Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

107 20 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÁI THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: KẾ TỐN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Tùng Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Hoàng Tùng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn THÁI THỊ HẰNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN 1.1.1 Khái niệm điều chỉnh lợi nhuận 1.1.2 Mục tiêu việc điều chỉnh lợi nhuận 1.1.3 Cơ sở việc điều chỉnh lợi nhuận 10 1.2 NHỮNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐƯỢC VẬN DỤNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN 12 1.2.1 Khái niệm sách kế tốn 12 1.2.2 Chính sách ghi nhận doanh thu 12 1.2.3 Chính sách ghi nhận chi phí 14 1.3 MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN KHÁC 25 1.3.1 Tăng doanh thu qua sách tín dụng 25 1.3.2 Tăng doanh thu qua sách giá 25 1.3.3 Cắt giảm số chi phí 26 1.3.4 Tăng lợi nhuận qua thủ thuật chuyển giá 26 1.3.5 Trì hỗn hay thúc đẩy lý khoản đầu tư không hiệu quả27 1.3.6 Sản xuất vượt công suất tối ưu 27 1.3.7 Điều chỉnh thời điểm lập hoá đơn bán hàng 27 1.4 MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN29 1.4.1 Nhận diện việc điều chỉnh lợi nhuận qua biến kế toán dồn tích (Accruals) 29 1.4.2 The Healy Model (1985) 33 1.4.3 The DeAngelo Model (1986) 34 1.4.4 The FriedlanModel (1994) 35 1.4.5 The Jones Model (1991) 36 1.4.6 Mơ hình ngành (Industry Model) Dechow and Sloan (1991)37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 2.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 39 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 41 2.1.3 Mẫu liệu nghiên cứu 43 2.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 2.2.1 Sử dụng mơ hình DeAngelo để kiểm định giả thuyết 50 2.2.2 Sử dụng mơ hình Friedlan để kiểm định giả thuyết 53 2.2.3 Nhận xét kết nghiên cứu 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GỢI Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 65 3.2 ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 69 3.3 ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP75 3.4 ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BTC : Bộ tài BCLCTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CTCP : Cơng ty cổ phần CKTPHCM : Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh DN : Doanh nghiệp DTHĐKD0 : Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước năm nghiên cứu DTHĐKD1 : Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm nghiên cứu DA1 : Biến kế tốn dồn tích điều chỉnh năm nghiên cứu GDCK : Giao dịch chứng khoán GDKHQ : Ngày giao dịch không hưởng quyền HĐKD : Hoạt động kinh doanh KTV : Kiểm toán viên LN0 : Lợi LN1 : Lợi nhuận sau thuế năm nghiên cứu MCK : Mã chứng khoán N0 : Năm trước năm nghiên cứu N1 : Năm nghiên cứu NĐT : Nhà đầu tư SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán nhuận sau thuế năm trước năm nghiên cứu STT : Số thứ tự TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTCK : Thị trường chứng khoán TSCĐ : Tài sản cố định TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TA0 : Tổng biến kế tốn dồn tích năm trước năm nghiên cứu TA1 : Tổng biến kế tốn dồn tích năm nghiên cứu UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán nhà nước VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Ước tỷ lệ hoàn thành để ghi nhận doanh thu 14 1.2 So sánh lợi nhuận phương án 29 1.3 Biến kế toán dồn tích 31 2.1 Số liệu thu thập từ BCTC 45 2.2 Kết kiểm định mơ hình DeAngelo 52 2.3 Kết kiểm định mơ hình Friedlan 54 2.4 Bảng tổng hợp kết sau kiểm định mơ hình 55 2.5 Bảng xác định mức độ điều chỉnh lợi nhuận công 60 ty niêm yết MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh mẽ năm gần thu hút nhiều người tham gia vào thị trường chứng khoán Nhưng tồn tượng báo cáo lỗ thành lãi, lãi thành lãi nhiều, tình trạng nhập nhằng số liệu công ty niêm yết Vậy có hay khơng việc điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị để làm tăng giá trị thị trường công ty thu hút nhà đầu tư Trước đưa định đầu tư vào cơng ty đó, nhà đầu tư thường xem xét đến hiệu kinh doanh triển vọng khả sinh lời công ty tương lai Và tiêu quan trọng thể hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty tiêu lợi nhuận Chính để thu hút nhà đầu tư công ty niêm yết thị trường chứng khoán phát hành thêm cổ phiếu thường có xu hướng điều chỉnh tăng lợi nhuận Lợi nhuận tiêu quan trọng trình bày BCTC Việc lập trình bày báo cáo tài phải tuân theo chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn hành Tuy nhiên tính linh hoạt chuẩn mực chế độ kế toán cho phép doanh nghiệp vận dụng khéo léo để điều chỉnh lợi nhuận theo ý muốn chủ quan Việc điều chỉnh lợi nhuận làm sai lệch tình hình tài doanh nghiệp, thơng tin sai lệch dẫn tới hậu vơ lớn Đặc biệt thông tin công ty niêm yết TTCK chứng khốn, liên quan trực tiếp tới định đầu tư cổ phiếu nhà đầu tư, nhà đầu tư bị đánh lừa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề Và lâu dài ảnh hưởng đến phát triển lành mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam Như với phát triển mạnh mẽ TTCK Việt Nam nói chung Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vấn đề 84 KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán Việt Nam đà phát triển, quy mô hoạt động ngày lớn thu hút đông đảo tham gia nhà đầu tư Tuy nhiên tồn tượng điều chỉnh lợi nhuận mục tiêu khác công ty niêm yết thu hút đầu tư, tiết kiệm thuế,… Đối với công ty niêm yết trước phát hành thêm cổ phiếu thường có xu hướng điều chỉnh tăng lợi nhuận để thu hút đầu tư Nghiên cứu nhằm giúp cho đối tượng sử thông tin nhận diện việc điều chỉnh lợi công ty niêm yết trường hợp pháp hành thêm cổ phiếu thông qua việc thu thập số liệu kiểm định việc điều chỉnh lợi nhuận mơ hình nghiên cứu điều chỉnh lợi nhuận Từ giúp đối tượng sử dụng thơng tin có nguồn thơng tin xác để đưa định đắn Đồng thời nghiên cứu đưa số kiến nghị với bên có liên quan nhằm nâng cao chất lượng thông tin công bố BCTC công ty niêm yết Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu năm nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận năm trước năm phát hành thêm cổ phiếu Vì thời điểm phát hành thêm cổ phiếu thời điểm quý đầu sau năm nghiên cứu hợp lý Nhưng thời điểm phát hành thêm cổ phiếu rơi vào quý cuối năm lợi nhuận điều chỉnh rơi vào quý đầu năm năm phát hành thêm cổ phiếu năm trước năm phát hành thêm cổ phiếu Vì việc thực kiểm định hành động điều chỉnh lợi nhuận phải thực theo quý Tuy nhiên, để đơn giản mơ hình nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận mà nghiên cứu áp dụng thực theo năm nghiên cứu thực kiểm định việc điều chỉnh lợi nhuận theo kỳ kế toán năm Những hạn chế làm cho kết 85 nghiên cứu phần bị ảnh hưởng Tuy nhiên nghiên cứu phần giúp đối tượng sử dụng thông tin mà đặc biệt nhà đầu tư nhận biết có hay khơng hành động điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết trước phát hành thêm cổ phiếu Dù nỗ lực nhiều, nghiên cứu nhiều hạn chế, thiếu sót Rất mong nhận quan tâm giúp đỡ ý kiến đóng góp để đề tài hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam [2] Bộ tài (2009), Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp doanh nghiệp, TT/228/2009 [3] Bộ tài (2010), Hướng dẫn việc công bố thông tin rên thị trường chứng khốn, TT/09/2010 [4] Chính phủ (2011), Sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 185/2004/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kế toán, NĐ 39/2011 [5] TS Phan Đức Dũng (2009), Kế tốn tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội [6] Đường Nguyễn Hưng (3/2013) “Hành vi quản trị lợi nhuận thông tin lợi nhuận công bố BCTC”, Tạp chí KT & KiT [7] TS Nguyễn Cơng Phương (4/2009), “Kế tốn theo sở dồn tích quản trị lợi nhuận doanh nghiệp”, Tạp chí kế tốn, ( số 77 &78) [8] TS Nguyễn Công Phương (2005), “Kế tốn dồn tích kế tốn tiền”, Tạp chí kinh tế phát triển số 98 [9] TS Nguyễn Công Phương - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (9/2005) “Tiềm năng- Động lực giải pháp”, Hội thảo khoa học kinh tế Miền trung, Tây Nguyên [10] TS Nguyễn Cơng Phương (12/2007), “Về tính trung thực tiêu lợi nhuận”, Tạp chí kế tốn, (số 69) [11] Nguyễn Thị Minh Trang (2010), Lựa chọn sách kế tốn bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Huỳnh Thị Vân (2012), Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phẩn năm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại Học Đà Nẵng Tiếng Anh [13] John M friedlan, York University, Accounting choices of issuers of Initial Public Offerings [14] Naoual Rifi.2010 The fluence of Large Shareholders on Earnings Mana in the pre-and post IFRS periods Master thesis Accountancy Các Website [15] Sơn Nhung – Hoàng Lâm,” Nhiều chiêu làm đẹp sổ sách” đăng báo Người lao động, http://nld.com.vn [16] http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130921/lai-bong-dung-thanhlo.aspx [17] http://vfpress.vn/threads/nhung-gian-lan-bao-cao-tai-chinh-pho-biennhat-va-thuc-trang-tai-viet-nam [18] http://www.khoahockiemtoan.vn/ thuc trang cong bo thong tin ke toan cua doanh nghiep niem yet [19] http://www.tapchiketoan.com/ke-toan/ke-toan-tong-hop/cac-man-phuphep-trong-bao-cao-tai-chinh.html [20] Website Sở giao dịch chứng khoán TP HCM http://www.hsx.vn [21] http://finance.vietstock.vn [22] http:// www.stockbiz.vn [23] http:// www.hsx.vn PHỤ LỤC PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BẰNG MƠ HÌNH DEANGELO STT MCK CDC LGL TMT VIS TS4 PAN DIC ACL APC 10 DCT Tên công ty niêm yết CTCP Chương Dương CTCP ĐT&PT Đô Thị Long Giang TA0 TA1 (=LN0- DTHĐKD0) (=LN1- DTHĐKD1) DA1 (=TA1-TA0) Kết (27.401.635.954) 99.419.092.911 26.820.728.865 DA1>0 16.420.292.244 72.613.311.509 56.193.019.265 DA1>0 CTCP Ơ Tơ TMT (1.324.347.016.482) (491.904.317.072) 832.442.699.410 DA1>0 CTCP Thép Việt Ý 98.755.896.707 296.808.473.859 98.052.577.152 DA1>0 29.960.409.273 34.266.190.438 4.305.781.165 DA1>0 (112.907.486.464) (19.669.030.028) 93.238.456.436 DA1>0 (8.909.327.335) (290.268.008.318) (281.358.680.983) DA10 (263.603.486.489) DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 578.808.070.961 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 25.938.794 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận Kết luận Công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận Công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận Công ty điều chỉnh giảm lợi nhuận Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận STT MCK 23 QCG 24 CNT 25 SMC 26 PGD 27 TLH 28 MCG 29 PPI 30 TV1 31 DRH 32 GTT 33 HLA 34 BCE Tên công ty niêm TA0 TA1 yết (=LN0- DTHĐKD0) (=LN1- DTHĐKD1) CTCP Quốc Cường 499.408.029.045 (440.295.543.579) Gia Lai CTCP Xây Dựng & (20.845.462.360) 138.841.937.113 KD Vật Tư CTCP Đầu Tư 449.450.472.822 (189.142.991.622) Thương Mại SMC CTCP Phân Phối Khí Thấp 17.868.248.150 205.036.865.320 Áp Dầu Khí Việt Nam CTCP Tập Đồn 530.847.269.468 (68.108.569.673) Thép Tiến Lên CTCP Cơ Điện & (128.124.794.556) 97.388.871.977 XD Việt Nam CTCP Phát triển Hạ Tầng & 164.552.613.445 121.361.145.789 BĐS Thái Bình Dương CTCP Tư Vấn Xây 25.780.809.759 153.242.630.489 Dựng Điện CTCP Đầu Tư Căn (995.193.410) 20.986.915.768 Nhà Mơ Ước CTCP Thuận Thảo CTCP Hữu Liên Á Châu CTCP XD & Giao Thông DA1 (=TA1-TA0) Kết 939.703.572.624 DA1>0 (159.687.399.473) DA10 (187.168.617.170) DA10 (225.513.666.533) DA10 127.461.820.730 DA1>0 21.982.109.178 DA1>0 296.666.497.221 18.592.426.996 (278.074.070.225) DA10 59.353.246.005 37.388.136.942 (21.965.109.063) DA10 2.388.771.802.638 DA1>0 3.388.415.624 DA1>0 (34.366.642.144) DA10 72.248.931 DA1>0 (8.306.366.847) DA10 28.497.743.351 DA1>0 308.061.600.062 DA1>0 47.078.692.101 DA1>0 (38.982.832.307) DA10 593.789.347.575 DA1>0 (25.290.040.923) DA10 40.739.831.447 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 142.374.865.057 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 169.281.732.998 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 36.693.409.795 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận (38.246.305.942) DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,216 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,335 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,087 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,134 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,416 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,185 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận DA10 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,088 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận 0,044 DA1>0 Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận DA1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh., Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn