Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán phục vụ ra quyết định tại công ty cổ phần may trường giang

145 27 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ PHƯỚC THỊNH NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Nguyên Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Phước Thịnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP .9 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP.9 1.1.1 Khái niệm định quản trị .9 1.1.2 Đặc điểm định quản trị doanh nghiệp 1.1.3 Trình tự định quản trị doanh nghiệp 11 1.2 VAI TRỊ CỦA THƠNG TIN KẾ TỐN ĐỐI VỚI Q TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH .14 1.2.1 Khái niệm thơng tin kế tốn .14 1.2.2 Chức năng, vai trò thơng tin kế tốn định quản trị doanh nghiệp 14 1.3 THÔNG TIN KẾ TOÁN – CƠ SỞ CHO VIỆC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 16 1.3.1 Mối quan hệ thông tin kế toán với định quản trị doanh nghiệp 16 1.3.2 Các loại thơng tin kế tốn phục vụ định doanh nghiệp 18 1.3.3 Các kỹ thuật xử lý thông tin kế toán phục vụ định doanh nghiệp 20 1.3.4 Một số trường hợp định dựa vào thơng tin kế tốn .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 41 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần may Trường Giang .41 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần may Trường Giang .42 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần may Trường Giang 43 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần may Trường Giang .47 2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 50 2.2.1 Vị trí thơng tin kế tốn phục vụ cho việc định quản trị Công ty cổ phần may Trường Giang 50 2.2.2 Minh họa số tình định dựa thơng tin kế tốn Cơng ty cổ phần may Trường Giang 55 2.2.3 Đánh giá công tác sử dụng thông tin kế tốn phục vụ định Cơng ty cổ phần may Trường Giang 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN SỬ DỤNG THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG .87 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG .87 3.2 HỒN THIỆN SỬ DỤNG THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐịNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 88 3.2.1 Giải pháp hồn thiện cơng tác xử lý cung cấp thơng tin kế tốn 88 3.2.2 Vận dụng kỹ thuật để sử dụng thông tin kế toán phục vụ định 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG .117 KẾT LUẬN .118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí cơng đồn CCDC Công cụ dụng cụ CNTT Công nhân trực tiếp CPBH & QLDN Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung DN Doanh nghiệp HĐGTGT Hóa đơn giá trị gia tăng KD Kinh doanh KH Khách hàng LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NVL Nguyên vật liệu QĐ Quyết định QLDN Thu nhập khác SP Sản phẩm SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TBCN Tư chủ nghĩa TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Tên bảng Các dạng định thường gặp cơng ty Dự tốn sản lượng tiêu thụ theo thị trường tiêu thụ năm 2014 Trang 51 57 Bảng 2.3 Dự toán tiêu thụ theo quý năm 2014 58 Bảng 2.4 Kế hoạch sản xuất năm 2014 60 Bảng 2.5 Kế hoạch giá thành sản phẩm năm 2014 66 Bảng 2.6 Kế hoạch giá bán sản phẩm năm 2014 67 Bảng 2.7 Bảng tỷ lệ chiết khấu năm 2014 68 Bảng 2.8 Bảng quy định nợ năm 2014 69 Bảng 2.9 Bảng chi tiết quy định bán nợ cho khách hàng thường xuyên 70 Bảng 2.10 Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu quý năm 2014 71 Bảng 2.11 Dự tốn chi phí sản xuất 3.500 áo Dick’s 73 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Phân tích chênh lệch hai phương án tự sản xuất giao gia cơng Báo cáo thu nhập dự tốn năm 2014 Phân tích chênh lệch hai phương án mua cải tạo thiết bị cũ 73 74 77 Bảng 2.15 Dự tốn doanh thu – chi phí – lợi nhuận dự án 81 Bảng 3.1 Báo cáo phân tích quý năm 2014 mặt hàng Vest nam 90 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng phân quyền định báo cáo kế toán phận Công ty cổ phần may Trường Giang Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 92 95 Bảng 3.4 Kế hoạch giá thành theo phương pháp trực tiếp năm 2014 97 Bảng 3.5 Giá bán kế hoạch theo phương pháp trực tiếp năm 2014 98 Bảng 3.6 Tỷ lệ số dư đảm phí mặt hàng năm 2014 101 Bảng 3.7 Bảng dự toán kết cấu sản phẩm tiêu thụ năm 2014 101 Bảng 3.8 Bảng tính doanh thu sản lượng hòa vốn năm 2014 102 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng tính doanh thụ sản lượng cần thiết để đạt mức lợi nhuận mong muốn Bảng sản lượng hòa vốn thay đổi giá bán Vest nam quý Báo cáo lợi nhuận thay đổi giá bán Vest nam quý Bảng phân tích chênh lệch lợi nhuận phương án quảng cáo hay giảm giá để tăng sản lượng tiêu thụ Bảng phân tích chênh lệch lợi nhuận phương án tiếp tục sản xuất hay thu hẹp mặt hàng Vest nữ Bảng phân tích nợ khách hàng đến ngày 01/01/2014 Bảng phân tích chênh lệch giá phương án sửa chữa máy cũ hay mua sắm máy Bảng xác định giá phương án đầu tư phân xưởng 103 104 105 108 110 111 113 115 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Trình tự định Mối quan hệ thơng tin kế tốn chức quản lý doanh nghiệp Trang 11 17 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty 44 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 47 Sơ đồ 2.3 Hình thức kế tốn áp dụng 49 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ xử lý cung cấp thông tin 88 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ xử lý cung cấp thông tin định giá bán Vest nam Sơ đồ cung cấp phản hồi thông tin phận 89 94 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nghiệp phát triển kinh tế đất nước, thời kỳ cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, ngành dệt may ngành trọng phát triển hàng đầu Với ưu nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu tư không lớn, khả thu hồi vốn nhanh, Việt Nam đẩy mạnh hoạt động ngành dệt may để vừa thu giá trị xuất lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước, vừa giải việc làm cho phần lớn người lao động Cùng với phát triển ngành, xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế giới đặt cho Doanh nghiệp hội để phát triển đồng thời chứa đựng thử thách Trong điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh ngày gay gắt việc chớp lấy hội kinh doanh phụ thuộc lớn vào thời điểm đưa định điều định thành công hay thất bại doanh nghiệp Ra định chức người quản lý, định đưa nhằm thỏa mãn mục tiêu tổ chức Để đưa định phù hợp, nhà quản trị doanh nghiệp cần đến thơng tin kế tốn mang tính đặc trưng, lựa chọn phù hợp với tình cần định Tại Việt Nam, thực tế doanh nghiệp gặp khó khăn định việc tổ chức vận dụng thơng tin kế tốn để định kinh doanh, cụ thể doanh nghiệp vấn đề cần nghiên cứu Công ty cổ phần may Trường Giang cánh chim đầu đàn thực cổ phần hóa doanh nghiệp Tỉnh Quảng Nam Với ngành nghề kinh doanh chủ yếu sản xuất, gia công sản phẩm may mặc xuất nội địa Công ty cổ phần may Trường Giang bước khẳng định thương hiệu ngành dệt may nước Tuy công ty Phụ lục 2: BẢNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NVL CỦA CÁC MẶT HÀNG NĂM 2014 Mặt hàng Tên nguyên liệu ĐVT Số lượng Đơn giá (Đồng) Thành tiền (Đồng/SP) Nguyên vật liệu phụ Áo Jacket Chỉ 50/3 T80 Cuộn 0,01 34.200 342 Chỉ polyester 50/3 Mét 2.100 4.200 Chỉ polyester 30/3 Cuộn 0,005 60.200 301 Chỉ polyester 40/2 Cuộn 0,005 60.500 303 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,002 40.000 80 Phấn sáp Hộp 0,01 18.000 180 5.000 5.000 Dây kéo AO Chiếc Tổng cộng 10.406 Nguyên vật liệu phụ Quần Nikita Chỉ 20/2 T27 Cuộn 0,02 18.500 370 Chỉ 20/3 T80 Cuộn 0,01 27.300 273 Chỉ polyester 50/3 Mét 2,2 2.100 4.620 Chỉ polyester 40/2 Cuộn 0,005 60.500 303 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,003 40.000 120 Phấn sáp Hộp 0,01 18.000 180 Dây thun mét 1,1 500 550 Tổng cộng 6.416 Nguyên vật liệu phụ Quần yếm Chỉ 40/2 T27 Cuộn 0,02 20.700 414 Chỉ polyester 50/3 Mét 2,5 2.100 5.250 Chỉ polyester 30/3 Cuộn 0,0075 60.200 452 Chỉ polyester 40/2 Cuộn 0,0075 60.500 454 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,005 40.000 200 Phấn sáp Hộp 0,02 18.000 360 Nút QY Chiếc 4.250 8.500 Dây kéo QY Chiếc 4.500 Tổng cộng Áo Dick's 4.500 20.129 Nguyên vật liệu Vải polyester AD Mét 1,2 40.400 48.480 Vải lót AD Mét 10.500 10.500 Vải bo tay Mét 0,5 13.200 6.600 Chỉ 50/3 T80 Cuộn 0,02 34.200 684 Chỉ polyester 50/3 Mét 2,5 2.100 5.250 Chỉ polyester 30/3 Cuộn 0,0075 60.200 452 Chỉ polyester 40/2 Cuộn 0,0075 60.500 454 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,002 40.000 80 Phấn sáp Hộp 0,01 18.000 180 Keo ép Mét 0,25 37.300 9.325 Nguyên vật liệu phụ Dây kéo AO Chiếc 5.000 Nhãn Chiếc 500 500 Bao bì Chiếc 1.200 1.200 Tổng cộng 5.000 88.704 Nguyên vật liệu Vải polyester ALV Mét 2,2 50.800 111.760 Vải lót ALV Mét 13.500 27.000 Lơng vũ Kg 0,35 17.000 5.950 Nguyên vật liệu phụ Áo lông vũ Chỉ polyester 20/2 Cuộn 2,5 18.200 45.500 Chỉ 50/3 T80 Cuộn 0,03 34.200 1.026 Chỉ 20/3 T80 Cuộn 0,01 27.300 273 Chỉ 40/2 T27 Cuộn 0,01 20.700 207 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,003 40.000 120 Phấn sáp Hộp 0,01 18.000 180 Keo ép Mét 0,35 37.300 13.055 Dây kéo AO Chiếc 5.000 5.000 Nút ALV Cái 1.250 5.000 Nhãn Chiếc 500 500 Bao bì Chiếc 1.200 1.200 Tổng cộng 216.771 Nguyên vật liệu Vải wood and cashmere Mét 126.850 253.700 Vải lót VNA Mét 1,7 10.450 17.765 Chỉ trục lớn Cuộn 0,02 20.500 410 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,003 40.000 120 Đợ vai Mét 0,5 3.000 1.500 Đợ ngực Mét 0,5 4.000 2.000 Dựng Mét 1.640 1.640 Phấn sáp Hộp 0,01 18.000 180 Keo ép Mét 0,35 37.300 13.055 Nút VNA Chiếc 600 5.400 Dây kéo VNA Chiếc 1.500 1.500 Nhãn Chiếc 500 500 Túi lót Chiếc 1.000 1.000 Bao bì Chiếc 1.200 1.200 Nguyên vật liệu phụ Vest nam Tổng cộng Vest nữ 299.970 Nguyên vật liệu Vải tuýt xi Mét 1,7 120.950 205.615 Vải lót VNU Mét 1,5 10.420 15.630 308 Nguyên vật liệu phụ Chỉ trục lớn Cuộn 0,015 20.500 Chỉ vắt sổ trắng Kg 0,003 40.000 120 Đợ vai Mét 0,5 3.000 1.500 Đợ ngực Mét 0,5 Dựng Mét Phấn sáp Hộp Keo ép Mét Nút VNU 4.000 2.000 0,75 1.640 1.230 0,01 18.000 180 0,25 37.300 9.325 Chiếc 600 3.600 Dây kéo VNU Chiếc 1.500 1.500 Nhãn Chiếc 500 500 Túi lót Chiếc 1.000 1.000 Bao bì Chiếc 1.200 1.200 Tổng cộng 243.708 (Nguồn: Phòng Kỹ thuật công nghệ - Công ty cổ phần may Trường Giang) Phục lục 3: ĐỊNH MỨC NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TÍNH TRÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM CHO CÁC MẶT HÀNG NĂM 2014 (ĐVT: đồng) Mặt hàng Tổng May Cắt Công đoạn khác Áo Jacket 38.000 28.500 12.000 6.500 Quần Nikita 29.500 14.500 10.000 5.000 Quần yếm 19.500 9.500 5.500 3.500 Áo Dick’s 34.500 17.500 10.500 6.500 Áo lông vũ 44.500 22.500 13.500 8.500 Vest nam 277.000 138.500 83.000 55.500 Vest nữ 152.000 76.000 45.500 30.500 (Nguồn: Phòng Tổ chức hành - Cơng ty cổ phần may Trường Giang) Phụ lục 5: BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP NĂM 2014 (ĐVT: đồng) Các khoản trích Mặt hàng Doanh thu Chi phí tiền Tiền lương theo lương tính dự kiến lương CNTT sản xuất vào chi phí NCTT (1) (2) (3) = 52% * (2) (4) = 73,31% * (3) (5) = 24% * (4) Chi phí nhân cơng trực tiếp dự tốn (6) = (4) + (5) Áo Jacket 31.631.121.014 16.448.182.927 12.058.162.904 2.893.959.097 14.952.122.001 Quần Nikita 24.278.479.400 12.624.809.288 9.255.247.689 2.221.259.445 11.476.507.134 Quần yếm 8.382.148.247 4.358.717.088 3.195.375.498 766.890.119 3.962.265.617 Áo Dick’s 2.412.701.552 1.254.604.807 919.750.784 220.740.188 1.140.490.972 Áo lông vũ 5.639.084.640 2.932.324.013 2.149.686.734 515.924.816 2.665.611.550 Vest nam 4.375.700.000 2.275.364.000 1.668.069.348 400.336.644 2.068.405.992 496.663.398 258.264.967 189.334.047 45.440.171 234.774.219 77.215.898.251 40.152.267.091 29.435.627.004 7.064.550.481 36.500.177.485 Vest nữ TỔNG CỘNG (Nguồn: Phòng Kế tốn tài vụ - Cơng ty cổ phần may Trường Giang) Phụ lục 6: BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN PHÂN XƯỞNG NĂM 2014 (ĐVT: đồng) Mặt hàng Doanh thu dự kiến (1) (2) Chi phí tiền lương (52% Tiền lương NVPX (14,04% Các khoản trích theo Doanh thu dự kiến) Chi phí tiền lương) lương NVPX (3) = 52% * (2) (4) = 14,04% * (3) (5) = 24% * (4) Chi phí nhân viên phân xưởng (6) = (4) + (5) Áo Jacket 31.631.121.014 16.448.182.927 2.309.324.883 554.237.972 2.863.562.855 Quần Nikita 24.278.479.400 12.624.809.288 1.772.523.224 425.405.574 2.197.928.798 Quần yếm 8.382.148.247 4.358.717.088 611.963.879 146.871.331 758.835.210 Áo Dick’s 2.412.701.552 1.254.604.807 176.146.515 42.275.164 218.421.679 Áo lông vũ 5.639.084.640 2.932.324.013 411.698.291 98.807.590 510.505.881 Vest nam 4.375.700.000 2.275.364.000 319.461.106 76.670.665 396.131.771 496.663.398 258.264.967 36.260.401 8.702.496 44.962.897 77.215.898.251 40.152.267.091 5.637.378.300 1.352.970.792 6.990.349.092 Vest nữ TỔNG CỘNG (Nguồn: Phòng Kế tốn tài vụ - Cơng ty cổ phần may Trường Giang) Phụ lục 7: BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG NĂM 2014 (ĐVT: Đồng) Khoản mục chi phí Chi phí NVPX Áo Jacket Quần Nikita Quần yếm Áo Dick’s Áo lông vũ Vest nam Vest nữ Tổng cộng 2.863.562.855 2.197.928.798 758.835.210 218.421.679 510.505.881 396.131.771 44.962.897 6.990.349.092 784.567.576 602.195.153 207.907.957 59.843.829 139.869.939 108.533.376 12.319.070 1.915.236.900 Khấu hao TSCĐ 891.285.327 684.106.404 236.187.827 67.983.853 158.895.203 123.296.206 13.994.724 2.175.749.545 Tiền điện - nước 402.161.255 308.679.030 106.571.476 30.675.330 71.695.890 55.633.090 6.314.628 981.730.700 1.085.701.743 833.330.801 287.707.570 82.813.198 193.555.076 150.190.855 17.047.398 2.650.346.640 6.027.278.757 4.626.240.185 1.597.210.040 459.737.889 1.074.521.989 833.785.298 94.638.718 14.713.412.876 Nguyên vật liệu phụ -CCDC phục vụ cho phân xưởng Chi phí tiền khác TỔNG CỘNG (Nguồn: Phòng Kế tốn tài vụ - Cơng ty cổ phần may Trường Giang) Phụ lục 8: DỰ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QLDN TÍNH TRÊN ĐƠN VỊ SP TIÊU THỤ NĂM 2014 (ĐVT: đồng) Khoản mục chi phí Áo Jacket Quần Nikita Quần yếm Áo Dick’s Áo lông vũ Vest nam Vest nữ Tổng cộng I CHI PHÍ BÁN HÀNG Chi phí dịch vụ mua 180.151.445 138.275.313 47.739.570 13.741.267 32.116.764 24.921.301 2.828.690 439.774.350 Chi phí tiền khác 626.047.429 480.522.951 165.900.613 47.752.516 111.609.527 86.604.447 9.830.029 1.528.267.512 Tổng chi phí bán hàng 806.198.875 618.798.264 213.640.183 61.493.783 143.726.291 111.525.748 12.658.719 1.968.041.862 417.297 403.297 127.777 12.247 13.426 4.606 730 1.932 1.534 1.672 5.021 10.705 24.213 17.341 2.068.088.491 1.587.362.136 548.036.989 157.745.921 368.691.519 93.662.946 71.891.031 24.820.388 7.144.253 16.697.899 Chi phí tiền khác 1.439.075.467 1.104.562.942 381.350.503 109.767.201 Tổng chi phí QLDN 3.600.826.904 2.763.816.109 954.207.880 Sản lượng tiêu thụ 417.297 403.297 CPQLDN đơn vị 8.629 6.853 Sản lượng tiêu thụ CPBH đơn vị II CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chi phí nhân viên quản lý Chi phí Khấu hao TSCĐ 286.089.602 32.472.572 12.956.890 5.048.487.230 1.470.671 228.644.078 256.553.296 199.074.908 22.595.978 3.512.980.295 274.657.375 641.942.714 498.121.400 56.539.221 8.790.111.603 127.777 12.247 13.426 4.606 730 7.468 22.427 47.813 108.146 77.451 (Nguồn: Phòng Kế tốn tài vụ - Cơng ty cổ phần may Trường Giang) Phụ lục 9: HÀM XÁC ĐINH CHI PHÍ HỖN HỢP ĐIỆN – NƯỚC Model Summary Model R 1.000a R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 1.000 999 4.391133712334 264E6 a Predictors: (Constant), SLSX ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 1.653E17 1.653E17 Residual 7.713E13 1.928E13 Total 1.654E17 F Sig 8574.653 000a a Predictors: (Constant), SLSX b Dependent Variable: CHIPHIDIENNUOC Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) SLSX Std Error 3535369.526 8611363.626 997.819 10.776 a Dependent Variable: CHIPHIDIENNUOC Coefficients t Beta 1.000 Sig .411 702 92.599 000 Phụ lục 10: DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG THEO CÁCH ỨNG XỬ CHI PHÍ NĂM 2014 (ĐVT: đồng) Khoản mục chi phí Áo Jacket Quần Nikita Quần yếm Áo Dick’s Áo lông vũ Vest nam Vest nữ Tổng cộng Biến phí sản xuất chung 4.048.843.439 3.107.691.378 1.072.930.862 308.830.371 721.813.522 560.097.893 63.573.856 9.883.781.321 Định phí sản xuất chung 1.978.435.317 1.518.548.808 524.279.178 150.907.518 352.708.467 273.687.405 31.064.862 4.829.631.555 6.027.278.757 4.626.240.185 1.597.210.040 459.737.889 1.074.521.989 833.785.298 94.638.718 14.713.412.876 TỔNG CỘNG Phụ lục 11: DỰ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QLDN THEO CÁCH ỨNG XỬ CHI PHÍ NĂM 2014 (ĐVT: đồng) Khoản mục chi phí Áo Jacket Quần Nikita Quần yếm Áo Dick’s Áo lông vũ Vest nam Vest nữ Tổng cộng I CHI PHÍ BÁN HÀNG Tổng định phí bán hàng 806.198.875 618.798.264 213.640.183 61.493.783 143.726.291 111.525.748 12.658.719 1.968.041.862 Tổng biến phí bán hàng 0 0 0 0 417.297 403.297 127.777 12.247 13.426 4.606 730 Định phí bán hàng đơn vị 1.932 1.534 1.672 5.021 10.705 24.213 17.341 Biến phí bán hàng đơn vị 0 0 0 Tổng định phí QLDN 3.600.826.904 2.763.816.109 954.207.880 274.657.375 641.942.714 498.121.400 56.539.221 8.790.111.603 Tổng biến phí QLDN 0 0 0 0 417.297 403.297 127.777 12.247 13.426 4.606 730 Định phí QLDN đơn vị 8.629 6.852 7.468 22.427 47.813 108.146 77.451 Biến phí QLDN đơn vị 0 0 0 Sản lượng tiêu thụ II CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Sản lượng tiêu thụ ... TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 41 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 41 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần may Trường Giang. .. phần may Trường Giang 50 2.2.2 Minh họa số tình định dựa thơng tin kế tốn Công ty cổ phần may Trường Giang 55 2.2.3 Đánh giá công tác sử dụng thơng tin kế tốn phục vụ định Công ty cổ... TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG .87 3.2 HỒN THIỆN SỬ DỤNG THƠNG TIN KẾ TỐN PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐịNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 88 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán phục vụ ra quyết định tại công ty cổ phần may trường giang , Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán phục vụ ra quyết định tại công ty cổ phần may trường giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn