Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển kon tum

112 15 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:56

a BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ THỊ MIỀN HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, Năm 2012 b LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hà Thị Miền c MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Sự cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG - LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .6 1.1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƢ 1.1.1 Đầu tƣ phát triển nguồn vốn cho đầu tƣ 1.1.2 Khái niệm tín dụng đầu tƣ 1.1.3 Đặc điểm tín dụng đầu tƣ 1.1.4 Vai trò tín dụng đầu tƣ 11 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 14 1.2.1 Ngân hàng Phát triển - tổ chức thực TDĐT Nhà nƣớc 14 1.2.2 Hoạt động tín dụng đầu tƣ Ngân hàng Phát triển Việt Nam 16 1.2.3 Quy trình cấp tín dụng đầu tƣ NHPT Việt Nam 20 1.2.4 Rủi ro hoạt động tín dụng đầu tƣ NHPT Việt Nam 23 1.3 NỘI DUNG HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ 25 1.3.1 Quan niệm hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tƣ 25 1.3.2 Các nội dung phản ảnh hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tƣ 26 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động tín dụng đầu tƣ 28 1.4 KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 29 d 1.4.1 Kinh nghiệm Đức (Ngân hàng tái thiết Đức - KFW) 30 1.4.2 Kinh nghiệm Nhật Bản (NHPT Nhật Bản) 31 1.4.3 Kinh nghiệm Trung Quốc (NHPT Trung Quốc) 32 1.4.4 Một số học kinh nghiệm cho hoạt động TDĐT Việt Nam 33 CHƯƠNG - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 35 2.1.1 Giới thiệu chung NHPT Việt Nam 35 2.1.2 Giới thiệu chung Chi nhánh NHPT Kon Tum 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 40 2.2.1 Chính sách hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum 40 2.2.2 Quy trình cấp TDĐT Chi nhánh Kon Tum 43 2.2.3 Thực trạng hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum 44 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NHPT KON TUM 54 2.3.1 Kết đạt đƣợc 54 2.3.2 Những hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc 58 2.3.3 Nguyên nhân 61 CHƯƠNG - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 69 3.1 NHỮNG CĂN CỨ CHỦ YẾU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum vai trò Chi nhánh việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 69 3.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động NHPT Việt Nam 71 3.1.3 Cơ hội, thách thức hoạt động TDĐT NHPT Việt Nam 73 3.1.4 Định hƣớng phát triển Chi nhánh NHPT Kon Tum 73 e 3.1.5 Quan điểm xây dựng giải pháp hoàn thiện hoạt động TDĐT Chi nhánh 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƢ 76 3.2.1 Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn cho hoạt động tín dụng đầu tƣ 76 3.2.2 Xây dựng qui mô tăng trƣởng tín dụng phù hợp với định hƣớng phát triển KT - XH tỉnh Kon Tum 77 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tổ chức, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực thực nhiệm vụ TDĐT 78 3.2.4 Cải tiến quy trình cấp TDĐT cơng khai hóa quy trình 80 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định dự án 82 3.2.6 Giải pháp tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động TDĐT 84 3.2.7 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng, tăng cƣờng cơng tác xử lý nợ 88 3.2.8 Một số giải pháp hỗ trợ khác 91 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDĐT 92 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lí có liên quan 92 3.3.2 Kiến nghị với NHPT Việt Nam 94 3.3.3 Một số kiến nghị Chủ đầu tƣ 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC f DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TDĐT Tín dụng đầu tƣ TDNN Tín dụng Nhà nƣớc NHPT Ngân hàng Phát triển VDB Ngân hàng Phát triển Việt Nam KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau JDB Development Bank of Japan Inc CDB Development Bank of China NHTM Ngân hàng thƣơng mại ĐTPT Đầu tƣ phát triển WTO World Trade Organization CNH-HĐH Công nghiệp hóa-hiện đại hóa KT-XH Kinh tế - xã hội KTNB Kiểm tra nội HSC Hội sở HĐTD Hợp đồng tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro XLRR Xử lí rủi ro NSNN Ngân sách Nhà nƣớc NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc RRTD Rủi ro tín dụng g DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 So sánh TDĐT Nhà nƣớc TDĐT NHTM 11 2.1 Số dƣ vốn huy động 45 2.2 Số dƣ vốn huy động theo kỳ hạn 46 2.3 Tình hình dƣ nợ cho vay TDĐT 47 2.4 Tình hình cho vay, thu nợ 49 2.5 Tình hình chấp thuận cho vay dự án 50 2.6 Tỷ lệ nợ hạn phân theo ngành kinh tế 52 2.7 Tình hình thực cấp hỗ trợ sau đầu tƣ 53 h DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên hình biểu đồ 2.1 2.2 Biểu đồ số dƣ huy động vốn CN so với số huy động địa bàn Dƣ nợ TDĐT so với dƣ nợ trung dài hạn địa bàn Trang 45 48 2.3 Cơ cấu dƣ nợ TDĐT phân theo ngành kinh tế 50 2.4 Tỷ lệ nợ hạn 51 i DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Mơ hình tổ chức NHPT Việt nam 36 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức Chi nhánh NHPT Kon Tum 38 MỞ ĐẦU Sự cấp thiết đề tài nghiên cứu Tín dụng đầu tƣ (hay tín dụng đầu tƣ Nhà nƣớc) hoạt động nhằm tạo nguồn lực, tài sản cho kinh tế xã hội Hoạt động tín dụng đầu tƣ thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam đƣợc thực theo mục tiêu cụ thể thời kỳ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, đầu tƣ xã hội đất nƣớc Đây công cụ quan trọng Nhà nƣớc điều tiết kinh tế vĩ mơ Chính vậy, sách tín dụng đầu tƣ (TDĐT) ln đƣợc sửa đổi, bổ sung nhằm tạo mơi trƣờng thuận lợi khuyến khích phát triển thành phần kinh tế đầu tƣ sản xuất, kinh doanh Đến nay, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thƣơng mại giới (WTO), lộ trình thực cam kết hội nhập Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến hoạt động TDĐT TDĐT nay, khơng góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo việc làm cho ngƣời lao động, mà góp phần không nhỏ vào tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu, tạo cân cán cân thƣơng mại, góp phần vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trƣởng GDP mức hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội Với lợi ích thiết thực nhƣ vậy, TDĐT mảng hoạt động đƣợc Nhà nƣớc Chính phủ Việt Nam quan tâm, ngồi kênh dẫn vốn chung tồn kinh tế kênh dẫn vốn cho đầu tƣ qua tín dụng đóng vai trò đặc biệt quan trọng Hoạt động TDĐT Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhƣ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum năm qua, ngồi mặt lợi ích đạt đƣợc bộc lộ nhiều tồn chế sách, quy trình cho vay, tài sản đảm bảo, quản lý, giám sát tiền vay Việc tập trung nghiên cứu thực tế hoạt động tín dụng đầu tƣ Nhà 89 ro xuống mức thấp chấp nhận đƣợc, cần thực số giải pháp sau: * Về phòng ngừa hạn chế nợ hạn Một thành công việc nâng cao chất lƣợng tín dụng đầu tƣ biện pháp ngăn ngừa nợ hạn từ phát sinh vay thu hồi hết nợ vay Các nội dung cần làm cụ thể là: - Tuân thủ thực nghiêm túc quy chế, quy trình nghiệp vụ tín dụng văn hƣớng dẫn NHPT Việt Nam - Thực đầy đủ quy định Chính phủ; văn hƣớng dẫn NHPT Việt Nam đảm bảo tiền vay TDĐT - Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng; bố trí, xếp, sử dụng cách hợp lý, có hiệu quả, áp dụng chế độ giao khoán, thƣởng phạt nghiêm minh; - Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng để sớm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời xử lý sai phạm nhằm bảo đảm an toàn vốn, tài sản - Giám sát chặt chẽ khoản vay, có biện pháp xử lý linh hoạt Nghiêm túc thực việc chuyển nợ hạn, tiếp tục đôn đốc tìm biện pháp thu nợ hạn, nợ đƣợc xử lý rủi ro… áp dụng hình thức bảo hiểm cho tài sản đối tƣợng có liên quan hoạt động tín dụng * Về đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xử lý nợ Chi nhánh NHPT Kon Tum Công tác thu hồi nợ vay công việc phức tạp quan trọng TCTD Để đảm bảo nguồn vốn tái đầu tƣ cho xã hội bảo tồn vốn, Chi nhánh cần phải đẩy mạnh cơng tác thu nợ xử lý khoản nợ hạn kéo dài, nợ khó thu qua số biện pháp sau: - Tăng cƣờng công tác đôn đốc thu hồi nợ, đặc biệt 90 khoản nợ hạn, gắn trách nhiệm cán với kết hoàn thành kế hoạch thu nợ đƣợc giao, cán tín dụng phải thƣờng xuyên bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tổng hợp phân tích báo cáo tài hàng quý, hàng năm chủ đầu tƣ - Khi phát doanh nghiệp gặp khó khăn khơng thể thực việc trả nợ theo hợp đồng cần phối hợp với chủ đầu tƣ làm rõ nguyên nhân đề xuất giải pháp xử lý khó khăn yêu cầu chủ đầu tƣ triệt để áp dụng, đặc biệt biện pháp liên quan đến việc tiết giảm chi phí, giảm mức hàng tồn kho, tích cực thu hồi cơng nợ, lý tài sản không sử dụng; đề nghị doanh nghiệp tổ chức lại hệ thống sản xuất kinh doanh, thay đổi máy móc thiết bị cơng nghệ - Đối với dự án có nợ hạn kéo dài, cán tín dụng phải thƣờng xun đơn đốc thu hồi nợ Chi nhánh phải thành lập tổ thu nợ để thực nhiệm vụ thu nợ hạn Thƣờng xuyên phối hợp với quyền địa phƣơng đơn vị cấp chủ đầu tƣ việc đôn đốc thu hồi nợ vay Những khoản nợ hạn cần bố trí cán tập trung, chuyên trách theo dõi khoản nợ hạn ngày - Xây dựng mối quan hệ với quan Nhà nƣớc có thẩm quyền xử lý khoản nợ xấu, nợ hạn kéo dài, đặc biệt việc xử lý chủ đầu tƣ có biểu chây ỳ chiếm dụng vốn cần triển khai việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định để thu hồi nợ, hạn chế tình trạng nợ dây dƣa kéo dài dẫn đến giảm sút giá trị tài sản bảo đảm - Đối với khoản nợ hạn kéo dài, xét thấy việc áp dụng biện pháp khắc phục để tiếp tục khai thác khơng thuận lợi khơng có hy vọng thu hồi đƣợc nợ cần sớm có biện pháp lý tài sản để thu hồi vốn Việc xử lý sớm khả thu hồi vốn cao, hạn chế đƣợc rủi ro ngân hàng, giảm bớt thiệt hại chủ đầu tƣ nhƣ 91 xã hội nói chung 3.2.8 Một số giải pháp hỗ trợ khác * Về công tác tin học Cán tin học cần đƣợc bổ sung thêm nhân lực nhƣ trình độ để phục vụ cho việc cung cấp lƣu trữ thông tin đầu tƣ, giá thị trƣờng, tài doanh nghiệp… cho hoạt động TDĐT cách khoa học nhanh Hiện Chi nhánh cần phần mềm quản lý hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản đảm bảo nợ hay xếp loại, đánh giá khách hàng Tin học Chi nhánh có ngƣời lại kiêm nhiệm việc khác nên chƣa đảm đƣơng đƣợc việc viết phần mềm phục vụ cho hoạt động TDĐT * Về công tác đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm Chi nhánh cần nhận thức đầy đủ vai trò việc đánh giá, tổng kết rút học kinh nghiệm đạo, điều hành, tổ chức thực công tác TDĐT Thƣờng xuyên hàng năm phải làm công tác này, phải rõ mặt đƣợc, mặt hạn chế, trách nhiệm thuộc ai, phận phổ biến rộng rãi đến tồn thể Chi nhánh Cần có phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, Ban Chấp hành Cơng đồn, Chi đoàn, tạo đồng thuận cao thực thi nhiệm vụ * Về công tác thi đua, khen thưởng Cần có qui định rõ mức độ khen thƣởng cán thẩm định dự án sát với thực tế, chất lƣợng thẩm định cao, cán theo dõi, quản lý dự án tốt, không để xảy nợ hạn Những sáng kiến áp dụng có hiệu quản lý hoạt động TDĐT cần có khen thƣởng kịp thời, đích đáng Hiện nay, Chi nhánh xét thi đua, khen thƣởng theo định kỳ năm theo hoàn thành nhiệm vụ chung chung chƣa kích thích đƣợc tính sáng tạo cho cán 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TDĐT 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ quan quản lí có liên quan a Điều chỉnh chế, sách TDĐTcủa Nhà nước * Về đối tƣợng vay vốn: Để chủ đầu tƣ chủ động kế hoạch tiếp cận nguồn vốn; phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội đặc biệt điều kiện vùng miền, đối tƣợng vay vốn cần điều chỉnh theo hƣớng: - Có tính ổn định tƣơng đối, năm; - Có tính đến đặc điểm vùng miền * Về mức vốn cho vay: Nhằm nâng cao trách nhiệm chủ đầu tƣ phù hợp với đặc điểm thực tiễn, mức vốn vay cần điều chỉnh theo hƣớng: - Các dự án vay vốn tín dụng đầu tƣ nguyên tắc phải có vốn đối ứng; - Mức vốn đối ứng cần phân theo nhóm; thời kỳ xét đến đặc điểm điều kiện kinh tế xã hội vùng miền Chẳng hạn vùng đặc biệt khó khăn tăng lên khoảng 85% đến 90%; - Quy định mức vốn tối thiểu theo giá quy đổi có tính đến đặc điểm loại dự án vùng miền để tránh dự án có mức vốn vay nhỏ * Về thời gian vay vốn: Đề nghị điều chỉnh quy định cụ thể cho phù hợp với đặc điểm loại hình dự án, đó chú ý đến thời gian ân hạn của dƣ̣ án Chính sách tín dụng đầu tƣ cần phải trọng đến ƣu đãi thời hạn cho vay lãi suất, theo hƣớng kéo dài thời hạn cho vay với lãi suất tiếp cận lãi suất thị trƣờng b Về chế xử lý rủi roTDĐT + Đối với việc sử dụng quỹ DPRR để xƣ̉ lý rủi ro : Cần tăng cƣờng tính chủ động, thẩm quyền NHPT VN việc sử dụng quỹ dự phòng để xƣ̉ 93 lý rủi ro nhằm tăng thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Tổng Giám đốc NHPT VN số trƣờng hợp xố nợ gốc, lãi thay phải trình Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Tài nhƣ + Về trí ch lập DPRR: Cơ chế trí ch lập DPRR của NHPT VN còn nhiều bất cập, NHPT VN trích lập Quỹ DPRR cho hoạt động TDĐT dựa dƣ nợ bình quân TDĐT mà không vào việc phân loại khoản nợ, nhƣ không phản ánh mức độ rủi ro khoản vay, từ làm hạn chế khả gánh chịu tổn thất NHPT VN, làm giảm chất lƣợng tín dụng ngân hàng Do vậy, để có nguồn bù đắp rủi ro, NHPT VN cần cải tiến cách trí ch lập DPRR theo hƣớng: * Trích lập khoản dự phòng chung cho hoạt động nghiệp vụ: NHPT Việt Nam thƣ̣c hiện trí ch lập trì dự phòng chung theo tỷ lệ cố định tổng giá trị của các khoản nợ tƣ̀ nhóm đến nhóm * Dự phòng cụ thể đới với tƣ̀ng nhóm nợ xấu : Tính tốn dự phòng cụ thể theo hƣớng dẫn Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng năm 2007 Thống đốc NHNN Việt Nam c Tạo điều kiện nguồn vốn cho NHPT Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho NHPT Việt Nam Chính phủ cần quan tâm bố trí nguồn vốn để thực nhiệm vụ TDĐT thơng qua hình thức nhƣ cấp vốn điều lệ từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc, cho phép NHPT vay vốn Quỹ Tài Chính phủ Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn với lãi suất rẻ lãi suất thị trƣờng, từ giảm mức cấp bù ngân sách nhà nƣớc Thời gian qua, có lúc NHPT bị thiếu hụt vốn trầm trọng, mà có tình trạng số hợp đồng tín dụng ký nhƣng NHPT không đáp ứng đƣợc tiến độ tạo tâm lý thiếu tin tƣởng cho chủ đầu tƣ 94 3.3.2 Kiến nghị với NHPT Việt Nam a Hồn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ Nhằm tạo điều kiện cho Chi nhánh thuận lợi tác nghiệp, đề nghị NHPT VN đạo đơn vị có liên quan khẩn trƣơng sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện, ban hành hệ thống quy chế, quy trình theo hƣớng nhanh gọn, khơng chồng chéo, gom thành đầu mối nghiệp vụ có tính ổn định tƣơng đối b Thực phân cấp gắn với trách nhiệm - Định kỳ hàng năm, vào kết hoạt động Chi nhánh để điều chỉnh mức phân cấp thẩm định, định cho vay - Có quy định rõ ràng trách nhiệm ngƣời đƣợc phân cấp c Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt độngTDĐT Xây dựng kho liệu hệ thống thông tin khách hàng, doanh nghiệp (bao hàm doanh nghiệp có quan hệ với khách hàng trực tiếp vay vốn, bảo lãnh) đảm bảo dễ khai thác, tiện ích Tiến tới liên kết để khai thác đƣợc với thông tin từ website ngành thuế, đăng ký kinh doanh, hải quan, trung tâm thơng tin tín dụng d Đẩy mạnh cơng tác makerting sách khách hàng - Làm tốt sách khách hàng Trong đạo, điều hành lấy lợi ích ngân hàng gắn với khách hàng làm trục xoay; đạo điều hành phải xoay quanh trục Ngân hàng khách hàng sẵn sàng chia sẻ quyền lợi lúc gặp khó khăn để vững bƣớc - Xây dựng, quảng bá hình ảnh, tạo dựng thƣơng hiệu NHPT Việt Nam cách thơng qua thực nhiệm vụ trị đƣợc giao, kết thực tốt cơng việc (tức tín nhiệm cơng việc), văn hóa ứng xử giao dịch… để nói đến việc đầu tƣ dự án lớn nghĩ đến NHPT Việt Nam 95 3.3.3 Một số kiến nghị Chủ đầu tƣ a Chủ đầu phải có ý thức sử dụng vốn mục đích, thực tốt nghĩa vụ cam kết Hợp đồng tín dụng Chủ đầu tƣ phải có ý thức sử dụng vốn vay mục đích, theo kế hoạch đăng ký, tự chịu trách nhiệm hoạt động đơn vị nguyên tắc đảm bảo khả sinh lợi đồng vốn Đồng thời cần có ý thức thực điều kiện trả lãi trả gốc theo cam kết hợp đồng tín dụng, tránh tình trạng chiếm dụng vốn nhƣ tâm lý ỷ lại vào Nhà nƣớc gây ảnh hƣởng đến hiệu đồng vốn tín dụng đầu tƣ Nhà nƣớc Điều khơng góp phần hồn thiện hoạt động TDĐT Chi nhánh mà mang lại lợi ích cho chủ đầu tƣ Dự án đầu tƣ có hiệu cao quan hệ tín dụng tốt sở để chủ đầu tƣ dễ dàng đƣợc vay vốn cho dự án b Nâng cao lực quản lý thực dự án Trong trình sử dụng vốn tín dụng đầu tƣ Nhà nƣớc nay, việc thiếu kinh nghiệm chủ đầu tƣ thủ tục đầu tƣ, đấu thầu giải phóng mặt bằng, ký kết hợp đồng hay thiết kế xây dựng dự án, tính tốn tổng vốn đầu tƣ gây chậm trễ trình ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân vốn vay làm giảm hiệu hoạt động TDĐT nhiều Để giải vấn đề này, chủ đầu tƣ cần xây dựng đội ngũ cán có kiến thức am hiểu lĩnh vực thuê chuyên gia tƣ vấn để giải tốt vấn đề vƣớng mắc Về phía Chi nhánh, điều góp phần đẩy nhanh tiến độ thực ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân để hồn thành kế hoạch đƣợc giao Thực đƣợc điều giúp chủ đầu tƣ thực dự án cách nhanh tốn c Nâng cao lực tài Chủ đầu tƣ cần thƣờng xuyên, liên tục nâng cao lực tài chính; 96 cần chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thống kê, kế toán, kiểm tốn, chủ động tích cực cung cấp thơng tin trung thực cho Chi nhánh làm sở cho việc phân tích tài doanh nghiệp thẩm định tài dự án Chủ đầu tƣ cần tiếp tục nâng cao kiến thức lực quản trị doanh nghiệp, lực lập thẩm định dự án đầu tƣ Cần chấp hành quy định Nhà nƣớc quản lý đầu tƣ, xây dựng, đồng thời thƣờng xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai đầu tƣ dự án hiệu quả, pháp luật Trong q trình hoạt động mình, để thực việc trả nợ cách đầy đủ, hạn doanh nghiệp cần thƣờng xuyên quan tâm đến nội dung cụ thể nhƣ: Thƣờng xuyên đổi phát triển sản phẩm để đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày cao thị trƣờng; Thực tiết kiệm chi phí; mở rộng thị trƣờng tăng cƣờng quảng bá sản phẩm, xây dựng phát triển thƣơng hiệu 3.3.4 Với quyền địa phƣơng - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đạo thực có hiệu chủ trƣơng nâng cao lực cạnh tranh tỉnh; tiếp tục cải cách hành địa bàn tỉnh, kịp thời tháo gỡ vƣớng mắc phát sinh tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ tiếp cận vốn, đặc biệt lĩnh vực đất đai, cấp phép sử dụng tài nguyên - Sở Kế hoạch - Đầu tƣ cần tăng cƣờng hỗ trợ xúc tiến thƣơng mại cho doanh nghiệp, qua phổ biến cho doanh nghiệp, nhà đầu tƣ cập nhật kịp thời sách ƣu đãi Nhà nƣớc, giúp cho họ nắm bắt hội đầu tƣ 97 KẾT LUẬN Với mục tiêu nâng cao đóng góp tín dụng đầu tƣ địa bàn nhƣ việc nâng cao chất lƣợng hoạt động TDĐT Nhà nƣớc Chi nhánh NHPT Kon Tum, từ nhằm hồn thiện hoạt động tín dụng đầu tƣ phù hợp với quy định NHPT Việt Nam, Nhà nƣớc, theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế, phạm vi đề tài, luận văn trình bày số nội dung: Thứ nhất, lý luận hoạt động TDĐT Nhà nƣớc, qua nhận thức đƣợc vai trò TDĐT nghiệp phát triển kinh tế Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum từ kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế Cuối cùng, sở phân tích thực trạng, vấn đề tồn hoạt động TDĐT gắn với lý luận kinh nghiệm quản lý số Quốc gia, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động TDĐT tại Chi nhánh NHPT Kon Tum NHPT Việt Nam Qua luận văn này, tác giả mong giải pháp đƣa đƣợc Chi nhánh NHPT Kon Tum quan tâm áp dụng thời gian tới Mặc dù có nhiều cố gắng, nhƣng trình độ thời gian có hạn, luận văn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận đƣợc góp ý Q thầy cơ, chun gia, bạn bè đồng nghiệp để có đƣợc giải pháp hoàn thiện áp dụng cho hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum ngày đạt hiệu cao./ 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chí nh (2007), Thông số 69/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 việc hướng dẫn số điều Nghị định số 151, Hà Nội [2] Bộ Tài (2007), Thơng 105/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 Bộ Tài việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tín dụng xuất Nhà nước, Hà Nội [3] Chi nhánh NHPT Kon Tum (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Báo cáo tổng kết năm, Kon Tum [4] Chính phủ (2006), Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 việc tín dụng đầu phát triển tín dụng xuất Nhà nước, Hà Nội [5] Chính phủ (2006), Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội [6] Chính phủ (2007), Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế quản lý tài Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội [7] Chính phủ (2008), Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 việc sửa đổi số điều Nghị định số 151, Hà Nội [8] Chính phủ (2011), Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 [9] TS Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng phát triển , NXB Lao động xã hội, Hà Nội [10] PGS TS Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội [11] Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quy chế Quản lý vốn Tí n dụng đầu Nhà nước, Hà Nội 99 [12] Ngân hàng Nhà nƣớc (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Tổ chức tín dụng, Hà Nội [13] Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Chiến lược phát triển hoạt động NHPTVN giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhì n đến năm 2020, Hà Nội [14] Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quyết định số 42/QĐ-NHPT ngày 17/9/2007 Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội [15] Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2008), Sổ tay nghiệp vụ tín dụng đầu Nhà nước, NXB Thống kê, Hà Nội [16] PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2006), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội [17] Đặng Thị Thu Huyền (2007), “Yêu cầu việc nâng cao chất lƣợng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ”, Tạp chí Quỹ HTPT, số 7+8 [18] Trần Cơng Hòa (2008), “Hồn thiện sách lãi suất TDĐT TDXK Nhà nƣớc”, Tạp chí Ngân hàng, số [19] Phạm Lan Thanh (2011), “Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý vốn TDĐT Sở Giao dịch I”, Tạp chí Quỹ HTPT, Số 55 [20] Ủy ban Tài - Ngân sách Quốc hội (2011), Chính sách Tín dụng ĐTPT Việt Nam, thực trạng giải pháp hoàn thiện, Hà Nội [21] Www.ebook.edu.vn, Giáo trình quản lý Nhà nước Tài cơng, tải ngày 20/5/2012 100 PHỤ LỤC DANH MỤC DỰ ÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 151/2006/NĐ-CP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƢ (Ban hành kèm theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 Chính phủ) STT NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC I Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Không phân biệt địa bàn đầu tƣ) Dự án đầu tƣ đƣờng bộ, cầu đƣờng bộ, đƣờng sắt cầu đƣờng sắt Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình cấp nƣớc phục vụ cơng nghiệp sinh hoạt Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình xử lý nƣớc thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện cụm công nghiệp làng nghề Dự án xây dựng quỹ nhà tập trung cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; ký túc xá cho sinh viên Dự án đầu tƣ lĩnh vực y tế: mở rộng, nâng cấp, đầu tƣ thiết bị, xây dựng bệnh viện Dự án đầu tƣ mở rộng, nâng cấp, xây dựng sở giáo dục, đào tạo dạy nghề Dự án đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật làng nghề tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề nông thôn II Nông nghiệp, nông thôn (Không phân biệt địa bàn đầu tƣ) Dự án xây dựng mới, mở rộng sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung Dự án phát triển giống thuỷ, hải sản; đầu tƣ hạ tầng nuôi trồng thuỷ, hải sản Dự án phát triển giống trồng, giống vật nuôi, giống lâm nghiệp III Công nghiệp (Không phân biệt địa bàn đầu tƣ) 101 Dự án đầu tƣ chế biến sâu từ quặng khống sản: - Phơi thép, gang có cơng suất tối thiểu 200 nghìn tấn/năm; - Sản xuất Alumin có cơng suất tối thiểu 300 nghìn tấn/năm; sản xuất nhơm kim loại có cơng suất tối thiểu 100 nghìn tấn/năm; - Sản xuất fero hợp kim sắt có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/nãm; - Sản xuất kim loại màu có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; - Sản xuất bột màu đioxit titan có cơng suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm Dự án sản xuất động Diezel từ 300CV trở lên Dự án đầu tƣ đóng toa xe đƣờng sắt lắp ráp đầu máy xe lửa Dự án đầu tƣ bào chế, sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thƣơng phẩm thuốc chữa bệnh HIV/AIDS Dự án đầu tƣ xây dựng thủy điện nhỏ công suất nhỏ 100MW; xây dựng nhà máy điện từ gió Dự án đầu tƣ sản xuất DAP phân đạm IV Các dự án đầu tƣ địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án vùng đồng bào dân tộc Khơ me sinh sống tập trung, xã thuộc chƣơng trình 135 xã biên giới thuộc chƣơng trình 120, xã vùng bãi ngang V Các dự án cho vay theo Hiệp định Chính phủ; dự án đầu tƣ nƣớc theo định Thủ tƣớng Chính phủ 102 PHỤ LỤC DANH MỤC DỰ ÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 75/2011/NĐ-CP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƢ (Ban hành kèm theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2011 Chính phủ) GIỚI HẠN QUY MƠ STT NGÀNH NGHỀ, LĨNH VỰC I KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI (Không phân biệt địa bàn đầu tƣ) Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình cấp nƣớc phục vụ sản xuất sinh hoạt Nhóm A, B Dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình xử lý nƣớc thải, rác thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện cụm cơng nghiệp làng nghề Nhóm A, B Dự án xây dựng nhà cho sinh viên thuê, dự án nhà cho công nhân lao động khu công nghiệp thuê, dự án nhà cho ngƣời có thu nhập thấp khu vực thị theo định Thủ tƣớng Chính phủ Nhóm A, B C Dự án đầu tƣ hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, xây dựng thiết bị lĩnh vực xã hội hóa: giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trƣờng thuộc Danh mục hƣởng sách khuyến khích phát triển theo định Thủ tƣớng Chính phủ Nhóm A, B Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao Nhóm A, B II NƠNG NGHIỆP, NƠNG THƠN (Khơng phân biệt địa bàn đầu tƣ) Dự án nuôi, trồng thủy, hải sản gắn với chế biến cơng nghiệp Nhóm A, B Dự án phát triển giống trồng, giống vật ni, giống lâm nghiệp Nhóm A, B Dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với chế biến cơng nghiệp Nhóm A, B 103 III CƠNG NGHIỆP (Khơng phân biệt địa bàn đầu tƣ) Dự án đầu tƣ chế biến sâu từ quặng khoáng sản: - Sản xuất fero hợp kim sắt có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; IV v - Sản xuất kim loại màu có cơng suất tối thiểu nghìn tấn/năm; Nhóm A, B - Sản xuất bột màu đioxit titan có cơng suất tối thiểu 20 nghìn tấn/năm Dự án đầu tƣ sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thƣơng phẩm thuốc chữa bệnh HIV/AIDS; sản Nhóm A, B xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy phát điện sử dụng nguồn lƣợng: gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học Nhóm A, B tài nguyên lƣợng khác có khả tái tạo Dự án đầu tƣ xây dựng thủy điện nhỏ, với công suất nhỏ 50MW thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế Nhóm A, B C xã hội đặc biệt khó khăn Dự án đầu tƣ sản xuất sản phẩm khí trọng điểm theo Nhóm A, Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ B C Dự án thuộc danh mục ngành cơng nghiệp hỗ trợ theo Nhóm A, Quyết định Thủ tƣớng Chính phủ B C dự án đầu tƣ địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án vùng đồng bào dân tộc khơ me sinh sống tập trung, xã thuộc chƣơng trình 135 xã biên giới thuộc chƣơng trình 120, xã nhóm a, b c vùng bãi ngang (không bao gồm dự án thủy điện, nhiệt điện, sản xuất xi măng, sắt thép; dự án đầu tƣ đƣờng bộ, cầu đƣờng bộ, đƣờng sắt cầu đƣờng sắt) dự án cho vay theo hiệp định phủ; dự án đầu tƣ nƣớc ngồi theo định thủ tƣớng phủ; Nhóm A, dự án cho vay theo chƣơng trình mục tiêu sử dụng vốn B nƣớc ... thiệu chung Chi nhánh NHPT Kon Tum 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KON TUM 40 2.2.1 Chính sách hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum 40 2.2.2... đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Kon Tum Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư Chi nhánh Ngân. .. 2.2.2 Quy trình cấp TDĐT Chi nhánh Kon Tum 43 2.2.3 Thực trạng hoạt động TDĐT Chi nhánh NHPT Kon Tum 44 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDĐT TẠI CHI NHÁNH NHPT KON TUM 54 2.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển kon tum , Hoàn thiện hoạt động tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng phát triển kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn