Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504

118 21 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN 504 Chun ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những thông tin nội dung đề tài dựa nghiên cứu thực tế hồn tồn với nguồn trích dẫn Tác giả Nguyễn Thị Phương Mai MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiêncứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội 1.1.2 Mục tiêu kiểm soát nội 1.1.3 Các phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội 10 1.1.4 Quá trình kiểm sốt 16 1.1.5 Hạn chế vốn có hệ thống kiểm soát nội 21 1.2 KIỂM SỐT CHI PHÍ XÂY LẮP 22 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí 22 1.2.2 Nội dung chi phí xây lắp doanh nghiệp 24 1.2.3 Kiểm sốt chi phí xây lắp 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 32 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 504 32 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần 504 32 2.1.2.Chức nhiệm vụ Công ty 35 2.1.3 Đặc điểm hoạt động SXKD Công ty 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức SXKD tổ chức quản lý Công ty 39 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty 44 2.2 THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN 504 49 2.2.1 Quy trình kiểm sốt chi phí xây lắp 49 2.2.2 Kiểm sốt nội chi phí xây lắp 50 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 504 81 2.3.1 Ưu điểm 81 2.3.2 Hạn chế 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHÂN HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN 504 87 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN 504 87 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN KIỂM SỐT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN 504 87 3.2.1 Kiểm sốt nội chi phí ngun vật liệu trực tiếp 87 3.2.2 Kiểm soát nội chi phí nhân cơng trực tiếp 95 3.2.3 Kiểm soát nội chi phí máy thi cơng 98 3.2.4 Kiểm sốt nội chi phí sản xuất chung 103 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 104 3.3.1 Về phía Nhà nước 104 3.3.2 Về phía Cơng ty cổ phần 504 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG 107 KẾT LUẬN CHUNG 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KSNB : Kiểm soát nội HĐQT : Hội đồng quản trị BGĐ : Ban Giám đốc CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSDMTC : Chi phí sử dụng máy thi cơng CPSXC : Chi phí sản xuất chung KHTSCĐ : Khấu hao tài sản cố định GTGT : Giá trị gia tăng ĐD : Đã duyệt KT-CL : Kiểm tra – chất lượng TC-HC : Tổ chức - hành TT : Thanh toán TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CP : Cổ phần BCTC : Báo cáo tài CN : Công nhân MTC : Máy thi công BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ : Kinh phí cơng đoàn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Kết hoạt động Công ty Số lượng cán công nhân viên năm gần Trang 35 38 2.3 Bảng phân loại LĐ theo trình độ tính đến năm 2011 38 2.4 Tình hình TSCĐ Cơng ty cuối năm 2011 39 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiếu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất 40 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần 504 44 2.3 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 45 2.4 Tổ chức kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế hướng đến mục tiêu lợi nhuận công ty ngày tăng, quy mô hoạt động ngày mở rộng, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội Để thỏa mãn mục tiêu doanh nghiệp cần có kế hoạch hoạt động rõ ràng, nghiên cứu đối tác, đối thủ doanh nghiệp cần có hệ thống kiểm sốt nội hữu hiệu Bởi lợi ích hệ thống kiểm soát nội vững mạnh đem đến cho doanh nghiệp như: Đảm bảo tính trung thực hợp lý số liệu kế toán sổ sách, báo cáo tài chính, giảm bớt rủi ro gian lận trộm cắp nhân viên công ty gây ra; Giảm bớt sai sót khơng cố ý nhân viên gây tổn hại cho công ty, giảm bớt rủi ro khơng tn thủ sách quy trình kinh doanh cơng ty, cuối hệ thống kiểm sốt nội giúp ngăn chặn việc tiếp xúc rủi ro không cần thiết quản lý rủi ro chưa đầy đủ Đối với công ty cổ phần 504 hoạt động lĩnh vực xây lắp hệ thống kiểm sốt nội hiệu vơ quan trọng Mặt khác, đặc điểm trình xây lắp q trình thi cơng chia làm nhiều giai đoạn, công việc chủ yếu thực ngồi trời nên điều kiện thiên nhiên ảnh hưởng đến tiến trình thi cơng Q trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí ngồi dự tốn, chi phí khơng ổn định phụ thuộc vào giai đoạn thi cơng Do đó, kiểm sốt tốt chi phí xây lắp việc cần thiết công ty, vừa hạ thấp giá thành sản phẩm mà cần đảm bảo chất lượng từ cơng ty tạo dựng hình ảnh thương trường Hiện nay, cơng ty cổ phần 504 tổ chức cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp, nhiên việc kiểm sốt tồn nhiều yếu kém, chưa hạn chế tối đa sai phạm để giúp công ty đạt mục tiêu minh Xuất phát từ tình hình thực tế đó, em chọn đề tài: “Kiểm sốt nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504” làm luận văn thạc sỹ kinh tế Đề tài luận văn điểm thích hợp hạn chế tồn cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504, từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiệu cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu cách có hệ thống lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp, tìm hiểu thực trạng kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504, từ tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu kiểm sốt nội chi phí xây lắp Phạm vi nghiên cứu Công ty cổ phần 504 Phương pháp nghiên cứu Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp vấn: sử dụng để vấn trực tiếp nhân viên Công ty nhằm đánh giá vấn đề phức tạp, khó khăn cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi phí xây lắp Phương pháp quan sát trực tiếp thu thập số liệu (chủ yếu thu thập số liệu thông qua chứng từ, sổ sách phòng kế tốn) Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh phương pháp tỷ lệ nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố tới chi phí xây lắp Phương pháp tổng hợp: sử dụng để tổng hợp kết thu thập từ trình nghiên cứu, tìm hiểu phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504, từ đưa đề xuất phù hợp nhằm hồn thiện kiểm sốt nội chi phí xây lắp công ty Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu đề tài nguồn tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ cho Cơng ty cổ phần 504 nói riêng Cơng ty xây lắp Việt Nam nói chung cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp nhằm giảm thiểu gian lận sai sót mức thấp Bên cạnh đó, kết nghiên cứu đề tài góp phần giúp cho cơng ty có nhìn tổng qt đắn hữu ích hệ thống kiểm sốt nội Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504 Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài thực hiện, tác giả tham khảo, tìm hiểu tư liệu đề tài nghiên cứu vấn đề kiểm soát nội doanh nghiệp, cụ thể sau: - Tác giả Trịnh Thị Hồng Dung (2006) “Tăng cường kiểm sốt nội chi phí doanh nghiệp thuộc khu quản lý đường 5”- Luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng; - Tác giả Hoàng Thị Thanh Hải (2005) “Nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt nội chi phí Công ty Điện lực 3”- Luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành kế toán, Đại học Đà Nẵng; - Tác giả Lê Thị Như Vân (2010) “Hoàn thiện số quy trình kiểm 97 + Phân tích tình hình sử dụng lao động mặt suất lao động: Chỉ tiêu phản ánh chất lượng hiệu trình tổ chức quản lý Các tiêu thường sử dụng phân tích tình hình suất lao động: Năng suất lao động công nhân xây lắp WNCXL = Giá trị khối lượng công tác xây lắp hồn thành Số lượng cơng nhân viên xây lắp bình quân Năng suất lao động bình quân ngày công xây lắp WNC = Giá trị khối lượng cơng tác xây lắp hồn thành Tổng số ngày cơng xây lắp kỳ Phân tích chi phí nhân cơng trực tiếp thơng qua dự tốn lập sau: Chi phí NCTT = Khối lượng cơng tác xây lắp x Mức hao phí LĐ cho đơn vị khối lượng x Đơn giá lao động CNC = Q m đ Ký hiệu: Chi phí nhân cơng trực tiếp biến động chiều với khối lượng công tác xây lắp thực tế, chi phí nhân cơng trực tiếp chịu ảnh hưởng hai nhân tố mức hao phí lao động đơn giá lao động Tổng chi phí nhân cơng trực dự tốn CNCk = Q1 mk đk Tổng chi phí nhân cơng trực thực tế CNC1 = Đối tượng phân tích Q1 m1 đ1 CNC = CNC1 – CNCk Các nhân tố ảnh hưởng Ảnh hưởng hao phí lao động CNC (m) = Q1 (m1 - m k) đ k Ảnh hưởng đơn giá 98 CNC(đ) = Q1 m (đ1 – đ k) Tổng hợp lại CNC = CNC (m) + CNC(đ) Qua tiến hành lập Bảng phân tích chi tiết chi phí NCTT sau: Cơng ty CP 504 BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Cơng trình Hương Lý Chi phí nhân cơng tính theo Stt Hạng mục Đào đất móng trụ Bê tơng đá 4x6 Xây móng Q1mkđk Q1m1đk Q1m1đ1 (1) (2) (3) Mức độ ảnh hưởng m (2) – (1) đ (3) – (2) 2.085.000 2.087.000 2.089.000 2.000 2.000 4.514.000 4.515.000 4.519.000 1.000 4.000 3.371.000 3.372.000 3.378.000 1.000 6.000  Giải pháp 5: Có hành động quản lý thích hợp Qua nguyên nhân gây biến động chi phí NCTT cần phải xác định hành động quản lý thích hợp như: Huấn luyện nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân, biện pháp khuyến khích người lao động, đội ngũ quản lý phải theo dõi giám sát nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành luật pháp 3.2.3 Kiểm sốt nội chi phí máy thi công  Giải pháp 1: Kiểm tra, theo dõi chứng từ, so sánh thực tế với dự toán Sau chi phí sử dụng máy thi cơng tập hợp đầy đủ để kiểm sốt tốt chi phí phòng Kế tốn tiến hành so sánh với dự tốn Việc bảo 99 đảm chất lượng máy thi công công ty thực qua thực tế nên so sánh số lượng với dự tốn lập để đánh giá mức độ thực So sánh tổng số ca máy thực tế làm việc so với dự toán so sánh số ca máy làm việc bình quân ngày, số làm việc bình quân ca,… để đánh giá tình hình thực dự tốn sử dụng máy mặt thời gian  Giải pháp 2: Đảm bảo đủ số lượng máy thi công Sau lập dự tốn cho chi phí sử dụng MTC cần xem xét, dựa theo ý kiến thao khảo đội trưởng thi cơng phòng KT – CL đưa số lượng máy thi cơng đầy đủ Như cần có máy thi cơng đảm bảo cho tiến độ cơng trình thực liên tục  Giải pháp 3: Phân tích cần thực ba mặt: Số lượng, thời gian, suất máy thi cơng + Phân tích tình hình đảm bảo số lượng máy móc thiết bị thi cơng, cần phân tích hai tiêu sau: Hệ số sử dụng máy có K hc = Số lượng máy có khả hoạt động Số lượng máy có Hệ số sử dụng số lượng máy có khả hoạt động K hđ = Số máy thực tế làm việc cơng trình Số máy có khả hoạt động Phân tích hai hệ số giúp cho ban giám đốc khái quát tình trạng máy cơng tác hoạt động máy + Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị thời gian: Đánh giá tình hình sử dụng quỹ thời gian làm việc máy thông qua hệ số sử dụng máy hệ số sử dụng máy theo lịch, 100 + Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị suất: Với việc phân tích cho thấy máy móc thiết bị hoạt động mức độ nào, công suất đạt kết hoạt động so sánh thực tế với dự tốn + Phân tích sử dụng máy thi cơng thơng qua dự tốn Chỉ tiêu phân tích Chi phí sử dụng MTC = Khối lượng SP XL Ký hiệu: Số ca máy phục vụ cho x đơn vị KL XL x Đơn giá ca MTC CM = Q m p Đối tượng phân tích Chi phí sử dụng máy thi cơng thực tế CM1 = Q1m1p1 Chi phí sử dụng máy thi cơng dự tốn CMk = Q kmkpk Chỉ tiêu phân tích CM = CM1 - CMk Nhân tố khối lượng SPXL thực máy thường cố định thực tế nên phân tích nhân tố ta lại trừ Các nhân tố ảnh hưởng Ảnh hưởng số ca máy phục vụ cho đơn vị khối lượng xây lắp m CM = Q1 (m1 - mk) pk Ảnh hưởng đơn giá ca máy thi công p CM = Tổng hợp Q1 m1 (p - pk) CM = m CM + p CM 101 Cơng Ty CP 504 BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHI PHÍ MÁY THI CƠNG Cơng trình: Hương Lý Stt Chi phí MTC tính theo Hạng mục Mức ảnh hưởng nhân tố Q1mkpk Q1m1pk Q1m1 p1 m p Bê tông đá 9.573.000 9.577.000 9.579.000 4.000 2.000 - Máy trộn 7.472.000 7.473.000 7.476.000 1.000 3.000 -Máy đầm 2.101.000 2.104.000 2.109.000 3.000 5.000 … … … … … Qua cơng tác phân tích cần phải nhận xét, đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí sử dụng máy thi cơng đưa hành động quản lý thích hợp  Giải pháp 4: Có hành động quản lý thích hợp Sau phân tích tiêu chi phí sử dụng MTC tìm nguyên nhân phải xác định hành động quản lý thích hợp như: + Việc lựa chọn máy móc thiết bị thi công: Phải lập kế hoạch lựa chọn MTC phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu sử dụng máy + Nâng cao trình độ tay nghề cơng nhân điều khiển máy + Tổ chức tốt điều kiện làm việc máy thi cơng cơng trình Để thuận lợi cho việc phân bổ chi phí sử dụng máy thi cơng, người điểu khiển nên lập Phiếu theo dõi ca máy thi công 102 Công ty CP 504 PHIẾU THEO DÕI CA MÁY THI CÔNG Tên máy: Mã hiệu: Nước sản xuất: Cơng suất, trọng tải: Ngày Cơng trình, Số máy hạng mục thực tế hoạt CT động Hương Lý 1.200 Phụ trách đội quản lý (Ký, họ tên) Số ca máy thực Xác nhận tế hoạt động phận SD 15 Xác nhận Người điều khiển máy (Ký, họ tên) Trước xuất dùng MTC cần lập ban kiểm tra đánh giá tình hình kỹ thuật MTC, lập biên đầy đủ thơng qua dự tốn cơng trình mà có lệnh chuyển máy tới cơng trình với ký duyệt đầy đủ BGĐ, phận kỹ thuật Khi phát sinh chi phí liên quan tới MTC vào phiếu theo dõi MTC để phản ánh vào sổ sách đồng thời đối chiếu với Sổ chi tiết chi phí sử dụng MTC 103 Công ty CP 504 BIÊN BẢN VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KỸ THUẬT MÁY THI CƠNG Căn định số … ngày … tháng … năm … Tổ đánh giá gồm: Chức vụ: … Ông (bà): ……… Đã tiến hành kiểm tra: Đặc trưng kỹ thuật Nhãn hiệu: …… Công suất: …… Nước sản xuất: …… Năm sản xuất : …… Phần động Kết luận ………… Tổ kiểm tra phải ký duyệt đầy đủ, ghi rõ họ tên 3.2.4 Kiểm soát nội chi phí sản xuất chung  Giải pháp 1: Lập bảng so sánh chi phí sản xuất chung thực tế dự toán Với việc lập dự toán với cơng trình sau thực thi cơng phải so sánh tình hình thực chi phí sản xuất với dự tốn Cơng ty CP 504 BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Cơng trình Hương Lý Chỉ tiêu Chi phí SXC … Dự tốn Chênh lệch Thực tế Giá trị Tỷ trọng % 23.042.000 23.077.890 38.890 0,15 … … … … 104 Đối với chi phí sản xuất chung sau phân tích khó phân biệt mức độ ảnh hưởng nhân tố nên thường tiến hành phân tích theo tổng số chi phí theo phân tổ để đánh giá thay đổi tỷ trọng khoản chi phí thực tế so với dự tốn qua hạn chế yếu để tăng cường quản lý cơng trình Việc phân tích chi phí cấu thành khoản mục chi phí sản xuất chung thường thực kết hợp với ba khoản mục chi phí Sau phân tích tìm ngun nhân dẫn đến biến động chi phí như: Khơng đảm bảo đầy đủ CCDC, thời gian thi công kéo dài,… Ngoài để quản lý chặt chẽ khoản chi phí phát sinh như: Tiền, dịch vụ mua ngồi,… phải kiểm tra đối chiếu so sánh kết hợp với khoản mục liên quan  Giải pháp 2: Cần tiết chi phí sản xuất chung thành bốn loại để thuận lợi cho việc tổ chức theo dõi + Chi phí hành chính: Bao gồm khoản chi phí nhằm đảm bảo cho việc tổ chức máy quản lý như: Tiền lương, phụ cấp,… + Chi phí phục vụ cơng nhân: Bao gồm khoản chi phục vụ trực tiếp người lao động như: Khoản trích lương CNTT xây lắp, CN điều khiển MTC + Chi phí phục vụ thi cơng: Bao gồm chi phí khấu hao sữa chữa cơng cụ thi cơng, chi phí bảo hộ,… + Chi phí khác: Ngồi ba chi phí lại đưa vào chi phí khác, khoản chi khơng nằm dự tốn mà thực tế phát sinh như: Chi phí thiệt hại cơng trình,… 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Về phía Nhà nước Hệ thống kiểm sốt nội hữu hiệu có ý nghĩa vơ quan trọng đối 105 với doanh nghiệp nói chung đặc biệt có ý nghĩa cơng ty hoạt động lĩnh vực xây lắp Bản thân công ty nhận thức tầm quan trọng kiểm sốt nội chưa đầy đủ Vì vậy, Nhà nước cần có biện pháp giám sát hỗ trợ công ty việc thực kiểm soát nội Các luật văn pháp quy cần phải bổ sung, hoàn thiện theo xu hướng đơn giản hóa chặt chẽ, khơng bị chồng chéo, phù hợp với xu tồn cầu hóa luật kế toán, luật kiểm toán, luật thuế,… Hiện tại, lực lượng tra, kiểm tra Nhà nước, tra thuế không minh bạch, rõ ràng, nhiều trường hợp cố tình nhũng nhiễu đòi tiền doanh nghiệp Vì vậy, để hỗ trợ xây dựng hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu doanh nghiệp, Nhà nước cần củng cố phận tra, phải đào tạo người làm việc liêm chính, sạch, có đạo đức tốt, cơng tư phân minh; đồng thời tăng cường xử phạt hành động gian lận, trái pháp luật Có vậy, Nhà nước góp phần cải thiện hệ thống kiểm sốt nội doanh nghiệp 3.3.2 Về phía Cơng ty cổ phần 504 Để giải pháp nêu thực yếu tố quan trọng cần có điều kiện định phù hợp với giải pháp Nhân tố bên công ty nhân tố tác động tới việc thực thi thủ tục kiểm soát kết đạt Hướng tới mục tiêu kiểm soát nội tốt chu trình chi phí cần có điều kiện sau đảm bảo: Một điều kiện tiên tới việc kiểm sốt tốt chi phí thành lập phòng kiểm toán nội để thực việc giám sát kiểm tra đánh giá thường xuyên toàn hoạt động tài – kế tốn Cơng ty tập trung kiểm soát nội CPSX kinh doanh Phòng Kiểm tốn nội Cơng ty phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty, giúp Giám đốc việc kiểm 106 sốt hoạt động có liên quan q trình quản lý tài – kế tốn Cơng ty kiểm sốt CPSX, hướng hoạt động SXKD Công ty theo quy định pháp luật Quan hệ Phòng Kiểm tốn nội với phòng, ban nghiệp vụ khác Cơng ty quan hệ phối hợp, hổ trợ, tôn trọng tính đặc thù cơng việc theo chức năng, nhiệm vụ phòng, ban Đảm bảo tính độc lập, tự công việc nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cơng ty phải thực có trách nhiệm mong muốn thực với thái độ tích cực Trường hợp có giải pháp chưa linh hoạt tổ chức, nhận định kiểm sốt nội chưa đạt tới hiệu Các phòng ban cần phối hợp nhịp nhàng việc quản lý, xem xét, kiểm tra, đánh giá vấn đề để tạo hệ thống kiểm soát chặt chẽ đồng Ban lãnh đạo phải có tầm nhìn, hiểu biết sâu rộng tình hình hoạt động, yếu tố chi phối làm gia tăng chi phí, khả nhạy bén việc phân tích số liệu, rủi ro có biện pháp thực thi Ban lãnh đạo phải ban hành văn bản, điều lệ quy định kiểm soát nội Các văn thống nhất, chặt chẽ áp dụng công ty Các phòng ban triển khai văn bản, quy định kiểm soát nội bộ, nhân viên ý thức chấp hành tốt quy định đưa 107 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp Cơng ty cổ phần 504, kết hợp với sở lý luận kiểm sốt nội chi phí xây lắp, chương Luận văn đưa giải pháp nhằm hồn thiện kiểm sốt nội chi phí xây lắp Cơng ty Cụ thể, giải pháp hồn thiện là:  Đối với kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp: - Cần phối hợp chặt chẽ phòng ban - Lập danh điểm vật tư - Phân công nhiệm vụ cho đối tượng - So sánh, phân tích số chi phí thực tế với dự toán - Đội trưởng kiểm tra số lượng vật tư hàng ngày - Kiểm tra chặt chẽ vật tư khơng sử dụng hết  Đối với kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp: - Kiểm tra chặt chẽ số lượng công nhân làm việc từ đầu tới cuối buổi - Kiểm tra trình độ tay nghề cơng nhân - Theo dõi tình hình phát lương - So sánh, phân tích, đánh giá chi phí nhân cơng trực tiếp thực tế với dự tốn - Có hành động quản lý thích hợp  Đối với kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi cơng: - Kiểm tra, theo dõi chứng từ, so sánh thực tế với dự tốn - Đảm bảo đủ số lượng máy thi cơng - Phân tích cần thực ba mặt: Số lượng, thời gian, công suất máy thi công - Có hành động quản lý thích hợp  Đối với kiểm sốt chi phí sản xuất chung: - Lập bảng so sánh chi phí sản xuất chung thực tế với dự toán 108 - Cần tiết chi phí sản xuất chung thành loại để thuận lợi cho việc tổ chức theo dõi Việc đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504 dựa nguyên tắc kế thừa, phát huy ưu điểm có, đồng thời khắc phục mặt hạn chế cơng tác kiểm sốt nội hữu Song khả cá nhân nhiều hạn chế nên tác giả chưa lường hết mức độ phức tạp trường hợp xảy Từng giải pháp nêu chắn đạt đến mức hoàn hảo Mặc dù vậy, tác giả hy vọng giải pháp góp phần vào việc hồn thiện tăng cường cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp Cơng ty cổ phần 504 nhằm đem lại hiệu cao hoạt động SXKD Công ty 109 KẾT LUẬN CHUNG Trong kinh tế thị trường nhiều khó khăn đặc biệt ngành xây dựng ngành có nhiều biến động giá nguyên vật liệu đầu vào vấn đề giảm chi phí xây lắp cần thiết quan trọng Trên sở lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp tìm hiểu thực trạng kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504, tác giả đưa số giải pháp nhằm hồn thiện kiểm sốt nội chu trình chi phí xây lắp, giúp cơng ty giám sát rủi ro hiệu hơn, chống thất thốt, lãng phí nâng cao hiệu hoạt động Để có hệ thống kiểm sốt nội hoạt động hữu hiệu hiệu Ban Giám đốc ban kiểm soát cần thường xuyên giám sát đánh giá thủ tục kiểm sốt để có biện pháp khắc phục hoàn thiện hệ thống kiểm sốt nội cơng ty Vì việc thiết lập kiểm sốt nội chi phí xây lắp cần thiết công ty, đặc biệt Ban Giám đốc phải có quan điểm đắn coi trọng mức cơng tác kiểm sốt Đó quan trọng để thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu, góp phần trì cơng tác quản trị cơng ty có hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Bộ mơn kiểm tốn - Khoa kế tốn – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế (2007), Kiểm toán, NXB Lao Động Xã Hội, TP HCM [2] Bộ tài (2005), Chế độ Kế tốn áp dụng cho DN ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, NXB Tài chính, Hà Nội [3] Trịnh Thị Hồng Dung (2006), Tăng cường kiểm soát nội chi phí doanh nghiệp thuộc khu quản lý đường 5, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] Phạm Văn Dược, Đoàn Ngọc Quế, Bùi Văn Trường (2002), Kế tốn chi phí, NXB Thống kê [5] Hoàng Thị Thanh Hải (2005), Nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt nội chi phí Công ty Điện lực 3, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Thế Hưng (2006), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Thống kê [7] John Dunn (2001), Kiểm toán lý thuyết thực hành, NXB Thống kê [8] Khoa kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế (2002), Kế tốn chi phí, NXB Thống kê, TP HCM [9] Khoa kế toán – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2008), Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Đà Nẵng [10] Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế DN, NXB Tài chính, Hà Nội [11] Nguyễn Quang Quynh (2005), Lý thuyết kiểm tốn, NXB Tài chính, Hà Nội [12] Nguyễn Quang Quynh (2001), Kiểm tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội [13] Nguyễn Phi Sơn (2006), Xây dựng hệ thống kiểm sốt chi phí xây lắp đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng miền Trung, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [14] Đoàn Thị Ngọc Trai (2006), Giáo trình kiểm tốn dành cho học viên cao học khóa 2007 - 2010 [15] Virrtor.z.Brink and Herbert will (2000), Kiểm tốn nội đại, NXB Tài chính, Hà Nội TIẾNG ANH [16] Committee of Sponsoring Organizations (1992), Internal Control: Integrated Framework [17] Enterprise Risk Manegament (2004), Intergrated Framework MỘT SỐ TRANG WEB [18] http://pmtips.net/defining -risk-management-part-6-risk-reponse/ ... CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 32 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 504 32 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển công ty cổ phần 504 32 2.1.2.Chức nhiệm vụ Công ty. .. sốt nội chi phí xây lắp Chương 2: Thực trạng cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504 Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ... sốt nội chi phí xây lắp, tìm hiểu thực trạng kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty cổ phần 504, từ tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt nội chi phí xây lắp cơng ty Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504 , Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn