basic presentation skills

111 28 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:09

Speaking of Speech (new edition) do 2 tác giả biên soạn David Harington và Charles LeBeau, được ấn hành bởi MacMillan, trong đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hành kỹ năng thuyết trình trước công chúng bằng Tiếng Anh.
- Xem thêm -

Xem thêm: basic presentation skills, basic presentation skills

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn