Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đăk lăk

94 15 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THÚY HÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THÚY HÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Thúy Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CV Cho vay DPRR Dự phòng rủi ro ĐT&PTVN Đầu phát triển Việt Nam HĐTD Hợp đồng tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PGD Phòng giao dịch QLRR Quản lý rủi ro QHKH Quan hệ khách hàng QTTD Quản trị tín dụng TP Trưởng phòng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HKD CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò hộ kinh doanh 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, vai trò cho vay HKD NHTM 1.1.3 Phân loại cho vay HKD NHTM 11 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD CỦA NHTM 13 1.2.1 Quan điểm phát triển cho vay HKD NHTM: 13 1.2.2 Nội dung phát triển cho vay HKD NHTM 13 1.2.3 Tiêu chí đánh giá phát triển cho vay HKD NHTM 16 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD CỦA NHTM 18 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 19 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NH TMCP ĐT&PT VN CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 26 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NH TMCP ĐT&PT VN - CN ĐĂK LĂK 26 2.1.1 Sự đời phát triển NH TMCP ĐT&PT VN NH TMCP ĐT&PT VN - CN Đăk Lăk 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BDV Đăk Lăk 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 31 2.1.4 Kết kinh doanh BIDV Đăk Lăk năm 2010 – 2012 36 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY HKD TẠI NH TMCP ĐT&PT VN - CN ĐĂK LĂK 38 2.2.1 Đặc điểm khách hàng HKD BIDV Đăk Lăk 38 2.2.2 Thị trường cho vay HKD địa bàn Đăk Lăk 39 2.2.3 Các biện pháp mà BIDV Đăk Lăk áp dụng nhằm phát triển cho vay HKD 39 2.2.4 Kết phát triển cho vay HKD NH TMCP ĐT&PT VN CN Đăk Lăk 43 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TRONG PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD TẠI NH TMCP ĐT&PT VN - CN ĐĂK LĂK 56 2.3.1 Những kết đạt 57 2.3.2 Những hạn chế 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT&PT VN - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 63 3.1 CƠ SỞ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD 63 3.1.1 Chiến lược sách phát triển kinh tế hộ nhà nước 63 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 64 3.1.3 Phương hướng phát triển BIDV Đăk Lăk đến năm 2015 65 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HKD TẠI NH TMCP Đ&PT VN – CN ĐĂK LĂK 66 3.2.1 Giải pháp rà sốt cải tiến quy trình cho vay hộ kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường khách hàng 66 3.2.2 Giải pháp củng cố mở rộng mạng lưới 67 3.2.3 Giải pháp đánh giá sàng lọc khách hàng 69 3.2.4 Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tăng cường kiểm tra kiểm soát nội 69 3.2.5 Giải pháp tăng trưởng đa dạng phương thức, mục đích, đối tượng vay 71 3.2.6 Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp thị, quản bá hình ảnh BIDV Đăk Lăk 72 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ khác 73 3.3 MỘT SÓ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH ĐẾN NĂM 2015 78 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam 78 3.3.2 Kiến nghị với BIDV Việt Nam 79 3.3.3 Kiến nghị với BIDV Đăk Lăk 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nhân 31 2.2 Tình hình thu nhập - chi phí 36 2.3 Tình hình tăng trưởng dư nợ cv HKD 44 2.4 Tình hình KH HKD vay vốn 49 2.5 Dư nợ CV HKD tính CBTD 50 2.6 Thị phần CV HKD 51 2.7 Tăng trưởng thu nhập cho vay HKD 53 2.8 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu HKD 55 2.9 Tỷ lệ trích lập DPRR CV HKD 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại trung gian tài chính, trung gian dẫn vốn kinh tế Hoạt động NHTM cầu chuyển tải khoản tiết kiệm, tích lũy xã hội đến với người có nhu cầu chi tiêu cho đầu Trong đó, hoạt động cho vay hoạt động chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản NHTM hoạt động tạo thu nhập lớn cho ngân hàng Trong cấu hoạt động cho vay NHTM ngày trọng phát triển sâu vào lĩnh vực cho vay bán lẻ nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng Bởi vì, hộ kinh doanh thành phần thiếu q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa xây dựng đất nước Kinh tế hộ phát triển góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nước Kinh tế hộ góp phần khai thác tiềm năng, tận dụng nguồn lực vốn, lao động, tài nguyên, đất đai… đưa vào sản xuất làm tăng sản phẩm cho xã hội Xét lĩnh vực tài tiền tệ kinh tế hộ tạo điều kiện mở rộng thị trường vốn, thu hút nhiều nguồn đầu Bên cạnh đó, để phát triển tốt hoạt động kinh doanh hộ cần vốn để tái sản xuất, mở rộng quy mô, đa dạng cấu ngành nghề Vì vậy, vốn ngân hàng góp phần giúp kinh tế hộ phát triển Chính nhận thức tầm quan trọng kinh tế hộ, góp phần khơng nhỏ cho phát triển kinh tế Vì chiến lược kinh doanh NHTMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đăk Lăk, sách cho vay HKD ln sách quan trọng nhằm tạo điều kiện cung ứng vốn cho hộ phát triển kinh tế Bên cạnh đó, cho vay hộ định hướng mục tiêu quan trọng để thực đạt kết kinh doanh BIDV Đăk Lăk thời kỳ phát triển quy mơ, mở rộng thị phần, đa dạng hóa cấu sản phẩm, tăng thu nhập cho ngân hàng kiểm sốt rủi ro Vì lý trên, chọn đề tài “Phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Đăk Lăk” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề sau: - Làm rõ sở lý luận phát triển cho vay hộ kinh doanh NHTM; - Đánh giá thực trạng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk giai đoạn năm 2010-2012; - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk cho thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hướng đến trả lời câu hỏi sau: - Phát triển cho vay hộ kinh doanh NHTM gì? Sử dụng tiêu chí để đánh giá việc phát triển cho vay hộ kinh doanh NHTM? - Thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk nào? Có ưu nhược điểm gì? - Để phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk phải làm thời gian tới? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu phân tích tình hình phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk - Phạm vi nghiên cứu: 72 ổn định trở lại BIDV Đăk Lăk cần có hướng để xây dựng cấu ngành nghề phát triển cho vay hợp lý ví dụ như: cho vay sản xuất, kinh doanh, xây dựng, bn bán, giới hóa - Mở rộng tăng mức cho vay không bảo đảm tài sản sở nắm vững tính hiệu quả, khả thi phương án vay vốn Ngoài ra, nhân viên tín dụng cần vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm chi nhánh, phải nêu rõ cho khách hàng thấy lợi ích có từ giao dịch với ngân hàng Công việc nhân viên thể quan tâm BIDV Đăk Lăk tới khách hàng bảo vệ lợi ích khách hàng Từ tạo mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng Đối với sản phẩm, BIDV Đăk Lăk cần nghiên cứu áp dụng sách lãi suất cho vay hợp lý đối tượng khách hàng cụ thể, phương án sản xuất kinh doanh cụ thể Ngồi ra, cần thực sách hậu khách hàng kể khách hàng tiền gởi khách hàng tiền vay 3.2.6 Giải pháp tăng cường cơng tác tun truyền, tiếp thị, quản bá hình ảnh BIDV Đăk Lăk Thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hình ảnh ngân hàng Thơng tin cho khách hàng lực tiềm nguồn vốn, đối tượng, lãi suất, phương thức đa dạng phong phú, tạo uy vượt trội so với ngân hàng thương mại khác địa bàn BIDV Đăk Lăk phải tăng cường hoạt động nghiên cứu khách hàng nhằm tìm hiểu xem khách hàng mong muốn gì, cần để đưa sản phẩm sách khách hàng hợp lý Để khách hàng biết đầy đủ sản phẩm, chi nhánh phải phát triển hoạt động Marketing để quảng bá sản phẩm mới, độc đáo hướng dẫn thủ tục cần thiết cho đối tượng hình thức tiếp xúc trực tiếp thông qua tổ chức hội nghị, quảng cáo ca nô, băng 73 rôn, phướn … Đối với khách hàng HKD việc quảng bá, tiếp thị quan trọng Công tác Marketing phải đảm nhân vai trò quảng bá thơng tin đến với khách hàng để khách hàng có thẻ nắm hiểu lợi ích từ việc sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV Đăk Lăk Vì vậy, giải pháp Marketing là: - Chi nhánh thực hoạt động nghiên cứu khách hàng thông qua phiếu thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng chất lượng mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ ngân hàng - Thành lập phận chuyên phân tích khách hàng đối thủ cạnh tranh Bộ phận cá nhân tuyển điều chuyển từ phòng nghiệp vụ… có khả nhạy bén thị trường, sản phẩm dịch vụ ngân hàng có tính chun nghiệp cao Hoạt động phận chủ yếu thu thập thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, phân tích tham mưu kịp thời cho Ban lãnh đạo để có sách hợp lý - Quan tâm đến công tác an sinh xã hội tỉnh nhà - Thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hình ảnh BIDV Đăk Lăk thông qua buổi hội nghị, qua phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài… 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ khác a Tăng cường nguồn vốn huy động để có nguồn lực để phát triển cho vay HKD Để đáp ứng nhu cầu phát triển cho vay nói trên, điều kiện quan trọng nguồn vốn phải tăng cường Quan điểm chung phải tăng cường huy động hình thức gởi tiền tất thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân, thu hút lượng tiền nhàn rỗi xã hội để tăng 74 trưởng nguồn vốn cho vay hộ kinh doanh Giải pháp tăng cường huy động nguồn vốn cho tín dụng thể tập trung hai mặt chủ yếu: từ dân cư tổ chức kinh tế- xã hội địa bàn * Huy động vốn từ dân cư: Nguồn vốn huy động từ dân cư xác định nguồn vốn quan trọng tính ổn định khả tiềm tàng Tỷ lệ vốn huy động từ dân cư tổng nguồn vốn huy động cao tính ổn định nguồn vốn lớn khả đầu tín dụng vào phát triển kinh tế - xã hội cao Để huy động có hiệu nguồn vốn cần triển khai tốt giải pháp cụ thể sau : + Thứ nhất: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động huy động vốn chi nhánh nhiều hình thức sinh động hiệu - Phát hành tờ rơi, niêm yết công khai dịch vụ điểm tập trung dân cư chợ - bến xe - vùng xa trụ sở giao dịch - Phối kết hợp với đoàn thể địa phương tổ chức buổi họp dân vùng sâu, vùng xa, giúp người dân hiểu biết loại tiền gửi dịch vụ ngân hàng + Thứ hai: - Vận dụng triệt để linh hoạt thể thức, hình thức huy động vốn; - Chú trọng thể thức tiết kiệm nhiều người quan tâm như: Tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm tích luy, chứng tiền gửi, tiết kiệm trả lãi trước… - Nghiên cứu tình hình thực tế địa phương để áp dụng tiết kiệm tuần, hai tuần, ba tuần, tháng tiết kiệm thông minh (tái tục thời hạn nghĩa tiết kiệm tới hạn khách hàng không cần đến ngân hàngngân hàng tự động tính lãi chuyển tiếp sang kỳ hạn với lãi suất tương ứng thời hạn 75 thời điểm huy động)… + Thứ ba: - Mở rộng, nâng cao lực hoạt động mạng lưới huy động, linh hoạt việc bố trí xếp cán bộ, kết hợp với chế giao khoán tiêu cho tập thể cá nhân cán viên chức - Triển khai điểm giao dịch, điểm huy động vốn cố định số điểm tập trung đông dân cư, xa trụ sở làm việc chi nhánh - Có sách ưu đãi lãi suất quà tặng cho khách hàng khách hàng có số dư tiền gửi lớn trì ngân hàng, nhiên phải nằm khuôn khổ lãi suất huy động ngân hàng cấp quy định - Tổ chức chi trả thu tiền tiết kiệm nhà khách hàng có tiền lớn gửi ngân hàng có yêu cầu khách hàng * Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, trị xã hội địa bàn: Vốn huy động từ tổ chức kinh tế, trị xã hội có tính đặc thù ổn định, thường xuyên biến động thời gian điều kiện định Để huy động nguồn vốn này, giải pháp đẩy mạnh quảng cáo tuyên truyền, đảm bảo nguyên tắc bảo mật, cần phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng truyền thống, phải tích cực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối tác mới, tổ chức thăm viếng quà tặng cho số tổ chức có số tiền gửi lớn thường xuyên chi nhánh vào dịp lễ tết, đồng thời cần đáp ứng yêu cầu tốn tiện ích cho khách hàng b Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ CBTD, tăng khả tiếp cận KH HKD Trong cơng tác người chiếm vị trí quan trọng cần thiết phải liên tục đào tạo đào tạo lại để phát triển đội ngũ cán 76 tinh thông nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị trường, có việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh thuận lợi Cụ thể, trước hết cán quản lý đòi hỏi phải có kiến thức, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn cao, hiểu biết văn hóa, xã hội, pháp luật nắm bắt thông tin phát triển kinh tế, ngành nghề công nghệ Cán giao dịch trực tiếp với khách hàng ngồi trình độ nghiệp vụ phải có kỹ giao tiếp tiếp thị tốt, đòi hỏi có độ nhạy bén cao việc thuyết phục khách hàng Muốn thực tốt nội dung công tác chi nhánh BIDV Đăk Lăk cần phải: - Thay đổi quan niệm, nhận thức cán công nhân viên ý thức hàng đầu cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng Đây điều kiện tiên sở để phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Việc thay đổi quan niệm nhận thức toàn chi nhánh với số lượng cán nhân viên lớn, có độ tuổi trình độ khác đòi hỏi cần có biện pháp thực cách đồng bộ, thường xuyên cần thời gian dài - Về vấn đề đào tạo, BIDV Đăk Lăk cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật làm việc cho nhân viên theo hướng chuyên sâu áp dụng thành thục công nghệ đại Thường xuyên mở đề nghị hội sở mở khóa đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn, kết hợp đào tạo kỹ nâng cao hài lòng khách hàng - Thay đổi tác phong, phong cách phục vụ nhân viên theo phương châm ngân hàng mang sản phẩm dịch vụ tới khách hàng (thay cho phương châm khách hàng tìm đến ngân hàng để phục vụ) Chi nhánh BIDV Đăk Lăk cần chuẩn hóa số kỹ chăm sóc khách hàng bên để tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với họ, để họ quay trở lại giao dịch vào 77 lần sau, bao gồm kỹ kỹ nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ giải tình huống, - Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhân viên phận, phòng ban nội chi nhánh đồn kết, gắn bó, phối hợp nhịp nhàng giúp đỡ lẫn công việc Trong tình nên hướng tới lợi ích chung chi nhánh hệ thống, không nên có thái độ ích kỷ, thờ trước khó khăn đồng nghiệp Chi nhánh cần tạo môi trường làm việc động, phát huy tính chủ động sáng tạo cán công nhân viên, đặc biệt tạo khơng khí thi đua làm việc, n tâm ổn định công tác thông qua việc phát động chương trình thi đua nội áp dụng chế độ đãi ngộ hợp lý - Có chế độ đãi ngộ tương xứng, chế độ thưởng phạt nghiêm minh, thời gian tới chi nhánh BIDV Đăk Lăk nên thực việc trả lương dựa vào hiệu cơng việc Bên cạnh đó, cần có hình thức khen thưởng xứng đáng nhân viên có thành tích xuất sắc, có sáng kiến hay, đóng góp nhiều lợi ích vào tăng trưởng ngân hàng Thực chế khoán tiêu cho chi nhánh, loại cán cán làm công tác cho vay như: + Số lượng hộ kinh doanh tăng trưởng kỳ + Dư nợ tăng trưởng kỳ + Tỷ lệ nợ xấu tối đa dư nợ quản lý Đồng thời, chi nhánh BIDV Đăk Lăk cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh với hành vi gian lận, coi thường khách hàng… c Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Đối với hoạt động cho vay hộ kinh doanh, với số lượng giao dịch nhỏ lẻ lớn, việc bước ứng dụng công nghệ ngân hàng đại tồn 78 quy trình cho vay quan trọng Trước hết, việc đầu phát triển công nghệ ngân hàng theo hướng đại cho tạo thuận lợi hài lòng giao dịch khách hàng quản lý ngân hàng Mặt khác, phát triển công nghệ kiểm tra, kiểm soát từ xa giúp cho ngân hàng nắm bắt thơng tin khách hàng kịp thời, có giải pháp kịp thời xử lý, thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường nâng cao vị uy tín chi nhánh BIDV Đăk Lăk thị trường Xuyên suốt quy trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng việc thu thập xử lý khối lượng thông tin lớn Thơng tin tín dụng quy trình nghiệp vụ tín dụng đại hóa gắn bó chặt chẽ Đối với hoạt động ngân hàng, thông tin tín dụng đặc biệt quan tâm Điều đòi hỏi ngân hàng phải dựa giải pháp công nghệ đại hỗ trợ đắc lực công nghệ tin học truyền thông Tương tự để tăng cường tốc độ tính hiệu việc thu thập thông tin, thông tin ban đầu thơng tin cập nhật định kỳ thơng tin tín dụng phải áp dụng phương pháp truyền thông đại phương pháp thu thập thông tin tự động, trực tuyến sở công nghệ tin học Trong việc xử lý thơng tin, xếp loại tín dụng, chấm điểm tín dụng sở phân tích, đối chiếu, so sánh khối lượng lớn tiêu thơng tin kho liệu vai trò công nghệ tin học lại thiếu Nhu cầu tiếp cận, khai thác, sử dụng kho thông tin với u cầu tức thời, xác, an tồn thấy quan trọng giải pháp công nghệ tin học truyền thông tiên tiến 3.3 MỘT SÓ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH ĐẾN NĂM 2015 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Tạo môi trường pháp lý rõ ràng hệ thống văn hướng dẫn hoàn chỉnh, sân chơi công người vay người cho vay sở 79 dễ tiếp cận vốn thu hồi người vay cố tình chây ỳ trả nợ Có chế ưu đãi NHTM cho vay khách hàng vùng nông thơn như: Chính sách giảm thuế, trợ giá nơng sản phẩm, đầu sở hạ tầng kỹ thuật điện, đường, trường, trạm - Khuyến khích NHTM khác mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch vùng nông thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh dễ tiếp cận vốn vay ngân hàng đồng thời tạo cạnh tranh lành mạnh NHTM với hạn chế tình trạng độc quyền ngân hàng có hội nhiều cho hộ kinh doanh mở rộng sản xuất đầu kỹ thuật - Có sách hỗ trợ cho NHTM có tỷ lệ dư nợ cho vay hộ kinh doanh đặc biệt cho vay nông nghiệp nông thôn, thương mại dịch vụ từ 70% tổng dư nợ trở lên NHNN hỗ trợ số sách sau: + Ưu tiên tiếp cận sử dụng vốn tài trợ, vốn vay tổ chức kinh tế quốc tế bảo lãnh vay vốn ngân hàng giới… + Giảm thấp nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước tăng thu nhập cho CBNV ngân hàng thương mại - Xây dựng chế tín dụng phù hợp với thị trường, tạo sở pháp lý để NHTM thực thủ tục vay, mức cho vay phương thức cho vay trọn gói từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu, mang tính đặc trưng tỉnh nhà lĩnh vực nành nghề kinh doanh 3.3.2 Kiến nghị với BIDV Việt Nam - Khách hàng hộ kinh doanh khách hàng tiềm năng, khánh hàng chiến lược mà BIDV hướng tới, cần xây dựng sách cho vay tiết, cụ thể thiết thực để cấp chi nhánh dễ dàng việc thực 80 - Cho phép mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch huyện, thị xã trung tâm nhằm giúp cho hộ kinh doanh dễ tiếp cận với vốn vay đồng thời nâng cao vị cạnh tranh BIDV thị trường Ưu tiên phân bổ nguồn vốn có thời hạn dài (vốn trung hạn) chiếm tỷ lệ khoảng 50% tổng dư nợ cho năm trước mắt, khoảng 60% tổng dư nợ cho lâu dài Đăk Lăk tỉnh phát triển, vùng kinh tế trọng tâm khu vự Tây Nguyên - Có chế sách lãi suất linh hoạt vừa có lãi suất ưu đãi, vừa có lãi suất thị trường phân quyền đến cấp chi nhánh, Phòng giao dịch thực Cho vay gắn kết ngành lại với nông nghiệp với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp với thương mại dịch vụ, sử dụng thị trường hàng hóa để điều chỉnh thị trường tiền tệ cầu nối mối liên kết kinh tế nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhà nông) nhằm mang lại hiệu kinh tế cao - Hồvay vốn đơn giản thủ tục, tăng tính pháp lý dễ tiếp cận Cho phép thực lập hồvay vốn lần sử dụng để vay nhiều lần 3.3.3 Kiến nghị với BIDV Đăk Lăk Thực cho vay hộ kinh doanh cần phải bám sát chủ trương sách quy trình nghiệp vụ ngành kết hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương - Kiến nghị với BIDV Việt Nam nâng tỷ lệ nguồn vốn trung dài hạn lên khoảng 50%/ tổng dư nợ có thu hút khách hàng hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất 81 - Có sách chia sẻ rủi ro với khách hàng tình hình khó khăn kinh tế nói chung lạm phát, suy giảm kinh tế, thất nghiệp biện pháp phù hợp giảm lãi suất tiền vay, khoanh nợ, giản nợ tạo điều kiện để hộ kinh doanh phục hồi lại sản xuất kinh doanh - Trên sở mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch vùng kinh tế phát triển nhằm chiếm lĩnh thị trường cho vay, cần thiết phải đào tạo đào tạo lại cán tinh thông nghiệp vụ, lập trường tưởng đạo đức tốt nghề nghiệp (tinh thông nghiệp vụ, chuẩn hóa đạo đức) - Đa dạng hóa hoạt động dịch vụ kèm với nghiệp vụ truyền thống bảo hiểm, nhiều thể loại tiết kiệm đồng thời cải tiến phát huy tốt sản phẩm dịch vụ thực đến điểm giao dịch máy ATM, dịch vụ nhận chuyển tiền thuận lợi, phí phải chăng… - Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm soát, coi nhiệm vụ thường xuyên liên tục, nhằm phát sớm sai phạm để chấn chỉnh, xử lý, đồng thời liên tục phát động đợt thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề có sơ kết tổng kết để khen thưởng kịp thời, động viên khích lệ cán cơng nhân viên hăng hái thực - Tăng cường mối quan hệ trách nhiệm với quyền cấp, ban ngành để tranh thủ ủng hộ xây dựng sách mở rộng cho vay phù hợp tình hình thời kỳ tăng trưởng kể nguồn vốn sử dụng vốn, đồng thời phổ biến tuyền truyền hộ kinh doanh sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ ngân hàng thời hạn nâng cao chất lượng sử dụng vốn vay 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong năm qua kinh tế Việt Nam nói chung, tỉnh Đăk Lăk nói riêng có khởi sắc, vùng kinh tế trước vùng sâu vùng xa, dân cư thưa thớt phát triển thành thị trấn, xã, huyện Trước hết cấp quyền tâm đạo thực chủ trương sách phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ kinh doanh, sau nhờ vốn ngân hàng cho vay tạo động lực để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng, tăng suất lao động, giải cơng ăn việc làm, ổn định trị nâng cao đời sống nhân dân, kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ Vì vậy, sở sách chung phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2010 – 2020 Chi nhánh BIDV cần đề sách phát triển hoạt động kinh doanh cở sở mở rộng cho vay hộ kinh doanh Luận văn đưa giải pháp, kiến nghị để thực tốt sách cho vay hộ kinh doanh nhằm mục tiêu mở rộng thị trường, chiếm lĩnh thị phần tăng trưởng dư nợ, số lượng khách hàng BIDV Đăk Lăk, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ kinh doanh thời gian tới 83 KẾT LUẬN Hộ kinh doanh đơn vị kinh tế tự chủ có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội Tạo cho kinh tế ổn định trị, an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Từ việc nghiên cứu sở lý luận phân tích tình hình thực tế luận văn đề cập giải số vấn đề sau: 1/ Hệ thống cách trình tự sở lý luận kinh tế hộ, luận văn nêu khẳng định cần thiết, vai trò, đặc trưng kinh tế hộ sản xuất, sách quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho vay hộ kinh doanh nhằm mở rộng phát triển cho vay hộ góp phần phát triển kinh tế đất nước 2/ Nêu khái quát tình hình hoạt động thời gian qua kinh tế hộ, phân tích cụ thể sách nghiệp vụ ngân hàng lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh, đồng thời nêu kết đạt tồn cần khắc phục sữa đổi cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, sở đánh giá nguyên nhân tồn sách nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế hộ kinh doanh 3/ Qua kết nghiên cứu sở lý luận tình hình thực tế cho vay hộ kinh doanh, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện sách nghiệp vụ việc phát triển cho vay hộ kinh doanh đến 2015 năm Các giải pháp đưa luận văn mang tính ý tưởng suy nghĩ cá nhân, để thực thành công ý tưởng luận văn đòi hỏi có đạo định hướng lãnh đạo ngân hàng quan hữu quan từ trung ương đến địa phương kết hợp thực cách 84 đồng cấp quyền theo chiến lược phát triển lâu dài, bền vững khu vực kinh tế hộ Những giải pháp BIDV Đăk Lăk áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thực sách phát triển cho vay hộ kinh doanh địa bàn cách bền vững, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước nói chung kinh tế hộ nói riêng, tăng thu nhập bền vững hạn chế nợ xấu cho ngân hàng 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Ngơ Huy Cương (2011), Phân tích pháp luật hộ kinh doanh để tìm bất cập [2] Đinh Viết châu Khoa (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh [3] Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [4] Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - CN Đăk Lăk, Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên năm 2010, 2011, 2012 [5] Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN – CN Đăk Lăk, Sổ tay tín dụng [6] Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN – CN Đăk Lăk, Đánh giá mục tiêu chất lượng năm 2012 [7] Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN (2012), Sơ thảo lịch sử hình thành phát triển [8] Nguyễn Văn Nhất (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Thị Phượng (2012), Phát triển cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăkchi nhánh huyện Krông Ana, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng 86 [10] Phạm Phước Quy (2012), Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk, luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Quốc hội khóa 12(2010), Luật tổ chức tín dụng [12] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN (2005), Phân loại nợ trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ... phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk 5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HKD... triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay hộ knh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển. .. trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk nào? Có ưu nhược điểm gì? - Để phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN - Chi nhánh Đăk Lăk phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đăk lăk , Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đăk lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn