Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần xi măng cosevco đà nẵng

100 14 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ DƯƠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ DƯƠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Hà Tấn Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Dương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 3.Câu hỏi nghiên cứu .3 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 5.Phương pháp nghiên cứu 6.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 7.Kết cấu đề tài 8.Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm vai trò kế tốn quản trị 1.1.2 Phân loại chi phí theo yêu cầu kế toán quản trị 11 1.1.3 Nội dung kế toán quản trị 15 1.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 23 1.2.1 Đặc điểm định ngắn hạn doanh nghiệp 23 1.2.2 Quy trình định ngắn hạn doanh nghiệp 23 1.2.3 Một số định ngắn hạn doanh nghiệp 26 1.3 THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP 27 1.3.1 Thơng tin kế tốn quản trị - sở cho định ngắn hạn 27 1.3.2 Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị phục vụ định ngắn hạn 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 35 2.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Sự hình thành đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 38 2.1.3.Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 40 2.2 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 41 2.2.1 Khái quát kế toán quản trị định ngắn hạn Công ty 41 2.2.2 Thông tin kế toán quản trị với việc định ngắn hạn Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng 51 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ Ở CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 63 2.3.1 Những kết đạt 63 2.3.2.Những tồn 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 66 3.1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC XỬ LÝ THƠNG TIN VÀ LẬP BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN Ở CÔNG TY CP XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 66 3.1.1 Hồn thiện cơng tác xử lý thông tin liên quan đến định ngắn hạn 66 3.1.2 Hoàn thiện báo cáo KTQT cung cấp thông tin phục vụ định ngắn hạn 68 3.2 HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY 74 3.2.1 Sử dụng giá thành kế hoạch theo phương pháp trực tiếp định giá bán theo phương pháp trực tiếp 74 3.2.2 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng 81 3.2.3 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định tín dụng khách hàng 82 3.2.4 Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận phục vụ định ngắn hạn 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BP Biến phí BPBH Biến phí bán hàng BP SXC Biến phí sản xuất chung BPQL Biến phí quản lý CP Chi phí CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu ĐP Định phí KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài LN Lợi nhuận SDĐP Số dư đảm phí SXC Sản xuất chung TM Thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các định ngắn hạn phân theo lĩnh vực hoạt động 26 Bảng 2.1: Dự toán tiêu thụ theo khu vực năm 2013 52 Bảng 2.2: Dự toán tiêu thụ năm 2013 52 Bảng 2.3: Sản lượng sản xuất năm 2013 53 Bảng 2.4: Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu 54 Bảng 2.5: Kế hoạch đơn giá nguyên nhiên vật liệu năm 2013 55 Bảng 2.6: Định mức chi phí nhân cơng 55 Bảng 2.7: Dự tốn chi phí sản xuất xi măng PCB 30 56 Bảng 2.8: Dự toán chi phí sản xuất PCB 40 57 Bảng 2.9: Dự tốn chi phí bán hàng Cosevco Đà Nẵng 58 Bảng 2.10: Dự tốn chi phí quản lý DN Cosevco Đà Nẵng 59 Bảng 2.11: Bảng tính giá bán dự kiến 60 Bảng 2.12: Bảng quy định bán nợ 61 Bảng 2.13: Bảng quy định bán nợ theo đối tượng khách hàng 61 Bảng 2.14: Bảng dự tốn chi phí sản xuất 62 Bảng 2.15: Phân tích chênh lệch chi phí phương án 63 Bảng 3.1: Báo cáo phân tích 68 Bảng 3.2: Bảng phân tích nợ 70 Bảng 3.3: Dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2013 Cosevco Đà Nẵng 77 Bảng 3.4: Dự toán chi phí bán hàng năm 2013 Cosevco Đà Nẵng 78 Bảng 3.5: Dự tốn chi phí quản lý năm 2013 Cosevco Đà Nẵng 79 Bảng 3.6: Kế hoạch giá thành theo phương pháp trực tiếp 79 Bảng 3.7: Giá bán kế hoạch năm 2013 80 Bảng 3.8: Bảng phân tích chênh lệch 82 Bảng 3.9: Báo cáo dự toán thu nhập theo sản phẩm năm 2013 84 Bảng 3.10: Bảng tính doanh thu sản lượng hòa vốn 86 Bảng 3.11: Bảng tính doanh thu sản lượng theo mức lợi nhuận mong muốn 86 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ quy trình sản xuất xi măng .37 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý Công ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng 38 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng 40 Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý cung cấp thông tin Cosevco Đà Nẵng 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế giới đặt cho doanh nghiệp Việt Nam hội để phát triển, đồng thời chứa đựng thử thách Trong kinh tế thị trường, yêu cầu nắm bắt nhanh hội kinh doanh nên nhu cầu thông tin cung cấp cho nhà quản lý q trình sản xuất kinh doanh điều khơng thể thiếu Kế toán - phận cấu thành hệ thống công cụ quản lý kinh tế - tài chính, có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế Thơng tin kế tốn khơng quan trọng cần thiết cho DN mà cần thiết cho đối tượng khác có quyền lợi trực tiếp gián tiếp tới DN Tuy nhiên, để kế toán phát huy cách tốt chức thông tin kiểm tra cần xây dựng hệ thống kế tốn hồn chỉnh Trong đó, thơng tin cung cấp không hướng vào hoạt động kiện kinh tế xảy mà phải hướng đến diễn biến tương lai nhằm giúp nhà quản lý DN hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát đưa định đắn, phù hợp với mục tiêu thiết lập Một hệ thống kế toán đáp ứng nhu cầu thông tin phải hệ thống kế toán bao gồm hai phân hệ: Kế toán tài Kế tốn quản trị Trong mơi trường kinh doanh phức tạp, để đưa định quản trị hay lựa chọn nhiều phương án thực không đơn giản Để đưa định phù hợp, nhà quản trị DN cần đến thông tin mang tính đặc trưng, lựa chọn phù hợp với tình cần định; thơng tin KTQT 77 Bảng 3.3: Dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2013 Cosevco Đà Nẵng ĐVT: Đồng STT Chi phí SXC Xi măng PCB 30 Xi măng PCB 40 Biến phí SXC 3.676.734.181 5.176.805.069 8.853.539.250 Định phí SXC 2.765.377.085 3.741.392.527 6.506.769.612 6.442.111.266 8.918.197.596 15.360.308.862 Tổng cộng Tổng cộng Tương tự, dự tốn chi phí bán hàng năm 2013 lập lại sở phân loại chi phí theo biến phí định phí: Từ bảng 2.9 – Dự tốn chi phí bán hàng năm 2013, biến phí bán hàng định phí bán hàng xác định sau: - Biến phí bán hàng bao gồm khoản mục chi phí: nguyên vật liệu phục vụ bán hàng chiết khấu bán hàng: Biến phí bán hàng = 387.229.091 + 1.691.183.455 = 2.078.412.546 (đồng) Biến phí bán hàng phân bổ cho xi măng PCB 30 xi măng PCB 40 theo số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến: Biến phí bán hàng xi măng PCB 30 Biến phí bán hàng xi măng PCB 40 = 2.078.412.546 x = 2.078.412.546 x 68.000 160.000 92.000 160.000 = 883.325.332 (đồng) = 1.195.087.214 (đồng) - Định phí bán hàng bao gồm khoản mục chi phí: lương khoản trích theo lương, chi phí sửa chữa xe, chi phí khấu hao TSCĐ chi phí dịch vụ mua ngồi: Định phí bán hàng = 1.266.830.946 + 35.700.000 + 74.512.266 + 119.652.600 = 1.496.695.812 (đồng) 78 Định phí bán hàng phân bổ cho xi măng PCB 30 xi măng PCB 40 theo số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến: 68.000 Định phí bán hàng = 1.496.695.812 x = 636.095.720 (đồng) xi măng PCB 30 160.000 92.000 Định phí bán hàng = 1.496.695.812 x = 860.600.092 (đồng) xi măng PCB 40 160.000 Tổng hợp tính tốn trên, ta lập bảng dự tốn chi phí bán hàng năm 2013 sau: Bảng 3.4: Dự tốn chi phí bán hàng năm 2013 Cosevco Đà Nẵng ĐVT: Đồng STT Khoản mục Tổng chi phí Chi phí BH cho xi Chi phí BH cho xi măng PCB 30 măng PCB 40 Biến phí 2.078.412.546 883.325.332 1.195.087.214 Định phí 1.496.695.812 636.095.720 860.600.092 3.575.108.358 1.519.421.052 2.055.687.306 Tổng cộng Tương tự, dự tốn chi phí quản lý năm 2013 lập lại sở phân loại chi phí theo biến phí định phí: Từ bảng phân loại chi phí trên, tất chi phí quản lý bảng 2.10, chương II định phí, với tổng số tiền 4.254.218.770 đồng Định phí quản lý phân bổ cho loại xi măng theo số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến: Định phí quản lý xi măng PCB 30 = 4.254.218.770 x Định phí quản lý xi măng PCB 40 = 4.254.218.770 x 68.000 160.000 92.000 = 1.808.042.977 (đồng) = 2.446.175.793 (đồng) 160.000 Tổng hợp tính tốn trên, ta lập bảng dự tốn chi phí quản lý Cơng ty CP Xi măng Đà Nẵng năm 2013 sau: 79 Bảng 3.5: Dự tốn chi phí quản lý năm 2013 Cosevco Đà Nẵng ĐVT: Đồng Khoản Chi phí BH cho xi Chi phí BH cho xi STT Tổng chi phí mục măng PCB 30 măng PCB 40 Biến phí Định phí - Tổng cộng - - 4.254.218.770 1.808.042.977 2.446.175.793 4.254.218.770 1.808.042.977 2.446.175.793 Từ số liệu trên, ta xác định lại giá thành giá bán kế hoạch theo phương pháp trực tiếp sản phẩm sau: Bảng 3.6: Kế hoạch giá thành theo phương pháp trực tiếp ĐVT: Đồng SL SẢN CP NVLTT CP NCTT TT SẢN PHẨM XUẤT Xi măng PCB 30 Xi măng PCB 40 BIẾN PHÍ BP SXC GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ SXC ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ (1) (2) (3) (4) (5) (6) 68.000 809.356 83.956 3.676.734.181 54.070 947.382 92.000 888.335 83.956 5.176.805.069 56.270 1.028.561 Trong đó: (2) CP NVL TT xi măng PCB 30 lấy từ mục I, bảng 2.7 - Dự toán chi phí sản xuất xi măng PCB 30; CP NVL TT xi măng PCB 40 lấy từ mục I, bảng 2.8 - Dự tốn chi phí sản xuất xi măng PCB 40 (3) CP NCTT xi măng PCB 30 lấy từ mục II, bảng 2.7 - Dự tốn chi phí sản xuất xi măng PCB 30; CP NCTT xi măng PCB 40 lấy từ mục II, bảng 2.8 - Dự tốn chi phí sản xuất xi măng PCB 40 (4) Biến phí SXC lấy từ bảng 3.3: Dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2013 (5) = (4) / (1) (6) = (2) + (3) + (5) 80 Xác định giá bán theo phương pháp trực tiếp: CHI PHÍ NỀN Chi phí khả biến CHI PHÍ TĂNG THÊM + Chi phí bất biến + = Lãi Giá thành Biến phí BH Định Định phí bán Lợi nhuận Giá bán đơn đơn vị KH & QLDN phí SXC hàng & QLDN mong muốn vị kế hoạch Bảng 3.7: Giá bán kế hoạch năm 2013 STT Sản phẩm Giá thành ĐP Bán đơn vị BP ĐP SXC hàng & theo pp Bán hàng QLDN trực tiếp Lợi nhuận Giá bán mong KH muốn (1) (2) (3) (4) 947.382 12.990 40.667 35.943 18.947 1.063.743 35.943 20.571 1.145.549 Xi măng PCB 30 Xi măng PCB 40 1028.561 12.990 40.667 (5) (6) Trong đó: Số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến: xi măng PCB 30: 68.000 tấn, xi măng PCB 40: 92.000 (1): lấy từ bảng 3.6: Kế hoạch giá thành theo phương pháp trực tiếp (2): lấy số liệu biến phí bán hàng từ bảng 3.4: Dự tốn chi phí bán hàng năm 2013 Cosevco Đà Nẵng / số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến (3): lấy số liệu chi phí sản xuất chung từ bảng 3.3: Dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2013 Cosevco Đà Nẵng / số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến (4): lấy số liệu định phí bán hàng từ bảng 3.4: Dự tốn chi phí bán hàng năm 2013 Cosevco Đà Nẵng định phí quản lý DN từ bảng 3.5: Dự tốn chi phí quản lý năm 2013 Cosevco Đà Nẵng / số lượng sản phẩm sản xuất dự kiến (5): Lợi nhuận mong muốn = Giá thành sản xuất * 2% lợi nhuận mong muốn (6): Giá bán kế hoạch = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) Trong điều kiện hoạt động bình thường, việc định giá theo hai phương pháp tồn trực tiếp cho kết xấp xỉ Tuy nhiên Công ty dư thừa lực sản xuất, hoạt động tình trạng khó khăn thị trường 81 tiêu thụ cách tính giá theo phương pháp trực tiếp phục vụ tốt cho việc nhận diện chi phí thích hợp khơng thích hợp cho định giá bán Mọi mức giá cao chi phí khả biến chấp nhận Phạm vi linh hoạt giá xác định khoản chi phí tăng thêm (phần định phí sản xuất chung, định phí bán hàng định phí quản lý DN lợi nhuận mong muốn của) Chẳng hạn trường hợp xác định giá bán bảng 3.7, Công ty muốn đạt mục tiêu doanh số, Cơng ty giảm giá bán cách giảm lợi nhuận mong muốn sở đảm bảo bù đắp chi phí 3.2.2 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng Để định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng thơng tin KTQT cần cung cấp nhận diện thơng tin thích hợp thơng tin khơng thích hợp phương án tự sản xuất hay th ngồi gia cơng Trở lại với tình định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng đơn đặt hàng trình bày mục 2.2.2, chương 2, để có thơng tin thích hợp phục vụ định, trước hết cần phân loại chi phí theo cách ứng xử bảng phân tích chênh lệch lập lại sau: Tự sản xuất S TT Chỉ tiêu xi măng PCB 40 CP NVLTT CP NCTT Biến phí SXC Định phí SXC măng PCB 40 xi măng PCB 40 888.335 Chênh 3.500 xi măng PCB 40 3.109.172.500 90.950 318.325.000 318.325.000 51.020 178.568.671 178.568.671 45.917 160.710.585 160.710.585 179.000 1.076.222 3.766.776.756 1.067.335 3.109.172.500 lệch 888.335 CP gia công Tổng cộng 3.500 xi Thuê gia công - 623.000.000 (623.000.000) 3.732.172.500 34.604.256 82 Định phí sản xuất chung để sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn thơng tin khơng thích hợp cho việc định tự sản xuất hay thuê ngồi gia cơng, vậy, chi phí cần phải loại bỏ phân tích để chọn phương án Theo tình trên, cần phân tích lập lại báo cáo chi phí sau: Bảng 3.8: Bảng phân tích chênh lệch ST T Tự sản xuất Chỉ tiêu xi PCB 40 3.500 xi PCB 40 Thuê gia công xi PCB 40 3.500 xi PCB 40 Chênh lệch CP NVLTT CP NCTT 90.950 318.325.000 318.325.000 Biến phí SXC 51.020 178.568.671 178.568.671 CP gia công Tổng cộng 888.335 3.109.172.500 888.335 3.109.172.500 179.000 - 623.000.000 (623.000.000) 1.030.305 3.606.066.171 1.067.335 3.732.172.500 (126.106.329) Qua thông tin chênh lệch bảng phân tích cho thấy, Cơng ty chọn phương án tự sản xuất Cơng ty giảm thiểu chi phí 126.106.329 đồng thay th ngồi gia cơng 3.2.3 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định tín dụng khách hàng Hiện tại, việc xét duyệt tín dụng Cơng ty dừng lại việc xem xét thông tin chung điều kiện bán nợ, giá trị hợp đồng mua bán doanh thu đạt sản phẩm tương ứng Trong hoạt động bán nợ, Công ty cần phải xem xét yếu tố ảnh hưởng đến khả tốn nợ khách hàng thơng qua việc phân tích tình hình tài khách hàng dựa báo cáo tài với tiêu: 83  Hệ số tự tài trợ Hệ số tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn Hệ số cao chứng tỏ mức độ độc lập mặt tài DN cao  Hệ số khả toán hành Khả toán hành = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn Hệ số cho biết khả hoàn trả khoản nợ ngắn hạn DN tài sản ngắn hạn có  Hệ số khả toán tức thời Khả toán tức thời = Tiền khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn Hệ số cho biết khả toán tức thời khoản nợ ngắn hạn DN Minh họa trường hợp Công ty CP Xây dựng Điện VNECO Từ số liệu Bảng cân đối kế tốn niên độ năm 2013 mà Cơng ty cung cấp (Phụ lục 1), số liệu cần cho phân tích: (ĐVT: Đồng) Vốn chủ sở hữu : 22.657.940.754 Nguồn vốn : 56.547.390.632 Tài sản ngắn hạn : 48.799.265.521 Nợ ngắn hạn : 33.758.774.878 Tiền tương đương tiền : 3.440.219.195 Áp dụng công thức trên, ta tính được: Hệ số tự tài trợ = Khả toán hành = Khả toán tức thời = 22.657.940.754 56.547.390.632 48.799.265.521 33.758.774.878 3.440.219.195 33.758.774.878 = 0,4 = 1,45 = 0,1 84 Qua tiêu trên, hệ số tiêu cao, kế tốn Cơng ty đánh giá tình hình tài Công ty CP Xây dựng Điện VNECO tốt định tín dụng Công ty tiếp tục cho nợ 3.2.4 Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận phục vụ định ngắn hạn Trong hoạt động kinh doanh ln phát sinh định phí định Hoạt động kinh doanh trước hết phải xem xét doanh thu có bù đắp biến phí, tạo mức chênh lệch để tiếp tục bù đắp định phí hay khơng Vấn đề đặt cho nhà quản trị quan tâm đến giá bán, số lượng hàng bán mục tiêu chung lợi nhuận DN Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận để định phải lấy mục tiêu DN đặt lên hàng đầu Ứng dụng phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận phân tích điểm hòa vốn xác định doanh thu cần thiết để đạt lợi nhuận mong muốn Công ty CP xi măng Cosevco Đà Nẵng sau: Sản phẩm Công ty gồm loại: xi măng PCB 30 xi măng PCB 40 Để đáp ứng giả thuyết phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng lợi nhuận cần bổ sung giả thuyết kết cấu tiêu thụ ổn định mức doanh số khác Bảng 3.9: Báo cáo dự toán thu nhập theo sản phẩm năm 2013 STT Khoản mục Xi măng PCB 30 Xi măng PCB 40 Tổng Doanh thu 72.334.524.000 105.390.508.000 177.725.032.000 Biến phí 65.305.296.000 95.822.692.000 161.127.988.000 Số dư đảm phí 7.029.228.000 9.567.816.000 16.597.044.000 9,7% 9,1% Tỷ lệ số dư đảm phí Định phí 5.209.515.782 7.048.168.412 12.257.684.194 Lợi nhuận 1.819.712.218 2.519.647.588 4.339.359.806 85 Trong đó: (1) Doanh thu = Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến * Giá bán dự kiến (2) Biến phí = Biến phí đơn vị sản phẩm * Số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến Biến phí đơn vị sản phẩm lấy từ bảng 3.7, bao gồm: giá thành đơn vị sản phẩm + biến phí bán hàng Biến phí đơn vị xi măng PCB 30 = 947.382 + 12.990 = 960.372 (đồng) Biến phí đơn vị xi măng PCB 40 = 1.028.561 + 12.990 = 1.041.551 (đồng) (3) Số dư đảm phí = (1) - (2) (4) = (3) / (1) (5) Định phí = Định phí sản xuất chung (Bảng 3.3) + Định phí bán hàng (Bảng 3.4) + Định phí quản lý (Bảng 3.5) Định phí sản phẩm xi măng PCB 30 = 2.765.377.085 + 636.095.720 + 1.808.042.977 = 5.209.515.782 (đồng) Định phí sản phẩm xi măng PCB 40 = 3.741.392527 + 860.600.092 + 2.446.175.793 = 7.048.168.412 (đồng) Lợi nhuận = (3) - (5) Cũng từ số liệu trên, ta tính tỷ trọng doanh thu tiêu thụ: - Xi măng PCB 30: 0,41 (72.334.524.000 / 177.725.032.000) - Xi măng PCB 40: 0,59 (105.390.508.000 / 177.725.032.000) Số dư đảm phí bình qn: 0,41 * 9,7% + 0,59 *9,1% = 9,3 % Doanh thu hòa vốn = Doanh thu hòa vốn = Tổng Định phí Tỷ lệ SDĐP bình quân 12.257.684.194 9,3% = 131.803.055.849 (đồng) 86 Doanh thu hòa vốn sản lượng hòa vốn theo sản phẩm xác định sau: Bảng 3.10: Bảng tính doanh thu sản lượng hòa vốn STT SẢN KẾT CẤU DOANH THU HÒA SẢN LƯỢNG PHẨM TIÊU THỤ VỐN (1.000đ) HÒA VỐN (Tấn) Xi măng 0,41 54.039.252.898 50.801 0,59 77.763.802.951 67.883 TỔNG CỘNG 131.803.055.849 PCB30 Xi măng PCB40 118.684 Xác định doanh thu cần thiết để đạt lợi nhuận mong muốn: Doanh thu tiêu thụ cần thiết = Định phí + Mức lãi mong muốn Tỷ lệ SDĐP bình quân Minh họa: Giả sử Ban lãnh đạo Công ty đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu kế hoạch năm 2013 lĩnh vực sản xuất 10% Vậy doanh thu cần thiết (S) xác định là: S = 12.257.684.194+ 0,1 * S 9,3% S = 147.682.942.096 (đồng) Bảng 3.11: Bảng tính doanh thu sản lượng theo mức lợi nhuận mong muốn STT SẢN PHẨM KẾT CẤU DOANH THU SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CẦN THIẾT CẦN THIẾT Xi măng PCB30 0,41 60.550.006.260 56.922 Xi măng PCB40 0,59 87.132.935.837 76.062 147.682.942.096 132.984 TỔNG CỘNG Như vậy, với việc xác định doanh thu cần thiết để đạt lợi nhuận mong muốn, Ban lãnh đạo công tythơng tin doanh thu sản 87 lượng để hướng đến mục tiêu lợi nhuận Công ty, đưa đinh hợp lý nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận Trong trường hợp trên, Công ty giả định giá bán đơn vị sản phẩm khơng đổi, định phí khơng thay đổi phạm vi hoạt động cấu sản phẩm tiêu thụ không thay đổi KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương 3, đề tài đề xuất số giải pháp hoàn thiện thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng Cụ thể đề xuất quy trình xử lý thơng tin phục vụ cho việc định ngắn hạn, hoàn thiện báo cáo KTQT, thực phân loại chi phí theo cách ứng xử để sử dụng giá thành theo phương pháp trực tiếp, sử dụng thông tin thích hợp cho tình định, ứng dụng phân tích chi phí - sản lượng lợi nhuận cho việc định Qua giải pháp trên, thơng tin tổng hợp phân tích cách nhanh chóng, có hệ thống nhằm phục vụ cho việc định ngắn hạn kịp thời xác; giúp nhà quản trị Cơng tythơng tin làm định ngắn hạn giá bán sở giá thành tính theo phương pháp trực tiếp, định tín dụng, định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng 88 KẾT LUẬN Đề tài tập trung chủ yếu hệ thống hóa loại định ngắn hạn, tình định ngắn hạn thường gặp DN tìm hiểu thực trạng áp dụng KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty CP xi măng Cosevco Đà Nẵng, đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện hệ thống thơng tin KTQT phục vụ định ngắn hạn công ty Xuất phát từ mục đích nghiên cứu luận văn, kết đạt luận văn này: Tập hợp sở lý luận KTQT định quản trị làm tiền đề, sở cho hoạt động phân tích thực trạng sử dụng thông tin KTQT định ngắn hạn Công ty CP xi măng Cosevco Đà Nẵng Tìm hiểu thực trạng tổ chức thơng tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty CP xi măng Cosevco Đà Nẵng định sản lượng sản xuất, định giá bán sản phẩm định tín dụng, định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng Trên sở thực tế, đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện việc vận dụng thông tin KTQT phục vụ định ngắn hạn Công ty CP xi măng Cosevco Đà Nẵng phân loại lại chi phí theo cách ứng xử, định giá bán linh hoạt, phân tích CVP để đạt lợi nhuận mục tiêu… Kết luận văn góp phần giúp cho cấp quản trị Công ty nhận thức rõ ràng vai trò KTQT, nghiên cứu thực tế vận dụng KTQT phục vụ tình định Tuy nhiên, hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu nên luận văn chắn nhiều điểm thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến góp ý từ q Thầy, Cơ nhà kinh tế bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Bộ Tài chính, Thơng tư 53 - Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị Doanh nghiệp, 2006 [2] Nguyễn Thị Thu Đến (2012), Kế toán quản trị phục vụ định ngắn hạn doanh nghiệp thương mại - Trường hợp Công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [3] Huỳnh Lợi (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất Giao thông vận tải [4] Nguyễn Văn Minh (2007), Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Miền Trung, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [5] Trương Bá Thanh, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất Giáo dục [6] Đoàn Thị Thanh Thảo (2013), Kế toán quản trị phục vụ định ngắn hạn Cơng ty cổ phần Cơng nghiệp hóa chất Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [7] Đoàn Xn Tiên (2002), Giáo trình kế tốn quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [8] Đồn Xuân Tiên tập thể Giảng viên Học viện Tài (2002), Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị tư vấn cho tình định ngắn hạn doanh nghiệp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Học viện Tài chính, Hà Nội [9] Võ Khắc Thường (tháng 01-02/2013), Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, Tạp chí phát triển hội nhập số Phụ lục 1: BẢNG CẤN ĐỐI KẾ TỐN Cơng ty CP Xây dựng Điện VNECO ... hạn Công ty 41 2.2.2 Thông tin kế toán quản trị với việc định ngắn hạn Công ty Cổ phần Xi măng Cosevco Đà Nẵng 51 2.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XI. .. THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 35 2.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG COSEVCO ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Sự hình thành đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty. .. xi măng .37 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý Công ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng 38 Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty CP Xi măng Cosevco Đà Nẵng 40 Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý cung cấp thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần xi măng cosevco đà nẵng , Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định ngắn hạn tại công ty cổ phần xi măng cosevco đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn