Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành kinh tế trọng điểm của việt nam

106 18 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN VIỆT \ ỨNG DỤNG HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN VIỆT ỨNG DỤNG HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Văn Việt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH I/O TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 1.1 TỔNG QUAN VỀ I/O 1.1.1 Sơ lược hình thành bảng I/O 1.1.2 Cấu trúc nội dung bảng I/O 1.1.3 Các loại bảng I/O 12 1.1.4 Ý nghĩa bảng I/O 14 1.1.5 Phương pháp lập bảng I/O 14 1.2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH I/O TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 18 1.2.1 Cơ sở làm tảng cho việc tính toán liên kêt 18 1.2.2 Phương pháp phân tích mối liên kết ngành 20 1.2.3 Chỉ số kích thích nhập 25 1.2.4 Ứng dụng số liên kết số kích thích nhập việc xác định ngành kinh tế trọng điểm 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HÌNH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH 31 2.1 CƠ SỞ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 31 2.1.1 Quá trình hình thành xây dựng hình I/O Việt Nam 31 2.1.2 hình cân đối liên ngành Việt Nam năm 2010 31 2.2 XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM 34 2.2.1 Phân tích hệ số liên kết liên ngành 34 2.2.2 Ứng dụng dụng số liên kết số kích thích nhập để xác định ngành kinh tế trọng điểm 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 60 3.1 CÁC KẾT LUẬN RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 60 3.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 64 3.2.1 Một số kiến nghị sách cho nhóm ngành 64 3.2.2 Một số kiến nghị sách ngành kinh tế trọng điểm 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN CHUNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Hệ số liên kết ngược, liên kết xi theo hình Rasmussen Hệ số liên kết ngược, liên kết xuôi theo hình Chenery-Watanabe Trang 34 39 2.3 Hệ số liên kết xi theo hình Ghosh 45 2.4 Hệ số liên kết chuẩn hóa số kích thích nhập 49 2.5 2.6 2.7 2.8 Hệ số liên kết số kích thích nhập ngành nhóm Hệ số liên kết số kích thích nhập ngành nhóm Hệ số liên kết số kích thích nhập ngành nhóm Hệ số liên kết số kích thích nhập ngành nhóm 54 55 57 58 3.1 Các ngành kinh tế trọng điểm 62 3.2 Các ngành kinh tế liên kết mạnh 63 3.3 Chính sách ưu tiên áp dụng cho nhóm ngành 66 3.4 3.5 Bảng ngành kinh tế trọng điểm sử dụng sách đầu tư Bảng ngành kinh tế trọng điểm sử dụng sách kích cầu 67 73 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 BL phương pháp Rasmussen 36 2.2 FL phương pháp Rasmussen 38 2.3 BL phương pháp Chenery - Watanabe 41 2.4 FL phương pháp Chenery - Watanabe 42 2.5 FL - Phương pháp Gosh 47 2.6 NBL, NFL số kích thích nhập 52 3.1 Chính sách ưu tiên áp dụng 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc xác định ngành kinh tế trọng điểm kinh tế quốc gia vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến phát triển đất nước, lẻ quốc gia với nguồn lực có hạn hồn tồn khơng thể đầu tư hay phát triển tất ngành nghề mà tập trung phát triển ngành nghề trọng điểm để tạo nên khác biệt lợi cạnh tranh Điều nhằm theo xu hướng chuyên mơn hố kinh tế với bối cảnh tồn cầu hố Hiện nay, phân tích I/O trở thành phương tiện thiếu cho việc nghiên cứu mối liên hệ lẫn ngành kinh tế xác định ngành kinh tế trọng yếu Các nghiên cứu Rasmussen (1956) , Chenery and Watanabe (1958) Ghosh (1958) đặt tảng lý thuyết cho việc xây dựng phương pháp xác định số liên kết Kể từ đó, có nhiều nghiên cứu khác ứng dụng số để xác định ngành kinh tế trọng yếu nước giới giai đoạn cụ thể (Hazari, 1970; Laumas, 1975; Jones, 1976; Rao and Harmston, 1979; Cella, 1984; Heimler 1991; Dietzenbacher Linden, 1997…) Ở Việt Nam việc xác định ngành kinh tế trọng điểm kinh tế chủ yếu dựa vào yếu tố đầu vào kinh tế mang tính định tính Việc sử dụng hình cân đối liên ngành để xác định ngành kinh tế trọng điểm xuất phát từ việc phân tích yếu tố đầu vào đầu ra, cung cầu, mang tính định lượng chưa quan tâm mức, chưa có viết sử dụng hình cân đối liên ngành để xác định ngành kinh tế trọng điểm kinh tế cách rõ ràng, chặt chẽ sâu sắc Trước có số viết áp dụng hình I/O dừng lại chỗ phân tích cấu, mối quan hệ kinh tế chưa sâu vào việc xác định ngành kinh tế trọng điểm kinh tế Việt Nam Sử dụng hình cân đối liên ngành giúp giải việc xác định ngành kinh tế trọng điểm vừa xuất phát từ yêu cầu phân tích cung lẫn cầu kinh tế vừa mang tính định tính định lượng Xuất phát từ vấn đề mang tính cấp thiết nên tơi chọn đề tài “ Ứng dụng hình cân đối liên ngành việc xác định ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài hoàn thành giúp xác định số ngành kinh tế trọng điểm kinh tế Việt Nam giai đoạn Từ củng cố sở lý luận sử dụng hình cân đối liên ngành để xác định ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài xác định cụ thể ngành kinh tế trọng điểm kinh tế Việt Nam giai đoạn việc sử dụng hình cân đối liên ngành sử dụng bảng IO Việt Nam năm 2010 Phạm vi nghiên cứu đề tài dừng lại việc vận dụng lý thuyết hình cân đối liên ngành để xác định ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam giai đoạn dựa vào bảng I/O 2010 Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Ứng dụng lý thuyết hình cân đối liên ngành dựa hệ số liên kết số khích thích nhập để xác định ngành kinh tế trọng điểm kinh tế Thống kê, tả, phân tích hệ số từ hình cân đối liên ngành từ rút ngành kinh tế trọng điểm, vai trò sức lan tỏa ngành, tác động sách lên ngành từ ngành lan tỏa lên kinh tế Dựa tảng xu hướng phát triển, định hướng chung thực tiễn kinh tế để thực nghiên cứu định tính định lượng Bố cục đề tài Đề tài bao gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận việc ứng dụng hình cân đối liên ngành việc xác định ngành kinh tế trọng điểm Chương 2: Xác định ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam thông qua việc sử dụng hình cân đối liên ngành Chương 3: Kết luận hàm ý sách Tổng quan tài liệu a Các nghiên cứu nước Các nghiên cứu Rasmussen (1956), Chenery and Watanabe (1958) Ghosh (1958) đặt tảng lý thuyết cho việc xây dựng phương pháp xác định số liên kết Kể từ đó, có nhiều nghiên cứu khác ứng dụng số để xác định ngành kinh tế trọng yếu nước giới giai đoạn cụ thể (Hazari,1970; Laumas,1975; Jones, 1976; Rao and Harmston,1979; Cella, 1984; Heimler 1991; Dietzenbacher Linden, 1997 Ronald E.Miller and Peter D.Blair (1985), Input – Output Analysis – Foundation and Extensions, Prentice – Hall Với nội dung xây dựng, lập bảng phân tích bảng I/O cách rõ ràng chi tiết Giải thích, phân tích tác động hệ số hình I/O S Amer Ahmed and Paul V Preckel ( 2007), Comparison of RAS and Entropy Methods in Updating IO Tables Bài viết so sánh phương pháp PHỤ LỤC Bảng I/O Việt Nam năm 2010 Đơn vị tính: Triệu đồng Ngành kinh tế Ngành kinh tế Ngành Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Công nghiệp khai khống Nơng nghiệp 116392197.7 109823.2292 1185061.329 742.153892 Lâm nghiệp 991337.3876 3243411.605 88081.03363 2724.597953 Thủy sản 188412.8225 1387.593344 9833726.412 Cơng nghiệp khai khống 373990.2364 4054.608415 322188.3699 8502820.645 Công nghiệp chế biến thực 48876560.54 7988.638643 phẩm, đồ uống, thuốc Dệt, may mặt, da sản 398010.9255 52965.02003 1256418.271 93885.71444 phẩm từ da Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa 56757780.18 413818.9952 3802702.683 7012103.791 sản phẩm phi kim Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc 1157212.943 72541.73781 205563.9519 5748074.734 sẵng 352.452233 48294981.9 12250.53499 709188.914 14229.58189 243779.2152 71719.01214 Sản xuất sản phẩm điện tử, 10 máy vi tính sản phẩm 242427.0622 34599.64466 46751.90095 485800.1275 quang học 11 Sản xuất máy móc, thiết bị 1059564.156 42721.41869 điện phương tiện vận tải 1027938.21 520977.9723 12 Công nghiệp chế biến, chế tạo 9824321.487 khác 20119073.1 19521498.08 604857.294 Sản xuất phân phối điện, 13 khí đốt, nước nóng, nước 2947782.514 39288.86439 991588.4319 1541086.553 điều hòa khơng khí 14 Cung cấp nước; hoạt động quản 260210.6137 2032.129813 2084486.606 28450.80428 lý xử lý rác thải, nước thải Ngành kinh tế Ngành 15 Xây dựng Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Cơng nghiệp khai khống 481041.9518 102655.9782 24266.79064 904391.4103 Bán buôn bán lẻ; sửa chữa 16 ô tô, tô, xe máy xe có 15121962.96 342263.9383 6578327.825 2715286.472 động khác 17 Vận tải 6022055.432 198473.7948 2347370.031 6660805.06 18 Dịch vụ lưu trú ăn uống 1211720.402 59723.18913 444458.8803 1252219.965 19 Bưu chính, viễn thơng 898323.9262 52769.3268 329094.7971 223569.2958 20 Hoạt động tài chính, ngân 140267.9487 2776.130109 434904.7518 701679.6559 hàng bảo hiểm 21 Hoạt động kinh doanh bất 727253.1471 7923.942532 82590.69074 125505.9397 động sản Nghiên cứu, phát triển, hoạt 22 động hành dịch 451120.6308 166081.7367 655763.4355 2407971.311 vụ hỗ trợ 23 Giáo dục đào tạo 21722.56029 589.3123392 1562.053824 43997.93453 24 Y tế dịch vụ xã hội 272601.1895 1746.026938 98783.46615 246935.7012 25 Các dịch vụ khác , n.e.c 694314.4854 93664.81904 172457.3924 1416891.629 Tổng chi phí trung gian 266221382.1 5672388.556 100671921.5 60241741.55 Compensation 227437028.4 11331481.36 35790082.92 14306638.22 Taxes less Subsidies on Production and Imports 2366190.091 136495.826 466549.5718 1820709.489 Thuế 6541969.477 109257.2338 3343329.331 1603902.463 Operating Surplus, gross 26173329.94 995277.0268 5701116.648 153045484.7 Giá trị gia tăng 262518517.9 12572511.44 45301078.47 170776734.9 Giá trị sản xuất 528739900 18244900 145973000 231018476.4 Nông nghiệp Ngành kinh tế Sản phẩm gỗ , nứa, Công nghiệp rơm, rạ vật liệu Dệt, may chế biến tết bện ; bột giấy, mặt, da thực phẩm, giấy sản phẩm sản đồ uống, giấy, ấn phẩm, phẩm từ da thuốc sản xuất hàng nội thất 157440019.9 2496148.788 494265.6454 Lâm nghiệp 381964.8648 16392.43772 8445210.147 1091734.238 Thủy sản 54869767 3.941560552 197.922082 101199.0982 Cơng nghiệp khai khống Cơng nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc Dệt, may mặt, da sản phẩm từ da Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học Sản xuất máy móc, thiết bị điện phương tiện vận tải Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải 1865080.224 189114.8176 705818.0771 21968155.61 188712319.8 44549.06519 154975.9753 3613400.45 903717.6014 146965111.8 4542811.354 3355345.724 10650237.76 3430184.915 68100947.03 14748133.34 28935474.43 32699515.51 15694008.61 272277863.6 6716715.197 1987615.798 4629909.515 17400141.31 635925.5006 497441.9722 917044.3331 4963335.262 920846.1449 549250.2082 620125.3302 5144455.371 5764605.16 2316162.833 2326123.212 29124692.8 5857759.646 4760364.254 3748315.708 19356349.54 682495.4257 367926.2196 124403.716 852318.799 271092.5827 227781.5018 729403.4571 515355.6889 34347088.01 14358225.67 7350735.809 25187011.95 Ngành Ngành kinh tế 10 11 12 13 14 15 Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa 16 chữa ô tô, tô, xe máy xe có động khác Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim 8218018.757 Ngành 17 Vận tải Dịch vụ lưu trú ăn 18 uống 19 Bưu chính, viễn thơng Hoạt động tài chính, ngân 20 hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bất 21 động sản Nghiên cứu, phát triển, 22 hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 23 Giáo dục đào tạo Ngành kinh tế Sản phẩm gỗ , nứa, Công nghiệp rơm, rạ vật liệu Dệt, may chế biến tết bện ; bột giấy, mặt, da thực phẩm, giấy sản phẩm sản đồ uống, giấy, ấn phẩm, phẩm từ da thuốc sản xuất hàng nội thất 2860005.836 12933803.26 5607679.456 Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim 10453404.67 2405059.717 451387.7721 449655.3672 4824563.971 570729.911 478372.3157 1016082.728 564939.6739 1243449.143 517787.7613 1462924.97 848711.5324 737646.5498 384251.641 710994.0736 3903021.725 590786.5653 569358.5617 5776129.487 65574.83853 44986.25774 32471.3131 239655.8101 103157.3575 26045.88073 16032.16395 163394.4026 6298648.435 704447.4085 1644028.68 4431505.464 526984371.6 220882948.7 25307820.35 31654344.22 125536259.5 22884464.12 456996167.1 42536469.63 832833.2475 481024.4328 1326042.061 1686468.373 14826107.84 6477661.995 3942426.046 18509329.17 Operating Surplus, gross 38646534.27 20201265.78 15758786.33 66198220.47 Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất 79613295.71 58814296.43 606597667.3 279697245.1 43911718.55 169447978 128930487.6 585926654.8 24 Y tế dịch vụ xã hội 25 Các dịch vụ khác , n.e.c Tổng chi phí trung gian Compensation Taxes less Subsidies on Production and Imports Thuế 906345.784 Ngành kinh tế Ngành 10 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học 11 Sản xuất máy móc, thiết bị điện phương tiện vận tải 12 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Nông nghiệp 3321.733686 2648.791698 4024.339029 128636.0774 Lâm nghiệp 2113.167736 1332.277911 27173.74815 14200.13143 Thủy sản 409.2362898 339.1917807 433.9548987 Cơng nghiệp khai khống Cơng nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc Dệt, may mặt, da sản phẩm từ da Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học Sản xuất máy móc, thiết bị điện phương tiện vận tải Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí 2803356.295 385243.601 562724.017 366363.1521 23408.37013 17346.95587 30086.39386 63860.52328 445848.9808 360545.5952 4545927.227 36171.77616 720865.7199 571154.4038 2384059.46 239876.4301 23474248.49 18395760.88 50813373.5 107397249.4 38915698.22 104487015.1 196718.7716 20200576.93 16370853.28 26297122.88 43113.26343 17848286.14 14734816.53 52875163.13 2794953.423 956491.9448 3163385.745 496909.0626 3421145.808 1697632.655 4707952.571 Ngành kinh tế Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng 10 11 12 13 1793.9664 3216869.15 56941.9164 281945.258 Ngành Cung cấp nước; hoạt 14 động quản lý xử lý rác thải, nước thải 15 Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa 16 chữa ô tô, tô, xe máy xe có động khác 17 Vận tải Dịch vụ lưu trú ăn 18 uống 19 Bưu chính, viễn thơng Hoạt động tài chính, ngân 20 hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh 21 bất động sản Nghiên cứu, phát triển, 22 hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 23 Giáo dục đào tạo 24 Y tế dịch vụ xã hội 25 Các dịch vụ khác , n.e.c Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng Ngành kinh tế 10 11 Sản xuất sản Sản xuất máy phẩm điện tử, móc, thiết bị máy vi tính điện sản phẩm quang phương tiện học vận tải 12 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 157407.2825 87449.60933 296477.774 13049.17246 206956.3431 153279.4802 418431.8219 4480.108517 12159700.96 6572847.097 17526767.37 320994.2039 4756771.166 2654100.166 7691144.194 134560.5995 500895.796 386216.6944 865190.0814 81082.83149 331036.4513 241147.2708 570103.5058 12706.91193 685304.4713 227544.4143 1522831.993 23056.21128 136781.6232 99759.13753 228151.511 9067.609382 972654.9767 705886.1558 3648380.385 92422.03545 47526.50562 34156.21195 94786.78274 4143.456884 21464.5238 11999.74233 36179.61168 2112.467634 726045.9522 490525.6465 1563952.723 74097.54594 199838329.7 8498393.674 104074776 6010375.732 284360839.8 5915172.633 15056660.5 604287.8548 Tổng chi phí trung gian Compensation Taxes less Subsidies on Production and Imports Thuế 575111.2651 249453.1275 1126388.043 23134.55294 5528616.197 3031798.953 8838863.598 235525.3417 Operating Surplus, gross 14891543.6 8802376.217 35292016.3 913993.2197 Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất 29493664.74 229331994.4 18094004.03 122168780 60313928.44 1776940.969 344674768.2 7692113.602 Ngành Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Xây dựng 16 Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, tô, xe máy xe có động khác Nơng nghiệp 1191.718331 24191.26053 51519.08896 5664641.86 Lâm nghiệp 304.7792901 84.9478529 411609.9983 31337.52902 Thủy sản 0 134.2124978 455627.7814 Cơng nghiệp khai khống Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc Dệt, may mặt, da sản phẩm từ da Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học Sản xuất máy móc, thiết bị điện phương tiện vận tải Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí 11795408.47 294776.572 11198619.15 403128.807 24886.24048 3695.537975 47885.23808 4922967.766 302679.4052 32838.13034 1490350.893 3895924.98 246986.3454 32834.79438 7895289.225 2091117.677 5123449.063 962371.2961 144133517.3 8855885.587 275657.9709 193361.445 95416581.09 1498910.413 488376.9149 80041.63223 3191652.024 807671.5116 4431310.689 152495.8284 14279048.72 3468471.17 4429003.607 383296.9709 26168796.64 12569424.4 20044923.3 873524.6669 2843975.629 7480713.127 Ngành kinh tế 13 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Ngành kinh tế 14 15 10 11 12 13 Ngành Cung cấp nước; hoạt động 14 quản lý xử lý rác thải, nước thải 13 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí Ngành kinh tế 14 15 Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Xây dựng 16 Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, tơ, xe máy xe có động khác 267334.8605 526245.146 273034.9241 205224.5758 703714.9417 167098.3801 26932442.67 1179671.522 2461559.216 197835.7156 19837909.45 3638769.315 1193709.988 93745.90273 8652270.657 3609328.576 477691.496 48598.88431 4448206.936 4560783.285 225540.7364 31326.20398 2562971.791 4871621.533 2853789.553 75897.36993 2099995.377 1894670.704 5509.431372 8823.901018 1053464.982 6565626.302 250133.7365 73010.01169 6733320.219 5699793.481 99357.39729 9588.12021 123073.2801 212902.1049 22259.48587 4087.833202 225233.9236 89947.26841 4530426.076 519091.3428 2572176.405 6738211.783 Tổng chi phí trung gian Compensation Taxes less Subsidies on Production and Imports Thuế 60255205.42 28424007.63 4788861.894 382643079.9 2926099.745 143069450.3 91412373.05 135068075.5 311071.8358 82949.81228 1319543.012 8718456.628 3150649.634 231930.7737 14066248.04 3811193.509 Operating Surplus, gross 40857723.23 2932886.587 44598469.49 107214008.9 Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất 72743452.33 132998657.8 6173866.918 203053710.9 10962728.81 585696790.7 254811734.5 346224107.6 15 Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa 16 chữa ô tô, tô, xe máy xe có động khác 17 Vận tải 18 Dịch vụ lưu trú ăn uống 19 Bưu chính, viễn thơng Hoạt động tài chính, ngân 20 hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bất 21 động sản Nghiên cứu, phát triển, 22 hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 23 Giáo dục đào tạo 24 Y tế dịch vụ xã hội 25 Các dịch vụ khác , n.e.c 17 Ngành Ngành kinh tế Vận tải Ngành kinh tế 18 19 Dịch vụ lưu trú ăn uống 20 Hoạt động tài Bưu chính, chính, ngân viễn thông hàng bảo hiểm 94.21140961 21.30993611 Nông nghiệp 5677.898945 20406753.02 Lâm nghiệp 396.2369144 167770.0915 0 Thủy sản 25361.88321 5803427.658 0 116432.0049 798775.9314 0.436802739 112679.7813 33733488.44 17164.19156 30063.14675 85027.07996 499178.4101 32872.46498 85854.10313 188832.0941 1187854.693 529407.3083 269969.6186 4408251.955 1554745.508 407601.7011 245570.579 699677.7395 127655.8573 37362.58702 20615.79511 351163.8953 196837.3257 300204.9803 489307.8189 1151478.328 580842.9552 2448653.562 289750.2912 37309693.86 1294171.76 754940.1155 499060.0657 283145.4557 4758254.78 1521419.459 374019.5925 73145.33712 598909.8404 46100.77846 57012.81671 Cơng nghiệp khai khống Cơng nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc Dệt, may mặt, da sản phẩm từ da Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản 10 phẩm quang học Sản xuất máy móc, thiết bị 11 điện phương tiện vận tải Công nghiệp chế biến, 12 chế tạo khác Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa 13 khơng khí Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác 14 thải, nước thải 17 Ngành kinh tế 18 19 15 Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, tơ, xe máy 16 xe có động khác 63688.29398 395331.0461 20 Hoạt động tài Bưu chính, chính, ngân viễn thông hàng bảo hiểm 1920863.924 12141.45439 3034521.085 5007663.355 575873.7027 196307.2624 17 Vận tải Dịch vụ lưu trú ăn 18 uống 5103291.649 1997083.043 1222921.663 324231.8422 1263886.891 735991.4296 1106644.417 714048.5074 1217718.415 799461.2911 4833249.94 711424.2082 Ngành Vận tải Dịch vụ lưu trú ăn uống 19 Bưu chính, viễn thơng Hoạt động tài chính, ngân 20 hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh 21 bất động sản Nghiên cứu, phát triển, hoạt động hành 22 dịch vụ hỗ trợ 948124.1975 571139.8464 144605.5901 32074806.2 550083.0402 2416955.894 4291159.618 72242.247 3186224.565 716858.8492 3180814.662 612310.1331 23 Giáo dục đào tạo 39524.09149 72846.73578 104974.2642 9564.947645 24 Y tế dịch vụ xã hội 51456.17546 24749.63799 676.6812216 2624.788671 25 Các dịch vụ khác , n.e.c 6727542.126 522211.1029 267257.7809 93615.1646 66997024.08 84968958.51 Tổng chi phí trung gian 30094795.14 36198848.48 Compensation Taxes less Subsidies on Production and 2118990.556 2516257.167 Imports 1563584.641 2913855.934 Thuế 23744863.6 12414418.71 37184562.33 8853883.348 67303.13062 126252.7497 1247484.227 553101.6474 35014909.71 21965449.81 68792280.05 63594411.4 135789304.1 148563369.9 21368979.85 35098185.91 58843049.52 16632126.35 26165364.09 63349926.42 Operating Surplus, gross Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Ngành 25 Các dịch vụ khác , n.e.c Nông nghiệp 2878.683294 801596.8178 173462.0312 87727.68285 446917.5878 Lâm nghiệp 77812.20783 85701.74317 5361.377777 26005.35373 61670.57696 Thủy sản 82511.39301 Cơng nghiệp khai khống 16390.53411 122933.8792 Cơng nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc 9116.651134 559421.3462 Dệt, may mặt, da sản phẩm từ da 584184.9598 502322.121 Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất 260108.1505 5528119.562 Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa sản phẩm phi kim 861464.0095 2595548.3 Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm từ kim hoại đúc sẵng 73722.89877 1011528.208 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học 51009.7729 708216.3417 Sản xuất máy móc, thiết bị điện phương tiện vận tải 159219.4852 826108.9369 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 2037630.301 2484346.521 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí 3747507.166 1349392.024 Ngành kinh tế Ngành kinh tế 21 22 23 24 Nghiên cứu, phát triển, Hoạt động hoạt động Giáo dục Y tế dịch kinh doanh hành đào tạo vụ xã hội bất động sản dịch vụ hỗ trợ 10 11 12 13 59488.45428 10304.88456 12333.38155 27003.1811 3755.741047 170614.5661 261023.2972 109074.794 432073.8872 103104.162 117631.9383 580652.7715 1661168.152 439315.7702 5745448.516 1350773.727 14431221.45 4773512.22 185482.2874 71422.84793 1134972.879 861529.0521 1530693.23 2389439.978 627588.7996 223351.8343 1795743.55 1054136.749 260118.5384 7957988.868 1207908.265 689452.3178 3532365.225 Ngành 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải Ngành kinh tế 21 22 23 24 Nghiên cứu, phát triển, Hoạt động hoạt động Giáo dục Y tế dịch kinh doanh hành đào tạo vụ xã hội bất động sản dịch vụ hỗ trợ 99830.73086 87383.82213 303208.0117 187762.849 25 Các dịch vụ khác , n.e.c 860885.247 Xây dựng 415937.7029 328775.9706 747960.5359 262594.0501 3273670.179 Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, tô, xe máy xe có động khác 474288.4603 1429724.386 578608.0736 1202907.796 2266355.971 Vận tải Dịch vụ lưu trú ăn uống Bưu chính, viễn thơng Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bất động sản Nghiên cứu, phát triển, hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ 23 Giáo dục đào tạo Y tế dịch vụ xã 24 hội Các dịch vụ khác , 25 n.e.c Tổng chi phí trung gian Compensation Taxes less Subsidies on Production and Imports Thuế Operating Surplus, gross Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất 258268.4241 1779639.311 607567.4407 556687.9229 4228457.284 508240.161 1469473.518 564270.8576 985576.3824 3952287.709 2739902.529 1260379.243 598384.1095 166607.5736 2607977.493 122076.6811 313691.9863 225102.7432 32644.12264 1222059.308 4935333.771 1700016.7 4979122.636 633611.0048 2139723.933 591312.4553 6030492.033 1149972.682 339766.3751 6134645.755 23900.13801 213590.757 2599034.719 57953.08934 935288.3511 4991.897488 45080.38425 90231.89763 943793.0867 155772.2327 369362.6823 6225287.362 1503583.871 379174.9198 17746451.89 18424490.45 37541282.67 21525077.11 23749155.56 74557309.36 42109622.16 31637592.73 39822161.4 16258840.05 89565756.73 566049.1611 1099771.487 302080.2098 249851.3136 1015336.736 846736.0869 2083189.287 825286.7916 979442.2948 3549900.576 22992411.94 19953410.58 16217249.58 5583490.445 40823656.26 66514819.35 54773964.08 57166777.98 23071624.1 134954650.3 84939309.8 92315246.75 78691855.09 46820779.66 209511959.7 Nông nghiệp 56327706.43 TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG Tích lũy tài Chính phủ Xuất sản 61865342 96405270 Lâm nghiệp 2478838.985 8932927.566 8340597 18244900 Thủy sản 35697341.15 Công nghiệp khai 3771676.269 khống Cơng nghiệp chế biến thực phẩm, đồ 334270271.4 uống, thuốc Dệt, may mặt, da 43708740.05 sản phẩm từ da Sản phẩm gỗ , nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện ; bột giấy, giấy sản phẩm 26151158.52 giấy, ấn phẩm, sản xuất hàng nội thất Sản xuất than, dầu, hóa chất, hóa dược liệu, cao su, nhựa 117270778 sản phẩm phi kim Sản xuất kim loại sản xuất sản phẩm 160329414 từ kim hoại đúc sẵng Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 10 35609748.22 sản phẩm quang học Sản xuất máy móc, 11 thiết bị điện 77398554.3 phương tiện vận tải Công nghiệp chế 12 186523569 biến, chế tạo khác Sản xuất phân phối điện, khí đốt, 13 nước nóng, 27682178.33 nước điều hòa khơng khí 0 38828446 145973000 0 164250051 231018476.4 0 57787874 606597667.3 0 64719124 279697245.1 0 15335992 169447978 0 585926654.8 0 229331994.4 4377895.14 122168780 141441063.2 344674768.2 0 7692113.602 7258666.612 132998657.8 Ngành kinh tế Ngành Hộ gia đình Tổng cộng 528739900 Cung cấp nước; hoạt động quản lý 14 xử lý rác thải, nước thải 15 Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, 16 tô, xe máy xe có động khác 17 Vận tải Dịch vụ lưu trú 18 ăn uống Bưu chính, viễn 19 thơng Hoạt động tài chính, 20 ngân hàng bảo hiểm Hoạt động kinh 21 doanh bất động sản Nghiên cứu, phát triển, hoạt động 22 hành dịch vụ hỗ trợ 23 Giáo dục đào tạo Y tế dịch vụ xã 24 hội Các dịch vụ khác , 25 n.e.c Tổng chi phí trung gian Compensation Taxes less Subsidies on Production and Imports Thuế Operating Surplus, gross Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất 1285291.819 1134649.902 10962728.81 1658948 545253763 585696790.7 58753595.8 392497.3768 16746572.97 86847905 346224107.6 43704693.45 137233.3135 0 135789304.1 76366420.93 38429074 148563369.9 27223619.95 319128.2679 3043454 58843049.52 13243855.62 0 63349926.42 51488998.94 0 84939309.8 22125121.78 7062132.238 0.331697623 8489760.4 92315246.75 61343111.81 12215972.25 0 78691855.09 38407258.98 5752162.849 0 46820779.66 77395240.18 64518038.03 0.345430452 1093708.4 209511959.7 0.029854718 ... dựng mơ hình I/O Việt Nam 31 2.1.2 Mơ hình cân đối liên ngành Việt Nam năm 2010 31 2.2 XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA VIỆT NAM 34 2.2.1 Phân tích hệ số liên kết liên ngành 34 2.2.2... cân đối liên ngành để xác định ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài xác định cụ thể ngành kinh tế trọng điểm kinh tế Việt Nam giai đoạn việc sử dụng mơ hình cân. .. định ngành kinh tế trọng điểm kinh tế Việt Nam Sử dụng mơ hình cân đối liên ngành giúp giải việc xác định ngành kinh tế trọng điểm vừa xuất phát từ yêu cầu phân tích cung lẫn cầu kinh tế vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành kinh tế trọng điểm của việt nam , Ứng dụng mô hình cân đối liên ngành kinh tế trọng điểm của việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn