa kho 47 2.3 Tình hình sử dụng ñất Công ty 48 2.4 Sản lượng sản xuất nhà máy 52 2.5 Bảng so sánh sản lượng sản xuất thành phẩm Nhà máy 53 2.6 Báo cáo chi tiết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 54 2.7 Cơ cấu lao ñộng theo ñộ tuổi 56 2.8 Cơ cấu lao động theo giới tính 57 2.9 Cơ cấu lao động theo chun mơn 58 2.10 Cơ cấu lao động theo chức 59 2.11 Các khóa đào tạo Năm 2012 65 2.12 So sánh kết thực ñào tạo Năm 2010 – 2012 68 2.13 Dự tốn chi phí đào tạo 71 2.14 Mức độ hài lòng người đào tạo 73 3.1 Bảng tổng hợp yêu cầu lực 85 3.2 Tổng hợp kinh phí đào tạo năm 98 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 Tiến trình đào tạo doanh nghiệp 2.1 Sơ đồ tổ chức Nhà máy Bn Ma Thuột – Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên Trang 13 40 2.2 Sơ ñồ chế biến cà phê nhân 50 2.3 Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm cà phê bột 51 2.4 Biểu ñồ thể tình hình sản xuất nhà máy 53 2.5 Biểu ñồ so sánh sản lượng sản xuất thành phẩm nhà máy 54 2.6 Biểu ñồ thể cấu lao ñộng theo ñộ tuổi 57 2.7 Biểu ñồ thể cấu lao động theo giới tính 58 2.8 Biểu ñồ thể cấu lao ñộng theo trình độ 59 2.9 Cơ cấu lao động theo chức 60 2.10 ðề xuất ñào tạo theo Thủ tục TT01/HCNS 61 2.11 Số lượng chương trình đào tạo nước 69 2.12 Số lượng nhân viên tham gia ñào tạo nước 69 2.13 Số lượng chương trình & số nhân viên tham gia ñào tạo nước ngồi 69 2.14 Chi phi đào tạo nước 71 3.1 Mẫu phiếu đánh giá khóa học 100 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, tiến trình hội nhập kinh tế với khu vực giới ñã ñang tạo cho doanh nghiệp toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội thách thức Các doanh nghiệp ñang ñối mặt với nhu cầu thị trường thay ñổi mức ñộ cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp phải biết tự thích ứng với điều điều hành hoạt động kinh doanh cho có hiệu Một vấn đề quan trọng góp phần đạt điều cơng tác đào tạo Nguồn nhân lực để giúp cho người lao ñộng phát huy hết khả lực Con người yếu tố đầu vào quan trọng q trình sản xuất, trình độ phát triển Nguồn nhân lực lợi phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp có cơng nghệ đại, sở hạ tầng vững thiếu lực lượng lao ñộng giỏi doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng ñược lợi cạnh tranh người yếu tố khác biệt doanh nghiệp Làm ñể giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể việc tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực có hiệu là vấn đề doanh nghiệp quan tâm ðào tạo nguồn nhân lực chìa khóa để cải thiện kết làm việc, việc làm cần thiết thiếu doanh nghiệp muốn tồn thành cơng Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi tốn thời gian chi phí thực tốt cơng tác mang lại vị cạnh tranh cho doanh nghiệp ñể phát triển bền vững 104 tác ñào tạo nguồn nhân lực cơng ty nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển công ty hội nhập quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Kim Dung (2001), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [2] Nguyễn Hữu Dũng (2003), “Những vấn ñề gay cấn quản lý nguồn nhân lực nước ta nay”, Kỷ yếu hội thảo Quản lý Nguồn nhân lực Việt Nam, TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Vân ðiềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), Quản trị nhân lực, Nhà xuất ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [4] George T.Milkovich, John W Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [5] Cảnh Chí Hồng Trần Vĩnh Hồng (2013), “ðào tạo phát triển nguồn nhân lực số nước học kinh nghiệm cho Việt Nam” Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số 12 (22)/ 2013 [6] ðoàn Văn Khải (2005), Nguồn nhân lực người trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Lý luận trị [7] Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án tiến sĩ, Trường ðại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [8] Thủ Tướng Chính Phủ (2009), Quyết ñịnh số 35/2009/Qð-TTg ngày 3/3/2009 việc phê duyệt ðiều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam ñến năm 2020 tầm nhìn ñến năm 2030 [9] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn ñề phát triển đào tạo nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số (40)/2010 [10] Võ Xuân Tiến (2013), “Nâng cao chất lượng ñào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, số 6(67)/2013 [11] Nguyễn Quốc Tuấn, ðồn Gia Dũng, ðào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Châu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [12] Nguyễn Ngọc Vân (2011), “ðào tạo nguồn nhân lực – Dễ hay khó”, Tạp chí tổ chức nhà nước, số 7/2011 Tiếng Anh [13] P.Nick Blanchard, James W Thacker (2003), Effective traning: systems, strategies, and practices, Prentice Hall, United State of America [14] Robyn Peterson (1998), Training Needs Assessment, Kogan Page limited, London, UK PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ðược cho phép Lãnh đạo Cơng ty, chúng tơi thực khảo sát ñể ñánh giá Nhu cầu ñào tạo Nguồn nhân lực Công ty Mọi ý kiến đóng góp Anh/chị hữu ích cho việc hồn thiện đánh giá đào tạo Nguồn nhân lực Cơng ty thời gian đến Thay mặt Phòng QTNS-HC, chúng tơi mong xin lưu ý khơng có câu trả lời ñúng hay sai, tất câu trả lời có giá trị ý kiến giữ bí mật tuyệt đối mong hợp tác quý Anh/chị PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG Họ tên Năm sinh Giới tính Thâm niên cơng tác cơng ty Cơng việc đảm nhận Phòng ban cơng tác PHẦN II - ðÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Anh/chị tự đánh giá kết hồn thành cơng việc thân thời gian qua theo bảng đây: Xếp loại STT Tiêu chí Mức độ hồn thành cơng việc giao Chất lượng cơng việc giao hồn thành Thái độ, tinh thần, tác phong làm việc Xuất sắc Ghi Trung Giỏi Khá Yếu bình PHẦN III - Ý KIẾN VỀ NHU CẦU ðÀO TẠO TẠI CƠNG TY Trình độ chuyên môn Anh/Chị trước vào công ty? Trên ñại học ðại học Cao ñẳng Trung cấp Khác…… Trình độ chun mơn Anh/Chị Trên đại học ðại học Cao ñẳng Trung cấp Khác…… Kiến thức, kỹ có trước vào Cơng ty có đủ để Anh/chị thực cơng việc Cơng ty giao khơng? Có Khơng Theo Anh/chị cơng tác ñào tạo Nguồn nhân lực ñáp ứng tới mức độ u cầu Cơng ty? Rất tốt Tốt Bình thường Ít Rất Trong thời gian đến Anh/chị có nguyện vọng đào tạo khơng? Có Khơng có Mục đích học tập Anh/chị là? (có thể lựa chọn nhiều phương án) Làm tốt cơng việc Thăng tiến thay đổi cơng việc Công ty thời gian tới Lý khác…………………………………………………………………… Anh/chị muốn bổ sung kiến thức,kỹ (Có thể chọn nhiều phương án) Chun môn nghiệp vụ Kỹ quản lý Ngoại ngữ Tin học Pháp luật Khác…… Anh/chị chọn hình thức đào tạo (Có thể chọn nhiều phương án) ðào tạo dài hạn (1 năm trở lên) ðào tạo ngắn hạn tháng ðào tạo ngắn hạn từ tháng ñến tháng Kèm cặp bảo Cấp tài liệu tự học Khác……………………………………………………………………………… Anh/chị có kiến nghị ñể cải thiện công tác ñào tạo Nguồn nhân lực Công ty? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/chị ñã hợp tác! PHỤ LỤC 2: PHIẾU ðÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ðÀO TẠO ðược cho phép Lãnh đạo Cơng ty Cổ phần Cà phê Trung ngun, chúng tơi thực khảo sát để ñánh giá Công tác ñào tạo Nguồn nhân lực Cơng ty Mọi ý kiến đóng góp Anh/chị hữu ích cho việc hồn thiện Cơng tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty thời gian đến Thay mặt Phòng QTNS-HC, chúng tơi mong xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai, tất câu trả lời có giá trị ý kiến giữ bí mật tuyệt đối mong hợp tác quý Anh/chị PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG Họ tên Năm sinh Giới tính Nghề nghiệp chun mơn Vị trí cơng tác Trên đại học ðại học Trình ñộ học vấn Cao ñẳng Trung cấp Khác PHẦN II - Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ðÀO TẠO TẠI CƠNG TY Anh/chị có biết kế hoạch đào tạo Cơng ty là: Theo định kỳ ñào tạo hàng năm Xuất phát từ nhu cầu thực tế cơng việc Theo đăng ký nhân viên Khác Trong năm trở lại ñây Anh/chị có đào tạo hay khơng? Có Khơng - Nếu có, trước đào tạo, Anh/chị là: Người làm việc cho cơng ty Là người vừa ñược tuyển dụng Khác Lúc ñược ñào tạo Anh/chị dược ñào tạo theo hình thức nào? Cử ñi trường chuyên Học chức Học trường dạy nghề nghiệp Công ty tự tổ chức ñào tạo Khác Theo Anh/chị Công ty tiếp tục tổ chức đào tạo nên tập trung vào đào tạo sau Chun mơn nghiệp vụ Kỹ mềm ðào tạo mở rộng Khác Nâng cao tay nghề Anh/chị cho biết thời gian khóa đào tạo mà Anh/chị ñã ñược tham gia? Dưới tháng Từ tháng ñến năm Từ tháng ñến tháng Từ năm tới năm Chi phí đào tạo Khóa học trả? Cơng ty chi trả tồn Cơng ty hỗ trợ phần Bản thân phải tự chi trả - Nếu công ty hỗ trợ phần tỉ lệ hỗ trợ bao nhiêu? Theo Anh/chị với chi phí đào tạo trên, kiến thức thu có tương xứng hay khơng? Có Khơng Trường hợp cơng ty có sách hỗ trợ u cầu thời gian cam kết, khoảng thời gian bạn cho hợp lý năm năm năm Khác Hiện Anh/chị cần thấy cần phải đào tạo thêm khơng? Chun mơn nghiệp vụ Tin học Kỹ quản lý Pháp luật Ngoại ngữ Khác…… 10.Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến ñối với phát biểu ñây công tác ñào tạo Công ty? Rất không Không STT Các tiêu chí đồng Bình ðồng đồng ý thường ý Rất ñồng ý ý 10.1 Xác ñịnh nhu cầu mục tiêu đào tạo Cơng ty có cách thức xác ñịnh nhu cầu ñào tạo rõ ràng, khoa học Công ty có cách thức xác định nhu cầu dựa vào u cầu tổ chức Cơng ty có cách thức xác ñịnh nhu cầu vào thực tế kết cơng việc nhân viên Cơng ty có cách thức xác ñịnh nhu cầu cho việc phát triển tương lai tổ chức Công ty chưa xác ñịnh mục tiêu ñào tạo 10.2 Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo kích thích nhân viên tham gia Chương trình đào tạo phù hợp với khả nhân viên Chương trình đào tạo ñáp ứng ñược yêu cầu công việc nhân viên Chương trình đào tạo tận dụng sở trang thiết bị cơng ty Chương trình đào tạo tận dụng nhân lực có cơng ty Chương trình đào tạo thiết kế phong phú, đa dạng 10.3 Thời gian ñào tạo Thời gian ñào tạo phù hợp với chương trình đào tạo Thời gian đào tạo thuận tiện cho nhân viên tham gia 10.4 Lựa chọn giảng viên, người hướng dẫn Người huấn luyện có đủ khả đào tạo Người huấn luyện có nhiều kinh nghiệm Người huấn luyện có có phương pháp đào tạo hiệu 10.5 Phương pháp đào tạo Cơng ty thiết kế phương pháp ñào tạo phù hợp với ñặc thù công việc Công ty thiết kế phương pháp ñào tạo phù hợp với lực nhân viên 10.6 Cơng tác tổ chức đào tạo Cơng ty xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể Cơng ty thực tốt cơng tác tổ chức đào tạo 10.7 ðánh giá hoạt động đào tạo Cơng ty tiến hành đánh giá nhân viên trước đào tạo Cơng ty tiến hành ñánh giá nhân viên sau ñào tạo phương pháp phù hợp PHỤ LỤC 3: PHIẾU ðÁNH GIÁ VỀ KHĨA HỌC ðể việc tổ chức khóa học sau ngày hiệu hơn, xin anh/ chị vui lòng điền đánh dấu (khoanh tròn) vào bảng câu hỏi sau Tên khóa học Thời gian học : ðịa ñiểm: Người ñào tạo: ðÁNH GIÁ KHĨA HỌC 1- Tơi nghĩ tơi học ñược ñiều sau ñây từ khóa học này: 2- Khóa học đáp ứng mong muốn Anh/chị mức ñộ nào? 3- Khóa học liên quan tới cơng việc Anh/chị chừng mực ? 4- Khóa học ứng dụng vào thực tế công ty nào? 5- Tơi áp dụng khóa học dễ dàng nội dung ñược cải tiến/làm rõ cách: 6- Phần khóa học hữu ích ñối với Anh/chị? 7- Phần khóa học khơng thật cần thiết Anh/chị? ðÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN 1- Kiến thức chun mơn 2- Kỹ truyền đạt (diễn ñạt rõ ràng, sinh ñộng) …) 3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu…) TỔ CHỨC KHÓA HỌC 1- Thời gian thuận tiện 2- Phòng học & trang thiết bị giảng dạy 3- Tài liệu học tập, thống tin trước khóa học đầy đủ 4- ðánh giá chung Anh/chị việc tổ chức khóa học ðÁNH GIÁ CHUNG KHÓA HỌC NHỮNG Ý KIẾN KHÁC Họ tên người tham dự (ñược bảo mật thông tin cung cấp) : Xin cảm ơn đóng góp ý kiến nhiệt tình anh/chị PHỤ LỤC 4: BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC BẢN MÔ TẢ CƠNG VIỆC Chức danh: Số nhân viên đảm nhận vị trí này: Họ tên NV: Bộ phận: Người viết: Ngày viết: Người xem lại: Cấp trực tiếp: Ký duyệt: Trưởng phòng: Ký duyệt: Phần 1: Tóm tắt cơng việc: Phần 2: Chi tiết công việc: STT Công việc cụ thể Cơng việc Ứơc lượng thực khối lượng công CV CV Phần 3: Kiến thức cần có để đảm trách cơng việc này: • Những kiến thức chung cần hiểu biết thêm: • Những kiến thức/khả cần phải có để đảm trách cơng việc này: Phần 4: Những khó khăn mà công việc cần giải Phần 5: Những cơng việc mà vị trí quyền ñịnh Phần 6: Những lỗi gây ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng uy tín cơng ty mà vị trí gặp phải Phần 7: Cơng việc u cầu có mối liên lạc với phận ngòai Công ty ... CÔNG TÁC ðÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Cà phê. .. nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng Cơng tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Chương 3: Một số giải pháp ðào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên. .. MẠNH CÔNG TÁC ðÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 77 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Mục tiêu Công ty CP Cà phê Trung Nguyên 77 3.1.2 Mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cà phê trung nguyên , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cà phê trung nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn