Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHHMTV dược trung ương III

0 20 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ DIỆU LÀNH HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG III LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ DIỆU LÀNH HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG III Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Diệu Lành MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Ở CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế toán 1.1.2 Mối liên hệ hệ thống thơng tin kế tốn với hệ thống khác doanh nghiệp 1.1.3 Tổ chức thơng tin kế tốn theo chu trình 1.2 TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Đặc điểm mục tiêu chu trình bán hàng thu tiền 12 1.2.2 Mối quan hệ phận chu trình bán hàng thu tiền 13 1.2.3 Tổ chức xây dựng hệ thống chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ 15 1.2.4 Tổ chức liệu mã hóa đối tượng kế toán 17 1.2.5 Tổ chức thơng tin chu trình bán hàng thu tiền 21 1.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế tốn chu trình bán hàng thu tiền 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH MTV Dược Trug Ương 35 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh sản phẩm công ty 35 2.1.3 Đặc điểm hoạt động tiêu thụ công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 35 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy công ty 36 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán 39 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CƠNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 40 2.2.1 Thực trạng tổ chức hệ thống chứng từ kế tốn cơng ty TNHH MTV Dược Trung Ương 40 2.2.2 Thực trạng tổ chức liệu mã hóa đối tượng quản lý 45 2.2.3 Thực trạng tổ chức thông tin chu trình bán hàng thu tiền 49 2.2.4 Thực trạng báo cáo kế tốn sử dụng chu trình bán hàng thu tiền 64 2.2.6 Đánh giá tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 68 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 68 3.2 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN 69 3.2.1 Định hướng xây dựng chu trình bán hàng thu tiền theo ERP 69 3.2.2 Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ chu trình bán hàng thu tiền 71 3.2.3 Hoàn thiện hệ tổ chức mã hóa liệu 72 3.2.4 Hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền 76 3.2.5 Hồn thiện báo cáo kế tốn chu trình bán hàng thu tiền 83 KẾT LUẬN .90 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Mối liên hệ Hệ thống thơng tin với kế tốn 1.2 Các yếu tố hệ thống thông tin kế toán 1.3 Mối quan hệ hệ thống thơng tin kế tốn với hệ thống thông tin khác doanh nghiệp 1.4 Mô tả chức phân công trách nhiệm 14 phối hợp phòng kinh doanh phòng kế tốn chu trình doanh thu 1.5 Sơ đồ dòng liệu mức chu trình bán hàng thu tiền 22 1.6 Tổ chức thông tin quy trình xử lý bán hàng 23 1.7 Tổ chức thơng tin quy trình giao hàng 26 1.8 Tổ chức thơng tin quy trình lập hóa đơn 29 2.1 Sơ đồ mạng lưới kinh doanh 36 2.2 Sơ đồ tổ chức máy công ty 36 2.3 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 39 2.4 Quy trình luân chuyển nghiệp vụ bán hàng 41 2.5 Quy trình ln chuyển khâu quản lý cơng nợ 43 2.6 Quy trình luân chuyển khâu thu tiền 44 2.7 Thực trạng tổ chức thơng tin quy trình lập hóa đơn 55 2.8 Thực trạng tổ chức thơng tin quy trình quản lý cơng nợ 63 3.1 Sơ đồ hồn thiện quy trình ln chuyển chứng từ chu 72 trình bán hàng 3.2 Hồn thiện tổ chức thơng tin quy trình xử lý đặt hàng 77 3.3 Hồn thiện tổ chức thơng tin quy trình xử lý giao hàng 82 3.4 Hồn thiện tổ chức thơng tin quy trình lập hóa đơn 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cũng thị trường khác, thị trường Dược phẩm nước ta phát triển mạnh, ngành Dược Nhà nước quy định nhóm sản phẩm hàng hóa đặc biệt, chiếm vị trí quan trọng chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân Vì vậy, sản xuất thuốc tốt, giá hợp lý kinh doanh hiệu mục tiêu cần hướng tới Kế tốn với tư cách cơng cụ quản lý, có chức thơng tin kiểm tra, quản lý hoạch định, tổ chức, kiểm soát đưa định đắn phù hợp Nhằm đạt điều cần phải xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn hồn chỉnh Cơng ty TNHH MTV Dược Trung Ương vừa doanh nghiệp sản xuất vừa doanh nghiệp thương mại Cơng ty có hệ thống phân phối rộng khắp tỉnh thành nước Điều đòi hỏi cơng tác bán hàng, theo dõi khách hàng phải quản lý chặt chẽ Nhận thức tầm quan trọng công ty ứng dụng công nghệ thông tin mà trước hết phần mềm kế toán bước đầu mang lại hiệu Tuy nhiên, phần mềm công ty hoạt động phận kế tốn, phận kinh doanh Trong đó, dược phẩm loại hàng hóa đặc biệt, mặt hàng công ty đa dạng nhiều chủng loại thuốc Nhân viên bán hàng không xác định số lượng tồn kho, số lơ, hạn dùng loại thuốc Ngồi ra, mã thơng tin khách hàng, mã hàng hóa khơng thống làm thời gian tìm kiếm Bộ phận kho chưa sử dụng phần mềm hỗ trợ nên việc nhập theo dõi số liệu thực excel Vì vậy, ghi nhận hàng xác, kiểm tra hạn mức tín dụng khách hàng lượng hàng sẵn có, giao hàng hạn, ghi nhận doanh thu kỳ, theo dõi tình hình cơng nợ, xây dựng quy trình bán hàng cách vấn đề đáng quan tâm 2 Xuất phát từ yêu cầu mang tính khách quan lý luận thực tiễn, tác giả chọn đề tài nghiên cứu luận văn: “Hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền Cơng ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3” Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát vấn đề lý luận hệ thống thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền doanh nghiệp - Khảo sát phân tích thực trạng hệ thống thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền công ty TNHH MTV Dược Trung Ương - Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn Chu trình bán hàng phù hợp với nguồn lực sẵn có cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tác giả nghiên cứu sở lý luận tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền, thực trạng tổ chức thông tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền Cơng ty TNHH MTV Dược Trung ương Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu phương thức bán buôn công ty Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp quan sát, vấn để tìm hiểu biện pháp quản lý, tổ chức thực kế tốn Cơng Ty TNHH MTV Dược Trung Ương - Thu thập liệu, phân tích hệ thống, phân tích thành phần hệ thống kế tốn, mối quan hệ chu trình bán hàng thu tiền với chu trình kế tốn khác đơn vị - Sử dụng sơ đồ dòng liệu, mơ hình liệu, q trình thiết kế mã hóa đối tượng kế tốn chi tiết, quy trình luân chuyển chứng từ 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Về lý luận Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa sở lí luận chung hệ thống thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền để làm sở hoàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền công ty TNHH Dược Trung ương - Về thực tiễn Luận văn Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền cơng ty TNHH Dược Trung Ương Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn Cơng ty cách hợp lý chu trình bán hàng thu tiền Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đứng trước xu hội nhập thách thức kinh tế thị trường nay, thơng tin kế tốn đóng vai trò quan trọng Làm thơng tin kế tốn cung cấp cho đối tượng quan tâm đạt chất lượng hữu ích? Đây câu hỏi nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu Cho đến nay, có số nghiên cứu chuyên sâu, số nghiên cứu liên quan nghiên cứu mang tính chung chung hệ thống thơng tin kế tốn thể luận văn, tạp chí, giáo trình Cho đến có số luận văn thạc sỹ, báo công bố liên quan đến hệ thống thông tin kế toán, chủ yếu viết phần mềm kế toán, tổ chức cơng tác kế tốn điều kiện ứng dụng tin học cho loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Trần Mậu Thơng (2010), hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn cơng ty Cổ phần lâm đặc sản Quảng Nam; Luận văn thạc sỹ kế toán Phạm Lê Hồi (2012), hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền Công ty cổ phần Pymepharco; Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh Trần Thị Thu hà (2010), Hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn theo định hướng ERP Công ty Cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng Các báo khoa học cơng bố như: Tạp chí khoa học cơng nghệ Nguyễn Mạnh toàn – Nguyễn Thị Hồng Hạnh (số 5, 2010), Ứng dụng ERP tổ chức quản lý đào tạo theo tín chỉ; Tạp chí khoa học cơng nghệ Huỳnh Thị Hồng Hạnh (số 9, 2012), hoàn thiện hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện theo định hướng giải pháp quản lý tổng thể; Tạp chí khoa học cơng nghệ, Nguyễn Mạnh Tồn - Huỳnh Thị Hồng Hạnh (số 9, 2012), tổ chức hệ thống thông tin kế toán trường đại học theo cách tiếp cận chu trình; Tạp chí khoa học cơng nghệ, Nguyễn Mạnh Tồn (số 1, 2011), quy trình xử lý tổng hợp điều kiện hạch toán kế toán máy vi tính Trong cơng trình nghiên cứu này, tác giả hệ thống nội dung tổ chức cơng tác kế tốn việc phản ánh thực trạng chu trình bán hàng thu tiền doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất Từ đưa biện pháp nhằm góp phần hồn thiện chu trình bán hàng thu tiền doanh nghiệp Những vấn đề liên quan đến chu trình bán hàng thu tiền như: Vấn đề ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn doanh nghiệp; Vấn đề mã hóa đối tượng chi tiết phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp; Vấn đề xây dựng hạn mức tín dụng khách hàng phương pháp xử lý vượt hạn mức; Vấn đề nhận biết rủi ro trình xuất kho giao hàng, lập hóa đơn, quản lý nợ phải thu, thu tiền bán hàng biện pháp kiểm soát nộ nhằm hạn chế rủi ro Các cơng trình nghiên cứu phần mềm tổ chức cơng tác kế tốn điều kiện ứng dụng cơng nghệ thông tin chủ yếu tập trung nhiều cơng tác kế tốn tài mà chưa quan tâm đến kế toán quản trị, chưa gắn chặt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh tác giả chưa sâu vào xử lý sai sót q trình kết xuất liệu, lập báo cáo tài “Hệ thống thơng tin kế toán” tác giả Dương Quang Thiện (2007) nhà xuất tổng hợp Tp Hồ Chí Minh; “Tổ chức cơng tác kế tốn điều kiện tin học hóa” tác giả Nguyễn Phước Bảo Ân, đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Lao động Xã hội Các giáo trình tác giả đề cập đến cách thức tổ chức hệ thống thông tin kế toán, cách thức tổ chức sở liệu, xây dựng hệ thống kiểm sốt nội mơi trường tin học, cách thức thực vận hành hệ thống thơng tin kế tốn “Hệ thống thơng tin kế toán” (lý thuyết tập giải) tác giả Nguyễn Thế Hưng, nhà xuất thống kê Giáo trình “Hệ thống thơng tin kế tốn” tác giả Nguyễn Mạnh Toàn Huỳnh Thị Hồng Hạnh cụ thể hóa nội dung hệ thống thơng tin kế tốn điều kiện tin học hóa, mối quan hệ hệ thống thơng tin kế tốn với hệ thống thông tin chức khác doanh nghiệp, phương pháp xây dựng mã, kiểm soát hệ thống thơng tin kế tốn, chức chu trình, cách thức tổ chức liệu quy trình luân chuyển, xử lý liệu cung cấp thơng tin kế tốn Tuy nhiên, giáo trình chưa đề xuất ý kiến giải việc vận dụng công nghệ thông tin vào tổ chức công tác kế tốn doanh nghiệp có hiệu cao giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động doanh nghiệp Đề tài “ Hoàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 3” đề tài nghiên cứu tổ chức thông tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền ngành dược Bên cạnh đề tài kết kế thừa từ cơng trình nghiên cứu tác giả nói đề tài đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền Công ty TNHH MTV Dược Trung Ương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Ở CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin kế tốn phận cấu thành quan trọng hệ thống thơng tin quản lí doanh nghiệp bao gồm nguồn nhân lực, phương tiện, phương pháp kế toán tổ chức khoa học nhằm thu thập, xử lý cung cấp thơng tin tình hình huy động sử dụng vốn doanh nghiệp kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kì định Hai chức hệ thống thơng tin kế tốn thơng tin kiểm tra Hệ thống thơng tin kế tốn giao thoa hệ thống kế tốn hệ thống thơng tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực kế tốn tạo hướng nghiên cứu mới, lĩnh vực hệ thống thơng tin kế tốn Mối liên hệ hệ thống thơng tin với kế tốn khái quát qua Hình 1.1 Hình 1.1: Mối liên hệ Hệ thống thơng tin với kế tốn - Mục tiêu hệ thống: Cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời tình hình tài doanh nghiệp, bao gồm thơng tin tài sản, nguồn vốn, trình kinh doanh lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp 7 Qui trình xử lý hệ thống thơng tin kế tốn bắt đầu ghi nhận thơng tin đầu vào, sau lưu trữ - xử lý - lưu trữ điểm kết thúc qui trình cung cấp thơng tin (thơng tin đầu ra) phục vụ cho trình quản lý doanh nghiệp - Dữ liệu đầu vào: Là liệu từ hoạt động kinh tế phát sinh doanh nghiệp mua vật tư, hàng hóa, bán hàng, thu tiền, chi phí phát sinh, trả lương cho cơng nhân… Dữ liệu đầu vào gồm có hệ thống chứng từ gốc, sở quan trọng để tạo lập hệ thống thông tin đầu vào Chứng từ gốc đầu mối cung cấp thông tin chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hệ thống chứng từ gốc thu nhận, xếp, phân loại xử lý theo trình tự Hệ thống thơng tin đầu vào thu nhận thủ cơng hay máy tính thơng qua sở ghi nhận thông tin chứng từ Việc tổ chức ghi nhận thơng tin đầu vào đòi hỏi phải phân tích kỹ để tránh trùng lắp bỏ sót Phần cứng Phần mềm Thơng tin kế tốn Con người Dữ liệu kế tốn Cơ sở liệu Các quy trình, thủ tục Hình 1.2: Các yếu tố hệ thống thơng tin kế tốn - Quy trình xử lí: Là quy trình hồn chỉnh bao gồm giai đoạn cụ thể từ việc thu thập thông tin liệu kế tốn, đến việc xử lí, phân tích, tổng hợp liệu để lập báo cáo kế toán hệ thống phương pháp kế toán phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản ghi kép, phương pháp đo lường đối tượng kế toán phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn Để thực quy trình đòi hỏi phải có tham gia người (cán bộ, chun viên kế tốn) có kĩ trình độ nghiệp vụ chun mơn, phân cơng tổ chức cách khoa học, hợp lí với hỗ trợ phương tiện phù hợp (thiết bị phần cứng, phần mềm, sở liệu, sổ sách…) - Đầu ra: Là thơng tin kế tốn đáp ứng theo yêu cầu người sử dụng, bao gồm đối tượng bên doanh nghiệp, cấp quản trị phục vụ hoạt động tác nghiệp phận bên doanh nghiệp Như vậy, hệ thống thơng tin kế tốn hệ thống cung cấp thơng tin xử lý nghiệp vụ tài thơng tin liên quan tới việc phân tích lập kế hoạch bao gồm hệ thống thơng tin kế tốn tài hệ thống thơng tin kế tốn quản trị 1.1.2 Mối liên hệ hệ thống thông tin kế toán với hệ thống khác doanh nghiệp Hệ thống thông tin doanh nghiệp hệ thống đa dạng, phức tạp với nhiều chức thực phận khác nhau, có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ, cung cấp thông tin lẫn nhằm đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp có hiệu Các hệ thống thơng tin chức hệ thống thơng tin tài chính, hệ thống thông tin nhân sự, hệ thống thông tin bán hàng, hệ thống thông tin sản xuất không tách biệt mà thường chia sẻ với nguồn lực chủ yếu hệ thống tất chúng điều có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống thông tin kế tốn Các hệ thống thơng tin chức cung cấp liệu đầu vào cho hệ thống thông tin kế toán từ liệu này, hệ thống thơng tin kế tốn có nhiệm vụ xử lý chúng thành thơng tin hữu ích cung cấp trở lại cho phận để thực chức Ví dụ, hệ thống thơng tin kế tốn ... HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG ƯƠNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH MTV Dược Trug Ương. .. tiền công ty TNHH MTV Dược Trung Ương 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TRUNG. .. tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn chu trình bán hàng thu tiền Cơng ty TNHH MTV Dược Trung Ương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Ở CÁC DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHHMTV dược trung ương III , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHHMTV dược trung ương III

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn