Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp bình định

118 17 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN CƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN CƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH Chun ngành : Kế tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng – Năm 2012 Đà Nẵng – Năm 2012 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái quát đời kế toán quản trị 1.1.2 Bản chất kế tốn quản trị chi phí 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp 1.1.4 Vai trò kế tốn quản trị chi phí quản trị doanh nghiệp 10 1.1.5 Các kỹ thuật nghiệp vụ kế toán quản trị chi phí 11 1.2 NGUN TẮC TỔ CHỨC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 12 1.3 CHI PHÍ VÀ CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 13 1.3.1 Khái niệm chi phí 13 1.3.2 Phân loại chi phí 13 1.4 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 20 1.4.1 Lập dự tốn chi phí 20 1.4.2 Xác định giá thành sản xuất sản phẩm 24 1.4.3 Tổ chức phân tích phục vụ kiểm sốt chi phí doanh nghiệp 27 1.4.4 Ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận cho việc định 30 1.5 TỔ CHỨC MƠ HÌNH KẾ TỐN PHỤC VỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 33 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 33 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý quy trình cơng nghệ sản xuất 35 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn hình thức kế tốn Cơng ty 40 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 43 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 43 2.2.2 Cơng tác lập dự tốn chi phí sản xuất kinh doanh 45 2.2.3 Kế tốn chi phí tính giá thành sản xuất sản phẩm 59 2.2.4 Kiểm sốt chi phí, phân tích thơng tin phục vụ cho việc định 68 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 70 2.3.1 Về việc phân loại chi phí 70 2.3.2 Về việc xây dựng định mức, lập dự tốn chi phí 70 2.3.3 Về việc xác định giá thành sản xuất sản phẩm 71 2.3.4 Về việc kiểm soát chi phí, phân tích thơng tin để định kinh doanh 71 2.3.5 Về việc tổ chức máy kế toán phục vụ kế tốn quản trị chi phí 72 CHƢƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 74 3.1 SỰ CẦN THIẾT, U CẦU CỦA VIỆC HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 74 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định 74 3.1.2 Yêu cầu việc hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định 75 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÂN BĨN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 75 3.2.1 Phân loại chi phí phục vụ kế tốn quản trị chi phí 75 3.2.2 Hồn thiện xây dựng định mức lập dự tốn chi phí 81 3.2.3 Bổ sung lập dự toán linh hoạt 85 3.2.4 Hồn thiện báo cáo phân tích phục vụ kiểm sốt biến động chi phí 87 3.2.5 Ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận phục vụ cho việc định 92 3.2.6 Tổ chức mơ hình kế tốn phục vụ kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định 94 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Nguyễn Văn Công DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Diễn giải 01 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 02 BHXH Bảo hiểm xã hội 03 BHYT Bảo hiểm y tế 04 CPBH Chi phí bán hàng 05 CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp 06 CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp 07 CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp 08 CPSXC Chi phí sản xuất chung 09 ĐM Định mức 10 ĐVT Đơn vị tính 11 KH-KD Kế hoạch kinh doanh 12 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 13 KTQT Kế toán quản trị 14 KTQTCP Kế toán quản trị chi phí 15 NCTT Nhân cơng trực tiếp 16 NVL Nguyên vật liệu 17 NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp 18 SP Sản phẩm 19 SPSX Sản phẩm sản xuất 20 SXC Sản xuất chung 21 SX-KCS Sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm 22 TC-HC Tổ chức hành 23 TSCĐ Tài sản cố định 24 VSV Vi sinh vật DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng dự toán sản lượng tiêu thụ năm 2011 46 2.2 Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2011 (Tính cho phân Vi sinh 1.000 lít phân Bón lá) 47 2.3 Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2011 (Tính cho phân NPK loại) 48 2.4 Bảng dự toán lượng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất năm 2011 50 2.5 Bảng dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp năm 2011 (Tính cho 8.500 phân NPK loại) 51 2.6 Bảng dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2011 (Tính cho 6.000 phân Vi sinh 5.000 lít phân Bón lá) 52 2.7 Bảng tổng hợp dự tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2011 53 2.8 Bảng định mức tiền lương nhân công trực tiếp năm 2011 54 2.9 Bảng dự tốn chi phí tiền lương nhân cơng trực tiếp năm 2011 55 2.10 Bảng dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2011 56 2.11 Bảng tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất năm 2011 57 2.12 Bảng dự toán giá thành sản xuất sản phẩm năm 2011 58 2.13 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất - Quý 1/2011 62 2.14 Bảng tổng hợp thành phẩm nhập kho - Quý 1/2011 63 2.15 Bảng tính hệ số phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho phân NPK - Quý 1/2011 64 2.16 Bảng phân bổ chi phí sản xuất cho loại phân NPK - Quý 1/2011 66 2.17 Bảng tính giá thành thành phẩm - Quý 1/2011 67 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.18 Bảng báo cáo so sánh giá thành sản xuất sản phẩm - Quý 1/2011 69 3.1 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử 76 3.2 Bảng tổng hợp chi phí điện sản xuất năm 2011 78 3.3 Bảng phân loại chi phí theo cách ứng xử - Quý 1/2011 79 3.4 Bảng tính giá thành theo phương pháp trực tiếp - Quý 1/2011 80 3.5 Bảng dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2011 82 3.6 Bảng dự tốn chi phí bán hàng năm 2011 83 3.7 Bảng dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 84 3.8 Bảng dự toán giá thành sản xuất sản phẩm phân Vi sinh-năm 2011 (Tính theo phương pháp trực tiếp) 86 3.9 Bảng dự tốn chi phí linh hoạt phân Vi sinh - năm 2011 86 3.10 Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu Trực tiếp-Quí 1/2011 (Tính cho phân Vi sinh) 88 3.11 Bảng phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp - Quý 1/2011 90 3.12 Bảng phân tích biến động chi phí sản xuất chung - Quý 1/2011 91 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ, đồ thị Tên hình vẽ, đồ thị Trang 1.1 Sơ đồ mối quan hệ KTTC, kế tốn chi phí KTQT 1.2 Sơ đồ mối quan hệ chi phí sản xuất với sản phẩm 15 1.3 Sơ đồ phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 17 2.1 Biểu đồ doanh thu từ năm 2007 đến năm 2011 34 2.2 Biểu đồ lợi nhuận vốn chủ sở hữu từ năm 2007 đến năm 2011 34 2.3 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 35 2.4 Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón NPK 38 2.5 Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón Vi sinh 39 2.6 Sơ đồ quy trình sản xuất phân Bón 40 2.7 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Cơng ty 41 2.8 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính 43 3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kết hợp kế tốn tài KTQT 94 94 3.2.6 Tổ chức mơ hình kế tốn phục vụ kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định Căn vào điều kiện thực tế yêu cầu quản lý, Công ty nên áp dụng mơ hình kết hợp để bước thực cơng tác kế tốn quản trị chi phí: tổ chức kết hợp kế tốn tài KTQT theo phần hành kế toán, kế toán viên theo dõi phần hành kế tốn kiêm ln kế tốn tài KTQT phần hành Tuy nhiên, cần bố trí nhân viên phụ trách phần xây dựng định mức dự tốn chi phí sản xuất độc lập với nhân viên phụ trách phần phân tích, phần phân tích thơng tin phục vụ cho việc định bố trí cho Kế tốn trưởng phụ trách Mặt khác kế tốn tài KTQT có mối liên hệ mật thiết với từ nguồn gốc thông tin, nguồn gốc số liệu, tài liệu đến hệ thông báo cáo, nên tổ chức chúng kết hợp máy tiết kiệm chi phí, tận dụng thu thập thuận lợi việc cung cấp thơng tin cho nhà quản lý Từ ta vẽ lại sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty, thể qua Hình 3.1 KẾ TỐN TRƯỞNG Kế tốn tài Các phần hành kế tốn tài Kế tốn quản trị KTQT theo phần hành KTTC - Phân tích, đánh giá - Lập định mức, dự toán - Báo cáo kế toán tài - Báo cáo kế tốn quản trị Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức máy kế toán theo mơ hình kết hợp kế tốn tài KTQT 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG Với thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định, chương 3, Luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện khắc phục hạn chế hệ thống Các giải pháp tập trung vào vấn đề: tổ chức theo dõi, phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí để xây dựng giá thành phục vụ cho việc phân tích định kinh doanh; hoàn thiện xây dựng định mức, lập dự toán phù hợp với lực, kinh nghiệm, trình độ khoa học - kỹ thuật Cơng ty nhằm mục đích giảm chi phí xuống mức thấp nhất; bổ sung phương pháp lập dự toán linh hoạt; lập báo cáo phân tích để kiểm sốt chi phí; ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận; tổ chức máy kế tốn phục vụ kế tốn quản trị chi phí Những giải pháp nhằm giải hạn chế kế toán quản trị chi phí Cơng ty, góp phần tăng cường vai trò kế tốn quản trị chi phí việc cung cấp thơng tin phục vụ cho mục đích quản lý, định kinh doanh nhà quản trị 96 KẾT LUẬN Kế tốn quản trị coi cơng cụ quản lý hữu hiệu điều kiện kinh tế thị trường có cạnh tranh, tính linh hoạt, hữu ích kịp thời thơng tin kế tốn phục vụ yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định sớm nhận thấy vai trò quan trọng công cụ quản lý, đặc biệt cơng cụ kế tốn cung cấp thơng tin phục vụ cho việc định Vì vậy, Cơng ty vận dụng số nội dung KTQTCP vào công tác điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh như: xây dựng định mức, lập dự tốn; Lập báo cáo để kiểm sốt chi phí Tuy nhiên cơng tác kế tốn quản trị chi phí vấn đề mới, chưa triển khai cách đồng khoa học, Cơng ty chưa khai thác phát huy hết ưu loại công cụ quản lý khoa học Qua nghiên cứu lý luận kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất tìm hiểu thực tế kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định, Luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hoá lý luận chung kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất, gồm nội dung: tìm hiểu chất, nhiệm vụ, vai trò kỹ thuật nghiệp vụ kế tốn quản trị chi phí, ngun tắc tổ chức kế tốn quản trị chi phí, chi phí cách phân loại chi phí, nội dung kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất - Trên sở nghiên cứu thực tế, Luận văn phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn trị chi phí Cơng ty cổ phần phân bón dịch vụ tổng hợp Bình Định mặt làm vấn đề tồn cơng tác kế tốn quản trị chi phí - Từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị chi phí Cơng ty, Luận văn đưa số giải pháp sau: 97 + Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí để phục vụ tốt cho cơng tác kế tốn quản trị chi phí định giá bán sản phẩm + Hồn thiện xây dựng định mức lập dự toán chi phí + Bổ sung lập dự tốn linh hoạt + Hồn thiện phân tích phục vụ kiểm sốt biến động chi phí + Ứng dụng phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận phục vụ cho việc định + Tổ chức mô hình kế tốn phục vụ kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Xuất phát từ đặc thù tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty, với nội dung trình bày, Luận văn chủ yếu tập trung vào việc hồn thiện KTQTCP nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác KTQTCP, đảm bảo cung cấp thơng tin nhanh chóng, kịp thời có hiệu cho nhà quản trị điều kiện Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực Luận văn, song nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hồn thiện, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy cô để Luận văn hoàn thiện // 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Đức Dũng (2006), Kế tốn chi phí giá thành, NXB Thống kê, Hà Nội [2] Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng (2011), Kế toán quản trị, NXB Lao động, Hà Nội [3] Ngơ Thị Hường (2010), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần bia Phú Minh, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Trần Thị Kim Loan (2010), Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty TNHH thành viên xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Huỳnh Lợi (2009), Kế toán chi phí, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội [6] Phan Văn Phúc (2008), Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty vận tải đa phương thức, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Trần Lê Uyên Phương (2010), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Thị Minh Tâm (2010), Hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí viễn thơng Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Giáo dục, Hà Nội [10] Phạm Xn Thư (2010), Kế tốn quản trị chi phí Công ty dược TWIII, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Tài liệu internet - www.tapchiketoan.com - www.webketoan.vn PHỤ LỤC Phụ lục 01: Bảng dự toán sản lƣợng tiêu thụ năm 2011 STT Tên sản phẩm ĐVT Khu vực Huế - Đà Nẵng Tỉnh Quảng Nam Tỉnh Quảng Ngãi Tỉnh Bình Tỉnh Phú Định Yên Tỉnh Khánh Hòa Khu vực Ninh Tỉnh Gia Tỉnh Kon Tỉnh Đắc Đắc Nơng Thuận - Bình Tổng cộng Lai Tum Lắc Lâm Đồng Thuận Phân NPK loại Tấn 312 312 312 1396 312 312 312 1.308 1.308 1.308 1.308 8.500 NPK 10-5-5 Tấn 2 2 5 5 40 NPK 10-10-5(1màu) Tấn 2 2 5 5 40 NPK 10-10-5(3màu) Tấn 28 28 28 200 28 28 28 120 120 120 120 848 NPK 15-0-15 Tấn 2 2 5 5 40 NPK 15-0-20 Tấn 2 2 5 5 40 NPK 15-5-5 Tấn 2 2 5 5 40 NPK 15-5-15 Tấn 2 2 5 5 40 NPK 15-10-5 Tấn 2 2 5 5 40 NPK 15-10-15 Tấn 10 10 10 150 10 10 10 42 42 42 42 378 10 NPK 15-15-15 Tấn 2 2 4 4 31 11 NPK 16-8-14-12s 1màu Tấn 8 20 8 33 33 33 33 200 12 NPK 16-8-16-12s 1màu Tấn 4 10 4 19 19 19 19 110 13 NPK 16-12-8 Tấn 18 18 18 62 18 18 18 80 80 80 80 490 14 NPK 16-16-8-13S -1màu Tấn 28 28 28 300 28 28 28 120 120 120 120 948 15 NPK 17-5-5 Tấn 20 20 20 60 20 20 20 85 85 85 85 520 16 NPK 17-10-5-13S Tấn 20 20 20 60 20 20 20 85 85 85 85 520 17 NPK 20-0-10 Tấn 52 52 52 153 52 52 52 225 225 225 225 1365 18 NPK 20-0-20 Tấn 14 14 14 40 14 14 14 59 59 59 59 360 19 NPK 20-5-5 Tấn 14 14 14 40 14 14 14 59 59 59 59 360 20 NPK 20-5-6-13s Tấn 29 29 29 98 29 29 29 127 127 127 127 780 21 NPK 20-10-5 Tấn 14 14 14 40 14 14 14 59 59 59 59 360 22 NPK 20-10-10 Tấn 14 14 14 40 14 14 14 59 59 59 59 360 23 NPK 20-10-15 Tấn 2 2 2 9 9 50 24 NPK 20-20-0 Tấn 14 14 14 40 14 14 14 59 59 59 59 360 25 NPK 20-20-15 Tấn 7 22 7 29 29 29 29 180 II Phân Vi sinh Tấn 400 400 800 800 800 400 400 500 500 500 500 6.000 III Phân Bón Chai 800 800 2.000 3.200 2.000 800 800 3.200 2.400 2.000 2.000 20.000 I Phụ lục 02: Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu năm 2011 (Tính cho phân NPK loại) Định mức NVL (kg) TT Phân NPK loại (Tấn) Đạm SA Kaly thường Kaly mảnh Urê đục Urê Phụ Gia DAP Vi lượng Than bùn Tổng NPK 10-5-5 217 44 155 76 102 152 102 152 1001 NPK 10-10-5(1màu) 138 28 98 96 128 192 128 192 1001 NPK 10-10-5(3màu) 138 28 98 96 128 192 128 192 1001 NPK 15-0-15 352 144 504 0 0 1001 NPK 15-0-20 289 158 553 0 0 1001 NPK 15-5-5 293 40 140 69 92 137 92 137 1001 NPK 15-5-15 216 88 309 51 67 101 67 101 1001 NPK 15-10-5 192 26 92 90 120 180 120 180 1001 NPK 15-10-15 154 64 223 73 97 146 97 146 1001 10 NPK 15-15-15 121 50 174 85 114 171 114 171 1001 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 188 68 236 66 88 133 88 133 1001 12 NPK 16-8-16-12s 1màu 179 74 259 64 85 127 85 127 1001 13 NPK 16-12-8 168 34 120 88 118 177 118 177 1001 14 NPK 16-16-8-13S -1màu 138 28 98 96 128 192 128 192 1001 15 NPK 17-5-5 320 39 135 66 88 132 88 132 1001 16 NPK 17-10-5-13S 210 26 90 88 117 176 117 176 1001 17 NPK 20-0-10 520 107 373 0 0 1001 18 NPK 20-0-20 351 144 505 0 0 1001 19 NPK 20-5-5 355 36 128 63 84 125 84 125 1001 20 NPK 20-5-6-13s 345 42 148 61 81 121 81 121 1001 21 NPK 20-10-5 240 25 86 85 113 169 113 169 1001 22 NPK 20-10-10 217 44 155 76 102 152 102 152 1001 23 NPK 20-10-15 196 61 212 69 92 139 92 139 1001 24 NPK 20-20-0 156 0 110 147 220 147 220 1001 25 NPK 20-20-15 127 40 138 91 121 181 121 181 1001 - Bao bì PP: 20 cái/1 Phụ lục 03: Bảng dự toán lƣợng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất năm 2011 Nguyên vật liệu STT Tên sản phẩm Phân NPK loại I Đạm SA (kg) Kaly thường (kg) Kaly mảnh (kg) Urê đục (kg) Urê (kg) Phụ Gia (kg) DAP (kg) Than Bùn (kg) Vi lượng (kg) Mùn dừa (kg) Bao 50kg (cái) Bao NAOH H2So4 CuSo4 Chai Thùng 20kg (kg) (lít) (kg) (cái) (cái) (cái) 8.500 0 170.000 0 0 0 NPK 10-5-5 8.680 1.760 6.200 3.040 4.080 6.080 4.080 6.080 40 0 800 0 0 0 NPK 10-10-5(1màu) 5.520 1.120 3.920 3.840 5.120 7.680 5.120 7.680 40 0 800 0 0 0 NPK 10-10-5(3màu) 117.024 23.744 83.104 162.816 108.544 162.816 848 0 16.960 0 0 0 NPK 15-0-15 14.080 5.760 20.160 0 0 40 0 800 0 0 0 NPK 15-0-20 11.560 6.320 22.120 0 0 40 0 800 0 0 0 NPK 15-5-5 11.720 1.600 5.600 2.760 3.680 5.480 3.680 5.480 40 0 800 0 0 0 NPK 15-5-15 8.640 3.520 12.360 2.040 2.680 4.040 2.680 4.040 40 0 800 0 0 0 NPK 15-10-5 7.680 1.040 3.680 3.600 4.800 7.200 4.800 7.200 40 0 800 0 0 0 NPK 15-10-15 58.212 24.192 84.294 55.188 36.666 55.188 378 0 7.560 0 0 0 10 NPK 15-15-15 3.751 1.550 5.394 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 37.600 13.600 47.200 12 NPK16-8-16-12s 1màu 19.690 8.140 28.490 13 NPK 16-12-8 82.320 16.660 58.800 43.120 57.820 14 NPK 16-16-8-13S -1màu 130.824 26.544 92.904 91.008 121.344 15 NPK 17-5-5 166.400 20.280 70.200 34.320 45.760 16 NPK 17-10-5-13S 109.200 13.520 46.800 45.760 60.840 17 NPK 20-0-10 709.800 146.055 509.145 0 0 18 NPK 20-0-20 126.360 51.840 181.800 0 19 NPK 20-5-5 127.800 12.960 46.080 20 NPK 20-5-6-13s 269.100 32.760 115.440 21 NPK 20-10-5 86.400 9.000 22 NPK 20-10-10 78.120 23 NPK 20-10-15 9.800 24 NPK 20-20-0 25 NPK 20-20-15 II Phân Vi sinh III Phân Bón (chai=250ml) Tổng cộng 2.279.301 448.055 1.565.891 549.015 731.938 1.096.931 731.938 1.096.931 Lân Ninh Bình (kg) 81.408 108.544 27.594 36.666 2.635 3.534 3.534 5.301 31 0 620 0 0 0 26.600 17.600 26.600 200 0 4.000 0 0 0 13.970 13.970 110 0 2.200 0 0 0 86.730 57.820 86.730 490 0 9.800 0 0 0 182.016 121.344 182.016 948 0 18.960 0 0 0 68.640 45.760 68.640 520 0 10.400 0 0 0 91.520 60.840 91.520 520 0 10.400 0 0 0 1365 0 27.300 0 0 0 0 360 0 7.200 0 0 0 22.680 30.240 45.000 30.240 45.000 360 0 7.200 0 0 0 47.580 63.180 94.380 63.180 94.380 780 0 15.600 0 0 0 30.960 30.600 40.680 60.840 40.680 60.840 360 0 7.200 0 0 0 15.840 55.800 27.360 36.720 54.720 36.720 3.050 10.600 56.160 0 22.860 7.200 24.840 120.000 102.000 60.000 0 250 375 1.000 13.200 17.600 7.040 9.350 5.301 9.350 54.720 360 0 7.200 0 0 0 4.600 6.950 50 0 1.000 0 0 0 39.600 52.920 79.200 52.920 79.200 360 0 7.200 0 0 0 16.380 21.780 32.580 21.780 32.580 180 0 3.600 0 0 0 3.450 4.600 6.950 1.500.000 20.000 2.399.301 550.305 1.565.891 609.390 731.938 1.097.931 731.938 2.616.931 6.000 720.000 3.498.000 0 0 250 500 250 20.000 200 14.510 720.000 3.498.000 170.000 300.000 250 500 250 20.000 200 10 0 300.000 Phụ lục 04: Bảng dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp năm 2011 (Tính cho 8.500 phân NPK loại) ĐVT: 1.000 đồng Nguyên vật liệu SL (tấn) STT Tên sản phẩm Đạm SA Thành ĐM tiền 5,600 kaly thường Thành ĐM tiền 11,600 Kaly mảnh Thành ĐM tiền 12,500 Urê đục Thành ĐM tiền 10,100 Urê Thành ĐM tiền 9,200 Phụ Gia Than bùn Vi lượng Bao PP 50kg Thành Thành Thành Thành ĐM tiền ĐM tiền ĐM tiền ĐM tiền 0,380 0,400 120,000 10,000 DAP Thành ĐM tiền 13,100 Tổng NPK 10-5-5 40 217 48.608 44 20.416 155 77.500 76 27.968 102 41.208 152 79.648 102 1.550 152 2.432 4.800 20 8.000 NPK 10-10-5(1màu) 40 138 30.912 28 12.992 98 49.000 96 35.328 128 51.712 192 100.608 128 1.946 192 3.072 4.800 20 8.000 298.370 NPK 10-10-5(3màu) 848 138 655.334 28 275.430 98 1.038.800 96 748.954 192 2.132.890 128 41.247 192 65.126 101.760 20 169.600 6.325.436 NPK 15-0-15 40 352 78.848 144 66.816 504 252.000 0 0 0 - 0 4.800 20 8.000 410.464 NPK 15-0-20 40 289 64.736 158 73.312 553 276.500 0 0 0 - 0 4.800 20 8.000 427.348 NPK 15-5-5 40 293 65.632 40 18.560 140 70.000 69 25.392 92 37.168 137 71.788 92 1.398 137 2.192 4.800 20 8.000 304.930 NPK 15-5-15 40 216 48.384 88 40.832 309 154.500 51 18.768 67 27.068 101 52.924 67 1.018 101 1.616 4.800 20 8.000 357.910 NPK 15-10-5 40 192 43.008 26 12.064 92 46.000 90 33.120 120 48.480 180 94.320 120 1.824 180 2.880 4.800 20 8.000 294.496 NPK 15-10-15 378 154 325.987 64 280.627 223 1.053.675 73 253.865 97 370.327 146 722.963 97 13.933 146 22.075 45.360 20 75.600 3.164.412 10 NPK 15-15-15 31 121 21.006 50 17.980 174 67.425 85 24.242 114 35.693 171 69.443 114 1.343 171 2.120 3.720 20 6.200 249.172 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 200 188 210.560 68 157.760 236 590.000 66 121.440 88 177.760 133 348.460 88 6.688 133 10.640 24.000 20 40.000 1.687.308 12 NPK16-8-16-12s 1màu 110 179 110.264 74 94.424 259 356.125 64 64.768 85 94.435 127 183.007 85 3.553 127 5.588 13.200 20 22.000 947.364 13 NPK 16-12-8 490 168 460.992 34 193.256 120 735.000 88 396.704 118 583.982 177 1.136.163 118 21.972 177 34.692 58.800 20 98.000 3.719.561 14 NPK 16-16-8-13S -1màu 948 138 732.614 28 307.910 98 1.161.300 96 837.274 128 1.225.574 192 2.384.410 128 46.111 192 72.806 113.760 20 189.600 7.071.360 15 NPK 17-5-5 520 320 931.840 39 235.248 135 877.500 66 315.744 88 462.176 132 899.184 88 17.389 132 27.456 62.400 20 104.000 3.932.937 16 NPK 17-10-5-13S 520 210 611.520 26 156.832 90 585.000 88 420.992 117 614.484 176 1.198.912 117 23.119 176 36.608 62.400 20 104.000 3.813.867 17 NPK 20-0-10 1365 520 3.974.880 107 1.694.238 373 6.364.313 0 0 - 0 163.800 20 273.000 12.470.231 18 NPK 20-0-20 360 351 707.616 144 601.344 505 2.272.500 0 0 0 - 0 43.200 20 72.000 3.696.660 19 NPK 20-5-5 360 355 715.680 36 150.336 128 576.000 63 208.656 84 305.424 125 589.500 84 11.491 125 18.000 43.200 20 72.000 2.690.287 20 NPK 20-5-6-13s 780 345 1.506.960 42 380.016 148 1.443.000 61 437.736 81 638.118 121 1.236.378 81 24.008 121 37.752 93.600 20 156.000 5.953.568 21 NPK 20-10-5 360 240 483.840 25 104.400 86 387.000 85 281.520 113 410.868 169 797.004 113 15.458 169 24.336 43.200 20 72.000 2.619.626 22 NPK 20-10-10 360 217 437.472 44 183.744 155 697.500 76 251.712 102 370.872 152 716.832 102 13.954 152 21.888 43.200 20 72.000 2.809.174 23 NPK 20-10-15 50 196 54.880 61 35.380 212 132.500 69 31.740 92 46.460 139 91.045 92 1.748 139 2.780 6.000 20 10.000 412.533 24 NPK 20-20-0 360 156 314.496 0 0 110 364.320 147 534.492 220 1.037.520 147 20.110 220 31.680 43.200 20 72.000 2.417.818 25 NPK 20-20-15 Tổng cộng 180 127 128.016 40 83.520 138 150.696 121 219.978 181 121 8.276 181 13.032 21.600 20 36.000 1.398.416 1.700.000 67.785.378 8.500 12.764.086 5.197.438 310.500 19.573.638 91 5.050.938 128 1.096.294 7.392.574 0 426.798 14.369.796 278.136 438.772 1.020.000 312.130 Phụ lục 05: Bảng tổng hợp dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp năm 2011 ĐVT: 1.000 đồng STT Tên sản phẩm Phân NPK loại I NPK 10-5-5 Đạm SA Kaly thường 12.764.086 5.197.438 19.573.638 5.050.938 7.392.574 14.369.796 48.608 Kaly mảnh 20.416 Urê đục Urê 77.500 Phụ Gia DAP 79.648 278.136 1550,4 Than bùn Vi lượng 438.772 1.020.000 2.432 Lân Ninh Bình Mùn dừa Bao 50kg 1.700.000 4.800 Bao 20kg NAOH H2So4 CuSo4 Chai Thùng 0 0 Tổng 67.785.378 27.968 41.208 8.000 312.130 35.328 51.712 100.608 1.946 3.072 4.800 8.000 298.370 748.954 1.096.294 2.132.890 41.247 65.126 101.760 169.600 6.325.436 NPK 10-10-5(1màu) 30.912 12.992 49.000 NPK 10-10-5(3màu) 655.334 275.430 1.038.800 NPK 15-0-15 78.848 66.816 252.000 0 0 4.800 8.000 410.464 NPK 15-0-20 64.736 73.312 276.500 0 0 4.800 8.000 427.348 NPK 15-5-5 65.632 18.560 70.000 25.392 37.168 71.788 1.398 2.192 4.800 8.000 304.930 NPK 15-5-15 48.384 40.832 154.500 18.768 27.068 52.924 1018,4 1.616 4.800 8.000 357.910 NPK 15-10-5 43.008 12.064 46.000 33.120 48.480 94.320 1.824 2.880 4.800 8.000 294.496 NPK 15-10-15 325.987 280.627 1.053.675 253.865 370.327 722.963 13.933 22.075 45.360 75.600 3.164.412 10 NPK 15-15-15 21.006 17.980 67.425 24.242 35.693 69.443 1.343 2.120 3.720 6.200 249.172 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 210.560 157.760 590.000 121.440 177.760 348.460 6.688 10.640 24.000 40.000 1.687.308 12 NPK16-8-16-12s 1màu 110.264 94.424 356.125 64.768 94.435 183.007 3.553 5.588 13.200 22.000 947.364 13 NPK 16-12-8 460.992 193.256 735.000 396.704 583.982 1.136.163 21.972 34.692 58.800 98.000 3.719.561 14 NPK 16-16-8-13S -1màu 732.614 307.910 1.161.300 837.274 1.225.574 2.384.410 46.111 72.806 113.760 189.600 7.071.360 15 NPK 17-5-5 931.840 235.248 877.500 315.744 462.176 899.184 17.389 27.456 62.400 104.000 3.932.937 16 NPK 17-10-5-13S 611.520 156.832 585.000 420.992 614.484 1.198.912 23.119 36.608 62.400 104.000 3.813.867 17 NPK 20-0-10 3.974.880 1.694.238 6.364.313 0 0 163.800 273.000 12.470.231 18 NPK 20-0-20 707.616 601.344 2.272.500 0 0 43.200 72.000 3.696.660 19 NPK 20-5-5 715.680 150.336 576.000 208.656 305.424 589.500 11.491 18.000 43.200 72.000 2.690.287 1.506.960 380.016 1.443.000 437.736 638.118 1.236.378 24.008 37.752 93.600 156.000 5.953.568 21 NPK 20-10-5 483.840 104.400 387.000 281.520 410.868 797.004 15.458 24.336 43.200 72.000 2.619.626 22 NPK 20-10-10 437.472 183.744 697.500 251.712 370.872 716.832 13.954 21.888 43.200 72.000 2.809.174 23 NPK 20-10-15 54.880 35.380 132.500 31.740 46.460 91.045 1.748 2.780 6.000 10.000 412.533 24 NPK 20-20-0 314.496 0 364.320 534.492 1.037.520 20.110 31.680 43.200 72.000 2.417.818 25 NPK 20-20-15 128.016 83.520 310.500 150.696 219.978 426.798 8.276 13.032 21.600 36.000 672.000 1.183.200 552.000 2.900 3.450 20 NPK 20-5-6-13s II Phân Vi sinh III Phân Bón Tổng cộng 13.436.086 600.000 13.100 6.383.538 19.573.638 5.606.388 7.392.574 14.382.896 8.000 720.000 1.836.000 874.500 1.398.416 2.400.000 1.200 278.136 1.046.772 1.741.200 1.836.000 874.500 1.700.000 2.400.000 8.837.700 1.300 3.750 3.925 40.000 2.800 1.300 3.750 3.925 40.000 2.800 76.703.503 80.425 Phụ lục 06: Bảng dự tốn chi phí tiền lƣơng nhân cơng trực tiếp năm 2011 ĐVT: 1.000 đồng Tên sản phẩm STT I Phân NPK loại Số lượng sản xuất Định mức tiền lương Tiền lương nhân cơng Trích nộp khoản bảo hiểm, KPCĐ Tổng chi phí nhân cơng trực tiếp 8.500 175 1.487.500 170.480 1.657.980 NPK 10-5-5 40 175 7.000 802 7.802 NPK 10-10-5(1màu) 40 175 7.000 802 7.802 NPK 10-10-5(3màu) 848 175 148.400 17.008 165.408 NPK 15-0-15 40 175 7.000 802 7.802 NPK 15-0-20 40 175 7.000 802 7.802 NPK 15-5-5 40 175 7.000 802 7.802 NPK 15-5-15 40 175 7.000 802 7.802 NPK 15-10-5 40 175 7.000 802 7.802 NPK 15-10-15 378 175 66.150 7.581 73.731 10 NPK 15-15-15 31 175 5.425 622 6.047 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 200 175 35.000 4.011 39.011 12 NPK 16-8-16-12s 1màu 110 175 19.250 2.206 21.456 13 NPK 16-12-8 490 175 85.750 9.828 95.578 14 NPK 16-16-8-13S -1màu 948 175 165.900 19.013 184.913 15 NPK 17-5-5 520 175 91.000 10.429 101.429 16 NPK 17-10-5-13S 520 175 91.000 10.429 101.429 17 NPK 20-0-10 1.365 175 238.875 27.377 266.252 18 NPK 20-0-20 360 175 63.000 7.220 70.220 19 NPK 20-5-5 360 175 63.000 7.220 70.220 20 NPK 20-5-6-13s 780 175 136.500 15.644 152.144 21 NPK 20-10-5 360 175 63.000 7.220 70.220 22 NPK 20-10-10 360 175 63.000 7.220 70.220 23 NPK 20-10-15 50 175 8.750 1.003 9.753 24 NPK 20-20-0 360 175 63.000 7.220 70.220 25 NPK 20-20-15 II Phân Vi sinh III Phân Bón Tổng cộng 180 175 31.500 3.610 35.110 6.000 190 1.140.000 130.653 1.270.653 1.000 5.000 573 5.573 2.632.500 301.706 2.934.206 Phụ lục 07: Bảng dự toán chi phí sản xuất chung năm 2011 ĐVT: 1.000 đồng Tên sản phẩm STT I Phân NPK loại Chi phí NVL trực tiếp Chi phí SXC 67.785.378 4.744.976 NPK 10-5-5 312.130 21.849 NPK 10-10-5(1màu) 298.370 20.886 NPK 10-10-5(3màu) 6.325.436 442.781 NPK 15-0-15 410.464 28.732 NPK 15-0-20 427.348 29.914 NPK 15-5-5 304.930 21.345 NPK 15-5-15 357.910 25.054 NPK 15-10-5 294.496 20.615 NPK 15-10-15 3.164.412 221.509 10 NPK 15-15-15 249.172 17.442 1.687.308 118.112 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 12 NPK 16-8-16-12s 1màu 947.364 66.315 13 NPK 16-12-8 3.719.561 260.369 14 NPK 16-16-8-13S -1màu 7.071.360 494.995 15 NPK 17-5-5 3.932.937 275.306 16 NPK 17-10-5-13S 3.813.867 266.971 17 NPK 20-0-10 12.470.231 872.916 18 NPK 20-0-20 3.696.660 258.766 19 NPK 20-5-5 2.690.287 188.320 20 NPK 20-5-6-13s 5.953.568 416.750 21 NPK 20-10-5 2.619.626 183.374 22 NPK 20-10-10 2.809.174 196.642 23 NPK 20-10-15 412.533 28.877 24 NPK 20-20-0 2.417.818 169.247 25 NPK 20-20-15 1.398.416 97.889 II Phân Vi sinh 8.837.700 618.639 III Phân Bón 80.425 5.630 76.703.503 5.369.245 Tổng cộng Ghi Phụ lục 08: Bảng tính hệ số phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho phân NPK - Quý 1/2011 Tên sản phẩm STT Thành phẩm a Tỷ lệ thành phần Lân kaly Tồng Đạm B c d Tỷ lệ % thành phần Đạm Lân Kaly e=b+c+d f= b/e g= c/e Quy đổi tỷ lệ % theo số lượng Đạm Lân Kaly j= a*f/∑f h= d/e K= a*g/∑g m= a*h/∑h NPK 10-5-5 10 5 20 0,5 0,25 0,25 0,206 0,212 0,180 NPK 10-10-5(1màu) 10 10 10 25 0,4 0,4 0,2 0,329 0,678 0,288 NPK 10-10-5(3màu) 170 10 10 25 0,4 0,4 0,2 5,597 11,523 4,893 NPK15-0-15 10 15 15 30 0,5 0,5 0,412 0,000 0,720 NPK15-0-20 10 15 20 35 0,429 0,571 0,353 0,000 0,822 NPK 15-5-5 15 5 25 0,6 0,2 0,2 0,247 0,169 0,144 NPK 15-5-15 10 15 15 35 0,429 0,143 0,429 0,353 0,242 0,617 NPK 15-10-5 10 15 10 30 0,5 0,333 0,167 0,412 0,564 0,240 NPK 15-10-15 70 15 10 15 40 0,375 0,25 0,375 2,160 2,966 3,778 10 NPK 15-15-15 15 15 15 45 0,333 0,333 0,333 0,137 0,282 0,240 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 60 16 14 38 0,421 0,211 0,368 2,079 2,145 3,177 12 NPK16-8-16-12s 1màu 50 16 16 40 0,4 0,2 0,4 1,646 1,695 2,878 13 NPK: 16-12-8 130 16 12 36 0,444 0,333 0,222 4,751 7,336 4,153 14 NPK16-16-8-13S -1màu 415 16 16 40 0,4 0,4 0,2 13,663 28,131 11,944 15 NPK 17-5-5 120 17 5 27 0,63 0,185 0,185 6,222 3,762 3,195 16 NPK 17-10-5-13S 150 17 10 32 0,531 0,313 0,156 6,556 7,956 3,367 17 NPK20.0.10 350 20 10 30 0,667 0,333 19,214 0,000 16,772 18 NPK20.0.20 110 20 20 40 0,5 0,5 4,527 0,000 7,915 19 NPK 20-5-5 80 20 5 30 0,667 0,167 0,167 4,392 2,264 1,923 20 NPK 20-5-6-13s 170 20 31 0,645 0,161 0,194 9,025 4,638 4,746 21 NPK 20-10-5 100 20 10 35 0,571 0,286 0,143 4,700 4,847 2,058 22 NPK 20-10-10 90 20 10 10 40 0,5 0,25 0,25 3,704 3,813 3,238 23 NPK 20-10-15 10 20 10 15 45 0,444 0,222 0,333 0,365 0,376 0,479 24 NPK20.20.0 10 20 20 40 0,5 0,5 0,412 0,847 0,000 25 NPK 20-20-15 200 20 20 15 55 0,364 0,364 0,273 5,992 12,337 7,857 2.350 413 209 247 869 12,15 5,901 6,949 97,451 96,784 85,623 Tổng cộng Phụ lục 09: Bảng phân bổ chi phí sản xuất cho loại phân NPK - Quý 1/2011 STT Tên sản phẩm NPK 10-5-5 Thành phẩm Tỷ lệ phân bổ Đạm 0,206 NPK 10-10-5(1màu) 10 NPK 10-10-5(3màu) 170 NPK15-0-15 NPK15-0-20 Lân Chi phí loại nguyên vật liệu Kaly Tổng chi phí Chi phí nhân nguyên vật liệu công Đạm Lân Kaly 14.966.569 15.407.751 13.084.103 0,180 0,329 0,678 0,288 23.946.511 49.304.802 20.934.565 94.185.878 1.963.620 4.877.852 101.027.350 5,597 11,523 4,893 407.090.689 838.181.628 355.887.611 1.601.159.928 33.381.538 82.923.479 1.717.464.945 10 0,412 - 0,720 29.933.139 52.336.413 82.269.552 1.963.620 4.260.710 88.493.882 10 0,353 - 0,822 25.682.633 59.768.184 85.450.817 1.963.620 4.425.466 91.839.903 NPK 15-5-5 0,247 0,169 0,144 17.959.883 12.326.200 10.467.283 40.753.366 981.810 2.110.602 43.845.778 NPK 15-5-15 10 0,353 0,242 0,617 25.682.633 17.626.467 44.904.643 88.213.742 1.963.620 4.568.557 94.745.919 NPK 15-10-5 10 0,412 0,564 0,240 29.933.139 41.046.247 17.480.362 88.459.748 1.963.620 4.581.298 95.004.666 NPK 15-10-15 70 2,160 2,966 3,778 157.148.979 215.708.507 274.766.170 647.623.656 13.745.339 33.540.189 694.909.185 10 NPK 15-15-15 0,137 0,282 0,240 9.967.735 20.523.124 17.428.026 47.918.885 981.810 2.481.701 51.382.396 11 NPK 16-8-14-12s 1màu 60 2,079 2,145 3,177 151.222.218 156.049.697 231.117.601 538.389.516 11.781.719 27.882.993 578.054.229 12 NPK16-8-16-12s 1màu 50 1,646 1,695 2,878 119.732.555 123.262.004 209.345.653 452.340.213 9.818.099 23.426.532 485.584.844 13 NPK: 16-12-8 130 4,751 7,336 4,153 345.548.155 533.601.216 302.085.778 1.181.235.149 25.527.059 61.175.730 1.267.937.938 14 NPK16-16-8-13S -1màu 415 13,663 28,131 11,944 993.780.211 2.046.149.268 868.784.462 3.908.713.941 81.490.226 202.430.845 4.192.635.012 15 NPK 17-5-5 120 6,222 3,762 3,195 452.589.060 273.641.649 232.373.675 958.604.384 23.563.439 49.645.766 1.031.813.589 16 NPK 17-10-5-13S 150 6,556 7,956 3,367 476.834.902 578.715.109 244.934.415 1.300.484.426 29.454.298 67.351.606 1.397.290.331 17 NPK20.0.10 350 19,214 - 16,772 1.397.578.254 1.219.961.796 2.617.540.050 68.726.696 135.561.428 2.821.828.174 18 NPK20.0.20 110 4,527 - 7,915 329.264.528 575.700.547 904.965.075 21.599.819 46.867.806 973.432.699 19 NPK 20-5-5 80 4,392 2,264 1,923 319.446.458 164.678.037 139.842.897 623.967.392 15.708.959 32.315.040 671.991.391 20 NPK 20-5-6-13s 170 9,025 4,638 4,746 656.433.736 337.368.105 345.210.983 1.339.012.823 33.381.538 69.346.978 1.441.741.339 21 NPK 20-10-5 100 4,700 4,847 2,058 341.836.446 352.529.332 149.682.142 844.047.920 19.636.199 43.712.929 907.397.048 22 NPK 20-10-10 90 3,704 3,813 3,238 269.398.250 277.339.509 235.513.860 782.251.619 17.672.579 40.512.521 840.436.720 23 NPK 20-10-15 10 0,365 0,376 0,479 26.580.627 27.364.165 34.856.051 88.800.844 1.963.620 4.598.963 95.363.426 24 NPK20.20.0 10 0,412 0,847 - 29.933.139 61.631.002 91.564.141 1.963.620 4.742.073 98.269.834 25 NPK 20-20-15 200 5,992 12,337 7,857 435.826.502 897.347.390 571.513.634 1.904.687.526 39.272.398 98.643.061 2.042.602.984 97,451 96,784 85,623 2.350 7.088.316.951 7.039.801.210 6.227.980.855 20.356.099.016 981.810 461.450.675 2.250.696 Tổng cộng chi phí (đồng) 0,212 Tổng cộng 43.458.423 Chi phí sản xuất chung 1.054.234.819 46.690.929 21.871.784.510 ... sinh kỳ chia thành yếu tố chi phí là: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ sản xuất, chi phí nhiên liệu, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí... bao gồm: chi phí ngun vật liệu gián tiếp, chi phí nhân cơng gián tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí sữa chữa máy móc, thiết bị… 15 Chi phí ngun vật liệu Chi phí phát sinh phân xưởng Chi phí... sinh 16 Chi phí phân theo nội dung kinh tế, cách phân loại giúp cho việc xây dựng phân tích định mức vốn lưu động việc lập, kiểm tra phân tích dự tốn chi phí Đối với cơng ty sản xuất, tồn chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp bình định , Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn