Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn

0 23 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG HUY MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ QUANG HUY MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Quang Huy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm tín dụng tiêu dùng 1.1.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng NHTM 10 1.1.4 Vai trò tín dụng tiêu dùng 16 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.2.1 Khái niệm mở rộng tín dụng tiêu dùng 18 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng tiêu dùng NHTM 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng tiêu dùng NHTM 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 33 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 33 2.1.1 Quá trình đời phát triển Vietcombank Quy Nhơn 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quy Nhơn 34 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quy Nhơn từ năm 2009-2011 36 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 42 2.2.1 Tình hình chung cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn 42 2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn 44 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 52 2.3.1 Lãi suất 52 2.3.2 Điều kiện cho vay, hạn mức kỳ hạn khoản vay 53 2.3.3 Quy trình cho vay tiêu dùng 56 2.3.4 Tính đa dạng chủng loại sản phẩm cho vay 57 2.3.5 Nguồn nhân lực 59 2.3.6 Kênh phân phối 59 2.3.7 Môi trường kinh tế, sách kinh tế vĩ mơ 60 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.4.1 Những kết đạt 62 62 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 69 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng cá nhân Vietcombank 69 3.1.2 Định hướng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn 70 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIETCOMBANK QUY NHƠN 73 3.2.1 Nhóm giải pháp cải tiến sách, quy trình phục vụ cho vay tiêu dùng 73 3.2.2 Nhóm giải pháp mở rộng kênh phân phối 76 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp quản trị khoản vay tiêu dùng 77 3.2.4 Các giải pháp tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm 78 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 83 3.3.1 Đối với Nhà nước, Chính phủ ngành liên quan 83 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.3 Đối với quyền địa phương 84 3.3.4 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân CBCNV Cán công nhân viên CBKH Cán khách hàng CVTD Cho vay tiêu dùng DNCV Dư nợ cho vay ĐVT Đơn vị tính GTCG Giấy tờ có giá NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch TDN Tổng dư nợ TCTD Tổ chức tín dụng TDTD Tín dụng tiêu dùng TMCP Thương mại cổ phần USD Đô la Mỹ VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Vietcombank Nam VCB.QN Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn VCB.QN từ năm 2009-2011 37 2.2 Tình hình cho vay VCB.QN từ năm 2009-2011 39 2.3 Kết kinh doanh VCB.QN từ năm 2009-2011 41 2.4 Tình hình cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009- bảng 2011 43 2.5 Dư nợ cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009-2011 45 2.6 Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng VCB.QN từ năm 2009-2011 2.7 Doanh thu cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 20092011 2.8 51 So sánh Lãi suất cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà số ngân hàng Quy Nhơn 2.11 50 Nợ xấu cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 20092011 2.10 48 Thị phần cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 20092011 2.9 46 52 So sánh Danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng Vietcombank số NHTM cổ phần địa bàn TP Quy Nhơn 58 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1a Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp 13 1.1b Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp 13 1.2 Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp 15 2.1 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quy Nhơn 35 2.2 Quy trình cho vay tiêu dùng VCB Quy Nhơn 57 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Số dư huy động vốn dư nợ tín dụng VCB.QN 38 2.2 Lợi nhuận trước thuế VCB.QN 40 2.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân VCB.QN 42 2.4 Tỷ trọng Thu nhập từ hoạt động CVTD VCB.QN 47 2.5 Thị phần CVTD năm 2011 NHTM Bình Định 49 2.6 Nợ xấu CVTD Vietcombank Quy Nhơn 51 2.7 Số lượng PGD số NHTM Quy Nhơn 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau q trình chuyển theo mơ hình kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng công nghiệp hóa đại hóa, với suất sản xuất cao tạo lượng hàng hóa phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân Thực sách mở cửa, mặt kinh tế Việt Nam đổi thay mạnh mẽ, chất lượng sống người dân ngày nâng cao, đầy đủ mặt vật chất lẫn tinh thần Ngoài nhu cầu thiết yếu ăn, mặc, nhu cầu khác sống đòi hỏi ngày cao nhà cửa khang trang, tiện nghi, phương tiện lại đại, du lịch, học tập nước ngồi, Đơi người dân cho phép chi tiêu vượt mức thu nhập có, từ nhu cầu vay vốn để tiêu dùng xuất ngày tăng Điều tạo thị trường cho vay tiêu dùng rộng lớn với tính cạnh tranh cao ngân hàng thương mại Việt Nam Nắm bắt nhu cầu người dân đồng thời để gia tăng sức cạnh tranh với ngân hàng bạn, thời gian qua Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam triển khai loại hình tín dụng tiêu dùng khách hàng cá nhân Riêng Chi nhánh Quy Nhơn năm gần không ngừng đẩy mạnh dư nợ tín dụng tiêu dùng, bước cải tiến quy trình, quy chế cho vay để phù hợp với nhu cầu người dân, bảo đảm an toàn tín dụng Tuy nhiên, kết thực việc mở rộng tín dụng tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn thời gian qua nhiều hạn chế, kết đạt chưa cao, chưa xây dựng phương án mở rộng tín dụng tiêu dùng cách đồng hiệu Trên thực tế nhiều vấn đề cần phải giải như: Làm để thu hút nhiều khách hàng vay, gia tăng dư nợ cho vay tiêu dùng? Làm để thị phần cho vay tiêu dùng ngày tăng? hay Cần phải làm để kiểm sốt rủi ro khoản vay tiêu dùng? Với lý thực tế trên, việc nghiên cứu để đưa giải pháp khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng tiêu dùng Chi nhánh cách phù hợp khoa học vô cấp thiết Đó lý tơi chọn đề tài "Mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn giai đoạn 2009 – 2011 - Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: giới hạn nghiên cứu cho vay tiêu dùng khơng bao gồm tồn hoạt động tín dụng tiêu dùng Về khơng gian: Chỉ nghiên cứu phạm vi hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn Về thời gian: nghiên cứu kết hoạt động giai đoạn 2009 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận nghiên cứu phép vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, luận văn vận dụng số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, phương pháp thống kê, nghiên cứu tham khảo tư liệu tác giả liên quan đến đề tài để phân tích suy luận đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn tìm giải pháp phù hợp Bố cục đề tài A- Phần mở đầu: Tính cấp thiết đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, bố cục đề tài tổng quan tài liệu nghiên cứu B- Phần nội dung: Gồm chương: Chương 1: Tín dụng tiêu dùng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn C- Phần kết luận: Một số vấn đề rút sau trình nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Mở rộng tín dụng tiêu dùng nội dung quan tâm Vietcombank Quy Nhơn nói riêng chi nhánh ngân hàng trước tập trung vào hoạt động kinh doanh bán bn nói chung Vì hoạt động kinh doanh bán buôn ngân hàng bị cạnh tranh gay gắt không ngân hàng nước mà ngân hàng nước ngồi Để tồn phát triển, ngân hàng buộc phải chuyển hướng sang phát triển song hành với hoạt động ngân hàng bán lẻ nhằm nâng cao lực cạnh tranh “Mở rộng tín dụng tiêu dùng” đề tài nhiều tác giả nghiên cứu đề tài có điểm riêng, khác biệt tùy thuộc vào quy mô, đặc thù ngân hàng Ngoài ra, định hướng cách tiếp cận tác giả thực đề tài tạo đặc trưng riêng cho đề tài nghiên cứu Một số vấn đề cụ thể đề tài mà tơi tham khảo q trình thực luận văn sau: - Đề tài “Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh" tác giả Nguyễn Thị Xuân Thảo, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2007 Luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng tín dụng tiêu dùng như: Khái niệm, chất, đặc điểm, vai trò tín dụng tín dụng tiêu dùng; cần thiết mở rộng tín dụng tiêu dùng Việt Nam Từ làm sở tiền đề cho việc phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM Trên sở hệ thống văn nội cho vay tiêu dùng BIDV số liệu thu thập được, tác giả cho có nhìn tương đối tổng quát tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM Những vấn đề luận văn làm rõ là: tình hình cho vay tiêu dùng, sản phẩm cho vay tiêu dùng, hệ thống xếp hạng khoản vay tiêu dùng quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM Từ kết đạt vướng mắc tín dụng tiêu dùng, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng tiêu dùng BIDV TP.Hồ Chí Minh - Đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank" tác giả Lê Minh Sơn, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2009 So với đề tài trên, tác giả vào trình bày đề cho vay tiêu dùng kinh tế thị trường mà không đề cập lý luận tín dụng Tác giả nêu hình thức cho vay tiêu dùng dựa cách phân loại khác Ngoài ra, kinh nghiệm phát triển bán lẻ số ngân hàng nước học cho NHTM Việt Nam tác giả nêu cụ thể luận văn Thực trạng cho vay tiêu dùng Vietcombank tác giả trình bày chưa thật đầy đủ, khơng có phân tích sâu sắc vấn đề cần nghiên cứu Chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê để nêu vấn đề thực tiễn Vietcombank như: quy trình cho vay tiêu dùng, sản phẩm cho vay tiêu dùng Tác giả luận văn vào đánh giá thực trạng nêu đồng thời số tồn hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Tuy vậy, sở nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn Vietcombank, tác giả Lê Minh Sơn đưa nhiều giải pháp đa dạng, phong phú, cụ thể để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank - Đề tài “Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi " tác giả Võ Thị Hồng Hiển, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, năm 2011 Luận văn trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại theo cách tiếp cận, xếp khác với hai đề tài Đặc biệt luận văn có nêu đánh giá phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ Trên sở sử dụng số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, phương pháp thống kê… tác giả phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi theo trình bày phần lý luận chung Từ thực trạng nghiên cứu, tác giả đưa kết đạt được, tồn nguyên nhân hạn chế Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ Vietcombank Quảng Ngãi Trong đó, tác giả có làm nghiên cứu đánh giá khách hàng dịch vụ tín dụng bán lẻ thơng qua q trình điều tra khảo sát Cuối tác giả đưa nhiều giải pháp theo nhóm, mang tính tồn diện để phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ Vietcombank Quảng Ngãi Qua nghiên cứu đề tài trên, tham khảo số nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng sau: - Củng cố hoàn thiện sở lý luận tín dụng tiêu dùng mở rộng tín dụng tiêu dùng - Trong phần thực trạng, luận văn phân tích tương đối kỹ quy trình cho vay tiêu dùng, hệ thống xếp hạng, quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng; tác giả có đánh giá tương đối xác với thực trạng cho vay tiêu dùng - Trong phần giải pháp, đề tài có nhiều giải pháp đa dạng, toàn diện để mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, đề tài số hạn chế mà cá nhân bổ sung, phát triển luận văn mình, hạn chế là: - Trong Cơ sở lý luận chung số đề tài không nêu cách phân loại cho vay tiêu dùng, tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng Một số đề tài có cách tiếp cận tín dụng ngân hàng mà khơng trực tiếp vào nội dung cần nghiên cứu mở rộng tín dụng tiêu dùng làm luận văn có phần rườm rà, thiếu tính tập trung - Từ thiếu sót phần sở lý luận chung, phần thực trạng, tác giả bỏ sót, khơng đánh giá tiêu chí định lượng mở rộng cho vay tiêu dùng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng thực tiễn 7 - Các tác giả đưa nhiều giải pháp khác nhau, toàn diện để mở rộng cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, giải pháp chưa cụ thể hóa qua phương pháp thực hiện, nhiều giải pháp mang tính hình thức, chung chung Qua tham khảo viết trang điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn, đặc biệt phân tích Tác động điều chỉnh cấu tín dụng hai tác giả TS Hạ Thị Thiều Dao Trần Văn Mẫn giúp nắm nội dung chung tác động thực tế việc điều chỉnh cấu tín dụng theo thị 01/CT-NHNN ngày 01 tháng năm 2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ảnh hưởng liên quan tới mở rộng tín dụng tiêu dùng mà quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên tác giả viết nhìn nhận: Bài viết số hạn chế định số liệu như: (i) chưa tính hết số liệu cơng ty chứng khốn TCTD phi ngân hàng; (ii) chưa tính đến dư nợ cho vay chứng khoán mà cá nhân vay cầm cố cổ phiếu OTC; (iii) chưa có đầy đủ số liệu cho vay tiêu dùng; (iv) số liệu cấu khoản vay theo ngành số liệu tính đến 31/12/2010 Tuy nhiên, với thị phần tín dụng áp đảo tổ chức đề cập bài, viết cho nhìn tổng quan tác động cơng cụ quản lý cấu tín dụng đến định chế tài Qua tham khảo số luận văn trước tài liệu có liên quan, thân học hỏi nhiều điều nội dung phương pháp nghiên cứu tác giả trước để từ làm sở phát triển luận văn Do giới hạn mặt thời gian trình độ hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý, hướng dẫn thêm q thầy để luận văn hoàn thiện 8 CHƯƠNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Tín dụng tiêu dùng tín dụng tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng cá nhân hộ gia đình với chi phí vật chất dịch vụ nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện lại, giáo dục, y tế du lịch [2] 1.1.2 Đặc điểm tín dụng tiêu dùng Thực chất tín dụng tiêu dùng loại hình tín dụng ngân hàng mang đặc điểm tín dụng nói chung Tuy nhiên tín dụng tiêu dùng nhằm vào đối tượng khách hàng cá nhân hộ gia đình ngồi đặc điểm chung tín dụng tiêu dùng có số đặc điểm sau: a Đặc điểm khách hàng mục đích vay Khách hàng chủ yếu lĩnh vực cá nhân hộ gia đình, mục đích khoản vay hướng tới nhu cầu chi tiêu cá nhân hay hộ gia đình khơng xuất phát từ mục đích kinh doanh khoản tín dụng khác Nhu cầu vay tiêu dùng bị chi phối mức thu nhập trình độ dân trí khách hàng Những người có thu nhập cao thường có xu hướng chi tiêu nhiều so với thu nhập hàng năm mình, với họ việc vay mượn công cụ để đạt mức sống mong muốn lựa chọn dùng tình trạng khẩn cấp b Nhu cầu vay nguồn trả nợ Khách hàng lĩnh vực vay tiêu dùng cá nhân hộ gia đình nhu cầu vay họ nhạy cảm có tính chu kỳ Khi kinh tế tăng trưởng mạnh người kỳ vọng thu nhập tăng tương lai, người dân có xu hướng chi tiêu nhiều vay tiêu dùng tăng lên Trong trường hợp kinh tế tăng trưởng chậm suy thối tình hình ngược lại cho vay tiêu dùng giảm Cũng thấy nguồn trả nợ từ khoản tín dụng thương mại khoản thu nhập tăng lên từ trình sản xuất kinh doanh, bán hàng doanh nghiệp khoản tín dụng tiêu dùng nguồn trả nợ lấy từ thu nhập người vay tương lai Vì cá nhân có mức thu nhập cao, việc làm ổn định, có trình độ học vấn cao ngân hàng lựa chọn cấp tín dụng c Quy mơ số lượng khoản vay Nếu khoản tín dụng khác ngân hàng đa phần có quy mơ lớn số lượng khách hàng vay nhỏ TDTD hồn tồn ngược lại, quy mơ khoản vay nhỏ khối lượng lớn Bởi lẽ khách hàng vay tiêu dùng nhằm mục đích chi tiêu, đa số khách hàng vay tiêu dùng có tích lũy trước, ngân hàng đóng vai trò người hỗ trợ việc mua sắm sản phẩm dễ dàng việc tích lũy chưa đủ Mặt khác, số lượng khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng lớn tổng quy mơ vay lại lớn d Các khoản cho vay tiêu dùng có chi phí rủi ro cao Cho vay tiêu dùng khoản mục cho vay có chi phí cao danh mục cho vay ngân hàng Xuất phát từ thực tế khoản vay tiêu dùng có quy mơ nhỏ, số lượng nhiều phí cho khoản vay lập hồ sơ, thẩm định, quản lý khoản vay, thu nợ, chi phí tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tương đối lớn Rủi ro cho vay tiêu dùng xuất phát từ nguyên nhân khách quan biến động q nhanh khó dự đốn kinh tế, môi 10 trường pháp lý chưa thuận lợi hay rủi ro từ việc làm, bệnh tật, tai nạn, tử vong… Ngoài vấn đề đạo đức người vay có tác động tới khả thu nợ từ khoản cho vay tiêu dùng ngân hàng Do quy mơ vay nhỏ số lượng vay lớn nên ngân hàng khó kiểm sốt tốt tình hình thu nhập khả tài khách hàng Các thông tin ngân hàng nhận hồn tồn từ phía khách hàng cung cấp tính xác thực phụ thuộc vào tính trung thực khách hàng Điều làm cho khoản cho vay tiêu dùng thường có mức độ rủi ro cao e Lãi suất cho vay tiêu dùng tương đối cao so với lãi suất cho vay thương mại Do chi phí rủi ro khoản vay tiêu dùng cao nên lãi suất cho vay tiêu dùng thường định giá cao hẳn so với lãi suất khoản cho vay thương mại Hơn nữa, quy mô hợp đồng vay thường nhỏ, chi phí tổ chức cho vay cao yếu tố làm lãi suất khoản cho vay tiêu dùng cao 1.1.3 Phân loại tín dụng tiêu dùng NHTM Phân loại cho vay việc xếp khoản cho vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Việc phân loại cho vay có sở khoa học tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Phân loại cho vay tiêu dùng dựa vào sau đây: a Căn vào mục đích vay Cho vay tiêu dùng chia làm hai loại: Cho vay tiêu dùng cư trú (Residential Mortage Loan): Cho vay tiêu dùng cư trú khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng cải tạo nhà khách hàng cá nhân hộ gia đình Cho vay tiêu dùng phi cư trú (Nonresidential Mortage Loan): Cho vay 11 tiêu dùng phi cư trú khoản cho vay tài trợ cho việc trang trải chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí du lịch b Căn phương thức hoàn trả Căn vào phương thức hồn trả chia thành loại: Cho vay tiêu dùng trả góp : hình thức vay mà người vay trả cho ngân hàng số tiền định kỳ hạn (hàng tháng, quý tháng) Số tiền toán định kỳ gồm nợ gốc (là khoản tiền định trả kỳ hạn, thường nhau) nợ lãi tính dư nợ thực tế Phương thức thường áp dụng cho khoản vay có giá trị lớn thu nhập định kỳ người vay không đủ khả toán hết lần số nợ vay Đây hình thức cho vay chủ yếu ngân hàng thương mại, loại hình vay giúp cho khách hàng vay không bị áp lực trả nợ vào cuối kỳ cao Trong phương thức cho vay này, ngân hàng thường thỏa thuận với khách hàng số điều khoản như: Loại tài sản tài trợ, số tiền trả trước, chi phí khoản vay lãi vay chi phí liên quan khác, điều khoản toán kỳ hạn trả nợ, số tiền trả kỳ thời hạn cho vay - Kỳ hạn trả nợ: thường tính theo tháng nguồn trả nợ người vay tiền lương nhận hàng tháng khách hàng - Số tiền trả kỳ: phải phù hợp với thu nhập hài hòa với nhu cầu chi tiêu khách hàng thời điểm trả Số tiền tính theo phương pháp lãi gộp lãi đơn Số tiền trả kỳ = Tiền gốc x Lãi suất x Thời hạn vay + Tiền gốc Số kỳ hạn phải toán Theo phương pháp lãi gộp, số tiền tính cách lấy gốc nhân với lãi suất thời hạn cho vay, sau cộng gộp vào gốc chia cho số kỳ hạn phải toán kỳ hạn nợ Theo phương pháp lãi đơn 12 số tiền trả kỳ vốn vay ban đầu chia cho số kỳ hạn toán, số lãi trả kỳ tính số tiền gốc mà khách hàng chưa trả ngân hàng Cho vay tiêu dùng phi trả góp: tiền vay khách hàng tốn cho ngân hàng lần đến hạn Thường khoản cho vay tiêu dùng phi trả góp cấp cho khoản vay giá trị nhỏ, thời hạn vay không dài (thường năm), đối tượng khách hàng thu nhập cao Cho vay tiêu dùng tuần hoàn: khoản vay mà ngân hàng cấp cho khách hàng hạn mức tín dụng trì khoảng thời gian định, khách hàng có quyền vay trả nhiều lần mà không vượt hạn mức tín dụng Loại vay thường áp dụng cho vay thấu chi, thẻ tín dụng Loại vay tuần hoàn dễ áp dụng, thuận tiện cho khách hàng việc chủ động sử dụng nguồn tiền linh hoạt c Căn vào hình thức cho vay [1] Căn vào hình thức tín dụng tiêu dùng chia làm loại: Cho vay tiêu dùng gián tiếp: hình thức cho vay ngân hàng mua khoản nợ phát sinh từ công ty bán lẻ bán chịu hàng hóa hay dịch vụ cho người tiêu dùng thu lại từ khách hàng Hình thức ngân hàng cho vay thơng qua doanh nghiệp bán hàng làm dịch vụ mà khơng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Hình thức tín dụng thực hai cách: Cách 1: Ngân hàng, người bán, người mua phải thỏa thuận với số tiền vay, mức vay thời hạn trả dần Sau ngân hàng cho người mua hàng vay phần tiền chưa trả đủ cho người bán để giao cho người bán giữ lại quyền sở hữu tài sản người mua trả góp đủ số tiền vay Q trình mô tả sau: 13 (1) Người mua Người bán (2) (5) (3) NHTM (4) Sơ đồ 1.1a: Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp Trong đó: (1) Người mua trả trước 20-30% giá trị tài sản (2) Người bán giao tài sản cho người mua đồng thời giữ lại quyền sở hữu tài sản (3) Người bán giao quyền sở hữu cho ngân hàng làm chấp phiếu bán hàng (4) Ngân hàng trả phần tiền thiếu cho người bán (5) Người mua trả góp cho ngân hàng theo mức kỳ hạn xác định trước Cách 2: Được thực tương tự theo cách thời hạn mức trả dần khác số điểm là: người bán giao tài sản giao quyền sở hữu, người bán người mua thực hành vi mua bán chịu tài sản nên xuất kỳ phiếu, ngân hàng chiết khấu kỳ phiếu cho người bán Quá trình thực sau: (1) Người mua Người bán (4) (2) (5) NHTM (3) Sơ đồ 1.1b: Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp 14 Trong đó: (1) Người mua mua chịu hàng hóa xuất kỳ phiếu cho người bán (2) Người mua ký quỹ 20-30% giá trị tài sản cam kết chấp tài sản (3) Ngân hàng chiết khấu kỳ phiếu từ người bán (4) Người bán giao tài sản quyền sở hữu cho người mua (5) Người mua tiến hành trả góp cho ngân hàng theo mức kỳ hạn xác định trước Cho vay tiêu dùng gián tiếp có số ưu điểm sau: - Cho phép ngân hàng dễ dàng tăng doanh số cho vay tiêu dùng - Ngân hàng tiết giảm chi phí cho vay, như: giảm chi phí tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tiết kiệm chi phí tìm kiếm khách hàng… - Là nguồn gốc việc mở rộng quan hệ với khách hàng phát triển sản phẩm khác ngân hàng - Trong trường hợp có quan hệ với cơng ty bán lẻ tốt, cho vay tiêu dùng gián tiếp an toàn cho vay tiêu dùng trực tiếp Bên cạnh số ưu điểm trên, cho vay tiêu dùng gián tiếp có số nhược điểm sau: - Ngân hàng khơng tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng (bên vay) mà thơng qua doanh nghiệp bán chịu hàng hóa, dịch vụ Ngân hàng khơng kiểm sốt trực tiếp khách hàng khoản vay có mức độ rủi ro cao so với khoản vay trực tiếp - Kỹ thuật nghiệp vụ cho vay tiêu dùng gián tiếp có tính phức tạp cao Do nhược điểm kể nên có nhiều ngân hàng thận trọng với cho vay tiêu dùng gián tiếp Các ngân hàng tham gia vào hoạt động có chế kiểm sốt tín dụng chặt chẽ Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Cho vay tiêu dùng trực tiếp khoản cho vay tiêu dùng đ ó ngân hàng trực tiếp tiếp xúc cho khách 15 hàng vay trực tiếp thu nợ từ người vay Cho vay tiêu dùng trực tiếp thực theo sơ đồ sau: Ngân hàng (3) (4) (5) (1) Doanh nghiệp bán lẻ Người tiêu dùng (2) Sơ đồ 1.2: Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp Trong đó: (1) Ngân hàng người tiêu dùng ký hợp đồng tín dụng (2) Người tiêu dùng trả trước phần số tiền mua hàng cho doanh nghiệp bán lẻ (3) Ngân hàng tốn số tiền thiếu cho doanh nghiệp bán lẻ (4) Doanh nghiệp bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng (5) Người tiêu dùng toán nợ vay cho ngân hàng Trong cho vay tiêu dùng trực tiếp ngân hàng tận dụng sở trường nhân viên tín dụng Những người thường đào tạo chuyên môn có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tín dụng định tín dụng trực tiếp ngân hàng thường có chất lượng cao so với trường hợp chúng định công ty bán lẻ nhân viên tín dụng cơng ty bán lẻ Ngồi ra, hoạt động nhân viên tín dụng ngân hàng có xu hướng trọng đến việc tạo khoản cho vay có chất lượng tốt nhân viên công ty bán lẻ thường trọng đến việc bán nhiều hàng Bên cạnh đó, điểm bán hàng, định tín dụng thường cấp cách khơng đáng Hơn nữa, số trường hợp, định nhanh, cơng ty bán lẻ từ chối cấp tín dụng khách hàng tốt Nếu người cấp tín dụng ngân 16 hàng, điều hạn chế Các phương thức cho vay tiêu dùng trực tiếp: Tín dụng trả theo định kỳ: phương thức khách hàng vay trả trực tiếp cho ngân hàng với mức trả thời hạn trả lần quy định cho vay Thấu chi: nghiệp vụ cho phép cá nhân rút tiền từ tài khoản vãng lai người vượt số dư có, tới hạn mức thỏa thuận Thẻ tín dụng: nghiệp vụ tín dụng ngân hàng phát hành thẻ cho người có tài khoản ngân hàng đủ điều kiện cấp thẻ ấn định mức giới hạn tín dụng tối đa mà người có thẻ phép sử dụng 1.1.4 Vai trò tín dụng tiêu dùng a Đối với ngân hàng Kinh tế Việt Nam ngày phát triển nên nhu cầu dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày lớn đa dạng Bên cạnh đó, điều kiện thị trường tín dụng doanh nghiệp có cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng hoạt động cho vay tiêu dùng giúp ngân hàng mở rộng quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trường, đa dạng hoá hoạt động tín dụng Đây phân đoạn thị trường mà NHTM hướng đến phát triển để mở rộng thị phần Việt Nam với 86 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người người dân ngày tăng nhanh (thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 1.375 USD, ước tính đến năm 2015 số 2.100 USD) Đây thị trường tiềm ngân hàng thương mại, đặc biệt khả mở rộng tín dụng tiêu dùng Một mục tiêu quan trọng ngân hàng tối đa hoá lợi nhuận phân tán rủi ro, nên cho vay tiêu dùng với đặc điểm có trị giá khoản vay nhỏ số lượng vay lớn tạo điều kiện nâng cao thu nhập phân tán rủi ro cho ngân hàng Điều tạo điều 17 kiện cho phát triển bền vững ngân hàng nói riêng thị trường tài nói chung Vì tín dụng tiêu dùng từ lâu coi phần quan trọng ngân hàng bán lẻ Khảo sát tập đoàn tư vấn BCG cho thấy mặc vay tiêu dùng chiếm 30%-35% tổng dư nợ tạo 60% lợi nhuận NHTM hàng đầu châu Á Vì cạnh tranh khốc liệt nên tín dụng doanh nghiệp có mức sinh lời ngày giảm, ngược lại tín dụng tiêu dùng lại có tốc độ tăng mạnh mẽ Ngoài ra, cho vay tiêu dùng công cụ marketing hiệu quả, người dân biết tới ngân hàng nhiều Từ ngân hàng huy động nhiều tiền gửi dân cư b Đối với khách hàng vay Nền kinh tế thị trường với quy mô sản xuất ngày phát triển, tạo nhiều hàng hóa đa dạng phong phú chủng loại, chất lượng đáp ứng nhu cầu chi tiêu xã hội Khi tín dụng tiêu dùng phát triển tạo điều kiện cho người dân chi tiêu vượt mức thu nhập nhằm nâng cao đời sống trình độ dân trí Nhu cầu chi tiêu đáp ứng, sống ổn định kích thích người dân lao động tích cực sáng tạo cơng việc, góp phần tăng suất lao động xã hội Ngoài mở rộng cho vay tiêu dùng qua ngân hàng làm giảm tượng cho vay nặng lãi, giúp người nghèo giảm bớt gánh nặng việc trả lãi tiền vay mượn Qua hoạt động cho vay tiêu dùng, khách hàng vay tiết kiệm để đầu tư, phát triển như: mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà ở, du học, mua xe, giải trí,… bước nâng cao đời sống c Đối với kinh tế Cuối cùng, kinh tế, cho vay tiêu dùng góp phần khơi thơng luồng chuyển dịch hàng hố Q trình sản xuất lưu thơng hàng hố 18 khơng có tiêu dùng tất yếu bị tắc nghẽn, hàng hố khơng tiêu thụ dẫn tới doanh nghiệp bị ứ đọng vốn đương nhiên trình sản xuất khơng thể tiếp tục Vai trò ngân hàng lúc trở nên quan trọng hết Ngân hàng cho người tiêu dùng vay vốn tạo khả toán cho họ trước họ tích lũy đủ số tiền cần thiết Khách hàng có tiền tìm đến doanh nghiệp mua hàng doanh nghiệp tiêu thụ hàng hố, sau có khả tốn nợ cho ngân hàng Khi tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp mở rộng sản xuất tìm tới ngân hàng để tiếp tục vay vốn Như vậy, ngân hàng cho vay tiêu dùng có lợi cho ba bên: người tiêu dùng, doanh nghiệp ngân hàng có lợi cho kinh tế Tóm lại, cho vay tiêu dùng dùng để tài trợ cho chi tiêu hàng hố dịch vụ nước có tác dụng tốt cho việc kích cầu, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Song, khoản cho vay tiêu dùng không sử dụng mục đích khơng kích cầu mà nhiều làm giảm khả tiết kiệm nước 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm mở rộng tín dụng tiêu dùng [4] Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu Bất doanh nghiệp muốn tồn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phải không ngừng mở rộng quy mô, mở rộng phạm vi ảnh hưởng song hành với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường Khi bàn mở rộng, người ta thường nghĩ đến việc làm để tăng quy mơ, khối lượng, số lượng, tức nói tới tăng trưởng theo chiều ngang Vì vậy, hiểu rằng: “Mở rộng cho vay tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng quy mơ cho vay tiêu dùng hay nói cách khác việc làm tăng tỷ trọng cho vay 19 tiêu dùng tổng tài sản Có bảng tổng kết tài sản ngân hàng thương mại” Ngoài ra, để mở rộng cho vay tiêu dùng có hiệu quả, ngân hàng thương mại cần xem xét mục tiêu hạn chế rủi ro sinh lời hai mục tiêu kiểm soát Việc mở rộng CVTD thể sau: - Đối với kinh tế - xã hội: CVTD phải đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế Đây phải kênh dẫn vốn gián tiếp đóng vai trò quan trọng việc chuyển dịch khối lượng lớn nguồn lực tài chính, trợ giúp ngân sách nhà nước thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước - Đối với khách hàng: CVTD phải thoả mãn tối đa nhu cầu hợp lý khách hàng Đồng thời cung cấp đa dạng loại hình cho vay tiêu dùng dịch vụ hỗ trợ kèm - Đối với NHTM: CVTD chiếm tỷ trọng tăng dần theo thời gian hoạt động tín dụng NHTM Như vậy, mở rộng CVTD phản ánh khả đáp ứng yêu cầu ngày tăng vốn kinh tế, theo cấu hợp lý, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế qua thời kỳ Điều cho ta thấy tăng trưởng phát triển hoạt động CVTD nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung kinh tế Tuy nhiên, để mở rộng CVTD cách hiệu đòi hỏi phải đánh giá đầy đủ, xác nó, đặt mối quan hệ tổng thể với tiêu khác hồn cảnh cụ thể Q trình phân tích đánh giá mở rộng CVTD theo phương thức đại, hỗ trợ khoa học kỹ thuật tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi để tìm hiểu xác hướng kinh doanh khả thi giải khó khăn, vướng mắc mở rộng CVTD thời kỳ, phù hợp với phát triển kinh tế 20 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng tiêu dùng NHTM a Tăng trưởng Dư nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ tiêu chí phản ánh số tiền mà Ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu lại được, bao gồm: - Dư nợ thời điểm: Được phản ảnh thời điểm (cuối tháng, cuối năm ) - Dư nợ bình quân: Phản ánh qui mô thời kỳ (năm) Khi đánh giá mở rộng tín dụng tiêu dùng NHTM, tiêu chí nói đến tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng, khối lượng tiền mà NHTM cho khách hàng sử dụng tính theo thời điểm Dư nợ ngân hàng xem xét theo thời gian có dư nợ ngắn hạn, trung hạn dài hạn Dư nợ cho vay tiêu dùng cao chứng tỏ ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng tiêu dùng lớn Thông qua tiêu dư nợ cho vay tiêu dùng, đánh giá dư nợ cho vay tiêu dùng ngân hàng chiếm tỷ trọng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng kinh tế thời kỳ, thời điểm - Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng: Tốc độ tăng dư nợ CVTD = Dư nợ CVTD kỳ sau – Dư nợ CVTD kỳ trước Dư nợ CVTD kỳ trước - Tốc độ phát triển dư nợ cho vay tiêu dùng: Tốc độ phát triển dư nợ cho vay tiêu dùng = Dư nợ CVTD kỳ sau Dư nợ CVTD kỳ trước Hai tiêu cho phép đánh giá tốc độ mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng sau thời kỳ Chỉ tiêu cao chứng tỏ dư nợ cho vay tiêu dùng tăng nhanh, nhiên dư nợ tăng nhanh gây áp lực huy động vốn đặt vấn đề chất lượng cho vay 21 b Tăng trưởng Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng - Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng: Dư nợ CVTD/KH = Dư nợ CVTD kỳ Số lượng khách hàng kỳ - Chỉ tiêu tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng: ng: Tốc độ tăng dư nợ CVTD/KH Dư nợ CVTD/KH kỳ sau – Dư nợ CVTD/KH kỳ trước = Dư nợ CVTD/KH kỳ trước c Tăng trưởng thu nhập cho vay tiêu dùng Thu nhập tiêu quan trọng mà ngân hàng hướng tới Thu nhập cho vay tính theo cơng thức sau: Thu nhập = Doanh thu cho vay tiêu dùng – Chi phí cho vay tiêu dùng Trong đó: - Doanh thu từ cho vay tiêu dùng bao gồm lãi cho vay khoản phí thu - Chi phí cho vay tiêu dùng gồm chi phí huy động vốn (chi phí trả lãi tiền gửi, tiền vay), chi phí marketing chi phí cho vay khác Thu nhập có từ cho vay tiêu dùng lớn phần thể hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng ngày mở rộng Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng xác định sau: - Chỉ tiêu phản ánh mức tăng trưởng thu nhập qua thời kỳ: Mức tăng thu nhập CVTD = Thu nhập CVTD kỳ sau – Thu nhập CVTD kỳ trước 22 - Chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng thu nhập qua thời kỳ: Thu nhập CVTD kỳ sau – Thu nhập CVTD kỳ trước Tốc độ tăng thu = ánh tốc độ tăng trưởng thu nhập qua thời kỳ: Chỉ tiêu phản nhập- CVTD Thu nhập CVTD kỳ trước d Sự đa dạng sản phẩm, chủng loại cho vay Tiêu chí phản ánh đa dạng loại hình cho vay tiêu dùng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm: cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay thấu chi, cho vay cầm cố giấy tờ có giá… Khi loại hình cho vay mở rộng thỏa mãn tốt nhu cầu, mong muốn khách hàng qua thể cho vay ngân hàng có tăng trưởng, cách thức mà ngân hàng cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng cho khách hàng đa dạng Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay bán buôn đa số doanh nghiệp, đối tượng dùng dịch vụ cho vay tiêu dùng (cho vay bán lẻ) chủ yếu cá nhân, hộ gia đình Trong dịch vụ cho vay bán bn đáp ứng nhu cầu khác khách hàng doanh nghiệp, tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực kinh doanh, mức độ ảnh hưởng, uy tín… khách hàng, sản phẩm dùng cho dịch vụ cho vay tiêu dùng đòi hỏi chuẩn hố cao (chuẩn hố đặc tính sản phẩm, quy trình bán hàng, kênh phân phối, sản phẩm bán kèm phương thức quản trị rủi ro) nhằm đáp ứng nhu cầu phân đoạn khách hàng Do đó, sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng không xây dựng sở tham khảo quy chuẩn ngân hàng nước mà phải phù hợp với điều kiện, văn hố tập quán người Việt Nam Vì vậy, ngân hàng cần có đầu tư mức nghiên cứu thị trường, nhu cầu tiêu dùng, tập quán nhóm đối tượng khách hàng cần hướng tới để phát triển kênh phân phối xây dựng chế quản trị rủi ro 23 e Thị phần Thị phần hiểu phần thị trường mà sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thâm nhập cách thành công mang lại phần lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng Một ngân hàng nắm giữ thị phần sản phẩm tức thu hút số lượng khách hàng lớn ưa thích sử dụng sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm loại Mở rộng CVTD đồng nghĩa với việc mở rộng thị phần cung cấp sản phẩm dịch vụ kèm thị trường tín dụng Thị phần cho vay tiêu dùng = Dư nợ cho vay tiêu dùng ngân hàng / Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tất ngân hàng địa bàn f Kiểm sốt rủi ro Hoạt động tín dụng ln gắn liền với rủi ro Do mở rộng cho vay tiêu dùng phải đảm bảo song hành với việc kiểm soát rủi ro cho vay tiêu dùng Hiện việc kiểm sốt rủi ro tín dụng nói chung CVTD nói riêng phần thể thơng qua tiêu tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tỷ lệ để đánh giá chất lượng tổ chức tín dụng Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng = (Nợ xấu cho vay tiêu dùng/ Dư nợ cho vay tiêu dùng) x 100% Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN Việt Nam “Nợ xấu” khoản nợ thuộc nhóm 3, Về bản, tổ chức tín dụng thực phân loại nợ theo năm (05) nhóm sau: - Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ tổ chức tín dụng đánh giá có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi hạn 24 - Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: Các khoản nợ TCTD đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả trả nợ - Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ TCTD đánh giá khơng có khả thu hồi nợ gốc lãi đến hạn có khả tổn thất phần nợ gốc lãi - Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ TCTD đánh giá khả tổn thất cao - Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: Các khoản nợ TCTD đánh giá khơng khả thu hồi, vốn Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thấp tốt Tuy nhiên, thực tế, rủi ro hoạt động kinh doanh không tránh khỏi nên ngân hàng thường kiểm soát rủi ro giới hạn an tồn chấp nhận được, với tỷ lệ nợ xấu định 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng tiêu dùng NHTM a Nhóm nhân tố bên ngân hàng Định hướng phát triển ngân hàng, điều kiện tiên để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Nếu kế hoạch phát triển ngân hàng không quan tâm đến hoạt động khách hàng có nhu cầu cho vay tiêu dùng không quan tâm Ngược lại, ngân hàng muốn phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng họ đưa chiến lược cụ thể để thu hút khách hàng có nhu cầu đến với Khi vay tiêu dùng có nhiều hội phát triển Năng lực tài ngân hàng, yếu tố nhà lãnh đạo ngân hàng xem xét đưa định có định hoạt động cho vay tiêu dùng Năng lực tài 25 ngân hàng xác định dựa số yếu tố số lượng vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận năm sau so với năm trước, tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ, số lượng tài sản khoản Nếu ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận lớn, nợ hạn thấp có số lượng tài sản khoản lớn, khả huy động vốn lớn thời gian ngắn coi có sức mạnh tài Khi ngân hàng có sức mạnh tài lớn ngân hàng đầu tư vào danh mục mà ngân hàng quan tâm hoạt động cho vay tiêu dùng có hội phát triển, ngược lại, ngân hàng khơng có số vốn cần thiết để tài trợ cho hoạt động ưu tiên hoạt động cho vay tiêu dùng có hội để mở rộng Chính sách tín dụng ngân hàng, hệ thống chủ trương, định hướng quy định chi phối hoạt động tín dụng hội đồng quản trị đưa nhằm sử dụng hiệu nguồn vốn để tài trợ cho doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân Thơng thường sách tín dụng có khoản mục sau: hạn mức tín dụng, loại hình cho vay mà ngân hàng thực hiện, quy định tài sản bảo đảm, kỳ hạn khoản tín dụng, hướng giải phần tín dụng vượt hạn mức cho vay, cách thức tốn nợ,… Chính sách tín dụng vạch cho Cán khách hàng hướng khung tham chiếu rõ ràng để xem xét nhu cầu vay vốn Vì vậy, yếu tố sách tín dụng tác động cách mạnh mẽ tới việc mở rộng tín dụng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng Nếu có hình thức cho vay tiêu dùng khơng nằm sách cho vay ngân hàng chắn khách hàng chẳng thể mong đợi vay khoản tiền từ ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu Chẳng hạn ngân hàng khơng thực cho vay theo hình thức thấu chi khách hàng dù có đủ điều kiện khơng cấp 26 tín dụng Mặt khác ngân hàng sẵn có hình thức cho vay tiêu dùng đa dạng với chất lượng tốt việc mở rộng dễ dàng thuận lợi so với ngân hàng có sản phẩm đơn giản Do tính chất cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt nên sách tín dụng đắn hợp lý yếu tố thu hút khách hàng hiệu Ngân hàng đa dạng hoá mức lãi suất phù hợp với loại khách hàng, kỳ hạn cho vay cách xử lý đắn khoản nợ khách hàng với sách sản phẩm hấp dẫn thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng Từ việc mở rộng cho vay tiêu dùng có khả thực thành cơng Quy trình tín dụng, Quy trình tín dụng bao gồm bước phải thực trình cho vay, thu nợ nhằm bảo đảm an tồn vốn tín dụng Nó chuẩn bị cho vay, phát tiền vay, kiểm tra trình cho vay thu hồi nợ Mở rộng hoạt động tín dụng tiêu dùng phải kèm với tiêu chí kiểm sốt rủi ro hoạt động cho vay Mở rộng cho vay tiêu dùng đảm bảo hay không tuỳ thuộc vào việc thực tốt quy định bước phối hợp nhịp nhàng bước quy trình tín dụng Trong quy trình tín dụng, bước chuẩn bị cho vay quan trọng (khách hàng lập hồ sơ vay vốn, ngân hàng thẩm định, phân tích để định có cho vay hay khơng), bước sở định hướng hoạt động tín dụng Điều tùy thuộc vào chất lượng công tác thẩm định đối tượng vay vốn quy định điều kiện thủ tục cho vay NHTM Kiểm tra trình sử dụng vốn vay giúp cho ngân hàng nắm diễn biến khoản tín dụng cung cấp cho khách hàng để có giải pháp cần thiết, sớm ngăn ngừa rủi ro xảy Việc lựa chọn áp dụng có hiệu hình thức kiểm tra thiết lập hệ thống 27 phòng ngừa hữu hiệu cho chất lượng hoạt động tín dụng, góp phần thúc đẩy mở rộng hoạt động tín dụng Thu hồi nợ cho vay khâu quan trọng định đến tồn ngân hàng Sự nhạy bén ngân hàng việc phát kịp thời giảm tối thiểu khoản nợ q hạn điều có tác dụng tích cực hoạt động tín dụng Số lượng, trình độ đạo đức nghề nghiệp Cán khách hàng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay tiêu dùng có thực hay không người trực tiếp thực hiện, cán nhân viên ngân hàng Bởi vậy, trước tiên muốn hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển cần phải quan tâm đến đời sống cán nhân viên Nếu đạo đức người vay xếp vào vị trí hàng đầu nhân tố khách quan đạo đức Cán khách hàng xếp vào vị trí hàng đầu nhân tố chủ quan tác động đến hoạt động cho vay tiêu dùng Bên cạnh đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi Cán khách hàng phải có trình độ chun mơn cao, trình độ hiểu biết rộng thẩm định xác khách hàng dự án vay vốn, từ đưa định đắn Một Cán khách hàng có trình độ nghiệp vụ cao, có khả giao tiếp, marketing tốt, trình độ ngoại ngữ, vi tính thành thạo, nhiệt tình cơng việc, có đạo đức nghề nghiệp tạo ấn tượng đẹp khách hàng ngân hàng, mắt khách hàng cán ngân hàng hình ảnh ngân hàng Nếu khách hàng giao tiếp với cán ngân hàng mà họ cảm thấy an tâm trình độ nghiệp vụ, hài lòng với phong cách giao tiếp cán ngân hàng, an toàn quan hệ với ngân hàng họ chắn tiếp tục giao dịch với ngân hàng Trình độ khoa học cơng nghệ khả quản lý ngân hàng 28 nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Nếu ngân hàng trang bị cơng nghệ đại họ tăng tiện ích cho khách hàng dịch vụ ngân hàng biết đến nhiều Ví dụ, ngân hàng có điều kiện đầu tư vào dịch vụ thẻ tốn, đặt máy rút tiền, giao dịch với khách hàng thơng qua internet… ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng thơng qua tài khoản mà khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cho vay thấu chi, thẻ tín dụng… Hơn nữa, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến ngân hàng quản lý danh sách khách hàng cách dễ dàng hơn, họ tiết kiệm nhân cơng chi phí quản lý góp phần giảm giá thành dịch vụ Thêm vào đó, có cơng nghệ đại hỗ trợ việc giải thủ tục ngân hàng nhanh chóng, xác, giảm bớt thủ tục rườm rà cho khách hàng b Nhóm nhân tố bên tác động đến ngân hàng Nhân tố thuộc khách hàng Khách hàng yếu tố ảnh hưởng quan trọng tổ chức kinh doanh ngân hàng Trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng có nhiều yếu tố thuộc khách hàng ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng thông qua nhân tố thu nhập khách hàng, trình độ văn hố, thói quen, đạo đức… khách hàng Thu nhập khách hàng vay tiêu dùng định đến nhu cầu vay tiêu dùng họ định mức vay tối đa mà ngân hàng cho khách hàng vay Ngân hàng cho vay tiêu dùng vào mức thu nhập tương lai khách hàng, nguồn tốn khoản nợ Do đó, thu nhập có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng, đến quy mô khoản vay đến việc phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng 29 Mục đích vay vốn khách hàng yếu tố quan trọng, phải phù hợp với sách cho vay ngân hàng Và cuối cùng, tài sản bảo đảm nguồn thu nợ cuối khách hàng không trả nợ Tuy nhiên, điều hiển nhiên ngân hàng tổ chức chuyên lý tài sản bảo đảm Do đó, thẩm định khả tư cách khách hàng việc quan trọng nhất, có tính chất định ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay Ngoài yếu tố trên, nhu cầu khách hàng coi nhân tố hàng đầu tác động đến hoạt động mở rộng CVTD ngân hàng Ngân hàng phải ln tìm hiểu nhu cầu tìm n h ững n hu cầu tiềm ẩn thị trường Từ có chiến lược kinh doanh đắn, đưa loại hình dịch vụ CVTD phù hợp Tình trạng kinh tế vĩ mơ [11] Sự ổn định kinh tế vĩ mô tạo hội mở rộng tín dụng tiêu dùng cách hiệu Kinh tế vĩ mô ổn định, đặc biệt ổn định tiền tệ với tiêu giá cả, lãi suất, tỷ giá, lạm phát làm yên tâm định chế tài cho vay vốn, đối tượng vay vốn có thêm việc làm, tăng thu nhập, giúp họ yên tâm ổn định thu nhập ổn định chi phí vay, chi phí mua sắm, sửa chữa nhà cửa, hàng hóa, dịch vụ khác Các nhân tố làm tăng khoản vay họ, đồng thời tạo điều kiện trì phát triển bền vững quan hệ hai chiều vay vốn trả nợ Ngược lại, kinh tế khủng hoảng điều kiện phát triển chậm chạp, hay kinh tế vĩ mô bất ổn định mặt tác động gây hạn chế cấp tín dụng tiêu dùng trung gian tài Các khoản cho vay chịu tác động biến động thị trường tài bất ổn dẫn tới đổ vỡ tín dụng Những thay đổi tích cực kinh tế vĩ mô diễn nhanh gây xáo trộn định Tỷ giá hối đối linh hoạt, khơng 30 phản ánh biến động kinh tế vĩ mô, làm méo mó tín hiệu giá bên ngồi ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập khách hàng tổ chức tín dụng Mặt khác, kinh tế vĩ mơ phát triển chập chạm hay bất ổn khiến thu nhập tương lai người tiêu dùng trở nên bấp bênh, chi phí biến động, khó kiểm sốt, người tiêu dùng phải giảm khoản vay họ Mơi trường pháp lý chế sách Nhà nước lĩnh vực cho vay tiêu dùng Trong kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước, pháp luật có vai trò quan trọng đảm bảo cho kinh tế vận hành cách trơi chảy Với vai trò đảm bảo cho việc chuyển từ kinh tế thị trường tự phát, tổ chức sang kinh tế thị trường văn minh; pháp luật hàng rào pháp lý tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể kinh tế Vì pháp luật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động mở rộng tín dụng tiêu dùng Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh sở để phát triển thị trường tín dụng an tồn, thúc đẩy tổ chức tài cung cấp dịch vụ tài chất lượng cao cho dân cư, đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng khách hàng Cho vay tiêu dùng hoạt động đem lại lợi nhuận cao rủi ro lớn, số lượng vay nhiều chất lượng thơng tin khách hàng chưa cao Chính vậy, u cầu mơi trường pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng cần thiết Các quy định, sách NHNN có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến cho vay tiêu dùng; khuyến khích hạn chế cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng Trong thời kỳ 31 định, dựa tình hình kinh tế xã hội, dự báo xu hướng phát triển kinh tế giai đoạn tiếp theo, NHNN có sách khác cho phù hợp với mục tiêu đề Mơi trường văn hóa- xã hội Những yếu tố thuộc văn hoá xã hội thói quen sử dụng sản phẩm ngân hàng, tỷ lệ tiết kiệm, trình độ dân trí, thị hiếu… ảnh hưởng lớn đến việc đưa định lựa chọn hình thức cho vay tiêu dùng Chẳng hạn Mỹ, xã hội cho xã hội tiêu dùng với tỷ lệ tiết kiệm tổng thu nhập khoảng 10% thói quen mua sắm thị trường lớn để mở rộng cho vay tiêu dùng Các quan niệm ngân hàng quen thuộc hay xa lạ, an tồn hay khơng an tồn, thói quen toán tiền mặt dân cư yếu tố có tác động lớn đến dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, có hoạt động cho vay tiêu dùng 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 1, luận văn trình bày tổng quan lý luận tín dụng tiêu dùng NHTM Trong đề cập khái niệm, phân loại đặc điểm tín dụng tiêu dùng khách hàng mục đích vay; nhu cầu vay nguồn trả nợ; quy mô số lượng khoản vay; lãi suất, chi phí rủi ro cho vay tiêu dùng tương đối cao so với cho vay thương mại Chương nêu vai trò tín dụng tiêu dùng ngân hàng, khách hàng vay kinh tế Ngoài chương nêu tồn nội dung sở lý luận mở rộng tín dụng tiêu dùng NHTM Trong quan trọng tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng tiêu dùng, nhân tố bên ngân hàng bên tác động đến ngân hàng việc mở rộng tín dụng tiêu dùng Những lý luận làm sở cho việc thực mục tiêu nghiên cứu đề tài chương 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.1.1 Quá trình đời phát triển Vietcombank Quy Nhơn Trên sở tách từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay NHNN Việt Nam), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thức thành lập vào ngày 01/04/1963 theo Quyết định số 115/CP Hội đồng Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 10 năm 1962 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn thành lập ngày 16/01/1985 theo định số 07/QĐ-NH Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay gọi Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam) Sự đời Vietcombank Quy Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động Vietcombank tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn có: · Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam · Tên riêng là: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn · Tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of VietNam, Quy Nhon branch · Tên viết tắt là: VCB Quy Nhơn Vietcombank Quy Nhơn đời tiền thân Phòng ngoại hối Ngân hàng 34 Nhà nước tỉnh Bình Định thành lập từ năm 1978 Ban đầu, nguồn cán bộ, nhân viên Chi nhánh điều động từ phòng ban Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Định sang, gồm có 19 người Sau này, Vietcombank Quy Nhơn Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thành lập 03 phòng nghiệp vụ Phòng Kế tốn – Thanh tốn, Phòng Kế hoạch – Tín dụng, Phòng Hành nhân 01 Tổ ngân quỹ Từ đến nay, với nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh, Vietcombank Quy Nhơn thành lập thêm nhiều phòng nghiệp vụ với số phòng nghiệp vụ có chi nhánh 08 04 phòng giao dịch Tổng số cán bộ, nhân viên 134 người, trình độ sau đại học chiếm 1,5%, đại học chiếm 85,5%, cao đẳng 8% trung cấp 5% 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quy Nhơn Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quy Nhơn sau : Ban giám đốc: 01 Giám đốc 02 Phó giám đốc Dưới Ban Giám đốc, trụ sở 152 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn có phòng nghiệp vụ: Phòng Khách hàng, Phòng Quản lý nợ, Phòng Kế tốn, Phòng Tổng hợp, Phòng Ngân quỹ, Phòng Thanh tốn quốc tế, Phòng Hành nhân sự, Phòng Kiểm tra giám sát tn thủ Ngồi ra, Vietcombank Quy Nhơn có 04 Phòng giao dịch trực thuộc đặt TP Quy Nhơn huyện Hồi Nhơn: Phòng giao dịch Số 1, Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học, Phòng giao dịch Tây Sơn, Phòng giao dịch Bồng Sơn 35 Phòng Khách hàng PHĨ GIÁM ĐỐC Phòng Thanh tốn quốc tế Các Phòng giao dịch Phòng Hành nhân Phòng Kiểm tra giám sát tuân thủ GIÁM ĐỐC Phòng Tổng hợp Phòng Kế tốn PHĨ GIÁM ĐỐC Phòng Ngân quỹ Phòng Quản lý nợ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Vietcombank Quy Nhơn 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quy Nhơn từ năm 2009-2011 Trong năm qua, Bình Định, ngồi khó khăn chung kinh tế giới nước, thị trường xuất doanh nghiệp tỉnh bị thu hẹp, số mặt hàng nông, lâm, thủy sản vốn mạnh xuất tỉnh lại bị phụ thuộc vào khách hàng trung gian; nhiều mặt hàng xuất chủ lực tỉnh đồ gỗ, dệt may, da giày, hải sản… phải chịu áp lực rào cản kỹ thuật thị trường EU, Mỹ… làm cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tỉnh gặp khó khăn Trong bối cảnh ấy, Vietcombank Quy Nhơn bám sát chủ trương Chính phủ, Ngân hàng Nhà nuớc đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam việc thực giải pháp, ổn định thị trường tiền tệ, kiểm sốt tăng trưởng tín dụng mức hợp lý, sức khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản phẩm ngân hàng bán lẻ, phấn đấu giữ vững thị phần mặt nghiệp vụ Nhờ kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quy Nhơn ba năm qua đạt kết đáng kể a Tình hình huy động vốn Vietcombank Quy Nhơn xác định tăng cường huy động vốn nhiệm vụ trọng tâm hàng năm Triển khai nhiệm vụ này, VCB.QN giao tiêu huy động vốn đến cán bộ, nhân viên chi nhánh, đồng thời chủ động thâm nhập thị trường, tiếp cận chăm sóc khách hàng chu đáo 37 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn VCB.QN từ năm 2009-2011 Đơn vị tính: Tỷ đồng 2009 Năm Số Chỉ tiêu tiền (%) 2010 Số tiền (%) 2011 Số tiền (%) 2010/2009 2011/2010 Số (+),(-) Số (+),(-) tiền (%) tiền (%) I Vốn huy động 806 33,02 1.039 28,04 1.249 27,52 233 28,91 210 20,21 Theo thành phần KT 806 33,02 1.039 28,04 1.249 27,52 233 28,91 210 20,21 - Huy động từ dân cư 491 60,91 687 66,12 924 73,98 196 39,92 237 34,50 - Huy động từ tổ chức 315 39,08 352 33,88 325 26,02 37 11,75 -27 -7,67 Theo thời hạn 806 33,02 1.039 28,04 1.249 27,52 233 28,91 210 20,21 - Không kỳ hạn 233 28,91 295 28,39 265 21,22 62 26,61 -30 -10,17 - Có kỳ hạn 573 71,09 744 71,61 984 78,78 171 29,84 240 32,26 Theo loại tiền 806 33,02 1.039 28,04 1.249 27,52 233 28,91 210 20,21 - VND 612 75,93 802 77,19 1.017 81,43 190 31,05 215 26,81 - Ngoại tệ (USD quy VND) 194 24,07 237 22,81 232 18,57 43 22,16 2,11 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN 38 Qua xem xét phân tích Bảng 2.1 cho thấy Vốn huy động VCB.QN tăng trưởng cao đặn qua năm: Năm 2009 tổng nguồn vốn huy động đạt 836 tỷ đồng đến năm 2010 tiêu đạt 1.039 tỷ đồng tăng 28,91% Tốc độ tăng trưởng vốn huy động năm 2011 so với năm 2010 20,21% Về cấu vốn huy động, huy động vốn từ dân cư chi nhánh không ngừng tăng số tuyệt đối lẫn tỷ trọng Từ chỗ chiếm tỷ trọng 60,91% năm 2009, đến năm 2011 tỷ trọng huy động vốn từ dân cư chiếm 73,98% tổng vốn huy động Lợi huy động vốn USD chi nhánh ngày giảm sút thể tỷ trọng huy động vốn USD giảm qua ba năm Tỷ trọng huy động vốn USD năm 2011 chi nhánh 18,57% tổng vốn huy động so với 24,07% vào năm 2009 b Tình hình cho vay Đầu tư tín dụng VCB.QN năm qua ln đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ nhiều ngành kinh tế tỉnh, góp phần tích cực việc chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh, đồng thời thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố Các ngành kinh tế chủ yếu VCB.QN tài trợ vốn như: chế biến lâm sản xuất khẩu, khai thác chế biến đá, khai thác titan, thu mua kinh doanh nông sản, chế biến hải sản xuất 3.500 2.956 3.000 Tỷ đồng 2.500 2.000 2.376 2.008 1.500 1.000 1.039 1.249 Dư nợ tín dụng BQ Vốn huy động BQ 806 500 2009 2010 2011 Năm Biểu đồ 2.1: Số dư huy động vốn dư nợ tín dụng VCB.QN 39 Bảng 2.2: Tình hình cho vay VCB.QN từ năm 2009-2011 Đơn vị tính: Tỷ đồng 2009 Năm Số 2010 (%) Số 2011 (%) Số 2010/2009 (%) 2011/2010 Số (+),(-) Số (+),(-) tiền (%) tiền (%) Chỉ tiêu tiền Dư nợ vay bình quân 2.008 100 2.376 100 2.956 100 368 18,33 480 20,20 - Ngắn hạn 1.513 75,35 1.825 76,81 2.499 84,54 312 20,62 674 36,93 495 24,65 551 23,19 457 15,46 56 11,31 -94 -17,06 35 100 10 100 100 -25 -71,42 -3 -30,00 33,02 94,34 3,67 36,7 2,38 34 -29,35 -88,88 -1,29 -35,14 1,98 5,66 6,33 63,3 4,62 66 +4,35 +219,70 -1,71 -27,01 - Trung dài hạn Nợ xấu bình quân - Ngắn hạn - Trung dài hạn tiền tiền Tỷ lệ Nợ xấu BQ (%) 1,74 0,42 0,24 -1,32 - 0,18 - Ngắn hạn 1,64 0,15 0,08 -1,49 -0,07 - Trung dài hạn 0,10 0,27 0,16 0,17 -0,11 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN 40 Tổng dư nợ vay bình quân chi nhánh tăng nhanh số tuyệt đối lẫn tương đối Năm 2009 dư nợ vay bình quân đạt 2.008 tỷ đồng, năm 2010: 2.376 tỷ đồng, năm 2011 số lên đến 2.956 tỷ đồng Tốc độ tăng dư nợ vay bình quân năm 2010 so với 2009 18,33%, năm 2011 so với 2010 20,20% Tín dụng chi nhánh chủ yếu đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn tổ chức kinh tế, cá nhân nên tỷ trọng dư nợ vay trung dài hạn bình quân giảm qua năm, mức giảm năm sau cao năm trước: năm 2009: chiếm tỷ trọng 24,65%, năm 2010: 23,19%, năm 2011: 15,46% Trong ba năm qua Vietcombank Quy Nhơn khơng có cho vay dự án đầu tư lớn Tỷ lệ Nợ xấu bình quân giảm dần qua năm, năm 2010 so với 2009 giảm 1,32%, năm 2011 so với 2010 giảm 0,18% c Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2009-2011 Trong ba năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh VCB.QN ngày đạt kết cao, thể lợi nhuận trước thuế tăng đáng kể, mức tăng năm sau cao năm trước Năm 2011 lợi nhuận trước thuế đạt 125 tỷ đồng tăng 123,21% so với năm 2010 140 125 120 Tỷ đồng 100 80 60 56 40 20 Lợi nhuận trước thuế 31 2009 2010 2011 Năm Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước thuế VCB.QN 41 Bảng 2.3: Kết kinh doanh VCB.QN từ năm 2009-2011 Đơn vị tính: Tỷ đồng 2009 Năm Số Chỉ tiêu tiền 2010 (%) Số tiền 2011 (%) Số tiền (%) 2010/2009 2011/2010 Số (+),(-) Số (+),(-) tiền (%) tiền (%) Tổng thu nhập 243 100 380 100 668 100 137 56,38 288 75,79 - Thu từ hoạt động tín dụng 196 80.66 267 70,26 389 58,23 71 36,22 122 45,69 - Thu từ dịch vụ thu khác 47 19,34 113 29,74 279 41,77 66 140,43 212 100 324 100 543 100 112 52,83 219 67,59 44 20,75 64 19,75 82 15,10 20 45,45 18 28,13 138 65,09 205 63,27 387 71,27 67 48,55 182 88,78 - Chi phí khác 30 14,16 55 16,98 74 13,63 25 83,33 19 34,55 Lợi nhuận trước thuế 31 100 56 100 125 100 25 80,65 69 123,21 Tổng chi phí - Chi phí huy động vốn - Chi trả lãi tiền vay Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN 166 146,90 42 Thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập chi nhánh giảm dần qua năm: năm 2009 chiếm 80,66%, năm 2010 70,26%, năm 2011 58,23% Điều nói lên tính chất hoạt động kinh doanh VCB.QN phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, dịch vụ ngân hàng bước mở rộng với mức đóng góp ngày tăng tổng thu nhập Đây xu hướng tích cực mang tầm vóc ngân hàng đại 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.2.1 Tình hình chung cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn Thời gian qua, hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn triển khai rộng rãi nhiều đối tượng khách hàng khác đạt thành công bước đầu tạo tiền đề để phát triển tương lai Hiện sản phẩm cho vay tiêu dùng VCB.QN gồm có loại: (1) Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà (2) Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (3) Cho vay mua ôtô (4) Cho vay mua nhà Dự án (5) Cho vay phát hành thẻ tín dụng (6) Cho vay cán quản lý điều hành (7) Cho vay cán công nhân viên (8) Cho vay thấu chi (9) Thấu chi cho khách hàng VIP Ngoài chi nhánh cho vay số nhu cầu tiêu dùng khác 3.500 3.000 Tỷ đồng 2.500 2.000 4,73% 5,22% 5,00% 2.376 4,00% 2.008 1.500 1.000 500 6,00% 2.956 95 124 3,00% Tổng dư nợ tín dụng BQ 2,44% 2,00% Dư nợ CVTD bình quân 72 Tỷ trọng dư nợ CVTD 1,00% 0,00% 2009 2010 2011 Năm Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân VCB.QN 43 Bảng 2.4: Tình hình cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009-2011 Đơn vị tính: Tỷ đồng 2009 Năm Số 2010 (%) Số 2011 (%) Số 2010/2009 (%) Số tiền 2011/2010 (+),(-) Số (+),(-) (%) tiền (%) Chỉ tiêu tiền Dư nợ vay BQ 2.008 100 2.376 100 2.956 100 368 18,33 580 95 4,73 124 5,22 72 2,44 29 30,53 -52 -41,94 1.913 95,27 2.252 94,78 2.884 97,56 339 17,72 632 35 100 10 100 100 1,235 3,53 0,397 3,97 0,353 5,04 -0,838 -67,85 -0,044 -11,08 33,765 96,47 9,603 96,03 6,647 94,96 -24,162 -71,65 -2,956 -30,78 - Cho vay tiêu dùng - Cho vay khác Nợ xấu bình quân - Cho vay tiêu dùng - Cho vay khác tiền tiền -25 -71,43 24,41 28,06 -3 -30,00 Tỷ lệ Nợ xấu BQ (%) 1,74 0,42 0,29 -1,32 -0,13 - Cho vay tiêu dùng 0,06 0,02 0,01 -0,04 -0,01 - Cho vay khác 1,68 0,40 0,28 -1,28 -0,12 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN 44 Dư nợ cho vay tiêu dùng bình qn tăng, giảm qua năm khơng Năm 2009 dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng đạt 95 tỷ đồng, năm 2010 dư nợ tiêu dùng đạt 124 tỷ đồng tăng 30,53% so với năm 2009; năm 2011 dư nợ tiêu dùng đạt 72 tỷ đồng giảm 41,94% so với kỳ năm trước Có kết tăng trưởng năm 2010 ngân hàng triển khai rộng rãi hoạt động cho vay tiêu dùng nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, triển khai sản phẩm gia tăng tiện ích sản phẩm có Tuy nhiên năm 2011 dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng lại giảm 52% so với kỳ năm trước tổng dư nợ cho vay bình quân lại tăng dẫn đến CVTD đóng góp 2,44% tỷ trọng tổng dư nợ vay Chất lượng tín dụng chi nhánh tốt, thể nợ xấu chiếm 0,29% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng 0,01% vào năm 2011 2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn a Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn Với thời gian hoạt động lâu năm địa bàn, Vietcombank Quy Nhơn chi nhánh ngân hàng triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng sau có chủ trương từ Chính phủ, NHNN Vietcombank Đến chi nhánh tích luỹ số kinh nghiệm lĩnh vực cho vay tiêu dùng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủ tục, cải tiến quy trình cho vay để phù hợp với nhiều đối tượng vay vốn, nhằm phục vụ nhu cầu ngày đa dạng khách hàng 45 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009-2011 Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm 2009 2010 2011 Tổng dư nợ tín dụng bình qn Tỷ đồng 2.008 2.376 2.956 Dư nợ vay tiêu dùng bình quân Tỷ đồng 95 124 72 Tốc độ phát triển dư nợ vay TD % - 130,52 58,06 Tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD % - 30,52 -41,94 Tỷ trọng dư nợ CVTD/TDN % 4,73 5,22 2,44 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN Năm 2010 Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh đạt 124 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng dư nợ 30,52% so với năm 2009 Tỷ trọng dư nợ CVTD/TDN cải thiện từ 4,73% năm 2009 lên 5,22% năm 2010 Tuy nhiên sang năm 2011 số giảm, tốc độ tăng trưởng giảm 41,94% tỷ trọng giảm 2,44% tổng dư nợ vay Nguyên nhân việc thu hẹp quy mô cho vay tiêu dùng tác động sách kinh tế vĩ mô, điều phân tích kỹ phần sau luận văn b Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Để đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng, nhóm tiêu đánh giá khách hàng, ngồi tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng, tiêu khơng phần quan trọng Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Tốc độ tăng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng Chỉ tiêu tăng qua năm chứng tỏ ngân hàng ngày mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 46 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân khách hàng VCB.QN từ năm 2009-2011 Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm 2009 2010 2011 Dư nợ vay tiêu dùng bình quân Tỷ đồng 95 124 72 Số lượng khách hàng bình quân Người 899 930 632 Triệu đồng 106 133 114 Dư nợ cho vay/khách hàng Tốc độ phát triển DNCV/KH % - 125,47 85,71 Tốc độ tăng trưởng DNCV/KH % - 25,47 -14,29 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN Dư nợ cho vay bình quân khách hàng chi nhánh VCB.QN qua năm sau: năm 2010 dư nợ bình quân khách hàng đạt 133 triệu đồng, tăng 27 triệu đồng tương ứng tốc độ tăng trưởng 25,47% so với năm 2009; năm 2011 so với năm 2009 dư nợ cho vay bình quân khách hàng tăng lượng tuyệt đối triệu đồng (114-106) Dư nợ vay bình quân khách hàng chi nhánh tăng qua năm chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh ngày mở rộng Tuy vậy, bị ảnh hưởng nhân tố bên ngân hàng nên tốc độ tăng trưởng không qua năm c Doanh thu tăng trưởng doanh thu hoạt động cho vay tiêu dùng Mục tiêu cuối Ngân hàng thương mại lợi nhuận mang lại hoạt động kinh doanh, cho vay tiêu dùng mở rộng thực có ý nghĩa góp phần nâng cao khả sinh lời cho ngân hàng Tuy nhiên, Vietcombank Quy Nhơn, với điều kiện cơng nghệ có chi nhánh chưa thể tách số liệu, theo dõi riêng lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng nên luận văn phân tích tăng trưởng doanh thu hoạt động 47 cho vay tiêu dùng thay cho phân tích tăng trưởng lợi nhuận Cùng với phát triển quy mô hoạt động cho vay tiêu dùng VCB.QN thời gian qua, doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng ngày lớn 2009 2010 5,01% 94,99% 2011 2,60% 5,82% 94,18% 97,40% Thu nhập từ cho vay tiêu dùng Thu nhập từ hoạt động tín dụng khác Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng Thu nhập từ hoạt động CVTD VCB.QN 48 Bảng 2.7: Doanh thu cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009-2011 Chỉ tiêu ĐVT Thu từ hoạt động CVTD Thu từ hoạt động tín dụng Tỷ trọng Triệu đồng Triệu đồng % So sánh So sánh 2011/2010 Năm Năm Năm 2010/2009 2009 2010 2011 Số Tỷ lệ tiền (%) 5.720 58,25 9.820 15.540 10.114 196.000 267.000 389.000 71.000 5,01 5,82 2,60 Số tiền Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN - (%) -5.426 -34,92 36,22 122.000 - Tỷ lệ - 45,69 - 49 Qua xem xét Bảng 2.7 ta thấy doanh thu từ hoạt động tín dụng chi nhánh liên tục tăng năm qua, riêng thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng có tăng, có giảm chịu ảnh hưởng sách quản lý kinh tế vĩ mô Năm 2010, thu từ hoạt động cho vay tăng 36,22% thu từ cho vay tiêu dùng tăng lên 58,25% so với năm 2009 Tuy vậy, nguyên nhân khách quan năm 2011 thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng 2,6% thu từ hoạt động tín dụng chi nhánh d Mở rộng thị phần Thị trường hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn tỉnh Bình Định Với dân số trung bình tỉnh năm 2011 1.492.105 người, thu nhập bình qn tính theo đầu người 1.425 USD có tới 25 tổ chức tín dụng mở chi nhánh Bình Định, tập trung tồn TP Quy Nhơn Điều cho thấy Vietcombank Quy Nhơn hoạt động mơi trường có mức độ cạnh tranh cao Thị phần cho vay tiêu dùng bị chia sẻ nhiều đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng nhiều đến việc mở rộng thị phần cho vay tiêu dùng chi nhánh Vietcombank Quy Nhơn 10% Ngân hàng khác 49% Vietinbank Bình Định 6% BIDV Bình Định 18% ACB Bình Định 1% Sacombank Bình Định 3% Agribank Bình Định 13% Biểu đồ 2.5: Thị phần CVTD năm 2011 NHTM Bình Định Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định 50 Bảng 2.8: Thị phần cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009-2011 Chỉ tiêu ĐVT Tổng dư nợ CVTD bình quân Tỷ ngân hàng địa bàn Bình Định Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân VCB.QN Thị phần CVTD VCB.QN đồng Tỷ đồng % Năm Năm Năm 2009 2010 2011 973 1.192 690 95 124 72 9,76 10,40 10,43 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN So với nghiệp vụ ngân hàng khác, cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn chiếm thị phần không cao địa bàn, trung bình khoảng 10% (trong năm 2011 thị phần tốn quốc tế Vietcombank Quy Nhơn chiếm xấp xỉ 30% thị phần địa bàn) Tuy nhiên, qua 03 năm thị phần cho vay tiêu dùng chi nhánh bước mở rộng Đặc biệt năm 2011, dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân chi nhánh giảm 41,94% so với năm trước thị phần giữ tương đương so với năm trước (10,43% năm 2011 so với 10,40% năm 2010) Đây cố gắng đáng khích lệ chi nhánh việc giữ vững mở rộng thị phần cho vay tiêu dùng e Nợ xấu Hiện sản phẩm cho vay tiêu dùng áp dụng Vietcombank Quy Nhơn sản phẩm có tính chất truyền thống phù hợp với thơng lệ quốc tế Để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an tồn tín dụng, hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh ln tn thủ ngun tắc tín dụng bản, không nới lỏng hay bỏ qua điều kiện bắt buộc cho vay Mặt khác, đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng chủ yếu mà Vietcombank Quy Nhơn hướng tới người có thu nhập cao, ổn định, có lực tài rõ 51 ràng vững Đây yếu tố góp phần làm cho nợ xấu cho vay tiêu dùng chi nhánh mức thấp Bảng 2.9: Nợ xấu cho vay tiêu dùng VCB.QN từ năm 2009-2011 Chỉ tiêu ĐVT Năm Năm Năm 2009 2010 2011 Tổng dư nợ tín dụng bình qn Tỷ đồng 2.008 2.376 2.956 Dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân Tỷ đồng 95 124 72 Nợ xấu CVTD bình quân Tỷ đồng 1,235 0,397 0,353 Tỷ lệ nợ xấu CVTD/Tổng dư nợ vay % 0,06 0,02 0,01 Tỷ lệ nợ xấu CVTD/Dư nợ CVTD % 1,30 0,32 0,49 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VCB.QN Năm 2011, với cấu dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân chiếm tỷ trọng 2,44% (72/2.956) so với tổng dư nợ tín dụng bình quân tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng so với dư nợ cho vay tiêu dùng khoảng 0,49% thấp, so với tổng dư nợ tín dụng 0,01% thực khơng đáng kể tổng thể quy mơ hoạt động tín dụng Vietcombank Quy Nhơn 40.000 35.000 35.000 Triệu đồng 30.000 25.000 20.000 Tổng nợ xấu bình quân 15.000 10.000 10.000 5.000 Nợ xấu CVTD bình quân 7.000 1.235 397 353 2009 2010 2011 Năm Biểu đồ 2.6: Nợ xấu CVTD Vietcombank Quy Nhơn 52 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 2.3.1 Lãi suất Hiện Vietcombank Quy Nhơn áp dụng chế lãi suất cho vay tiêu dùng sau: - Đối với khoản vay ngắn hạn (≤ 12 tháng): lãi suất cho vay áp dụng theo công bố VCB.QN thời điểm nhận nợ không thay đổi suốt thời hạn vay - Đối với khoản vay trung dài hạn (> 12 tháng): lãi suất cho vay áp dụng theo công bố VCB.QN thời điểm nhận nợ sử dụng vốn vay điều chỉnh có cơng bố lãi suất VCB.QN - Từng gói sản phẩm cho vay khác áp dụng mức lãi suất cho vay khác Bảng 2.10: So sánh Lãi suất cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà số ngân hàng Quy Nhơn Lãi suất cho vay ngắn hạn (%/năm) Thời điểm Vietcombank BIDV Agribank Quy Nhơn Bình Định Bình Định 30/06/2009 11,0 12,5 12 31/12/2009 14,0 15,6 13,8 30/06/2010 14,7 14,0 15,5 31/12/2010 18,0 16,5 18,5 30/06/2011 20,5 22,0 21 31/12/2011 18,0 20,0 20 Trung bình 16,03 16,77 16,80 Nguồn: Thơng báo lãi suất cho vay ngân hàng 53 Qua xem xét liệu Bảng 2.10, ta thấy lãi suất cho vay trung bình thời điểm định qua ba năm 2009-2011 VCB Quy Nhơn (16,03) thấp BIDV Bình Định (16,77) Agribank Bình Định (16,80) Điều lý giải, Vietcombank nói chung Vietcombank Quy Nhơn nói riêng từ trước đến có thuận lợi nơi tập trung tiền gửi nhiều tổ chức kinh tế lớn, tạo nguồn vốn vay giá rẻ Đồng thời với phần vốn nhà nước chi phối chiếm 90,72% vốn cổ phần địa bàn tỉnh Bình Định, Vietcombank Quy Nhơn ln đơn vị đầu việc thực sách NHNN bình ổn lãi suất, kiềm chế lạm phát, bảo đảm khoản Do thời gian qua lãi suất cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn thấp so với mặt lãi suất chi nhánh NHTM khác Đây lợi so sánh lớn Vietcombank Quy Nhơn yếu tố giá ln có tác động mạnh đến định người vay 2.3.2 Điều kiện cho vay, hạn mức kỳ hạn khoản vay Trong thời gian qua, Vietcombank Quy Nhơn thực cho vay tiêu dùng theo gói sản phẩm thống tồn hệ thống Vietcombank với quy định cụ thể chi tiết cho gói sản phẩm Sau phân tích quy định liên quan có ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay tiêu dùng số gói sản phẩm: Cho vay cầm cố giấy tờ có giá GTCG mà Vietcombank Quy Nhơn nhận cầm cố GTCG có tính khoản cao sổ tiết kiệm, chứng nhận tiền gửi Vietcombank TCTD lớn Với mức cho vay hợp lý: tối đa 100% giá trị GTCG sở nợ gốc tiền vay cộng lãi tiền vay không nhỏ tiền gốc cộng lãi tiền gửi GTCG Thời hạn cho vay tối đa thời hạn lại GTCG, riêng GTCG VCB phát hành cho vay dài thời hạn lại GTCG Với mức lãi suất hấp dẫn, sản phẩm cho vay tiêu dùng khuyến 54 khích khách hàng có nhu cầu vay vốn cầm cố GTCG tìm đến Vietcombank Quy Nhơn Cho vay mua nhà dự án Là gói sản phẩm đặc thù triển khai năm 2007, xây dựng tiêu chí riêng, với điều kiện tiên cho vay nhà đất thuộc dự án quy hoạch mà chủ đầu tư dự án có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vietcombank, chủ đầu tư quản lý bất động sản hình thành tương lai để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay khách hàng Hạn mức cho vay 70% giá trị ngơi nhà bảo đảm nhà định mua lên đến 100% giá trị nhà bảo đảm tài sản khác Thời hạn cho vay sản phẩm tối đa 15 năm Vì chênh lệch thu nhập người dân giá bất động sản lớn nên với thời hạn cho vay ngắn khách hàng vay khơng có đủ khả trả nợ cho khoản vay đủ lớn để mua nhà Phân khúc khách hàng mà Vietcombank hướng đến khách hàng trung lưu trở lên, Vietcombank chọn lọc ký kết hợp tác với chủ đầu tư có tiềm lực dự án bất động sản xếp vào hàng cao cấp The Manor, Saigon Pearl, Phú Mỹ Hưng, Diamond Island Tại Quy Nhơn Vietcombank không ký thỏa thuận hợp tác với chủ đầu tư dự án bất động sản Cho vay mua ô tô Chỉ cho vay xe ô tô 100% ô tô qua sử dụng có thời gian sử dụng chưa năm nhập chưa sử dụng Việt Nam (không bao gồm ô tô tải ô tô 12 chỗ ngồi trở lên) Thời hạn cho vay tối đa năm, hạn mức vay tối đa 80% nhu cầu vốn bảo đảm xe định mua lên đến 100% giá trị xe bảo đảm giấy tờ có giá khoản cao 55 Đây sản phẩm cho vay nhạy cảm, không rủi ro cho vay tín chấp có tài sản bảo đảm xe mua tài sản lại giao cho người vay khai thác, sử dụng Vì khơng hồn tồn sai nói sản phẩm cho vay mua tơ có phần cho vay tín chấp Do đó, để hạn chế rủi ro cách thấp nhất, CBKH cần thẩm định kĩ nhân thân uy tín người vay với tiêu chí như: thu nhập tối thiểu triệu đồng/tháng, có hộ khẩu/đăng ký tạm trú dài hạn địa bàn hoạt động chi nhánh tỉnh Bình Định… Cho vay cán cơng nhân viên cán quản lý điều hành Để hạn chế rủi ro sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp, Vietcombank Quy Nhơn áp dụng số rào cản kỹ thuật như: sản phẩm cho vay áp dụng cán bộ, nhân viên Vietcombank, tổ chức, doanh nghiệp có trả lương cho nhân viên qua tài khoản Vietcombank với điều kiện có xác nhận đơn vị cơng tác Ngồi có điều kiện kèm theo: - Cán quản lý điều hành phải có thời gian cơng tác vị trí quản lý điều hành tối thiểu tháng Số tiền vay tối thiểu 30 triệu đồng, hạn mức vay tối đa 18 tháng lương không 200 triệu đồng, thời hạn vay không 36 tháng khơng q thời hạn lại hợp đồng lao động thời điểm vay vốn - Cán cơng nhân viên phải có thời gian cơng tác tối thiểu 12 tháng quan Số tiền vay tối thiểu 20 triệu đồng, hạn mức vay tối đa 12 tháng lương không 200 triệu đồng, thời hạn vay không 36 tháng không thời hạn lại hợp đồng lao động thời điểm vay vốn Những điều kiện làm bó hẹp đối tượng cho vay thời gian cho vay, thực tế đa số doanh nghiệp ký hợp đồng lao động có thời hạn sau liên tục tái ký hợp đồng lao động, thời gian bổ nhiệm cán quản 56 lý đơn vị nhà nước cổ phần từ đến năm Vietcombank Quy Nhơn bỏ lỡ lượng lớn khách hàng tiềm nhiều khách hàng có nhân thân tốt lực tài mạnh (thể qua thu nhập, vị trí cơng tác) muốn vay tín chấp Vietcombank khơng thỏa mãn điều kiện sản phẩm Với hạn chế Vietcombank Quy Nhơn cần bước khắc phục cách cởi mở dần sách cho vay để tăng dư nợ cho vay thu nhập từ sản phẩm Cho vay tiêu dùng khác Hạn mức cho vay xác định sở nguồn trả nợ chứng minh không vượt hạn mức tài sản bảo đảm Đối với tài sản chấp nhà đất, Vietcombank Quy Nhơn áp dụng hạn mức cho vay tối đa 70% giá trị thị trường lô đất và/hoặc 60% giá trị lại ngơi nhà Thời hạn vay phương thức trả nợ tùy thuộc vào nguồn trả nợ khách hàng Về bản, sản phẩm cho vay đáp ứng yêu cầu khách hàng vay 2.3.3 Quy trình cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn thực theo Quy trình nghiệp vụ tín dụng ban hành kèm theo định số 130/NHNT.QLTD ngày 12/8/2002 Tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam văn sửa đổi bổ sung có liên quan Do đặc điểm tác nghiệp cho vay tiêu dùng đơn giản cho vay khách hàng doanh nghiệp nên quy trình cho vay tiêu dùng chia thành hai phận: cán khách hàng cán quản lý nợ, riêng PGD có CBKH Chức nhiệm vụ phận quy định rõ ràng cụ thể Trong gói sản phẩm cho vay tiêu dùng, Vietcombank xây dựng quy trình tác nghiệp nội riêng, đặc thù cho sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên tác nghiệp trực tiếp hỗ trợ có hiệu cơng tác quản lý cho vay tiêu dùng Tuy vậy, tất ... RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 33 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 33 2.1.1 Quá trình... vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh... HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 42 2.2.1 Tình hình chung cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn 42 2.2.2 Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Vietcombank Quy Nhơn 44 2.3 PHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn , Mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn