Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thủy sản bình định

112 11 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LỆ CHI HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ LỆ CHI HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ LỆ CHI MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất, vai trò kế tốn quản trị chi phí 1.1.2 Sự phát triển KTQT nước vận dụng Việt Nam 11 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 13 1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động 13 1.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận 15 1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 16 1.2.4 Phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định 17 1.3 NỘI DUNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 18 1.3.1 Lập dự tốn chi phí giá thành sản phẩm 18 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí giá thành sản phẩm 24 1.3.3 Phân tích chi phí phục vụ cho kiểm sốt chi phí 25 1.3.4 Phân tích thơng tin chi phí phục vụ cho việc định 26 1.3.5 Tổ chức máy KTQT chi phí doanh nghiệp 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 31 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định 2.1.3 Quy trình công nghệ tổ chức Công ty 33 34 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 40 2.2.1 Phân loại chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 40 2.2.2 Cơng tác lập dự tốn chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 42 2.2.3 Cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 49 2.2.4 Thực trạng phân tích thơng tin chi phí phục vụ cho kiểm sốt chi phí 59 2.3 TĨM TẮT ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM TẠI KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 60 2.3.1 Ưu điểm 60 2.3.2 Nhược điểm 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 63 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 64 3.2.1 Phân loại chi phí phục vụ cho kế tốn quản trị chi phí 64 3.2.2 Lập dự tốn chi phí linh hoạt 72 3.2.3 Phân tích thơng tin chi phí phục vụ cho việc định 75 3.2.4 Phân tích chi phí phục vụ cho kiểm sốt chi phí 77 3.2.5 Tổ chức mơ hình kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BCTC Báo cáo tài CCDC Cơng cụ dụng cụ CPSXDD Chi phí sản xuất dở dang CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung DN Doanh nghiệp KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Ngun vật liệu TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định SP Sản phẩm SX Sản xuất Z Giá thành DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng hiệu bảng 2.1 2.2 Kế hoạch sản xuất Công ty tháng 12 – 2011 Bảng định mức chi phí sản xuất sản phẩm cá tra Fillet đơng lạnh đóng gói Cơng ty năm 2011 Trang 43 44 2.3 Dự tốn chi phí NVLTT chế biến cá tra fillet T12 – 2011 45 2.4 Dự tốn chi phí NCTT chế biến cá tra fillet T12 - 2011 46 2.5 Bảng tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất chung tháng 12 2011 47 2.6 Dự tốn chi phí SXC chế biến cá tra fillet T12 – 2011 47 2.7 Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý năm 2011 48 2.8 Bảng dự toán giá thành sản phẩm T12 – 2011 48 2.9 Bảng tổng hợp giá khối lượng cá tra fillet thu mua tháng 12 - 2011 50 2.10 Bảng khối lượng cá tra cho sản xuất tháng 12 – 2011 51 2.11 Bảng tập hợp chi phí NVLTT T12 – 2011 52 2.12 Bảng tập hợp CPNVLTT chế biến cá tra fillet T12 – 2011 53 2.13 Bảng tập hợp chi phí NCTT T12 – 2011 54 2.14 Bảng tập hợp chi tiết CPNCTT chế biến cá tra T12 – 2011 54 2.15 Bảng tập hợp chi phí SXC T12 – 2011 55 2.16 Bảng tập hợp chi phí SXC chế biến cá tra fillet T12 – 2011 55 2.17 Bảng tập hợp chi phí bán hàng chi phí quản lý T12-2011 56 2.18 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất cá tra fillet T12 - 2011 57 2.19 Bảng tính giá thành sản phẩm cá tra Fillet đơng lạnh đóng gói T12- 2011 58 Số Tên bảng hiệu bảng Trang 2.20 Báo cáo kết kinh doanh năm 2009-2010 60 3.1 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 67 3.2 Bảng chi phí sản xuất chung hỗn hợp 68 3.3 Bảng tập hợp chi phí tháng 12 năm 2011 69 3.4 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử tháng 12 – 2011 71 3.5 Bảng dự tốn biến phí đơn vị cho cá tra fillet T12 - 2011 74 3.6 Bảng dự tốn chi phí linh hoạt 74 3.7 3.8 3.9 3.10 Báo cáo kết sản xuất kinh doanh hàng thủy sản cá tra fillet Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm cá tra fillet đơng lạnh đóng gói T12 - 2011 Cơng ty Phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp cho sản phẩm cá tra fillet đơng lạnh đóng gói T12 - 2011 Cơng ty Bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung cho sản phẩm cá tra fillet đơng lạnh đóng gói T12 - 2011 Công ty 75 78 80 83 3.11 Bảng tổng biến động chi phí sản xuất tháng 12 - 2011 84 3.12 Báo cáo giá thành sản phẩm 85 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 1.1 Các chức quản trị DN 1.2 Sơ đồ tóm tắt phân loại chi phí theo chức hoạt động 2.1 15 Sơ đồ quy trình cơng nghệ chế biến SP hàng đơng lạnh xuất 2.2 Trang 34 Sơ đồ tổ chức SXKD nhà máy chế biến thủy sản xuất An Hải 36 2.3 Sơ đồ máy quản lý Cơng ty 37 2.4 Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty cổ phần Thủy sản 3.1 Bình Định 38 Tổ chức mơ hình KTQT chi phí Cơng ty 87 ... doanh Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định 2.1.3 Quy trình cơng nghệ tổ chức Công ty 33 34 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 40 2.2.1 Phân loại chi phí... quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định Nêu giải pháp hồn thiện KTQT chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 3 - Phạm vi nghiên cứu Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định Cơng ty cổ... loại chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 40 2.2.2 Cơng tác lập dự tốn chi phí Cơng ty cổ phần Thủy sản Bình Định 42 2.2.3 Cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành Cơng ty cổ phần Thủy sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thủy sản bình định , Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần thủy sản bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn