Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại cục hải quan thành phố đà nẵng

127 23 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ LỆ HOA HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đặng Thị Lệ Hoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm thơng tin kế tốn, quy trình kế tốn .9 1.1.2 Vai trò thơng tin kế tốn 10 1.1.3 u cầu thơng kế tốn .10 1.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP .11 1.2.1 Khái niệm đơn vị hành nghiệp 11 1.2.2 Phân loại đơn vị hành nghiệp 11 1.2.3 Đặc điểm kế tốn đơn vị hành nghiệp 12 1.2.4 Nhiệm vụ kế toán hành nghiệp .12 1.3 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 13 1.3.1 Yêu cầu tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan tỉnh, thành phố 13 1.3.2 Nội dung tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan tỉnh, thành phố 14 1.4 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH HẢI QUAN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CHẾ ĐẾN TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÁC CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 26 1.4.1 Cơ chế quản lý tài ngành Hải quan 26 1.4.2 Ảnh hưởng chế quản lý tài đến tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan tỉnh, thành phố .29 KẾT LUẬN CHƯƠNG .31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Cục Hải quan Tp Đà Nẵng 33 2.1.3 Bộ máy tổ chức Cục Hải quan TP Đà Nẵng 33 2.1.4 Tổ chức máy kế toán Cục Hải quan TP Đà Nẵng .34 2.2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .36 2.2.1 Giới thiệu phần mềm kế toán sử dụng Cục Hải quan TP Đà Nẵng 36 2.2.2 Thực trạng tổ chức phân quyền sử dụng, mã hoá đối tượng quản lý tổ chức xây dựng danh mục mã nghiệp vụ triển khai thực phần mềm chương trình kế tốn hành nghiệp IMASTC 36 2.3 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG .42 2.3.1 Thực trạng tổ chức chứng từ kế toán 42 2.3.2 Thực trạng tổ chức tài khoản, sổ kế toán hạch toán kế toán 45 2.3.3 Thực trạng tổ chức lập báo cáo kế toán .51 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 53 2.4.1 Những kết đạt .53 2.4.2 Những tồn .53 KẾT LUẬN CHƯƠNG .56 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 57 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 57 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TOÁN TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 57 3.2.1 Hoàn thiện công tác khai báo thông tin ban đầu phần mềm kế toán IMASTC 57 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức chứng từ 66 3.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản kế tốn 70 3.2.4 Hồn thiện tổ chức lập báo cáo 74 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG 76 3.3.1 Kiến nghị Bộ Tài 76 3.3.2 Kiến nghị Tổng cục Hải quan 76 3.3.3 Kiến nghị Kho bạc 77 3.3.4 Kiến nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng .77 KẾT LUẬN CHƯƠNG .78 KẾT LUẬN .79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BTC : Bộ Tài CK : Chuyển khoản CBCC : Cán công chức CNTT : Công nghệ thông tin ĐVSDTS : Đơn vị sử dụng tài sản ĐVQLTS : Đơn vị quản lý tài sản GTGT : Giá trị gia tăng HCSN : Hành nghiệp KBNN : Kho bạc Nhà nước KP : Kinh phí KPTX : Kinh phí thường xuyên NĐ : Nghị định NSNN : Ngân sách Nhà nước NXB : Nhà xuất QPPL : Quy phạm pháp luật TM : Tiền mặt TVQT : Tài vụ quản trị TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định TCHQ : Tổng cục Hải quan DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Bảng chi tiết phân quyền 36 2.2 Bảng danh mục mã hiệu 37 2.3 Danh mục phòng ban 38 2.4 Danh mục đối tượng pháp nhân 39 2.5 Tổ chức khai báo mã nghiệp vụ Cục Hải quan TP Đà 41 Nẵng 2.6 Bảng Phân tích lương tháng 01/2014 48 3.1 Danh mục phòng ban hoàn thiện 59 3.2 Danh mục đối tượng pháp nhân hoàn thiện 60 3.3 Danh mục nghiệp vụ hoàn thiện 63 3.4 Bảng kê đề nghị toán 67 3.5 Sổ giao nhận biên nghiệm thu, bàn giao tài sản 68 3.6 Biên bàn giao chứng từ mua sắm 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 1.1 Mối quan hệ thơng tin kế toán người sử dụng 10 1.2 Quy trình tổ chức ln chuyển chứng từ kế tốn 16 1.3 Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp 18 chuyển khoản 1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ chi từ nguồn ngân sách cấp 19 tiền mặt 1.5 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn nhật ký chung 23 2.1 Sơ đồ máy tổ chức cục Hải quan Tp Đà Nẵng 33 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn phòng tài vụ quản trị 34 2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ mua sắm tài sản 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thơng tin kế tốn đóng vai trò quan trọng, nhân tố thiết yếu hoạt động quản lý, công cụ thiếu để Lãnh đạo, điều hành kiểm soát hoạt động tổ chức, đơn vị Hệ thống thơng tin kế tốn nơi cung cấp thơng tin kiểm tra - kiểm soát chủ yếu hoạt đ ộ ng đ ơn vị Trong xu tồn cầu hố, Việt Nam tham gia ký kết với nhiều nước, khối nước hiệp định thương mại song phương, đa phương Do yêu cầu thực cam kết theo tiến trình hội nhập, nước ta bước thực cắt giảm thuế theo lộ trình Từ đặt khó khăn lớn cho nhiệm vụ thu thuế ngành HQ Việt Nam, có Cục Hải quan TP Đà Nẵng Trong đổi chế quản lý tài chính, sử dụng kinh phí giao lại gắn với kết hiệu hoạt động tổ chức thu NSNN nên kinh phí cấp từ ngân sách Nhà nước để đảm bảo hoạt động đơn vị ngày khó khăn Với chế trao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho Thủ trưởng đơn vị tổ chức công việc, sử dụng lao động sử dụng nguồn lực tài việc tổ chức tốt thơng tin kế tốn giúp kiểm tra có biện pháp tiết giảm khoản chi thường xuyên, dành kinh phí NSNN cấp cho việc chi mua sắm đại hoá trang thiết bị góp phần cải cách đại hố Hải quan, tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài Với lý trên, đòi hỏi thơng tin kế tốn cung cấp phải kịp thời, đầy đủ, xác cho nhà quản lý để đưa định chi tiêu đắn, hợp lý Tuy nhiên, năm qua, việc tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng bộc lộ hạn chế, thiếu sót tổ chức triển khai sử dụng phần mềm để xử lý cơng việc kế tốn; tổ chức chứng từ; tổ chức tài khoản, sổ kế toán đến lập báo cáo kế toán nên chưa phục vụ tốt cơng tác quản lý tài chính, đặc biệt trước yêu cầu đổi chế quản lý tài Để đáp ứng yêu cầu đặt từ thực tiễn công tác, chọn đề tài : « Hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng » để viết luận văn cao học nhằm mục đích nghiên cứu, phát vấn đề hạn chế cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn đơn vị đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác để đáp ứng tốt yêu cầu quản lý tình hình Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận hệ thống thông tin kế toán Cục Hải quan tỉnh, thành phố Trên sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng Từ đó, tìm giải pháp nhằm hồn thiện việc tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng trước yêu cầu đổi chế quản lý tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng có hai mãng quản lý thu thuế, quản lý chi ngân sách giao cho hai phòng tham mưu phòng thuế xuất nhập Phòng Tài vụ - Quản trị Để thực tốt cơng tác quản lý thuế việc tổ chức thơng tin kế tốn thuế nội Hải quan quan tâm trọng giúp cho hoạt động quản lý Hải quan thực thông suốt hiệu quả, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập đóng góp vào nguồn thu cho ngân sách quốc gia Đây nhiệm vụ quản lý nhà nước Hải quan, đứng góc độ phục vụ cho hoạt động quản lý nội Lệ phí Hải quan ( Loại 463) 567.059.166 567.059.166 0 0 0 1.1 LPHQ Tổng cục cấp 1.2 LPHQ đơn vị 567.059.166 567.059.166 KP chống hành vi KDTPL (Loại 463) 248.514.531 248.514.531 2.2 KP chống hành vi KDTPL đơn vị 248.514.531 248.514.531 KP trích từ thuế thu nhập (Loại 463) 9.181.001 9.181.001 3.2 KP trích từ thuế thu nhập đơn vị 9.181.001 9.181.001 KP Địa phương hỗ trợ (Loại 463) 28.119.315 28.119.315 II DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 63.127.561.348 63.057.561.348 70.000.000 a NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 61.364.085.000 61.294.085.000 70.000.000 a Nguồn NSNN giao (bao gồm dự toán bổ sung tăng giảm) 61.364.085.000 61.294.085.000 70.000.000 KP nghiên cứu khoa học (Loại 372) KP đảm bảo hoạt động (Loại 463) 61.294.085.000 61.294.085.000 0 2.1 KP đảm bảo hoạt động giao đơn vị tự chủ 60.845.875.708 60.845.875.708 2.2 KP đảm bảo hoạt động Tổng cục quản lý 448.209.292 448.209.292 KP phòng chống ma tuý Tổng cục cấp 70.000.000 70.000.000 b Viện trợ B NGUỒN KHÁC 1.763.476.348 1.763.476.348 0 Lệ phí Hải quan 0 0 1.415.281.060 1.415.281.060 1.1 LPHQ Tổng cục cấp 500.000.000 500.000.000 1.2 LPHQ đơn vị 915.281.060 915.281.060 KP chống hành vi KDTPL 228.195.288 228.195.288 2.1 KP chống hành vi KDTPL Tổng cục cấp 2.2 KP chống hành vi KDTPL đơn vị 228.195.288 228.195.288 KP Địa phương hỗ trợ 120.000.000 120.000.000 III KP ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NĂM 86.508.501.864 86.368.501.864 140.000.000 A a NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Nguồn NSNN giao 83.892.151.503 83.892.151.503 83.752.151.503 83.752.151.503 0 140.000.000 140.000.000 KP đảm bảo hoạt động 83.752.151.503 83.752.151.503 0 2.1 KP đảm bảo hoạt động giao đơn vị tự chủ 64.191.519.926 64.191.519.926 0 2.2 KP đảm bảo hoạt động Tổng cục quản lý 19.560.631.577 19.560.631.577 0 140.000.000 0 140.000.000 0 0 KP phòng chống ma tuý Tổng cục cấp b Viện trợ B NGUỒN KHÁC 2.616.350.361 2.616.350.361 0 Lệ phí Hải quan 1.982.340.226 1.982.340.226 0 500.000.000 500.000.000 0 1.482.340.226 1.482.340.226 0 476.709.819 476.709.819 0 0 0 476.709.819 476.709.819 0 9.181.001 9.181.001 0 0 0 9.181.001 9.181.001 0 0 0 148.119.315 148.119.315 0 1.1 LPHQ Tổng cục cấp 1.2 LPHQ đơn vị KP chống hành vi KDTPL 2.1 KP chống hành vi KDTPL Tổng cục cấp 2.2 KP chống hành vi KDTPL đơn vị KP trích từ thuế thu nhập 3.1 KP trích từ thuế thu nhập Tổng cục cấp 3.2 KP trích từ thuế thu nhập đơn vị Nguồn thu nghiệp KP Địa phương hỗ trợ IV DỰ TOÁN Đà NHÂN, Đà RÚT TẠI KBNN 74.725.398.027 74.616.498.027 108.900.000 A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 74.725.398.027 74.616.498.027 108.900.000 a Nguồn NSNN giao 74.725.398.027 74.616.498.027 108.900.000 KP đảm bảo hoạt động 74.616.498.027 74.616.498.027 0 2.1 KP đảm bảo hoạt động giao đơn vị tự chủ 64.033.277.926 64.033.277.926 2.2 KP đảm bảo hoạt động Tổng cục quản lý 10.583.220.101 10.583.220.101 KP phòng chống ma tuý Tổng cục cấp V KP Đà SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 76.497.715.195 76.388.815.195 108.900.000 A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 75.287.650.119 75.178.750.119 108.900.000 a Nguồn NSNN giao 75.287.650.119 75.178.750.119 108.900.000 KP đảm bảo hoạt động 75.178.750.119 75.178.750.119 0 2.1 KP đảm bảo hoạt động giao đơn vị tự chủ 64.191.519.926 64.191.519.926 2.2 KP đảm bảo hoạt động Tổng cục quản lý 10.987.230.193 10.987.230.193 KP phòng chống ma tuý Tổng cục cấp B NGUỒN KHÁC 108.900.000 108.900.000 108.900.000 108.900.000 1.210.065.076 1.210.065.076 0 Lệ phí Hải quan 893.544.383 893.544.383 0 1.1 LPHQ Tổng cục cấp 500.000.000 500.000.000 1.2 LPHQ đơn vị 393.544.383 393.544.383 KP chống hành vi KDTPL 196.520.693 196.520.693 0 2.1 KP chống hành vi KDTPL Tổng cục cấp 2.2 KP chống hành vi KDTPL đơn vị 196.520.693 196.520.693 KP Địa phương hỗ trợ 120.000.000 120.000.000 KP CHƯA QUYẾT TOÁN CHUYỂN NĂM SAU 9.979.686.669 9.979.686.669 31.100.000 A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8.573.401.384 8.573.401.384 31.100.000 a Nguồn NSNN giao 8.573.401.384 8.573.401.384 31.100.000 KP đảm bảo hoạt động (Loại 463) 8.573.401.384 8.573.401.384 0 VIII 2.1 KP đảm bảo hoạt động giao đơn vị tự chủ 0 0 + Kinh phí chưa sử dụng 0 0 + Dự tốn dư KBNN 0 0 KP đảm bảo hoạt động Tổng cục quản lý 8.573.401.384 8.573.401.384 0 + Kinh phí chưa sử dụng 7.051.657.375 7.051.657.375 0 + Dự tốn dư KBNN 1.521.744.009 1.521.744.009 0 2.2 KP phòng chống ma tuý Tổng cục cấp ( Loại 474) 0 31.100.000 + Kinh phí chưa sử dụng 0 0 + Dự tốn dư KBNN 0 31.100.000 B NGUỒN KHÁC (LOẠI 463) 1.406.285.285 1.406.285.285 0 Lệ phí Hải quan ( Loại 460) 1.088.795.843 1.088.795.843 0 0 0 1.088.795.843 1.088.795.843 0 280.189.126 280.189.126 0 1.1 LPHQ Tổng cục cấp 1.2 LPHQ đơn vị KP chống hành vi KDTPL 2.1 KP chống hành vi KDTPL Tổng cục cấp 2.2 KP chống hành vi KDTPL đơn vị KP trích từ thuế thu nhập 3.1 KP trích từ thuế thu nhập Tổng cục cấp 3.2 KP trích từ thuế thu nhập đơn vị Nguồn thu nghiệp KP Địa phương hỗ trợ KP khác 0 0 280.189.126 280.189.126 0 9.181.001 9.181.001 0 0 0 9.181.001 9.181.001 0 0 0 28.119.315 28.119.315 0 0 0 Phụ lục 2.9 Tỉng cơc H¶i quan CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG Chi tiÕt sè chi quyÕt toán ngân sách nhà NƯc NM 2013 Tổng số chi qut to¸n Mơc TiĨu mơc tiÕt Néi dung tiĨu mơc Tỉng sè chi CHI HOẠT ĐỘNG Nhóm 0500 Tiểu nhóm 0129 6000 6001 6050 6100 6101 … 6200 Trong ®ã Nguån Nguån NSNN kh¸c 76.497.715.195 75.287.650.119 1.210.065.076 71.091.122.420 69.963.480.344 1.127.642.076 58.311.335.382 13.668.709.297 57.237.042.306 13.668.709.297 1.074.293.076 13.668.709.297 13.668.709.297 279.750.000 279.750.000 279.750.000 11.166.917.422 387.691.875 279.750.000 10.326.722.039 387.691.875 840.195.383 400.314.693 286.217.000 114.097.693 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng 6051 … Chi toán cho cá nhân Tiền lương Lương ngạch, bậc theo quỹ lương duyệt Tỉng sè Tiền cơng trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng Phụ cấp lương Phụ cấp chức vụ Tiền thưởng 6201 … … 6250 6253 … … 6300 6301 … … 6400 6449 Tiểu nhóm 0130 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6901 … 7000 264.665.000 264.665.000 Phúc lợi tập thể Tiền tàu xe nghỉ phép năm 8.605.766.209 4.966.000 8.605.766.209 4.966.000 0 Các khoản đóng góp Bảo hiểm xã hội 3.863.024.982 3.005.741.889 3.863.024.982 3.005.741.889 0 20.326.852.779 20.206.852.779 120.000.000 20.097.952.779 228.900.000 11.493.085.901 1.757.162.218 848.514.454 408.219.032 149.519.000 1.285.113.994 1.625.207.463 2.515.800 14.626.100 20.097.952.779 108.900.000 11.439.736.901 1.757.162.218 848.514.454 408.219.032 149.519.000 1.285.113.994 1.625.207.463 2.515.800 14.626.100 120.000.000 53.349.000 0 0 0 0 2.871.109.648 1.225.000 2.817.760.648 1.225.000 53.349.000 2.531.098.192 2.531.098.192 Các khoản toán khác cho cá nhân 6404 … Thưởng thường xuyên theo định mức Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ Trợ cấp, phụ cấp khác Chi ung hoá, dịch vụ Thanh tốn dịch vụ cơng cộng Vật tư văn phòng Thơng tin, tun truyền, ung lạc Hội nghị Cơng tác phí Chi phí th mướn Chi đồn Chi đồn vào Sửa chữa tài sản phục vụ cơng tác chuyên môn tu, bảo dưỡng công trình sở hạ tầng từ kinh phí thường xun Mơ tơ Chi phí nghiệp vụ chun mơn ngành 7012 … … 612.255.000 1.600.495.562 39.335.988 1.600.495.562 39.335.988 0 39.335.988 39.335.988 Các khoản chi khác 39.335.988 1.247.365.149 39.335.988 1.247.365.149 0 Chi khác Chi kỷ niệm ngày lễ lớn 1.215.740.199 19.627.000 1.215.740.199 19.627.000 0 161.448.820 161.448.820 24.150.000 24.150.000 24.150.000 7.474.950 24.150.000 7.474.950 0 7.474.950 5.406.592.775 7.474.950 5.324.169.775 0 82.423.000 2.504.103.850 2.421.680.850 82.423.000 Chi phí khác Chi hỗ trợ bổ sung Chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội 7255 Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trợ cấp phục vụ người bị tai nạn lao động 7250 Tiểu nhóm 0132 7750 7752 … 7799 7850 7854 8000 8006 Nhóm 0600 Tiểu nhóm 0134: Tiểu nhóm 0135: 612.255.000 … 7049 Tiểu nhóm 0131 … Chi toán hợp đồng thực nghiệp vụ chuyên môn Chi khoản khác Chi cho công tác Đảng tổ chức Đảng sở cấp sở Chi tốn dịch vụ cơng cộng, vật tư văn phòng, ung tin tuyên truyền, ung lạc; chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng… chi phí Đảng vụ khác Chi hỗ trợ giải việc làm Chi xếp lao động khu vực hành – nghiệp CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Chi mua ung hoá, vật tư dự trữ Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, quỹ đầu tư vào tài sản 9050 Tiểu nhóm 0136: 9200 9250 9300 9400 Mua sắm tài sản ung cho công tác chuyên môn Chi đầu tư xây dựng Chi chuẩn bị đầu tư Chi bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Chi xây dựng Chi phí khác 2.504.103.850 2.902.488.925 308.971.728 2.421.680.850 2.902.488.925 308.971.728 82.423.000 0 281.437.510 1.662.443.593 649.636.094 281.437.510 1.662.443.593 649.636.094 0 PHỤ LỤC 2.10 ... vậy, thông tin xem xét ba khía cạnh: Thứ nhất, nội dung truyền tải; Thứ hai phương tiện chuyển tải, truyền tin; Thứ ba, đích đến thơng tin Thơng tin kế tốn thơng tin liên quan đến tình hình tài quan. .. thơng tin kế tốn Cục Hải quan tỉnh, thành phố Chương 2: Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan TP Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn Cục Hải quan. .. LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TẠI CÁC CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm thơng tin kế tốn, quy trình kế tốn Thơng tin tiếp nhận qua việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại cục hải quan thành phố đà nẵng , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tại cục hải quan thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn