Quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh bình định

107 31 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THẠCH VŨ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI KHU VỰC KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THẠCH VŨ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI KHU VỰC KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố bất lỳ công trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Thạch Vũ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN THU BHXH KHU VỰC KINH TẾ NHÂN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm hội 1.1.2 Đặc điểm bảo hiểm hội 1.1.3 Ý nghĩa bảo hiểm hội 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động bảo hiểm hội 10 1.2 QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN 11 1.1.2 Quan niệm thành phần kinh tế nhân 11 1.2.2 Quản thu BHXH khu vực KTTN 15 1.3 NỘI DUNG QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KTTN 17 1.3.1 Rà sốt, cụ thể hóa triển khai phổ biến văn quy phạm pháp luật bảo hiểm hội khu vực kinh tế nhân 17 1.3.2 Tổ chức thực dự toán thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế nhân 18 1.3.3 Tổ chức quản thu BHXH khu vực KTTN 20 1.3.4 Tổ chức phân cấp quản thu BHXH khu vực KTTN 22 1.3.5 Tổ chức thực quy trình quản thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế nhân 23 1.3.6 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm hội 25 1.4 CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NHÂN 26 1.4.1 Hệ thống sách pháp luật BHXH 26 1.4.2 Cơ quan BHXH 27 1.4.3 Người lao động 29 1.4.4 Doanh nghiệp 30 1.5 KINH NGHIỆM QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO TỈNH BÌNH ĐỊNH 31 1.5.1 Kinh nghiệm quản thu BHXH khu vực KTTN số địa phương 31 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho BHXH tỉnh Bình Định 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 34 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘITÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KTTN Ở BÌNH ĐỊNH 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - hội 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NHÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH 41 2.2.1 Rà sốt, cụ thể hóa phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH khu vực KTTN 41 2.2.2 Tổ chức thực dự toán thu BHXH khu vực KTTN 43 2.2.3 Tổ chức quản thu BHXH khu vực KTTN 44 2.2.4 Tổ chức phân cấp quản thu BHXH khu vực kinh tế nhân tỉnh Bình Định 46 2.2.5 Tổ chức thực quy trình quản thu BHXH khu vực KTTN 48 2.2.6 Tổ chức kiểm tra, tra BHXH 52 2.3 KẾT QUẢ THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NHÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH 53 2.3.1 Kết mở rộng đối tượng tham gia BHXH 53 2.3.2 Kết thu BHXH khu vực KTTN 56 2.3.3 Thực thu bảo hiểm hội so với kế hoạch 56 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KTTN Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH 58 2.4.1 Những thành công 58 2.4.2 Những hạn chế 60 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH KHU VỰC KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 68 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản thu BHXH khu vực kinh tế nhân 68 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản thu BHXH khu vực kinh tế nhân 71 3.1.3 Mục tiêu hồn thiện cơng tác quản thu BHXH khu vực kinh tế nhân 74 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 76 3.2.1 Giải pháp tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật sách BHXH khu vực KTTN 76 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn thu BHXH 77 3.2.3 Giải pháp hồn thiện quy trình tổ chức thực quản thu BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN 78 3.2.4 Giải pháp tăng cường phối hợp tốt với quan có liên quan việc thực sách BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN 81 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho người lao động 87 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH 89 3.3 KIẾN NGHỊ 92 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI, LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm hội BHYT: Bảo hiểm y tế CTCP: Công ty cổ phần HĐLĐ: Hợp đồng lao động ILO: Tổ chức lao động quốc tế KTTN: Kinh tế nhân NM: Nhà máy NSNN: Ngân sách nhà nước SXKD: Sản xuất kinh doanh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Nội dung Trang 2.1 Tình hình nợ đọng BHXH khu vực KTTN Bình Định 50 2.2 Số đơn vị khu vực KTTN tham gia BHXH tỉnh Bình Định 54 2.3 Số lao động khu vực KTTN tham gia BHXH Bình Định 55 2.4 Doanh số BHXH theo số thực thu 56 2.5 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH khu vực KTTN 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Nội dung Trang Tỷ lệ nợ đóng BHXH khu vực KTTN so với số phải thu 51 hình 2.1 BHXH 2.2 Tình hình tham gia BHXH DN KTTN Bình Định 54 2.3 Lao động tham gia BHXH khu vực KTTN qua năm 55 2.4 Tình hình thực thu BHXH khu vực KTTN qua năm 58 83 Vì trên, giải pháp để thực tốt sách BHXH địa bàn đảm bảo phối hợp chặt chẽ quan BHXH ngành LĐ TB&XH Từ cần ban hành quy chế phối hợp thường xuyên BHXH tỉnh với Sở LĐ TB&XH; BHXH huyện với Phòng LĐ TB&XH huyện Trên sở xây dựng chế phối hợp hai ngành, cần xác định rõ trách nhiệm bên tham gia, nâng cao vai trò quản Nhà nước lao động, sách BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN ngành LĐ TB&XH việc kiểm tra, xử hành vi vi phạm pháp luật BHXH chủ sử dụng lao động BHXH tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu Để đảm bảo nguồn thu BHXH, nay, việc quản danh sách đơn vị tham gia BHXH chưa thực tốt Nguyên nhân số liệu đơn vị hoạt động địa bàn khác xa quan hành nhà nước Cụ thể, Sở KH&ĐT có số liệu doanh nghiệp cấp phép, việc doanh nghiệp có hoạt động địa bàn cấp phép hay khơng khơng quản Phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ thuê mặt để làm văn phòng doanh nghiệp, giấy phép thành lập doanh nghiệp ghi địa thuê Sau thời gian, họ tra mặt bằng, tìm th chỗ khác khơng báo cáo với quan cấp phép để ghi lại đại văn phòng giấy phép đăng kí kinh doanh Khi quan cấp phép tìm đến đại giấy phép đơn vị khơng hoạt động địa trên, quan cấp phép đơn vị chuyển đâu, doanh nghiệp không thông báo với quan khác Lao động TB&XH, BHXH, Liên đoàn lao động,… Số liệu đơn vị hoạt động địa bàn ngành LĐ TB&XH, ngành Thống kê, quan Thuế, quan BHXH, Liên đồn lao động,… số có sai lệch không nhỏ Bởi ngành nắm số lượng 84 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản Từ đó, việc quản doanh nghiệp khơng chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp lợi dụng sơ hở lập cơng ty để mua bán hóa đơn, làm bất ổn hội Đối với lĩnh vực BHXH, không nắm số lượng doanh nghiệp thuộc nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc nên thất thu, doanh nghiệp tự giác đăng kí thu chưa đảm bảo tham gia BHXH bắt buộc tất doanh nghiệp cấp phép Giải pháp cho vấn đề quan BHXH tỉnh phải chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Sở KH&ĐT, Ban Quản khu công nghiệp cung cấp thông tin kịp thời danh sách doanh nghiệp địa bàn cấp phép; định kỳ cung cấp danh sách doanh nghiệp cấp phép hoạt động địa đăng ký kinh doanh Trên sở quan BHXH nắm bắt tình hình cấp phép đầu tư, thời gian, địa điểm triển khai dự án, giấy phép hoạt động kinh doanh nhằm sớm đưa vào đối tượng quản thu để giảm thiểu việc trốn đóng BHXH Phối hợp BHXH với quan Thuế cấp Một vấn đề đặt số lao động quỹ tiền lương doanh nghiệp làm khấu trừ chi phí hợp lương quan Thuế thấp nhiều so với số lao động quỹ tiền lương tham gia BHXH bắt buộc theo luật định Bên cạnh nguyên nhân doanh nghiệp né tránh nghĩa vụ thực sách BHXH cho người lao động theo luật định, có ngun nhân chưa có phối hợp ngành liên quan để thống mặt quản nhà nước lao động Do vậy, giải pháp đặt cần có phối hợp chặt chẽ quan BHXH quan Thuế cấp, cụ thể thực thủ tục toán với doanh nghiệp, để xác định chi phí tiền lương, quan Thuế quy định doanh nghiệp có xác nhận quan BHXH số lao động, quỹ tiền lương tham gia BHXH; bên cạnh cần thực 85 nối mạng máy tình quan Thuế BHXH để chia sẻ thông tin nghĩa vụ trách nhiệm tham gia BHXH theo Luật BHXH doanh nghiệp Phối hợp BHXH với Ngân hàng Nhà nước Theo khoản điều 138 Luật BHXH có quy định trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động “theo yêu cầu người có thẩm quyền xử vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trích từ tiền tài khoản tiền gửi người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng lãi số tiền này” Tuy nhiên thực tế, sau năm năm thực Luật BHXH, quy định chưa thực Nguyên nhân việc quy định phong tỏa tài khoản doanh nghiệp ngân hàng để đóng BHXH khó khả thi Thực tế cho thấy, doanh nghiệp trốn nợ đọng BHXH tiền tài khoản Đồng thời xuất tình trạng nợ BHXH tăng cao, doanh nghiệp giải thể thành lập doanh nghiệp với cách pháp nhân địa bàn hoạt động nơi khác quan quản Nhà nước quan BHXH không nắm bắt Để thực dược quy định này, Nhà nước cần có quy định chế tài cụ thể việc giao dịch doanh nghiệp phải thông qua tài khoản ngân hàng Từ tăng cường phối hợp hệ thống ngân hàng với quan BHXH việc cung cấp tài khoản giao dịch doanh nghiệp nợ BHXH theo quy định cấp có thẩm quyền, có chế tài ngân hàng thương mại cổ phần cố tình khơng thực phong tỏa tài khoản doanh nghiệp xác định trốn đóng BHXH Phối hợp BHXH với Tòa án, quan Thi hành án Hiện nay, chế kiểm tra chế tài hành vi vi phạm Luật BHXH nhẹ chưa đủ sức răn đe Việc quy định mức tiền lãi phạt chậm đóng BHXH thấp dẫn đến tình trạng dây dưa nợ đọng 86 kéo dài, đến mức trả nợ nhiều doanh nghiệp thời gian vừa qua Với mức phạt quy định Nghị định 86/NĐ-CP Chính phủ ngày 13/8/2010 thấp, doanh nghiệp dễ dàng chấp thuận nộp phạt để tiếp tục tái phạm Biện pháp chế tài sau xử phạt khơng có Việc phong tỏa tài khoản doanh nghiệp ngân hàng để trích nộp BHXH khơng hiệu Biện pháp cuối quan BHXH khởi kiện doanh nghiệp Khoản Điều 151 Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định: “Tranh chấp người sử dụng lao động với quan bảo hiểm hội hai bên thỏa thuận; khơng thỏa thuận Tòa án nhân dân giải quyết” Việc khởi kiện có tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật doanh nghiệp, tạo lòng tin người lao động Tuy nhiên xuất tình trạng doanh nghiệp không thi hành án, không tuân thủ phán tòa án nhiều, dẫn đến hiệu cuối hạn chế Khó khăn lớn đơn vị không thực khơng có khả thực định, án tòa án việc thi hành án gần bế tắc trước gửi đơn yêu cầu thi hành án, người thi hành án (tức quan BHXH) phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án đơn vị Việc xác minh vơ phức tạp khơng nhận hợp tác trung thực người bị thi hành án Khi có đơn yêu cầu, quan thi hành án tiến hành xác minh mà đơn vị điều kiện để thi hành án đơn u cầu bị trả lại việc khởi kiện tạo ý nghĩa mặt dư luận hội Trường hợp có tài sản để thi hành án lại phải qua loạt thủ tục thẩm định giá, kê biên, lý, phát tài sản trả nợ cho quỹ BHXH Quá trình thường kéo dài, tốn nhiều thời gian công sức Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trước hành vi vi phạm Luật BHXH doanh nghiệp, sau biện pháp kiểm tra, xử quan 87 quản Nhà nước địa phương, BHXH Việt Nam cần phối hợp với ngành Tòa án, quan Thi hành án cấp để thống quy trình thụ xét xử, rút ngắn thời gian tố tụng, nhanh chóng trả lại quyền lợi cho người lao động Phối hợp BHXH với tổ chức Cơng đồn Cơng đồn tổ chức trị - hội rộng lớn giai cấp công nhân người lao động Việt Nam, Cơng đồn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động Điều Luật Cơng đồn nêu rõ: “Cơng đồn có trách nhiệm tun truyền Hiến pháp pháp luật, giáo dục người lao động ý thức chấp hành tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích cực xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tài sản hội chủ nghĩa, lao động có kỷ luật, có suất, chất lượng hiệu quả” Hoạt động tuyên truyền sách pháp luật cho người lao động tổ chức Công đoàn cấp thực hiệu Để thực tốt cơng tác tun truyền sách pháp luật BHXH đến người lao động, quan BHXH cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức Cơng đồn giám sát tình hình sử dụng lao động quy chế trả lương Thơng qua đó, tun truyền sách BHXH lắng nghe phản ánh khó khăn vướng mắc doanh nghiệp, người lao động thực sách BHXH để tìm giải pháp tháo gỡ Đặc biệt, giúp người lao động nhận thức rõ nghĩa vụ quyền lợi tham gia BHXH, từ tự giác tham gia đồng thời giám sát việc thực sách BHXH chủ sử dụng lao động 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho người lao động Với đặc điểm khu vực KTTN có biến động lớn số đơn vị, số lao động tham gia BHXH có nhiều doanh nghiệp né tránh tham gia BHXH; cần phải tăng cường kiểm tra diện rộng tất chế 88 độ BHXH Ở khu vực cần kiểm tra khoảng 20% số doanh nghiệp/năm, thay số lượng doanh nghiệp kiểm tra ỏi - Tăng cường công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài chính, tổ chức liên đồn kiểm tra quan BHXH Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh tượng chồng chéo, trùng lắp thường xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập trung vào tra, kiểm tra đơn vị trọng điểm có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trường hợp vi phạm sách BHXH nói chung nghĩa vụ đóng BHXH nói riêng phải theo hướng có chế thực chịu trách nhiệm cụ thể, không chồng chéo, mức xử phạt phải tăng cao - Nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH theo nguyên tắc: Mức phạt phải lớn mức thu lợi bất phải tăng nặng theo số lượng người lao động bị vi phạm: + Số tiền chiếm đoạt, hay chiếm dụng lớn, thời gian chiếm đoạt, chiếm dụng lâu mức phạt phải cao + Số người lao động bị ảnh hưởng đơng mức phạt phải nặng đồng thời phải quy định biện pháp cưỡng chế hữu hiệu để thu hồi tiền nợ BHXH khoản phải nộp phạt theo quy định - Giao cho quan BHXH quyền xử phạt vi phạm sách BHXH, có ngăn chặn kịp thời xử nghiêm trường hợp cố tình vi phạm Đây bước đột phá nhằm làm tăng thêm hiệu lực pháp luật để đảm bảo quản thu BHXH đạt hiệu cao Đây điểm yếu thời gian qua cần phải sớm khắc phục 89 3.2.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH Với số lượng nhân viên khối lượng công việc khơng có cấu tổ chức phù hợp lực quản lực chuyên môn nhân viên thích hợp khơng thể giải kịp thời chế độ BHXH cho đối tượng tham gia BHXH Trước hết, cần xây dựng tổ chức BHXH đáp ứng nhu cầu tương lai áp dụng công nghệ thông tin vào quản hoạt động BHXH Cần tiến hành hoàn thiện yếu tố sau: * Nâng cao lực lãnh đạo, điều hành vả tổ chức phận phù hợp đảm bảo thực tốt công tác quản thu BHXH - Xây dựng cấu tổ chức hợp để dễ nắm bắt thông tin, phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin đại quản BHXH dễ giám sát - Nâng cao lực lãnh đạo, cần có kinh nghiệm ngành để đảm trách việc điều hành BHXH có hiệu - Xây dựng quy chế quản BHXH theo chuẩn mực định, cần có quy định rõ ràng việc quản thu để giám sát nhân viên - Hoàn thiện máy kiểm tra, kiểm sốt nội cơng tác quản thu * Nâng cao nhận thức sách, nghiệp vụ thu BHXH ngành đến khu vực KTTN nhân viên thực nghiệp vụ - Phải cho nhân viên nhận thức hoạt động thu BHXH làm theo quy định đem lại lợi ích tương lai đối tượng tham gia BHXH - Tùy theo đối tượng tham gia BHXH mà có biện pháp quản thu phù hợp, thay đổi tùy theo thay đổi thông tin - Dựa thay đổi sách BHXH Nhà nước, BHXH tỉnh Bình Định phải ln cập nhật quy định để kịp thời triển khai, hướng dẫn cán nhân viên thực công việc đảm bảo tính rõ ràng, xác phù hợp với pháp luật quy định 90 * Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán nhân viên BHXH qua nhiều hình thức đào tạo - Tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn hạn thường xuyên, đào tạo chuyên sâu loại nghiệp vụ cụ thể, đối tượng tham gia BHXH cụ thể; mời cac chun gia từ nước ngồi trao đổi kinh nghiệm, học hỏi thêm phương pháp quản đại; cập nhật nguồn thông tin pháp luật mới… Khơng ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản đặc biệt hiểu biết công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BHXH, thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày tăng công tác BHXH giai đoạn - Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng luận, kinh nghiệm quản nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm công tác thu đến cấp huyện Bổ sung kiện tồn đội ngũ cán làm cơng tác thu BHXH cấp có đủ điều kiện lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao * Khi tuyển dụng nhân viên cần có tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng công việc, chức danh để đảm bảo cho họ có đủ lực đảm bảo công việc Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên đặc biệt đội ngũ cán làm công tác thu BHXH Chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, thay người lực hạn chế, tín nhiệm thấp phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuyển chọn công chức, viên chức vào ngành chặt chẽ sở tiêu chuẩn * Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản nghiệp vụ thu BHXH Không ngành khác, sở liệu ngành BHXH lớn 91 người lao động, trình làm việc tham gia BHXH 30 năm, cần phải quản trình tham gia BHXH để làm sở giải chế độ BHXH cho họ đến tuổi hưởng hưu trí (55 tuổi lao động nữ 60 tuổi lao động nam) giải chế độ BHXH khác Bên cạnh đó, sở liệu cần kết nối thành kho liệu chung ngành nhằm mục đích tra cứu để xác định xác q trình tham gia BHXH người lao động, nhằm tránh giải hưởng trùng lắp loại trợ cấp BHXH, kịp thời phát sai phạm hành vi trục lợi quỹ BHXH Giải pháp cho vấn đề này, BHXH tỉnh Bình Định cần quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, quản thu BHXH khu vực KTTN, cụ thể sau: Thứ nhất, cần xây dựng chương trình ứng dụng quản thu BHXH sử dụng thống toàn ngành, đáp ứng tất mặt hoạt động quan BHXH, xây dựng sở liệu hồn chỉnh, thơng suốt từ lúc người lao động bắt đầu tham gia BHXH; đến chuyển công tác sang đơn vị, doanh nghiệp khác tỉnh; giai đoạn thay đổi mức tiền lương, chức danh công việc,… giải chế độ BHXH cho người lao động Từ xây dựng kho liệu dùng chung cho tồn ngành BHXH Việt Nam quản Thứ hai, nghiên cứu áp dụng hình thức nộp hồ sơ đăng kí tham gia BHXH qua mạng Internet số ngành áp dụng hiệu Hải quan, Thuế, Sở KH&ĐT… nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác cải cách hành phục vụ người lao động Thứ ba, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm cơng tác thu BHXH, có chế đặc thù riêng việc đào tạo, bồi dưỡng đối tượng để nắm vững quy trình, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin quản thu BHXH lao động thuộc khu vực KTTN 92 3.3 KIẾN NGHỊ Nhằm tăng cường công tác quản thu BHXH lao động thuộc khu vực KTTN, tác giả đề giải pháp phần Tuy nhiên giải pháp có số nội dung khơng thuộc thẩm quyền giải quan BHXH tỉnh Bình Định, tác giả đề xuất số kiến nghị quan Nhà nước có thẩm quyền cụ thể sau: - Nhằm tăng mức chế tài đảm bảo tính răn đe hành vi vi phạm Luật BHXH, kiến nghị Quốc hội thay đổi, bổ sung điều khoản Luật BHXH tăng mức lãi phạt chậm đóng BHXH cao lãi suất cho vay hạn ngân hàng thương mại; tăng mức xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Luật BHXH với mức phạt tương ứng 10% số tiền nợ BHXH, đồng thời bổ sung vào Luật Tố tụng hình hành vi chiếm dụng quỹ BHXH chủ sử dụng lao động - Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực Luật BHXH địa phương, việc thực sách, chế độ BHXH cho người lao động; hoạt động tra, kiểm tra BHXH; hoạt động tổ chức BHXH địa phương nhằm kịp thời có giải pháp khắc phục để việc thực thi Luật BHXH địa phương đáp ứng yêu cầu đặt - Chính phủ ngành sớm nghiên cứu sửa đổi hệ thống văn pháp quy đồng hướng dẫn thực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp khơng phù hợp - Hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sách BHXH Chẳng hạn ban hành sách kinh tế, tài chính, thuế văn điều chỉnh quan hệ kinh tế pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Luật doanh nghiệp… cần có điều khoản quy định trách nhiệm nghĩa vụ thực BHXH - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ngành phối hợp với quan BHXH 93 việc theo dõi thống kê, xác định đầy đủ, quản chặt chẽ đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mức tiền lương, tiền cơng làm sở đóng BHXH; Ban hành quy chế phối hợp ngành có liên quan, quy định rõ trách nhiệm Sở, ngành nhằm xây dựng hệ thống sở liệu thống dùng chung, quản chặt chẽ biến động doanh nghiệp trình hoạt động, giúp hạn chế việc doanh nghiệp né tránh nợ BHXH kéo dài - Trên tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26/5/1997 Bộ Chính trị “ tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH ” nhấn mạnh việc tập trung đạo, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng doanh nghiệp quốc doanh việc thực chế độ BHXH người lao động Tỉnh ủy, UBND HĐND tỉnh Bình Định cần phải có chiến lược phát triển BHXH khu vực KTTN, đưa mục tiêu phát triển tham gia BHXH khu vực KTTN vào tiêu nghị phát triển kinh tế hội tỉnh 94 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu chung BHXH kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quản thu BHXH, luận văn làm rõ thêm vai trò quan trọng cơng tác quản BHXH khu vực KTTN, việc sửa đổi, bổ sung để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH tất yếu, xét phương diện luận thực tiễn; đặc biệt công tác đổi đất nước Trên sở phân tích thực trạng cơng tác thu BHXH khu vực KTTN địa bàn tỉnh Bình Định, luận văn xác khách quan kết đạt được, hạn chế, tồn phát sinh trình tổ chức thực hiện; tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục Trong kết đạt chủ yếu là: Phạm vi đối tượng tham gia BHXH khu vực KTTN không ngừng mở rộng Bước đầu đảm bảo quyền BHXH cho người lao động; tạo dần công bằng, bình đẳng quyền nghĩa vụ BHXH người lao động, người sử dụng lao động tham gia thụ hưởng BHXH Công tác phối hợp ban ngành liên quan thực sách BHXH, tuyên truyền chế độ BHXH sâu rộng đến tầng lớp nhân dân địa bàn thực tương đối tốt, kết thể cụ thể quan tâm, hiểu biết BHXH người dân tăng lên, người lao động thuộc thành phần kinh tế nhà nước thấy rõ quyền lợi tham gia BHXH Số thu BHXH khu vực KTTN tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn tổng số tồn tỉnh, góp phần giúp quỹ BHXH tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi ích người lao động thuộc khu vực KTTN tham gia BHXH Tuy nhiên số doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN tham gia BHXH cho người lao động thấp, chưa tương xứng với số doanh nghiệp địa bàn tỉnh Mặt khác số doanh nghiệp tham gia BHXH lại xảy tình trạng 95 đóng thiếu, đóng khơng thời gian quy định, gây khơng khó khăn cho hoạt động quỹ BHXH, quy định pháp luật công tác quản thu BHXH vừa thừa lại vừa thiếu; việc xử trách nhiệm bên tham gia BHXH chung chung, chưa rõ ràng, mức xử vi phạm q nhẹ, chưa có tác dụng giáo dục ngăn chặn hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH bên tham gia Từ hạn chế luận văn đưa định hướng số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản thu BHXH khu vực KTTN địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, tập trung vào giải pháp: Hồn thiện, nâng cao tính đồng khả thi hệ thống pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật BHXH, mở rộng đối tượng tham gia BHXH người lao động thuộc khu vực KTTN; Hồn thiện quy trình quản thu BHXH phù hợp với đối tượng tham gia đảm bảo cân đối quỹ BHXH; Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực đội ngũ cán làm cơng tác bảo hiểm hội; Tăng cường có hiệu mối quan hệ phối hợp với ngành liên quan; Thực tốt công tác thống kê BHXH; Sử dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin vào hoạt động quản thu BHXH; Tăng cường công tác tra, kiểm tra, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, xử vi phạm pháp luật BHXH Hy vọng với kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện bước cơng tác quản thu BHXH khu vực KTTN giai đoạn tương lai để hoạt động BHXH tỉnh Bình Định ngày có hiệu quả, thực lưới an toàn hội người bạn đồng hành người lao động, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hóa đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bảo hiểm hội tỉnh Bình Định, Báo cáo hoạt động năm 2008, 2009, 2010, 201, 2012 [2] Bộ Chính trị (1997), Chỉ thị số 15-CT-TW Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH [3] Bộ Luật Lao động (2011), Nhà xuất Lao động – hội, Hà Nội [4] Cụ Thống kê Bình Định, Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 [5] Phan Thị Cúc (2007), Giáo trình Nguyên bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Văn Dong (2005), Giáo trình bảo hiểm, Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Nhà xuất Thống kê [7] Bùi Văn Hồng (2003), “Các giải pháp để tăng nhanh số người tham gia BHXH”, Tạp chí bảo hiểm hội Việt Nam [8] Luật Bảo hiểm hội (2006), Nhà xuất Lao động – hội, Hà Nội [9] Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định quản thu BHXH bắt buộc [10] Đỗ Văn Sinh (2004), Hoàn thiện quản quỹ BHXH Việt Nam, Luận văn tiến sĩ khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [11] Nguyễn Viết Vượng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, trường Đại học Cơng đồn, Nhà xuất Lao động [12] Mạc Văn Tiến, Vũ Quang Thọ (1997), Một số vấn đề kinh tế bảo hiểm, Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 97 [13] Mai Thị Cẩm (2000), Nghiên cứu hồn thiện quy trình quản bảo hiểm hội lực lượng vũ trang, Đề tài khoa học cấp Bộ [14] Văn kiện Đại hội Đảng Thời kí đổi hội nhập (2008), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trang Website [15] Website Tổng cục thống kê [16] WEBSITE Bảo hiểm hội Việt Nam ... sau: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định 4 Chương 3: Một... “ Quản lý thu BHXH khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Bình Định làm luận văn Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở lý luận bảo hiểm xã hội, quản. .. NẴNG HUỲNH THẠCH VŨ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh bình định , Quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn