Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

106 23 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN TÔN NỮ NGUYÊN HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHĨM NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN TÔN NỮ NGUYÊN HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠNG BỐ THƠNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH VẬN TẢI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN TÔN NỮ NGUYÊN HỒNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.2 NGUỒN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TTCK 1.3 YÊU CẦU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 10 1.3.1 Yêu cầu công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết 10 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cơng bố thơng tin TTCK 12 1.4 VAI TRỊ CỦA CƠNG BỐ THƠNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 13 1.5 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 16 1.5.1 Đo lường không trọng số 17 1.5.2 Đo lường có trọng số 17 1.6 LÝ THUYẾT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 18 1.6.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 18 1.6.2 Lý thuyết tín hiệu (Signalling theory) 19 1.6.3 Lý thuyết chi phí trị (Political costs theory) 19 1.6.4 Lý thuyết chi phí sở hữu (Proprietary costs theory) 20 1.6.5 Lý thuyết chi phí vốn (Cost of capital theory) 20 1.6.6 Lý thuyết tính hợp pháp tổ chức(Legitimacy theory and Institutional theory) 21 1.6.7 Lý thuyết ngẫu nhiên (Contingency theory) 22 1.7 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 22 1.7.1 Kích thước hội đồng quản trị 22 1.7.2 Giám đốc điều hành độc lập với hội đồng quản trị 23 1.7.3 Quy mô doanh nghiệp 23 1.7.4 Khả sinh lời 24 1.7.5 Đòn bẩy tài 25 1.7.6 Khả toán 25 1.7.7 Loại hình kinh doanh 26 1.7.8 Công ty kiểm toán 26 1.7.9 Tài sản chấp 27 1.7.10 Hiệu sử dụng tài sản 27 1.7.11 Thời gian hoạt động 28 1.7.12 Tình trạng niêm yết 28 1.7.13 Tính quốc tế (Multinationality) 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 30 2.1.1 Thực trạng công bố thông tin doanh nghiệp Việt Nam niêm yết TTCK 30 2.1.2 Đặc điểm TTCK Việt Nam năm 2013 33 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI 36 2.2.1 Thực trạng chung hoạt động kinh doanh vận tải 36 2.2.2 Đặc điểm ngành vận tải năm 2013 38 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 42 2.3.1 Câu hỏi nghiên cứu 42 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 42 2.3.3 Phương pháp nghiên cứu 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THƠNG TIN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 51 3.1.1 Kết thống kê mô tả số công bố thông tin 51 3.1.2 Đánh giá mức độ công bố thông tin 55 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN 56 3.2.1 Đặc điểm công bố thông tin 56 3.2.2 Phân tích mối tương quan biến mơ hình 58 3.2.3 Kết hồi quy kiểm định mơ hình 61 3.2.4 Đánh giá kết nghiên cứu 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 69 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 69 4.1.1 Hoàn thiện BCTC 69 4.1.2 Hồn thiện việc cơng bố thơng tin 70 4.1.3 Khuyến khích công ty niêm yết gia tăng công bố thông tin tự nguyện 73 4.1.4 Xử phạt nghiêm khắc với vi phạm công bố thông tin BCTC công ty niêm yết 74 4.1.5 Hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý cơng bố thơng tin SGDCK 75 4.1.6 Xây dựng đội ngũ người hành nghề kế tốn có chun môn đạo đức nghề nghiệp 76 4.1.7 Xây dựng chế giám sát thông tin 77 4.2 KIẾN NGHỊ 78 4.2.1 Kết đạt 78 4.2.2 Những hạn chế tồn 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CTCK : Cơng ty chứng khốn CTCP : Cơng ty Cổ phần GDCK : Giao dịch chứng khoán KLGD : Khối lượng giao dịch TTCK : Thị trường chứng khoán TTLKCK : Trung tâm lưu ký chứng khoán UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán Nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Danh mục nhóm yếu tố thông tin công bố 46 3.1 Bảng thống kê mô tả biến số công bố thông tin 51 3.2 3.3 Bảng thống kê mô tả biến số công bố thông tin Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Bảng thống kê mơ tả biến số công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 52 52 Kết thống kê mô tả số công bố thông tin 3.4 doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hà 53 Nội Kết thống kê mơ tả số công bố thông tin DN 3.5 niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ 54 Chí Minh 3.6 Bảng thống kê mơ tả biến độc lập 56 3.7 Bảng phân tích tương quan biến mơ hình 58 3.8 Bảng phân tích tương quan biến mơ hình 59 3.9 Bảng phân tích tương quan biến mơ hình 60 3.10 Kết hồi quy mơ hình 61 3.11 Kết hồi quy mơ hình 62 3.12 Kết hồi quy mơ hình 63 3.13 Kết hồi quy mơ hình tối ưu 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài TTCK thị trường buôn bán lại tài sản đặc biệt, tài sản vốn doanh nghiệp Loại hàng hóa có đặc tính khác hàng hóa tiêu dùng có chứa “sợ hãi” Ta biết theo qui luật hàng hóa thơng dụng, giá giảm lượng mua tăng lên, để đạt tới mức giá cân Điều khác có sợ hãi, nghĩa hàng hóa tài sản vốn giảm, gây sợ hãi xu hướng giảm thường tiếp tục, tính khoản sụt giảm đáng kể Trên TTCK, phần lớn thị trường tài khác, niềm tin quan trọng Niềm tin không tự nhiên sinh ra, mà thiết chế công với người tham gia định Để tránh khỏi thiệt hại biến động gây cần xây dựng niềm tin qua hệ thống công bố thông tin Vấn đề công bố thông tin công ty TTCK xem yếu tố quan trọng hàng đầu hệ thống thông tin thị trường, bảo đảm cho thị trường hoạt động công bằng, công khai hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Trong thực tế nhiều công ty coi nhẹ việc cơng bố thơng tin Đó nhận định chuyên gia đề cập đến vấn đề công bố thông tin doanh nghiệp Việt Nam hội thảo “Những bước chuẩn bị IPO thành công cho doanh nghiệp” UBCKNN phối hợp truyền thông Mileage (Singapore) hãng tin Bloomberg tổ chức ngày 23/9/2010 Có cơng ty niêm yết, website lơ thơ thơng tin cũ, cập nhật website, chậm cơng bố thơng tin quan trọng cơng ty Ngồi tồn khoảng cách khơng nhỏ nội dung thông tin phải công bố theo quy định nội dung thông tincông ty niêm yết thực tế công bố Điều dẫn đến hệ không mong muốn cho mục tiêu minh bạch hóa thơng tin TTCK Việt Nam Vậy có nguyên nhân làm ảnh hưởng đến thực trạng Có nhiều tác giả nước nghiên cứu ảnh hưởng cácnhân tố đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết chưa có nghiên cứu công bố thông tin cho nhóm ngành vận tải [9] Lê Trường Vinh Hoàng Trọng (2008), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo cảm nhận nhà đầu tư, http://123doc.vn/document/309116-cacyeu-to-anh-huong-den-muc-do-minh-bach-thong-tin-cua-doanhnghiep-niem-yet-theo-cam-nhan-cua-nha-dau-tu.htm TIẾNG ANH [10] Adina P and Ion P, (2008) “Aspects Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure”, The Journal of the Faculty of Economics – Economic, University of Oradea, Vol 3, Iss 1; 14071411 [11] Ang, J.S., R.A Cole & J Wuh Lin (2000), "Agency Costs And Ownership Structure",Journal of Finance 55, 81- 106 [12] Bello A, (2009), “Financial Information Quality and Inflation Accounting Disclosure in Nigerian Cement Industry”, Working paper series, University Zaria, Nigeria November 13, 2009 [13] Beyer A and Guttman I., (2010), “Voluntary Disclosure, Disclosure Bias and Real Effects”, Stanford University Press, Feb 2010 [14]Bushee B J and Noe C F, (2000) Corporate Disclosure Practices, Institutional Investors, and Stock Return Volatility, Journal of Accounting Research, Vol 38 Supplement 2000, Printed in USA [15] Carpenter, V., and E Feroz (2001): "Institutional Theory and Accounting Rule Choice: An Analysis of Four US State Governments' Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles",Accounting, Organisations and Society, Vol 26, 565-596 [16] Chalmers, K., and J Goddfrey (2004): "Reputation Costs: TheImpetus for Voluntary Derivative Financial Instrument Reporting",Accounting, Organisations and Society, Vol 29, 2, 95-125 [17] Cooke, T.E., (1989), “An empirical study of financial disclosure by Swedish companies”, Journal of International Financial Management and Accounting, (2), 171-195 [18] Doupnik, T., and S Salter (1995): "External Environment, Culture and Accounting Practice: A Preliminary Test of a General Model of International Accounting Development",International Journal of Accounting, Vol 30, 3, 189-206 [19] Dumontier, P., and B Raffournier (1998): "Why Firms Comply Voluntarily with IAS: An Empirical Analysis with Swiss Data",Journal of International Financial Management and Accounting, 9, 3, 216-245 [20] Francis J R., Khurana I K and Pereira R., (2003), “Global Evidence on Incentives for Voluntary Accounting Disclosures and the Effect on Cost of Capital”,Version1.10, September 15, 2003 [21] Giner, B., (1997), “The influence of company charateristics and accounting regulation on information disclosured by Spainsh firms, European Accounting Review”, 6, 45-68 [22] Gray, S J., Meek, G and Roberts, C (1995): "International Capital Market Pressures and Voluntary Annual Report Disclosures by US and UK Multinationals", Journal of International Financial Management and Accounting, (1), 43-68 [23] Gray, S J (1988): "Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally",Abacus, Vol 24, 1, 1-15 [24] Inchausti, B G (1997): "The Influence of Company Characteristics and Accounting Regulation on Information Disclosed by Spanish Firms",European Accounting Review, Vol 6, 1, 45-68 [25] Jensen, M C., Meckling, W H., (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol.3, 305-361 [26] Kanodia C., (2006), “Accounting Disclosure and Real Effects”, Foundation and Trends in Accounting, Vol 1, No (2006), 176-258 [27] Lambert R., Leuz C and Verrecchia R, (2007), “Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital”, Journal of Accounting Research, Vol 45, No May 2007 [28] Laohapolwatana W T., Smith M and Howieson B, (2005), “The Impact of Voluntary Diclosures on Sell-Side Analyst Stock Recommendations: Australian Evidence”, Working Paper 0511, School of Accounting, Finance and Economics & FIMARC Working Paper Series, Edith Cowan University, November 2005 [29] Leftwich, R W., R L Watts, and J L Zimmerman (1981): "Voluntary Corporate Disclosure: The Case of Interim Reporting",Journal of Accounting Research, Vol 19, Issue Supplement, 50-77 [30] Oyeler, P., Laswad, F., Fisher, R (2003), “Determinants of Internet financial reporting by New Zealand companies”, Journal of International Management and Accounting, 14, 26-63 [31] Omneya H Abd-Elsalam and Pauline Weetman (2003), “ Introducing International Accounting Standards to an Emerging Capital Market: Relative Familiarity & Language Effect, with a case study of Egypt”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation [32] Oliver, C (1991): "Strategic Responses to Institutional Processes",Academy of Management Review, Vol 16, 1, 145-179 [33] Owusu-Ansah, S (1998), “The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe”, International Journal of Accounting, 33 (5), 605-631 [34] Oyeler, P., Laswad, F., Fisher, R (2003), “Determinants of Internet financial reporting by New Zealand companies”, Journal of International Management and Accounting, 14, 26-63 [35] Patrícia Teixeira Lopes (2007), “Accounting for Financial Instruments: An Analysis of the Determinants of Disclosure in the Portuguese Stock Exchange”, University of Porto Faculty of Economics [36] Raffournier, B (1995): "The Determinants of Voluntary Financial Disclosure by Swiss Listed Companies",European Accounting Review, Vol 4, 2, 261-280 [37] Rodriguez Perez, G (2004), Factores explicativos de la revealacion voluntaria de informacion sobre fuentes de ventaja competitiva empresarial, Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad 23(122), tr 705-739 [38] Ross, S A (1977): "The Determination of Financial Structure: The Incentive - Signalling Approach",Bell Journal of Economics, Vol 8, 1, 23-40 [39] Singhvi, S and H Desai (1971) “An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure”.Accounting Review (46 No.1): 129138 [40] Skinner, D (1994), “Why firms voluntarily disclose bad news”, Journal of Accounting Research, 32 (1), 38-60 [41] Stanga, K (1976) Disclosure in published annual reports Financial Management (5 No.4): 42-52 [42] Stephen Easton, (1990), “The Impact of the Disclosure of Extraordinary Accounting Items on Returns to Equity”, Accounting and Finance, Blackwell Publishers [43] Verrecchia, R.E., (1983), “Discretionary disclosure”, Journal of Accounting and Economics, 5, 179-194 [44] Wallace, J S O., Naser, K., Mora, A., (1994), “The relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristics in Spain”, Accounting and Business Research, 25 (97), 41-53 [45] Wallace, J S O., Naser, K., Mora, A., (1994), “The relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristics in Spain”, Accounting and Business Research, 25 (97), 41-53 [47] Watts, R., and Zimmerman, J., (1978), “Towards a positive theory of the determination of accounting standards”, The accounting review, 1, 112-134 [48] Watts, R., and J Zimmerman, J (1990): "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective",The Accounting Review, Janeiro, Vol 65, 1, 131-156 [49] Zhang, H & S Li, (2008), "The impact of capital on agency cost: Evidence from UK public companies, Proceedings of the 16th Annual Conference on Pacific Basin Finance",Economics, Accounting and Management, Australia, 2-4 July, 1-18 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NIÊM YẾT STT Mã CK Tên công ty PVT Tổng công ty Cổ phẩn Vận tải Dầu khí GMD Cơng ty Cổ phần Gemadept VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam TMS Cơng ty Cổ phần Transimex-Sài Gòn VIP Cơng ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam 10 TCL Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng 11 GSP Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế 12 DXP Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá 13 PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 14 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi 15 GTT Công ty Cổ phần Thuận Thảo 16 STG Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam 17 HMH Công ty Cổ phần Hải Minh 18 VST Công ty Cổ phần Vận tải thuê tàu biển Việt Nam 19 VNT Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương 20 VNL Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Thương Mại 21 HTV Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên 22 DVP Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ 23 VGP Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả 24 MHC Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội 25 TCO Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải 26 VNF Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương 27 PCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Cửu Long 28 VFR Công ty Cổ phần Vận tải Thuê tàu 29 MNC Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung 30 PJT Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolomex 31 VNA Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship 32 PGT Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex 33 HHG Cơng ty Cổ phần Hồng Hà 34 PJC Cơng ty Cổ phần Thương mại Vận tải Petrolimex Hà Nội 35 TJC Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Thương mại 36 MAC Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải 37 STT Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist 38 VCV Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex 39 ILC Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước 40 DL1 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cơng trình Cơng cộng Đức Long Gia Lai 41 HCT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng 42 TTZ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghệ Tiến Trung 43 PRC Công ty Cổ phần Portserco 44 SSG Công ty Cổ phần Vận tải Biển Hải Âu PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC YẾU TỐ THÔNG TIN CÔNG BỐ STT A I II III IV 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên mục THÔNG TIN BẮT BUỘC ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Lĩnh vực kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến báo cáo tài KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TIỀN TỆ TRONG KẾ TỐN Kỳ kế tốn năm Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN ÁP DỤNG Chế độ kế tốn áp dụng Tuyên bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế tốn Hình thức kế tốn áp dụng CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG Ngun tắc ghi nhận khoản tiền khoản tương đương tiền Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác đồng tiền sử dụng kế toán Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay Ngun tắc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí khác Tham chiếu TM- I - TM - I - TM - I - TM - I - TM - II - TM - II - TM - III - TM - III - TM - III - TM - IV - TM - IV - TM - IV - TM - IV - TM - IV - TM - IV - TM - IV - TM - IV - 18 19 20 21 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu TM - IV - TM - IV - TM - IV - 10 26 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái Các nguyên tắc phương pháp kế tốn khác BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN VÀ THUYẾT MINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tiền khoản tương đương tiền 27 Chi tiết tiền tương đương tiền 28 29 30 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chi tiết khoản đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn BCĐKT - 120 TM - V - 02 BCĐKT - 129 31 Các khoản phải thu ngắn hạn BCĐKT - 130 32 33 34 Chi tiết khoản phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi Hàng tồn kho TM - V - 03 BCĐKT - 139 BCĐKT - 140 35 Chi tiết hàng tồn kho 36 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Giá trị ghi sổ hàng tồn kho dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản nợ phải trả 22 23 24 25 V 37 38 39 40 41 Giá trị hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm Các trường hợp kiện dẫn đến phải trích thêm hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ TM - IV - 11 TM - IV - 12 TM - IV - 13 TM - IV - 14 TM - IV - 15 BCĐKT - 110 TM - V - 01 TM - V - 04 BCĐKT - 149 TM - V - 04 TM - V - 04 TM - V - 04 BCĐKT - 151 BCĐKT - 152 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Chi tiết thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác Các khoản phải thu dài hạn Chi tiết phải thu dài hạn nội Chi tiết phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi Tài sản cố định hữu hình Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 51 Giá trị lại cuối năm TSCĐ hữu hình dùng cho chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm khấu hao hết sử dụng, cuối năm chờ lý, cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn tương lai thay đổi khác TSCĐ hữu hình Tài sản cố định thuê tài Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài Tiền thuê phát sinh thêm ghi nhận chi phí năm, để xác định tiền thuê phát sinh thêm điều khoản gia hạn thuê quyền mua tài sản Tài sản cố định vơ hình Tăng giảm tài sản cố định vơ hình Chi phí xây dựng dở dang Chi tiết chi phí xây dựng dở dang theo cơng trình Bất động sản đầu tư Tăng giảm bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Chi tiết khoản đầu tư tài dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Chi tiết chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại BCĐKT - 154 TM - V - 05 BCĐKT - 158 BCĐKT - 210 TM - V - 06 TM - V - 07 BCĐKT - 219 BCĐKT - 221 TM - V - 08 TM - V - 08 TM - V - 08 BCĐKT- 224 TM - V - 09 TM - V - 09 BCĐKT - 227 TM - V - 10 BCĐKT - 230 TM - V - 11 BCĐKT - 240 TM - V - 12 BCĐKT - 250 TM - V - 13 BCĐKT - 259 BCĐKT - 261 TM - V - 14 BCĐKT - 262 68 69 70 71 72 73 74 75 Chi tiết tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Vay nợ ngắn hạn Chi tiết vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Chi tiết thuế khoản phải nộp Nhà nước 76 Các khoản chi phí phải trả 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 Chi tiết chi phí phải trả Chi tiết khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Nợ dài hạn Chi tiết phải trả dài hạn nội Chi tiết vay dài hạn Chi tiết nợ dài hạn Chi tiết khoản nợ thuê tài Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Chi tiết thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Các giao dịch vốn chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Chi tiết cổ tức Chi tiết cổ phiếu 95 Chi tiết quỹ doanh nghiệp TM - V – 22e 96 Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định chuẩn mực kế toán cụ thể TM - V - 22g 92 TM - V - 21a BCĐKT - 268 BCĐKT - 311 TM - V - 15 BCĐKT - 312 BCĐKT - 313 BCĐKT - 314 TM - V - 16 BCĐKT – 315 319 TM - V - 17 TM - V - 18 BCĐKT- 320 BCĐKT - 330 TM - V - 19 TM - V – 20a TM - V – 20b TM - V – 20c BCĐKT - 335 TM - V - 21b BCĐKT - 336 BCĐKT - 337 BCĐKT - 410 TM - V - 22a TM - V - 22b TM - V - 22c TM - V - 22d TM - V – 22đ 97 98 99 100 VI 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 Nguồn kinh phí quỹ khác Chi tiết nguồn kinh phí cấp năm Các tiêu bảng CĐKT Chi tiết tài sản thuê BCĐKT - 430 TM - V - 23 NBCĐKT TM - V - 24 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THUYẾT MINH BÁO CÁO KQHĐKD Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Chi tiết doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Chi tiết khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Chi tiết giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi tiết doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi tiết chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế TNDN hành Chi tiết chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại Chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 124 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 125 Lãi cổ phiếu 126 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố BCKQHĐKD-01 TM - VI - 25 BCKQHĐKD-02 TM - VI - 26 BCKQHĐKD-10 BCKQHĐKD-11 TM - VI - 28 BCKQHĐKD-20 BCKQHĐKD-21 TM - VI - 29 BCKQHĐKD-27 TM - VI - 30 BCKQHĐKD-24 BCKQHĐKD-25 BCKQHĐKD-30 BCKQHĐKD-31 BCKQHĐKD-32 BCKQHĐKD-40 BCKQHĐKD-50 BCKQHĐKD-51 TM - VI - 31 BCKQHĐKD-52 TM - VI - 32 BCKQHĐKD-60 BCKQHĐKD-70 TM - VI - 33 VII BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VÀ THUYẾT MINH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỂN TỆ 127 128 129 130 131 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 132 ngoại tệ 133 Tiền tương đương tiền cuối kỳ Chi tiết giao dịch không tiền ảnh hưởng 134 đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng VIII 135 136 137 138 139 140 B 141 142 143 144 BCLCTT BCLCTT BCLCTT BCLCTT BCLCTT BCLCTT BCLCTT TM - VII - 34 NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thông tin tài khác Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Thơng tin bên liên quan Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế tốn số 28 "Báo cáo phận" Thơng tin so sánh (những thay đổi thông tin báo cáo tài niên độ kế tốn trước) Thơng tin hoạt động liên tục THƠNG TIN TỰ NGUYỆN Trình bày loại tài sản tài nợ phải trả tài (Giá trị ghi sổ giá trị hợp lý) Thuyết minh tài sản đảm bảo Thuyết minh khoản vay khả toán vi phạm hợp đồng Thuyết minh nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - TM - VIII - TM – VIII – TT210-17 TT210-21 TT210-24 TT210-27 145 146 147 148 Thuyết minh giá trị hợp lý Thuyết minh rủi ro tín dụng Thuyết minh rủi ro khoản Thuyết minh rủi ro thị trường TSCĐ vơ hình khấu hao 20 năm, giá trị lại TSCĐ vơ hình dùng để chấp cho 149 khoản nợ phải trả, TSCĐ vơ hình tạm thời khơng sử dụng, TSCĐ vơ hình chờ lý thay đổi khác TSCĐ vơ hình Các tiêu thu nhập chi phí liên quan đến cho 150 thuê bất động sản 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Lý mức độ ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư Nghĩa vụ chủ yếu hợp đồng mua, xây dựng, cải tạo, nâng cấp bảo dưỡng, sửa chữa bất động sản đầu tư Giá trị hợp lý bất động sản đầu tư thời điểm kết thúc niên độ kế tốn, lập báo cáo tài Trình bày thơng tin th tài chính, cho th tài Thơng tin cơng ty con, cơng ty liên kết kèm theo thông tin phần sở hữu tỷ lệ (%) quyền biểu Các khoản nợ ngẫu nhiên từ việc góp vốn liên doanh Phần góp vốn vào liên doanh bên góp vốn liên doanh với khoản cam kết Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái ghi nhận lãi lỗ kỳ Thay đổi sách kế tốn TT201-28 TT201-31 TT201-32 TT201-33 VAS 04-70 VAS 5-31e VAS 5-31f VAS 5-31g VAS 5-31i VAS 6-38 41 VAS 07 VAS 08 – 35 VAS 08 – 36 VAS 10 – 34 VAS 29 – 34, 35 160 Thay đổi ước tính kế tốn VAS 29 - 36 161 Sai sót kỳ trước VAS 29 - 37 162 Các kiện ảnh hưởng đến xác định lãi VAS 30 - 69 ... VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.2 NGUỒN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TTCK 1.3 YÊU CẦU VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ... hoá vấn đề công bố thông tin nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin TTCK Việt Nam Đánh giá mức độ công bố thông tin BCTC doanh nghiệp ngành vận tải niêm yết TTCK xác định nhân tố ảnh... cứu: Đề tài nghiên cứu mức độ công bố thông tin BCTC nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin BCTC doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết TTCK Việt Nam -Phạm vi nghiên cứu: BCTC năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn