Phát triển cho vay đối với cá nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định.

94 29 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân, hộ 10 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ CỦA NHTM 15 1.2.1 Quan điểm phát triển cho vay kinh doanh 15 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ NHTM 18 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 29 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH 29 2.1.1 Lịch sử hình thành 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Kết hoạt động Vietinbank Bình Định 32 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ HỘ 37 2.2.1 Đặc điểm thị trường tín dụng địa bàn tỉnh Bình Định 37 2.2.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định 38 2.2.3 Thực trạng phát triển hoạt động CVKD cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định 39 2.2.4 Các biện pháp mà NH triển khai nhằm phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ 51 2.2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay kinh doanh cá nhân 54 2.2.6 Đánh giá chung tình hình phát triển cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ CỦA NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 67 3.1.1 Điều kiện phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định 67 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định 69 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY KINH DOANH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 70 3.2.1 Giải pháp nhằm thu hút khách hàng đến với ngân hàng cơng thương Bình Định 70 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay KHCN, hộ 73 3.2.3 Giải pháp để mở rộng kênh quảng bá sản phẩm 74 3.2.4 Giải pháp hồn thiện sách tín dụng 75 3.2.5 Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro cho vay 76 3.2.6 Giải pháp công nghệ, phát triển hạ tầng sở 77 3.2.7 Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán tín dụng ngân hàng 78 3.2.8 Giải pháp nhằm hồn thiện sách chăm sóc khách hàng 79 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Đối với Chính phủ 81 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 81 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển CBTD : Cán tín dụng CVKD : Cho vay kinh doanh HĐKD : Hoạt động kinh doanh NHCT : Ngân hàng công thương NHTM : Ngân hàng thương mại KHCN : Khách hàng cá nhân QTDTW : Quỹ tín dụng trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSĐB : Tài sản đảm bảo VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương VIETINBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình huy động vốn củaVietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 2.2 34 Kết hoạt động Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 2.4 32 Tình hình cho vay,nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 2.3 Trang 36 Tình hình chung tăng trưởng dư nợ, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu CVKD KHCN, hộ Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 40 2.5 Tăng trưởng cho vay KHCN theo đối tượng khách hàng 42 2.6 Tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ theo thời gian 43 2.7 Tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ phân theo ngành 45 2.8 Tốc độ tăng trưởng khách hàng vay cá nhân,hộ từ 20102012 2.9 Tăng trưởng thu nhập hoạt động CVKD cá nhân, hộ từ 2010-2012 2.10 48 Thị phần dư CVKD cá nhân,hộ Vietinbank Bình Định địa bàn 2.11 47 49 Tình hình nguồn nhân vị trí CBTD KHCN Vietinbank Bình Định từ năm 2010-2012 58 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 Cơ cấu tổ chức phòng/tổ Vietinbank Bình Định 2.2 Tăng trưởng dư nợ dư nợ CVKD KHCN, hộ 2010- Trang 31 2012 41 2.3 Cơ cấu cho vay KHCN theo đối tượng khách hàng 42 2.4 Tăng trưởng dư nợ CVKD cá nhân, hộ theo thời gian 44 2.5 Cơ cấu dư nợ CVKD KHCN phân theo ngành 46 2.6 Tăng trưởng thu nhập lãi từ CVKD KHCN, hộ 49 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại kênh dẫn vốn quan trọng nhằm thúc đẩy trình đổi mới, phát triển kinh tế, đưa kinh tế vượt qua khó khăn để hội nhập với kinh tế giới Đối tượng khách hàng cá nhân, hộ phận kinh tế quan trọng xã hội, ngân hàng, trở thành nhân tố quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, có tiềm lớn để mở rộng thị phần tín dụng ngân hàng Trong thời gian qua, Nhà nước có nhiều giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thị trường tín dụng cá nhân nước ta chứng kiến cạnh tranh sôi động từ khối ngân hàng thương mại với nhiều gói sản phẩm đa dạng hấp dẫn khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể Trong bối cảnh nay, nhu cầu tín dụng doanh nghiệp hạn chế, hàng tồn kho ứ đọng thời gian dài, doanh nghiệp ngại vay mảng cho vay kinh doanh cá nhân, hộ có nhiều tiềm lớn, ngân hàng quan tâm đẩy mạnh để tiêu vốn dư thừa Điểm thuận lợi Vietinbank Bình Định quy mơ thị trường với dân số đông, nhiều sở kinh doanh, nhiên, thời gian qua mảng cho vay kinh doanh cá nhân, hộ chi nhánh Bình Định tồn nhiều bất cập, đồng thời tình hình kinh tế vĩ mô thời gian tới dự báo có nhiều khó khăn cho hoạt động tín dụng Đề tài nghiên cứu thực trạng khó khăn gặp phải chi nhánh Bình Định, từ đưa hướng giải nhằm trì cạnh tranh phát triển mảng kinh doanh Đó lý chọn đề tài “Phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng cơng thương chi nhánh Bình Định” để thực luận văn tốt nghiệp cao học 2 Mục tiêu nghiên cứu - Luận văn hệ thống vấn đề lý luận phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn để phát triển hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định, nghiên cứu hình thức cho vay kinh doanh chi nhánh nhằm đưa giải pháp phát triển Về số liệu thống kê nghiên cứu thời gian từ năm 2010-2012 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích, diễn giải, thống kê mơ tả, phương pháp tổng hợp, so sánh, đồng thời sử dụng bảng biểu, số liệu Vietinbank Bình Định để phân tích Kết cấu luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng cơng thương chi nhánh Bình Định Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng cơng thương chi nhánh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Thực tiễn cho thấy giai đoạn từ cuối năm 2012 đến thời gian đầu năm 2013 tín dụng tăng trưởng âm, đặc biệt doanh nghiệp, 72 + Cuối năm, tổ chức hội nghị khách hàng nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng có số dư lớn Để có nguồn vốn đầu với lãi suất thấp, ổn định nguồn vốn đầu vào mục tiêu quan trọng + Đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn, tích cực tìm hiểu khai thác nguồn tiền gửi ổn định, lãi suất hợp lý đặc biệt từ tài khoản toán cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thơng qua việc giảm miễn phí chuyển tiền khách hàng có nguồn vốn lớn giao dịch Vietinbank Bình Định, có chế độ chăm sóc cán lãnh đạo doanh nghiệp để tăng mối quan hệ thân thiết, triển khai hiệu dịch vụ thu hộ đặc biệt ngành điện, ngành nước, phát hành tập thể thẻ ATM miễn phí doanh nghiệp có nguồn vốn lớn chi trả lương qua thẻ qua hệ thống Vietinbank Bình Định + Thành lập tổ cơng tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời chương trình khuyến ngân hàng cơng thương Việt Nam, chăm sóc tặng quà cho khách hàng VIP tận nhà Ngoài ra, với phát triển mạnh mẽ khu kinh tế Nhơn Hội số vùng trọng điểm tỉnh, khu vực dân cư giải phóng đền bù đất đai nhóm đối tượng khách hàng cần phải tiếp cận, khai thác + Phát triển dịch vụ nhận chi trả tiền gửi cho khách hàng có số dư lớn chỗ Ưu tiên giải nhanh chóng cho khách hàng VIP chi nhánh họ giao dịch với ngân hàng + Giám sát chặt chẽ tình hình biến động tiền gửi lớn, có biện pháp nhằm tránh lôi kéo tự ngân hàng khác + Nhân viên giao dịch cần đảm bảo phong cách phục vụ vui vẻ, giải nhanh chóng nhu cầu khách hàng đảm bảo hài lòng đến khách hàng 73 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay KHCN, hộ + Thực tế có nhiều trường hợp CBTD xem TSĐB nguồn thu yếu chấp nhận giải ngân mà khơng trọng vào hiệu phương án vay vốn khách hàng Có nhiều trường hợp để đáp ứng nhu cầu tối đa khách hàng, cán tín dụng định giá tài sản đảm bảo cao so với giá trị thực tế thị trường Khi rủi ro xảy ra, thời gian chờ xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ kéo dài giá trị tài sản đảm bảo sau xử lý không đủ thu nợ cho ngân hàng Vì vậy, để khắc phục tình trạng cán tín dụng nên xem tài sản chấp biện pháp cuối để thu hồi nợ, cần phải quan tâm đến việc khách hàng có thực kinh doanh hiệu quả, phương án vay vốn khả thi Bên cạnh đó, đề xuất VietinBank sớm có quy định cụ thể việc xử phạt trường hợp định giá tài sản đảm bảo cao so với giá thị trường (không đưa đươc sở định giá hợp lý) cán vi phạm + Hiện nay, việc định giá tài sản đảm bảo chi nhánh cán tín dụng trực tiếp định giá, đơi dựa vào yếu tố chủ quan cán Nếu việc định giá gấp từ lần giá trị thị trường theo bảng giá nhà nước, cần phải đưa cho việc định giá Đối với tài sản đảm bảo có giá trị từ tỷ trở lên nhánh thuê công ty định giá độc lập địa bàn tỉnh, giúp việc định giá khách quan, chuẩn xác + Ngoài ra, việc định giá tài sản loại đất nông nghiệp chưa thống nhất, điều gây khó khăn việc trình duyệt hồ sơ tín dụng cho cấp lãnh đạo cao Vì Vietinbank Bình Định cần trình lện hội sở phê duyệt cách tính giá đất nơng nghiệp địa bàn, tùy vào khả phát mãi, lợi thương mại mà đưa hệ số k phù hợp có thống chi nhánh 74 + Kết thẩm định phải đảm bảo kỹ, sâu, sát với thực tế tư cách, lực quản trị, tổ chức thực khách hàng, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, phương án, TSĐB… thẩm định tư cách, uy tín khách hàng quan trọng Phải xác minh qua nhiều kênh khác để đánh giá thật khách hàng (trình độ , kinh nghiệm, đạo đức , uy tín…) Bên cạnh đó, cán làm công tác thẩm định phải thực tế khảo sát thu thập thông tin thị trường sản phẩm giá bán sản phẩm biến động nhu cầu thị hiếu tiêu dùng để có thơng tin khách quan hữu ích phục vụ cơng tác thẩm định + Xử lý nghiêm trường hợp cán vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây phiền hà cho khách hàng, gây thiệt hại phía ngân hàng + Quy định thời gian cụ thể giải hồ sơ vay từ lúc tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đến lúc thực giải ngân, phân công công việc trách nhiệm rõ ràng đến phòng ban người, từ tiết kiệm thời gian, chi phí đảm bảo chất lượng công việc + Ngân hàng cần xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng dựa sở phân tích, đánh giá lĩnh vực, ngành nghề, thành phần dễ bị tác động, thay đổi hay nhạy cảm với điều kiện vĩ mô vi mô 3.2.3 Giải pháp để mở rộng kênh quảng bá sản phẩm Hiện việc quảng bá gói ưu đãi hay sản phẩm tín dụng Vietinbank Bình Định thường thơng qua quen biết cán tín dụng, khách hàng tự tìm đến ngân hàng vietinbank Bình Định cần phải nâng cao hiệu hoạt động kênh quảng bá truyền thống mở rộng kênh quảng bá để đưa sản phẩm tín dụng đến với khách hàng cách nhanh chóng rộng rãi thông qua kênh như: - Thơng qua tờ rơi giới thiệu sản phẩm tín dụng ngân hàng đặt khu chợ, khu trung tâm thương mại, khu vực đông dân cư buôn bán 75 - Phối hợp với đài truyền hình địa phương thực chương trình dạng buổi tọa đàm ngắn, hỏi đáp, phóng giới thiệu sản phẩm ưu đãi tín dụng tài trợ cho số chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh vietinbank cơng chúng 3.2.4 Giải pháp hồn thiện sách tín dụng + Chính sách lãi suất: Hiện nay, lãi suất ngân hàng Vietinbank Bình Định áp dụng dựa lãi suất trần, sàn ngân hàng nhà nước, việc cân đối vốn ngân hàng mặt lãi suất chung ngân hàng địa bàn để đưa lãi suất phù hợp - Xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng nhằm linh hoạt mức lãi suất khác đối tượng Những nhóm đối tượng xếp loại A trở lên khách hàng làm ăn hiệu quả, có truyền thống làm ăn với ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi - Tỷ lệ dư nợ cho vay giá trị tài sản đảm bảo thấp lãi suất thấp - Khuyến khích khách hàng chuyển nguồn thu chi nhánh, thực giao dịch chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, mặt kiểm sốt nguồn tiền khách hàng, mặt gia tăng nguồn tiền gửi cho chi nhánh, nguồn thu phí dịch vụ, tùy đối tượng trình giảm phí chuyển tiền, ưu đãi lãi suất Bên cạnh kèm theo gói dịch vụ khác phát hành miễn phí thẻ ATM… + Chính sách phí tiền vay: Vietinbank Bình Định cần giảm phí vay thỏa thuận phí trả nợ trước hạn (có thể áp dụng thời gian khơng chịu mức phí trả nợ trước hạn nửa thời gian vay), linh hoạt hình thức trả gốc vay trả theo định kỳ cuối kỳ 76 + Chính sách chăm sóc khách hàng · Định kỳ tháng lần cán làm nghiệp vụ gửi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng chương trình tín dụng, thủ tục, thời gian giải hồ sơ có điểm chưa thỏa đáng để điều chỉnh cho phù hợp · Có chế độ khen thưởng xứng đạt với cán có ý kiến sáng tạo nhằm cải tiến công việc hiệu · Tăng cường trách nhiệm phân rõ trách nhiệm cán với công việc Xây dựng thời giạn cụ thể bước công việc người phụ trách để đảm bảo thời gian giải công việc hợp lý tạo tính cạnh tranh gia tăng hài lòng cho khách hàng 3.2.5 Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro cho vay + Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thực tế khách hàng trước sau cấp tín dụng đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích, tầm kiểm sốt tạo nguồn trả nợ đến hạn, tránh tình trạng kiểm tra mang tính hình thức, đối phó đồng thời thực kiểm tra tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh theo định kỳ để từ đưa nhận xét, định hướng cho vay khách hàng + Định kỳ tháng đánh giá lại tài sản đảm bảo, đánh giá tình hình tài khách hàng + Đối với CBTD trì liên hệ thường xuyên với khách hàng để nắm bắt tình hình tài thơng tin kiên quan đến khách hàng có ảnh hưởng đến khoản vay hay không, tăng cường kiểm tra đột xuất sở kinh doanh khách hàng, cập nhật biên kiểm tra sử dụng vốn vay theo định kỳ tháng lần + Thành lập phận độc lập kiểm tra đột xuất vay + Đề nghị khách hàng mua bảo hiểm vật chất cho tài sản đảm bảo kho hàng có giá trị lớn, kết hợp với bảo ngân giảm mức phí bảo 77 hiểm cho khách hàng theo mức giá cạnh tranh Bên cạnh đó, tăng cường bán chéo sản phẩm kèm theo bảo hiểm dành cho người vay vốn + Chi nhánh tổ chức kiểm tra chéo phòng ban nghiệp vụ tăng cường cơng tác kiểm tra hồ sơ tín dụng, đảm bảo tính pháp lý hồ sơ vay vốn an toàn đảm bảo vốn vay cho ngân hàng + Phòng kiểm tra kiểm sốt nội chi nhánh với phòng kiểm toán nội cụm miền trung cần phát huy hiệu cơng tác kiểm sốt mình, hàng tuần, hàng tháng cần kiểm tra vay với mục đích hỗ trợ mặt pháp lý để tránh tình trạng cho vay sai mục đích, khơng quy trình, quy định nhằm phát kịp thời lỗi vi phạm tránh gây hậu nghiêm trọng Đồng thời phản ánh lên hội sở trường hợp khó khăn, vướng mắc để phối hợp, khắc phục, xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh trình phục vụ khách hàng tốt + Định kỳ hàng quý cụm kiểm tra kiếm soát nội khu vực kiểm tra toàn diện hoạt động tín dụng chi nhánh để kịp thời phát dấu hiệu rủi ro đưa kiến nghị * Nhóm giải pháp bổ trợ 3.2.6 Giải pháp cơng nghệ, phát triển hạ tầng sở Với số lượng lớn liệu, khách hàng ngày quen với việc giao dịch thơng qua ngân hàng Vì để cạnh tranh đòi hỏi ngân hàng khơng ngừng nâng cấp công nghệ đường truyền để đảm bảo thao tác nhanh chóng, xác, tăng cường an ninh mạng máy tính cài đặt chương trình có quyền để bảo vệ thâm nhập từ bên ngồi nhằm đảm bảo bí mật tuyệt đối cho khách hàng đặc biệt dịch vụ qua inter net, điện thoại Có kế hoạch thường xuyên, kiểm tra bảo trì hệ thống, đề xuất kiến nghị lên hội sở gặp trở ngại, vướng mắc vấn đề tác nghiệp 78 Bên cạnh đó, với tăng lên nhanh chóng số lượng ngân hàng với sở bề khang trang đẹp mắt, vietinbank Bình Định ngân hàng có hệ thống mạng lưới rộng khắp sở lại chật, cũ Trong thời gian tới, ngân hàng cần trọng sửa sang phòng giao dịch theo tiêu chuẩn ngân hàng công thương đặt nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh ngân hàng, ln đảm bảo hài lòng cho khách hàng tới giao dịch 3.2.7 Giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán tín dụng ngân hàng Tổ chức nhân sự: người yếu tố định đến thành bại hoạt động kinh doanh nói chung tất nhiên khơng loại trừ khỏi hoạt động ngân hàng Muốn nâng cao hiệu kinh doanh, chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng cần phải có đội ngũ cán tín dụng giỏi, đào tạo có hệ thống, am hiểu có kiến thức phong phú thị trường đặc biệt lĩnh vực tham gia đầu tư vốn, nắm vững văn pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng Trong bố trí sử dụng, người cán tín dụng cần phải sàng lọc kỹ phải có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cần thiết để bắt kịp với nhịp độ phát triển biến đổi kinh tế thị trường Ngoài ra, họ phải có tiêu chuẩn đạo đức liêm khiết, lẽ người cán tín dụng thiếu trách nhiệm hay cố tình vi phạm gây tổn thất lớn cho ngân hàng + Thời gian qua tình trạng luân chuyển cán bộ, lãnh đạo thường xuyên gây xáo trộn hoạt động chi nhánh Vì thế, Vietinbank Bình Định cần kéo dài thời gian luân chuyển cán có xếp ln chuyển hợp lý có lộ trình + Tại chi nhánh, CBTD vừa tìm kiếm khách hàng, vừa làm hồ sơ, thẩm định, giải ngân, điều làm hạn chế thời gian tìm kiếm khách hàng mới, dễ xảy tiêu cực gây nên chậm trễ cho khách hàng Cần thành lập 79 phận chuyên khâu tiếp xúc khách hàng, đến tận đơn vị kinh doanh để tư vấn sản phẩm ngân hàng + Triển khai chương trình đào tạo cho cán quan hệ khách hàng nghiệp vụ lẫn kĩ giao tiếp nhằm nâng cao trình độ chun mơn để tạo hình ảnh gần gũi giao dịch với khách hàng Với lực trình độ chun mơn kinh nghiệm cao thẩm định cho vay đưa định đắn, có hiệu quả, khả gặp rủi ro thấp + Cán làm cơng tác tín dụng phải thường xun nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng + Có hình thức khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần nhân viên có thành tích tốt đạt tiêu đề ra, phát động phong trào đóng góp sáng kiến, đưa ý tưởng sáng tạo đóng góp vào phát triển chung ngân hàng Xử phạt nghiêm minh trường hợp gian lận, coi thường khách hàng, gây tác hại xấu làm ảnh hưởng đến mặt ngân hàng 3.2.8 Giải pháp nhằm hồn thiện sách chăm sóc khách hàng Sự trung thành khách hàng phần nhờ sách chăm sóc khách hàng ngân hàng áp dụng, tạo tăng trưởng kinh doanh tạo hấp dẫn với khách hàng thông qua quảng bá mối quan hệ khách hàng Để làm điều này, Vietinbank Bình Định cần: + Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh ngân hàng uy tín, vững mạnh ln khách hàng + Thường xuyên cập nhật, phân tích liệu khách hàng có, thống kê biến động số lượng khách hàng, doanh số, dư nợ khách hàng có biến động lớn, đặc biệt phải báo cáo thường xuyên lớn rút 80 với cấp để có hướng giải + Cần giải nhanh vướng mắc khách hàng gặp phải , nghiêm khắc hành động nhân viên gây ảnh hưởng xấu đến mặt ngân hàng, tặng tặng phẩm vào dịp sinh nhật, hội nghị khách hàng cuối năm khách hàng lớn để tri ân với khách hàng + Tạo lập, giữ vững phát triển mối quan hệ lâu dài với tất KH, KH mục tiêu + Cần có sách ưu đãi khách hàng truyền thống số khách hàng có số dư lớn + Cần có chiến lược phân khúc khách hàng, xác định nhu cầu khách hàng phân khúc để có dịch vụ chăm sóc tương thích với chi phí, giá dịch vụ phù hợp khách hàng truyền thống, khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm + Tổ chức khảo sát hài lòng khách hàng dịch vụ chi nhánh cung cấp, thái độ phục vụ nhân viên giao dịch, thủ tục hồ sơ cho vay, sở vật chất chi nhánh có làm hài lòng khách hàng hay khơng + Hiện chương trình cho vay ưu đãi thơng qua tư vấn CBTD, poster phòng giao dịch Trong thời gian tới, cần đưa chương trình đến khách hàng cách rộng rãi hơn, thơng qua tin nhắn đến khách hàng, tiếp thị qua điện thoại, email, gửi thư, tờ rơi, tài liệu sản phẩm dán poster , tờ rơi đến khu trung tâm thương mại, khu vực chợ đông dân cư buôn bán + Tham gia tài trợ cho phong trào, hội thảo đợt từ thiện địa bàn tỉnh + Vietinbank Bình Định ln xây dựng thương hiệu ngân hàng gần gũi với khách hàng giao dịch Hàng tháng tổng hợp số liệu nhằm nắm thông tin khách hàng có dư nợ bình qn lớn, thời gian quan hệ tín dụng với 81 ngân hàng để đưa phương án chăm sóc Chính sách chăm sóc khách hàng gói ưu đãi lãi suất với khách hàng tốt , giảm phí giao dịch, kèm theo quà tặng, mời hội nghị khách hàng cuối năm nhằm tăng thân thiết ngân hàng tới khách hàng 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành hướng tới đơn giản, thuận tiện việc cấp giấy phép kinh doanh cá nhân, hộ gia đình Việc ban hành quy định, điều luật cần có thảo luận phủ tổ chức tín dụng để việc thực thi xác, kịp thời Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý TSĐB, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý TSĐB nhanh chóng, hiệu quả; quy định pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh… 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM: Thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đánh giá mức độ rủi ro ngành nghề, đưa nhận định dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ, sách ngân hàng nhà nước kim nam để NHTM tham khảo để đưa sách phù hợp với hoạt động ngân hàng Nâng cao vai trò quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng địa bàn nghiệp vụ ủy quyền ngân hàng trung ương - Chống cạnh tranh lành mạnh NHNN cần thực tốt công tác tra, kiểm tra hoạt động ngân hàng thường xuyên, liên tục để đảm bảo cạnh tranh bền vững hệ thống ngân hàng tránh trường hợp nhằm lôi kéo khách hàng mà hạ tiêu chuẩn 82 cho vay, cho vay khơng quy trình, quy định nhằm trục lợi cho lợi ích cá nhân Kiểm sốt chặt chẽ cơng tác cho vay chất lượng tín dụng, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC NHNN Hoạt động tín dụng muốn đạt hiệu cao, an tồn cần phải có hệ thống thơng tin hữu hiệu phục vụ cho cơng tác Vai trò u cầu thơng tin phục vụ cơng tác tín dụng kinh doanh ngân hàng quan trọng Muốn nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ linh hoạt, nhờ cung cấp thơng tin xác, kịp thời, tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Hiện tất ngân hàng sử dụng hệ thống thơng tin tín dụng CIC để tra cứu thông tin lịch sử vay nợ khách hàng NHTM khác đòi hỏi hệ thống cần xác, kịp thời, liên tục cập nhật nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm có chế tài nghiêm khắc trường hợp khai báo thông tin chậm trễ 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Đẩy mạnh cải tiến công nghệ đại nhằm đa dạng hóa hình thức tốn - Có sách điều chỉnh hạn mức phán tín dụng, vay kinh doanh cá nhân, hộ, hạn mức phán tỷ thấp, cạnh tranh với ngân hàng địa bàn Đối với hồ sơ vượt hạn mức cần trình hội sở, nên thành lập hội đồng xét duyệt theo cụm thay tập trung vào hai đầu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nay, gây ách tắc công việc, chậm trễ cho khách hàng, làm giảm đáng kể cạnh tranh 83 - Hồn thiện mơ hình quản trị ngân hàng để tiếp cận với thông lệ quốc tế, để đạt kết tốt đòi hỏi Ban kiểm tra kiểm tốn nội bộ, HĐQT phải nâng tầm chức Ban theo hướng không giới hạn phạm vi kiểm tra, giám sát tính tn thủ q trình hoạt động mà tiến tới việc phải đánh giá mức độ khả xảy rủi ro phận hoạt động, kinh doanh ngân hàng -Trong điều kiện VietinBank nên thành lập công ty trực thuộc chuyên trách thẩm định giá Việc đời công ty giúp công tác thẩm định chặt chẽ hơn, xác chuyên nghiệp đầu tư, trang bị công nghệ, kỹ thuật đại - Nâng cấp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng - Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu hoạt động công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh để phòng ngừa kịp thời xử lý sai phạm - Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ dài ngày có chiều sâu, lớp đào tạo kĩ bán hàng, văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp cho cán nhân viên 84 KẾT LUẬN Tình hình kinh tế năm 2012 đến tháng đầu năm 2013 báo hiệu khó khăn, mặt lãi suất hạ thấp cách đáng kể tín dụng tăng trưởng âm Việc neo lãi suất cao lâu khiến hoạt động cho vay đặc biệt cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gặp nhiều khó khăn, khiến họ vay cầm chừng không dám mở rộng sản xuất Khi mà nhiều doanh nghiệp liên tục điêu đứng, hàng tồn kho mức cao, họ khơng dám vay, ngân hàng cho vay gặp nhiều rủi ro Chính mà thị trường cho vay kinh doanh cá nhân, hộ thời gian đến thị trường đầy tiềm Những yếu tố mang tính thuận lợi lãi suất xu hướng hạ, vốn ngân hàng dồi dào, gói ưu đãi lãi suất liên tục tung góp phần phát triển mảng cho vay Việc phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ góp phần quan trọng tăng lợi nhuận cho ngân hàng, tăng giá trị xã hội, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển bền vững Với mong muốn đóp góp vào phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định, tác giả tập trung nghiên cứu số nội dung trọng yếu phát triển CVKD cá nhân, hộ để làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận tín dụng ngân hàng, nội dung phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Thứ hai, phân tích thực trạng cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Vietinbank Bình Định, đánh giá hạn chế tồn nguyên nhân vấn đề để tạo sở đưa giải pháp nhằm phát triển mảng cho vay Thứ ba, sở phân tích yếu tố thuận lợi, điều kiện kinh tế 85 tỉnh định hướng kinh doanh ngân hàng thời gian tới, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần phát triển mảng kinh doanh Phát triển cho vay kinh doanh KHCN, hộ Vietinbank Bình Định gặp vấn đề tồn cần khắc phục mà nguyên nhân xuất phát từ phía khách hàng số vấn đề nội từ ngân hàng, bên cạnh việc cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng địa bàn khiến cho Vietinbank Bình Định phải khơng ngừng cải thiện quy trình tín dụng, yếu tố người, khoa học công nghệ để đáp ứng với nhu cầu ngày cao khách hàng Một khó khăn mà chi nhánh gặp phải tỷ lệ nợ xấu gia tăng liên tục tăng trưởng nóng tín dụng năm 2011, việc chạy tiêu kế hoạch nóng thời điểm làm cho chất lượng tín dụng khơng đảm bảo, bên cạnh việc định giá tài sản đảm bảo mức cao thời điểm thị trường lên làm cho việc xử lý tài sản để thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn Vì thế, thời gian tới, mặt chi nhánh cần nhanh chóng có biện pháp xử lý nợ xấu tăng cường công tác quản trị rủi ro nhằm kiểm sốt khơng để nợ xấu gia tăng Mặc dù cố gắng để đạt kết theo mục tiều đề giới hạn khn khổ khả nhiều hạn chế nên chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả luận văn mong nhận góp ý thầy nhằm đem lại kết cao lý luận thực tiễn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [2] Nguyễn Minh Kiều (2005), Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [3] Ngân hàng TMCP cơng thương chi nhánh Bình Định, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010,2011,2012 [4] Quốc hội số 47/2010/QH 12, Luật tổ chức tín dụng [5] Vietinbank, Văn nội quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Websites [6] www://acb.com.vn [7] www:// bidv.com.vn [8] www://binhdinh.gov.vn [9] www://vcb.com.vn [10] www://vietinbank.vn [11] www://voer.edu.vn ... trò cho vay kinh doanh cá nhân, hộ: - Đối với ngân hàng + Góp phần tạo lợi nhuận cho ngân hàng Đối với ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động cho vay chi m tỷ lệ cao mảng cho vay kinh doanh cá nhân,. .. trưởng thị phần cho vay kinh doanh cá nhân, hộ Thị phần cho vay phần dư nợ cho vay kinh doanh cá nhân, hộ mà ngân hàng chi m lĩnh Thị phần cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng hiểu số đo... triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay kinh doanh cá nhân, hộ ngân hàng cơng thương chi nhánh Bình Định Chương 3: Giải pháp phát triển cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay đối với cá nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định., Phát triển cho vay đối với cá nhân, hộ tại ngân hàng công thương chi nhánh Bình Định.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn