Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thuỷ sản nhật hoàng

108 15 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ HOA HUỆ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ HOA HUỆ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HỒNG Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn VÕ THỊ HOA HUỆ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nhiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí sản xuất 1.1.2 Kế toán quản trị chi phí với chức quản lý 10 1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 12 1.2.1 Nhận diện phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 12 1.2.2 Lập dự tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 18 1.2.3 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 21 1.2.4 Phân tích kiểm sốt chi phí sản xuất 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KTQT SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HOÀNG 30 2.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 36 2.2 YÊU CẦU THƠNG TIN KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO CHỨC NĂNG CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HỒNG 37 2.2.1 Yêu cầu thông tin kế tốn quản trị chi phí sản xuất Cơng ty 37 2.2.2 Quản trị chi phí sản xuất theo chức chi phí 38 2.3 THỰC TRẠNG KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY THỦY SẢN NHẬT HOÀNG 40 2.3.1 Cơng tác lập dự tốn chi phí sản xuất 40 2.3.2 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty 51 2.3.3 Phân tích chi phí phục vụ cho kiểm sốt chi phí sản xuất 60 2.3.4 Đánh giá thực trạng kế tốn quản trị chi phí sản xuất cơng ty cổ phần Thủy Sản Nhật Hồng 61 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHẬT HỒNG 64 3.1 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT PHỤC VỤ CHO KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT 64 3.2 HỒN THIỆN TIÊU THỨC PHÂN BỔ CHI PHÍ 69 3.3 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN 72 3.4 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 75 3.5 HỒN THIỆN PHÂN TÍCH CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO VIỆC KIỂM SỐT CHI PHÍ 77 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KTQT Kế toán quản trị KTTC Kế tốn tài DN Doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SXC Sản xuất chung NCTT Nhân công trực tiếp SX Sản xuất BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn CNTTSX Cơng nhân trực tiếp sản xuất QLPX Quản lý phân xưởng PX Phân xưởng CCDC Công cụ dụng cụ QM Quy mô DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Kế hoạch sản xuất Công ty năm 2012 41 2.2 Bảng dự tốn chi phí NVL chế biến hải sản năm 2012 42 2.3 Bảng dự tốn chi phí NVL phụ mặt hàng hải sản năm 2012 43 2.4 Bảng dự tốn chi phí NVLTT hải sản đơng lạnh năm 2012 44 2.5 Bảng đơn giá tiền lương sản phẩm hải sản đông lạnh năm 45 2012 2.6 Bảng dự toán tiền lương sản phẩm NCTT sản xuất năm 46 2012 2.7 Bảng dự toán tiền ăn trưa khoản trích theo lương 47 cơng nhân trực tiếp sản xuất năm 2012 2.8 Bảng dự tốn chi phí NCTT sản xuất năm 2012 48 2.9 Bảng tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2012 49 2.10 Tổng hợp dự tốn chi phí SXC chế biến tháng năm 2012 50 2.11 Bảng tổng hợp dự toán giá thành sản phẩm năm 2012 51 2.12 Bảng tổng hợp chi phí NVL 2012 53 2.13 Bảng tổng hợp chi phí NVL phụ năm 2012 54 2.14 Bảng tổng hợp chi phí NVL TT năm 2012 54 2.15 Bảng theo dõi lao động 55 2.16 Bảng tổng hợp chi phí NCTT chế biến năm 2012 56 2.17 Bảng tổng hợp chi phí SXC chế biến tháng năm 2012 58 2.18 Bảng tổng hợp giá thành theo sản phẩm năm 2012 59 2.19 Bảng phân tích biến động CP sản xuất so với dự toán năm 2012 60 3.1 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử 66 Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.2 Bảng chi phí hỗn hợp năm 2012 67 3.3 Bảng cực đại- cực tiểu 68 3.4 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử 69 3.5 Bảng phân bổ tiền ăn ca khoản trich theo lương cho 71 công nhân trực tiếp sản xuất 3.6 Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung năm 2012 71 3.7 Bảng dự tốn biến phí SXC năm 2012 73 3.8 Bảng phân bổ biến phí sản xuất chung dự tốn năm 2012 74 3.9 Bảng dự tốn biến phí cho mặt hàng năm 2012 75 3.10 Bảng tổng hợp biến phí SXC chế biến năm 2012 76 3.11 Bảng tổng hợp giá thành theo sản phẩm năm 2012 76 3.12 Phân tích biến động CPNVL TT mặt hàng hải sản Cơng 78 ty 3.13 Phân tích biến động CP NCTTcho mặt hàng hải sản 80 Công ty 3.14 Phân tích biến động chi phí SXC cho mặt hàng hải sản 82 Công ty 3.15 Bảng tổng biến động chi phí sản xuất năm 2012 84 3.16 Báo cáo giá thành theo phương pháp toàn 86 3.17 Báo cáo giá thành theo phương pháp trực tiếp 87 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ chế biến 34 2.2 Sơ đồ máy quản lý Công ty 36 2.3 Sơ đồ máy quản lý Cơng ty 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thơng tin chi phí sản xuất kế tốn quản trị cung cấp có vai trò quan trọng doanh nghiệp, não điều khiển toàn hoạt động sản xuất doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý, sở để nhà quản lý đưa định đắn tối ưu Ở nước phát triển, kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp vận dụng để giúp nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch, từ đưa phương án kinh doanh tối ưu Còn nước ta, khái niệm kế toán quản trị kế toán quản trị chi phí xuất từ đầu năm 1990 Đến ngày 12 tháng năm 2006 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 53/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán quản trị doanh nghiệp Trong năm qua hiểu biết kế toán quản trị nước ta mẻ, áp dụng cụ thể vào loại hình doanh nghiệp nhiều hạn chế Dẫn đến thơng tin chi phí cung cấp cho nhà quản lý chưa hợp lý, kịp thời xác.Việc triển khai, áp dụng cụ thể vào loại hình doanh nghiệp nhiều vấn đề phải xem xét nghiên cứu Chế biến thủy sản ngành Nhà Nước quan tâm hỗ trợ nhằm phát triển chương trình kinh tế biển, khai thác lợi biển Việt Nam Đứng trước xu hội nhập quốc tế, doanh nghiệp chế biến thủy sản nói chung Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hồng nói riêng muốn xây dựng doanh nghiệp có thương hiệu, có khả cạnh tranh cao, xây dựng điểm đến thỏa mãn nhu cầu khách hàng … Nhiều vấn đề đặt cho Cơng ty cần phải giải quyết, làm để kiểm sốt chi phí sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn thị trường vấn đề Công ty đặt lên hàng đầu 85 Từ kết cho thấy tổng mức biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung biến động tăng Do đó, biến động tổng chi phí sản xuất Cơng ty biến động tăng Từ điều kết luận mức biến động làm cho chi phí Cơng ty tăng lên 6.399.556.956 đồng Do mức biến động chi phí sản xuất khơng xét đến quy mô hoạt động nên ta chưa thể kết luận vần đề mà dừng lại mức theo kết mức biến động tổng chi phí mức biến động tăng Báo cáo giá thành: giúp nhà quản trị thấy tình hình giá thành đơn vị thực tế so với dự toán Qua nắm mức độ tiết kiệm hay lãng phí cách khái quát 86 Bảng 3.16 Báo cáo giá thành theo phương pháp toàn KM SP CP NVL CP NCTT Dự toán Thực tế Dự toán Tổ 71.561,6 70.663,3 5.487,9 U10 86.906,9 85.761,4 4.803,3 Thực tế CP SXC Dự toán Tổng Zđơn vị Chênh lệch Thực tế Dự toán Thực tế 5.633,6 15.742,99 15.235,9 92.792,4 91.532,9 -1.259,6 4.958,6 15.742,99 15.235,9 107.453,1 105.955, -1.497,2 U11/15 59.272,25 58.845,13 5.503,26 5.646,96 15.742,99 15.235,94 80.518,50 79.728,04 U16/20 38.833,85 37.957,33 7.303,26 7.459,03 15.742,99 15.235,94 61.880,10 60.652,31 -1.227,8 Tổ 45.244,85 44.825,92 5.788,40 6.149,59 15.742,99 15.235,94 66.776,24 66.211,46 -564,78 Cá cờ 38.854,85 38.475,40 5.788,40 6.149,54 15.742,99 15.235,94 60.386,24 59.860,88 -525,36 Cá thu 49.504,85 48.599,36 5.788,40 6.150,16 15.742,99 15.235,94 71.036,24 69.985,46 -1.050,8 Cá dũa 57.314,85 56.113,23 5.788,40 6.148,62 15.742,99 15.235,94 78.846,24 77.497,80 -1.348,4 Tổ 53.137,75 52.659,88 3.416,19 3.652,95 15.742,99 15.235,94 72.296,93 71.548,76 Tổng 169.944 168.149 14.692 15.436 47.229 45.708 231.866 -790,47 -748,17 229.293 -2.572,6 87 Bảng 3.17 Báo cáo giá thành theo phương pháp trực tiếp KM CP NVL CP NCTT SP Dự toán Thực tế Dự toán Tổ 71.561,6 70.663,3 5.487,9 U10 86.906,9 85.761,4 4.803,3 CP SXC Tổng Zđơn vị Chênh Thực tế Dự toán Thực tế lệch 5.633,6 2.007,84 3.502,34 79.057,34 79.799,24 741,90 4.958,6 2.007,84 3.502,34 93.718,04 94.222,34 504,30 U11/15 59.272,25 58.845,13 5.503,26 5.646,96 2.007,84 3.502,34 66.783,35 67.994,43 1.211,08 U16/20 38.833,85 37.957,33 7.303,26 7.459,03 2.007,84 3.502,34 48.144,95 48.918,70 Tổ 45.244,85 44.825,92 5.788,40 6.149,59 2.007,84 3.502,34 53.041,09 54.477,85 1.436,76 Cá cờ 38.854,85 38.475,40 5.788,40 6.149,54 2.007,84 3.502,34 46.651,09 48.127,28 1.476,19 Cá thu 49.504,85 48.599,36 5.788,40 6.150,16 2.007,84 3.502,34 57.301,09 58.251,86 950,77 Cá dũa 57.314,85 56.113,23 5.788,40 6.148,62 2.007,84 3.502,34 65.111,09 65.764,19 653,10 Tổ 53.137,75 52.659,88 3.416,19 3.652,95 2.007,84 3.502,34 58.561,78 59.815,17 1.253,39 Tổng 169.944 168.149 14.692 Thực tế 15.436 Dự toán 773,75 6.023,52 10.507,03 190.659,52 194.092,03 3.432,51 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích thực trạng kế tốn quản trị chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng tác giả nhận thấy tồn số vấn đề mà nhà quản trị phải giải để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất theo mục tiêu chiến lược phát triển Cơng ty Đó nội dung chương luận văn hướng tới giải pháp để hoàn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất Cơng ty Các giải pháp tập trung vào vấn đề phân loại chi phí sản xuất, dự tốn chi phí sản xuất linh hoạt, giá thành sản phẩm, phân tích biến động chi phí sản xuất thực tế dự tốn nhằm tăng cường kiểm sốt chi phí sản xuất 89 KẾT LUẬN KTQT chi phí sản xuất nội dung quan trọng công tác KTQT, việc hồn thiện KTQT chi phí sản xuất góp phần nâng cao khẳ quản lý kinh tế, tài chính, giúp doanh nghiệp thực tốt chức cung cấp thơng tin hệ thống kế tốn quản lý Với đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng” luận văn tập tring làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận có KTQT chi phí sản xuất, để sở làm rõ thực trạng KTQT chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng Thứ hai, luận văn phản ánh thực tiễn KTQT chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hồng, từ nguyên nhân hạn chế việc thực hiên KTQT chi phí sản xuất Cơng ty Thứ ba, đề xuất phương hướng giải pháp hợp lý nhằm hồn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hồng Với nội dung trình bày trên, nhìn chung Công ty thực mục tiêu đề Tuy nhiên, đề tài sâu nghiên cứu tình hình KTQT chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng mà chưa sâu tìm hiểu việc thực KTQT chi phí sản xuất doanh nghiệp chế biến thủy sản nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Th.S Vũ Thị Kim Anh (2008), “Vai trò kế tốn quản trị chi phí việc cung cấp thơng tin cho quản trị doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn số 71 tháng 4/ 2008 [2] Bộ Tài Chính, Thơng tư số 53/2006/TT-BTC- Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp [3] PGS.TS Phạm Văn Dược (2009), “Giải pháp kiểm sốt chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn số 77 tháng 4/ 2009 [4] PGS.TS Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống kê [5] Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm (2001), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống Kê [6] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, nhà xuất giáo dục [7] Các báo cáo, tài liệu Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hồng PHỤ LỤC Phụ lục Bảng tổng hợp giá khối lượng hải sản thu mua năm 2012 Quý I Sản phẩm Số lượng Đơn giá bp Quý II Thành tiền Số lượng Đơn giá bq Quý II Thành tiền Số lượng Đơn giá Cả năm Quý IV Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng Thành tiền Đơn giá BP Ghẹ U10 43.519 69.311,69 3.016.389.29 148.841 U11/15 18.806 44.775,87 842.066.205 U16/20 28.434 27.084,71 770.115.810 Cá 10.303.715.73 144.366 69.212,41 9.991.918.782 59.347 69.310,04 4.113.356.806 396.073 27.425.380.62 69.243,21 41.150 44.712,94 1.839.937.481 32.211 44.698,85 1.439.805.832 15.045 44.756,28 673.358.233 107.213 4.795.167.751 44.725,83 52.376 26.814,41 1.404.423.494 43.645 26.799,90 1.169.678.956 33.704 26.968,11 908.927.786 158.158 4.253.146.045 26.891,75 - 69.226,42 - - - - - Cá cờ 46.115 24.962,23 1.151.120.75 85.978 24.779,35 2.130.482.919 106.750 24.709,08 2.637.692.313 47.824 24.872,03 1.189.484.440 286.667 7.108.780.427 24.798,06 Cá thu 34.908 32.003,75 1.117.182.42 54.068 31.881,24 1.723.752.334 65.586 31.872,35 2.090.365.286 39.581 32.015,39 1.267.203.713 194.142 6.198.503.757 31.927,61 Cá dũa 17.724 37.486,61 664.429.170 27.040 37.123,39 1.003.803.101 32.039 37.072,38 1.187.779.036 19.579 37.349,07 96.383 3.587.267.255 37.219,07 3.Mực 41.923 37.520,35 1.572.961.88 147.502 37.075,23 5.468.683.552 107.166 37.131,12 3.979.182.467 42.084 37.480,63 1.577.317.967 12.598.145.86 37.198,39 731.255.948 338.675 (Nguồn: từ sổ thu mua hải sản phòng kinh doanh Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) Phụ lục Bảng chấm lương theo ngày tháng năm 2012 Tổ chế biến (Ghẹ Mãnh) Ngày Nguyễn thị Thanh 105.750 Lê Thị T Hằng 91.150 Trần Thị Thu Dương thị H.Anh ………… 97.950 Ngày 181.023 Ngày 10 201.623 Ngày 124.529 Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày Ngày 10 Ngày 11 191.788 10 234.120 127.940 127.940 76.690 98.650 124.623 1.594.676 127.940 10 187.396 131.642 165.850 109.675 143.890 121.650 73.954 107.580 127.389 1.388.116 120.965 10 195.840 126.753 154.210 170.478 132.750 112.081 75.753 102.343 120.645 1.311.818 138.460 10 189.870 123.641 163.890 10 231.980 105.678 108.540 71.290 96.459 120.645 1.448.403 ……… Tổng Họ tên Ngày 12 Ngày 13 Ngày 15 Ngày 14 Ngày 16 Ngày 17 Nguyễn thị Thanh 115.075 94.860 121.568 Lê Thị Thúy Hằng 116.986 98.421 122.650 127.310 Trần Thị Thu 126.521 90.871 131.653 106.275 Dương thị H.Anh 10 196.210 91.980 121.670 116.731 … … Ngày 18 Ngày 19 Ngày 20 Ngày 22 Ngày 21 124.980 141.920 132.850 137.416 121.980 990.649 181.321 98.470 143.980 128.365 128.547 132.568 1.278.618 176.083 112.654 137.269 124.693 132.560 120.352 1.258.931 182.943 121.195 111.462 123.630 130.410 1.196.231 cn TT …… Tổng Họ tên Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Ngày 26 Ngày 27 Ngày 29 Ngày 28 Ngày 30 Ngày 31 Từ Ngày 23-31 Lương SP Nguyễn thị Thanh 127.940 78.541 165.850 124.623 116.421 10 221.623 117.586 108.421 115.320 50.000 1.176.325 27,5 3.761.650 Lê Thị T Hằng 121.650 76.845 154.210 120.389 120.658 10 199.479 121.890 108.462 117.368 50.000 1.140.951 29,1 3.807.685 Trần Thị Thu 117.421 75.721 163.890 126.645 112.654 10 210.463 114.638 107.563 101.760 40.000 1.130.755 28,3 3.701.504 Dương thị H.Anh 114.297 71.985 121.897 120.645 110.874 10 200.751 100.487 105.387 110.875 50.000 1.057.198 27,5 3.701.832 … Tổng … …… …… 156.974.800 (Nguồn: từ sổ chấm cơng phòng nhân Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) Phụ lục Bảng tổng hợp lương tháng năm 2012 Tổ chế biến (Ghẹ Mãnh) Mã số Họ tên BP Ngày Tăng Chủ Tổng Lương Tăng Chủ Công Ca(h) Nhật Công SP Giờ Nhật 189 Nguyễn thị Thanh T1 22,5 11 27,5 3.761.650 33.000 50.000 190 Lê Thị T Hằng T1 24,1 29,1 3.807.685 27.000 50.000 191 Trần Thị Thu T1 23,3 28,3 3.701.504 24.000 40.000 192 Dương thị H.Anh T1 22,5 10 27,5 3.701.832 30.000 50.000 …… 156.974.800 750.00 1.576.000 Tổng Lễ Phụ Độc Tổng Trừ Còn Ký Cấp Hại Lương BH Nhận Nhận 76.475 190.050 4.111.175 161.891 3.949.284 214.684 4.099.369 161.891 3.937.478 208.922 4.101.884 190.050 3.971.882 127.458 853.879 4.985.482 164.390.161 (Nguồn: từ sổ lương phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) 4.101.884 161.891 3.809.991 7.285.095 157.105.066 Phụ lục SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng : năm 2012 6272 Chứng từ Số Ngày 002 /10N 18/7/2012 003 /10N 19/7/2012 MAYKCHUYEN 31/7/2012 Diễn giải TK Đ/Ứng Số dư đầu kỳ Trục túi in PA/PP 3259 Cty Liksin HĐ 0002657 ngày 15/7/12 3311 Xuất vật tư phục vụ sản xuất T7/12 1521 ………………………………………… Máy kết chuyển CO-NO từ 6272 -> 1541 Cộng phát sinh VN Đồng Nợ Có 12 000 000 000 000 1541 50.026.399 50.026.399 Số dư cuối kỳ (Nguồn: từ mày vi tính phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) 50.026.399 Phụ lục SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng : năm 2012 6273 Chứng từ Số Ngày 023 /10N 03/7/2012 006 /10N 24/7/2012 007/10N 30/7/2012 008 /10N 30/7/2012 MAYKCHUYEN 31/7/2012 Diễn giải TK Đ/Ứng Số dư đầu kỳ Mua phụ tùng máy niềng thùng Cty Đại Đồng 3311 Thành HĐ 0001057 ngày 24/7/12 Mua công tắc bàn đạp gas Cty Kỷ Lục HĐ 3311 0000086 ngày 04/7/12 Xuất BHLĐ phục vụ sản xuất T10/12 1531 Ngoại tệ Nợ Có ,00 VN Đồng Nợ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 500 000 260 000 3311 ,00 ,00 448 000 1541 ,00 00 Cộng phát sinh ,00 00 Số dư cuối kỳ ,00 00 Mua vật tư sửa chữa hàng ngày CH Cẩm Nhung HĐ 0049224 ngày 27/7/12 …………………………………………… Máy kết chuyển CO-NO từ 6273 -> 1541 Có 590 000 14.607.491 14.607.491 (Nguồn: từ mày vi tính phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) 14.607.49 Phụ lục SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng : năm 2012 6274 Chứng từ Số 0021 /7 TK Đ/Ứng Ngoại tệ Nợ 2141 ,00 ,00 1541 ,00 ,00 Cộng phát sinh ,00 ,00 Số dư cuối kỳ ,00 ,00 Diễn giải Ngày 31/7/2012 MAYKCHUYEN 31/7/2012 Số dư đầu kỳ Bút toán kết chuyển tháng - Khấu hao TSCĐ Máy kết chuyển CO-NO từ 6274 -> 1541 VN Đồng Có ,00 Nợ Có 535.005.564 535.005.564 535.005.564 535.005.564 (Nguồn: từ mày vi tính phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) Phụ lục SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng : năm 2012 6277 Chứng từ Số Ngày TK Đ/Ứng Diễn giải Số dư đầu kỳ Ngoại tệ Nợ Có VN Đồng Nợ ,00 009 /7 11/7/2012 Nước sx HĐ 1481449 ngày 09/7/12 1121 VCBDN 855 /7VP 18/7/2012 Chi lệ phí vệ sinh T7/2012 1111DN ,00 ,00 866 /7VP 19/7/2012 Chi in màu, ép plastic hướng dẫn SX 1111DN ,00 ,00 874 /7VP 19/7/2012 Chi quấn moto 3pha, quạt hút 1111DN ,00 ,00 874 /7VP 19/7/2012 Chi súc bể nước định kỳ ,00 ,00 016 /7 22/7/2012 ,00 ,00 0005 /7H 25/7/2012 Điện sx KV HĐ 4369357 ngày 17/7/12 Phí BH kho 1500 từ 15/7-31/12 HĐ 0005897 ngày 22/7/12 1111DN 1121 VCBDN 3311 ,00 ,00 972 /7VP 30/7/2012 Chi mài dao, sửa cân T7/2012 1111DN ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Tiền điện kỳ 1/7 HĐ 4236176 ngày 09/7/12 3311 ,00 ,00 ,00 ,00 150.367.148 12.593.723 14.197.253 8.640.020 19.936.152 11.367.148 32.593.723 7.197.253 78.640.020 Có Chứng từ Số Ngày TK Đ/Ứng Diễn giải Ngoại tệ Nợ Có 0015 /7H 31/7/2012 Điện sx kỳ 1/7 HĐ 4236504 ngày 09/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Điện sx kỳ 1/7 HĐ 4236505 ngày 09/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Tiền điện kỳ 2/7 HĐ 4378956 ngày 18/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Điện sx kỳ 2/7 HĐ 4378984 ngày 18/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Điện sx kỳ 2/7 HĐ 4378985 ngày 18/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Tiền điện kỳ 3/7 HĐ 4451117 ngày 26/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Điện sx kỳ 3/7 HĐ 4451145 ngày 26/7/12 3311 ,00 ,00 0015 /7H 31/7/2012 Điện sx kỳ 3/7 HĐ 4451146 ngày 26/7/12 3311 ,00 ,00 0019 /7H 31/7/2012 Phí xử lý nước thải HĐ 0000098 ngày 31/7/12 3311 ,00 ,00 MAYKCHUYEN 31/7/2012 Máy kết chuyển CO-NO từ 6277 -> 1541 1541 ,00 ,00 Cộng phát sinh ,00 ,00 Số dư cuối kỳ ,00 ,00 VN Đồng Nợ Có 69.936.152 61.367.148 52.593.723 70.197.253 78.640.020 79.936.152 61.367.148 52.593.723 10.197.253 872.361.012 872.361.012 (Nguồn: từ mày vi tính phòng kế tốn Cơng ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng) 872.361.012 ... doanh Công ty cổ phần thủy sản Nhật Hoàng 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 36 2.2 YÊU CẦU THÔNG TIN KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO CHỨC NĂNG CHI. .. quản trị chi phí sản xuất tổng Công ty Tác giả Đinh Tuyết Diệu (2011) nghiên cứu đề tài “kế tốn quản trị chi phí sản xuất Công ty Cổ Phần XNK Lam Sơn” đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí... loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí Theo tiêu thức chi phí kỳ kế tốn bao gồm biến phí, định phí chi phí hỗn hợp Biến phí Biến phí hay gọi chi biến đổi chi phí khả biến khoản chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thuỷ sản nhật hoàng , Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thuỷ sản nhật hoàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn