Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

100 19 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH HÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng- Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn 1.1.2 Các tiêu đo lường cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.1.3 Tác động cấu trúc vốn 1.1.4 Mối quan hệ rủi ro tài đòn bẩy tài 1.1.5 Ý nghĩa việc nghiên cứu cấu trúc vốn 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP .10 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu 10 1.2.2 Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng 11 1.2.3 Lý thuyết M&M 12 1.2.4 Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking order theory) 14 1.2.5 Lý thuyết đánh đổi (Trade – off theory) 15 1.2.6 Lý thuyết tín hiệu 16 1.2.7 Lý thuyết chi phí đại diện 17 1.3 TÓM TẮT MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN 18 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 23 1.4.1 Quy mô doanh nghiệp 23 1.4.2 Tỷ trọng tài sản cố định 24 1.4.3 Hiệu hoạt động 25 1.4.4 Khả toán 25 1.4.5 Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp 26 1.4.6 Rủi ro kinh doanh 26 1.4.7 Thuế thu nhập doanh nghiệp 27 1.4.8 Một số nhân tố vĩ mô 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 29 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH KHOÁNG SẢN .29 2.1.1 Đặc điểm ngành khoáng sản 29 2.1.2 Rủi ro ngành khoáng sản 31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngành khống sản qua năm 32 2.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .39 2.2.1 Tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản 39 2.2.2 Tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 40 2.2.3 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo quy mô 42 2.2.4 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo tỷ trọng tài sản cố định 44 2.2.5 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo hiệu hoạt động 45 2.3 CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 46 KẾT LUẬN CHƯƠNG .51 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 52 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN 52 3.1.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 52 3.1.2 Đo lường biến 55 3.1.3 Mơ hình nghiên cứu 56 3.1.4 Quy trình nghiên cứu 59 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 64 3.2.1 Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hưởng cố định (FEM) 64 3.2.2 Kết hồi quy theo mơ hình với ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM)66 3.2.3 Lựa chọn mơ hình sở kiểm định Hausman 67 3.2.4 Nhận xét kết nghiên cứu thực nghiệm 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG .71 CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM72 4.1 KẾT LUẬN .72 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ CẤU TRÚC VỐN .73 4.2.1 Đối với doanh nghiệp ngành khoáng sản 73 4.2.2 Đối với ngân hàng thương mại 75 4.2.3 Đối với quan quản lý Nhà nước 76 KẾT LUẬN .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Sản phẩm khai thác chủ yếu ngành khoáng sản 34 2.2 Đặc điểm cấu trúc vốn theo quy mô tổng doanh thu 42 2.3 Đặc điểm cấu trúc vốn theo quy mô tổng tổng tài sản 43 2.4 Đặc điểm cấu trúc vốn theo tỷ trọng tài sản cố định 44 2.5 Đặc điểm cấu trúc vốn theo ROA 45 2.6 Đặc điểm cấu trúc vốn theo ROE 45 2.7 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo giá trị vốn hóa thị 47 trường 2.8 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo hệ số thu nhập 48 cổ phiếu (P/E) 2.9 Cấu trúc vốn doanh nghiệp theo hệ số giá thị trường 49 giá trị số sách (P/B) 3.1 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn 55 3.2 Mã hóa biến quan sát 60 3.3 Ma trận hệ số tương quan 61 3.4 Hồi quy theo mơ hình với ảnh hưởng cố định 64 3.5 Hồi quy theo mơ hình với ảnh hưởng ngẫu nhiên 66 3.6 Kết kiểm định Hausman 68 3.7 Kết hồi quy 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Vai trò ngành khoáng sản kinh tế 30 2.2 Giá trị xuất nhập ngành khoáng sản qua năm 35 2.3 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu số nhóm ngành 37 giai đoạn 2009 - 2013 2.4 Tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản số nhóm ngành 38 giai đoạn 2009 - 2013 2.5 Tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu số nhóm 38 ngành giai đoạn 2009 - 2013 2.6 Tỷ suất nợ dài hạn tổng tài sản bình quân 39 doanh nghiệp ngành khoáng sản giai đoạn 2009 – 2013 2.7 Tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu bình qn doanh nghiệp ngành khống sản giai đoạn 2009 – 2013 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải không ngừng đổi phát triển hình thức lẫn quy mơ hoạt động để tự đứng vững trước cạnh tranh doanh nghiệp nước, đặc biệt bối cảnh kinh tế nước ta hòa nhập với kinh tế giới Trong năm qua, ngành công nghiệp khống sản đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp Việt Nam, chiếm từ 10% -12% GDP, đáp ứng đủ kịp thời nguyên liệu than đá, thiếc, chì, kẽm sắt, đồng, appatit cho số ngành kinh tế sử dụng nguyên liệu khoáng sản nhiệt điện, ximăng, hóa chất, luyện kim Với thành tích đạt được, ngành khống sản xứng đáng ngành kinh tế mũi nhọn nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế đất nước tương lai Tuy nhiên, để ngành khống sản Việt Nam theo kịp tiến trình phát triển chung giới, đồng thời tạo tảng cho phát triển bền vững yêu cầu đặt cho doanh nghiệp phải quản trị vốn có cấu trúc vốn hợp lý, tối ưu nhằm nâng cao khả cạnh tranh mình, việc hoạch định cấu trúc vốn đáp ứng nhu cầu phát triển tiến tới tối đa hóa giá trị doanh nghiệp đặc biệt quan trọng Lựa chọn cấu trúc vốn thích hợp chiến lược tài thiết yếu, đảm bảo cho việc huy động sử dụng nguồn vốn có hiệu Xuất phát từ nhu cầu trên, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Trên sở kế thừa kết nghiên cứu lý thuyết thực tiễn trước đây, đề tài nêu lên đặc trưng cấu trúc vốn, qua lựa chọn phân tích nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Kiểm định tác động nhân tố đến cấu trúc vốn doanh nghiệp rút kết luận có sở khoa học để ứng dụng vào việc điều chỉnh cấu trúc vốn giúp nhà quản trị doanh nghiệp dễ dàng q trình hoạch định sách tài trợ hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Đặc trưng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam gì? - Các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp khoáng sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam gì? - Những giải pháp để cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản tối ưu hơn? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành 77 vai trò trách nhiệm đơn vị cấp giấy phép quyền địa phương (xã, huyện) chịu trách nhiệm cơng tác quản lý khống sản Khi phát hoạt động trái phép quyền doanh nghiệp phải chủ động thực biện pháp xử lý theo thẩm quyền, vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo quan cấp trực tiếp để giải Hiện hệ thống pháp luật Nhà nước ta đồ sộ đầy đủ để bảo vệ tài nguyên môi trường Nhưng thực tế, quan chun mơn có thẩm quyền quyền địa phương q nhiều khó khăn quản lý nguồn tài nguyên, khoáng sản Điều quan trọng thiếu văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thực luật bảo vệ quản lý tài ngun mơi trường Trên sở đề xuất việc xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) theo hướng: tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nước đầu tư vốn, thiết bị, công nghệ tiên tiến khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt chế biến sâu, loại khoáng sản kim loại; tăng cường trách nhiệm tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản việc sử dụng hợp lý tài ngun khống sản, bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG Bên cạnh nỗ lực, chủ động doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, ngân hàng thương mại quan Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc đưa định lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý doanh nghiệp Các sách phát triển kinh tế ổn định, bền vững giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh Các sách hỗ trợ kinh tế kịp thời, đắn kinh tế có dấu hiệu khó khăn giúp doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hiệu Một môi trường kinh doanh hiệu khiến doanh nghiệp phải lựa chọn nguồn tài trợ vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh để đem lại hiệu kinh tế cao nhất, nâng cao giá trị doanh nghiệp 79 KẾT LUẬN Những kết đạt a Về nghiên cứu lý thuyết Đề tài xác định chất cấu trúc vốn doanh nghiệp mối quan hệ vốn vay dài hạn nguồn vốn chủ sở hữu, thể thông qua hai tiêu tỷ suất nợ dài hạn tỷ suất nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Đề tài hệ thống lại lý thuyết cấu trúc, số nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc vốn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Bằng thống kê mô tả phân tích, đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc doanh nghiệp b Về ý nghĩa thực tiễn Đề tài khái quát đặc trưng ngành khoáng sản doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh thị trường chứng khoán thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 -2013 Đề tài lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Tuy nhiên, qua q trình phân tích sử dụng mơ hình hồi quy có nhân tố thực có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định khả toán Cả ba nhân tố có mối quan hệ thuận chiều với cấu trúc vốn doanh nghiệp Đây sở khoa học cho việc hoạch định sách tài trợ hợp lý góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 80 Từ đó, đề tài đưa số hàm ý sách doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước để giúp hoàn thiện cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Hạn chế Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn phạm vi 17 doanh nghiệp ngành khoáng sản siêm yết, số liệu phân tích giới hạn giai đoạn 2009-2013 nên kết chưa thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách, chưa xét đến giá trị thị trường Do hạn chế việc thu thập số liệu nên đề tài phân tích nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, chưa xem xét đến tác động yếu tố vĩ mô Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài Đề tài cần xác định thêm nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp, đặc biệt nhân tố vĩ mơ Chú trọng phân tích thêm đặc trưng cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản Từ kết nghiên cứu mở rộng nghiên cứu để xây dựng cấu trúc vốn phù hợp cho doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Nguyễn Thị Thanh Nga (2010), Các nhân tố ảnh tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [2] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Nhà xuất tài [3] Trần Hùng Sơn (2012), Xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thành phố Hồ Chính Minh [4] Trương Bá Thanh, Trần Đình Khơi Ngun, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh II, Nhà xuất Giáo Dục [5] Nguyễn Tấn Vinh (2011), Cấu trúc vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Hà Nội, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [6] Alan A Bevan and Jo Danbolt (2002), Capital structure and its determinants in the United Kingdom [7] Bennett M and Donnelly R (1993), The determinants of capital structure: some UK evidence, Bristish Accounting Review, vol.25, no.1 [8] Charles Muthama, Peter Mbaluka (2013), An empirical analysis of Macro-Economic influences on corporate capital structure of listed companies in Kenya, Journal of Finance and Investment analysis, vol.2, no.2, 2013 [9] Denis Forte Lucas Ayres Barros (2013), Determinants of the capital structure of small and medium sized Brazilian enterprises [10] Han – Suck Song (2005), Capital structure determinants An empirical study of Swedish companies, Electronic working paper series (CESIS) [11] Murray Z.Frank and Vidhan K.Goyal (2009), Capital structure decisions: Which factors are reliably important?, Journal of Financial Economics [12] Michael Overesch (2008), The impact of personal and corporate taxation on capital structure choices, Centre for European Economic research paper no 08-020 [13] Naizuli Ruth Wakida (2005), Capital structure and financial performance – A case of selected medium size enterprises in Kampala [14] Jajan R.G and Zingales (1995), Is there an optimal capital structure? Some evidence from International data, Journal finance [15] Ozkan (2001), Determinants of capital structure and Adjustment to long run target: Evidence from UK company, Journal of Bussiness Finance and Accounting [16] P Pinková (2012), Determinants of capital structure: Evidence from the Czech automotive industry [17] Samuel G H Huang and Frank M Song (2006), The determinants of capital structure: Evidence from China, Working Paper, University of Hong Kong [18] Trần Đình Khơi Nguyên Ramachandran (2006), Capital structure in small and medium-sized enterprises: the case of Vietnam, ASEAN Economic Bulletin [19] Tugba, Bas, Gulnur Muradoglu Kate (2009), Determinants of capital structure in developing countries, Working paper, Cass Business school PHỤ LỤC Danh sách doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên doanh nghiệp CTCP Khống sản Bắc Cạn CTCP Khống sản Bình Định CTCP Đầu tư, xây dựng, khai thác mỏ Vinaco CTCP Hóa An CTCP Tập đồn khống sản Hamico CTCP Khống sản vật liệu xây dựng Lâm Đồng CTCP Than Mông Dương CTCP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam CTCP Khoáng sản Mangan CTCP Than Núi Béo CTCP Đá Núi Nhỏ CTCP Than Cọc Sáu CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh CTCP Than Đèo Nai CTCP Than Vàng Danh CTCP Than Hà Tu CTCP Xi măng khoáng sản Yên Bái Mã chứng khoán BKC BMC CTM DHA KSH LBM MDC MIC MMC NBC NNC TC6 TCT TDN TVD THT YBC KẾT QUẢ HỒI QUY LTD THEO FEM VÀ REM Hồi quy LTD theo FEM Dependent Variable: LTD Method: Panel Least Squares Date: 05/31/14 Time: 22:37 Sample: 318 Cross-sections included: 17 Total panel (unbalanced) observations: 318 Variable Coefficient C SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK -0.466915 0.036544 0.302738 0.011822 0.009308 -0.003131 -0.003255 Std Error t-Statistic 0.205553 -2.271511 0.015852 2.305297 0.032799 9.230172 0.065947 0.179264 0.002475 3.761207 0.031441 -0.099571 0.009967 -0.326555 Prob 0.0238 0.0218 0.0000 0.8579 0.0002 0.9208 0.7442 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.922410 0.916624 0.050299 0.746333 511.4644 0.511871 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.149598 0.174195 -3.072103 -2.800005 159.4115 0.000000 Hồi quy LTD theo REM Dependent Variable: LTD Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/31/14 Time: 22:38 Sample: 318 Cross-sections included: 17 Total panel (unbalanced) observations: 318 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK -0.743880 0.058177 0.314186 0.013064 0.009810 -0.004711 -0.002630 0.176264 0.013474 0.031909 0.065656 0.002418 0.031383 0.008837 -4.220266 4.317733 9.846323 0.198978 4.056583 -0.150113 -0.297604 0.0000 0.0000 0.0000 0.8424 0.0001 0.8808 0.7662 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.093750 0.050299 Rho 0.7765 0.2235 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.278674 0.264757 0.050878 20.02503 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.018727 0.059336 0.805055 0.481418 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.574537 4.092523 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.149598 0.094701 Kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Test Summary Cross-section random 12.959961 Prob 0.0437 Random Var(Diff.) Prob Cross-section random effects test comparisons: Variable SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK Fixed 0.036544 0.302738 0.011822 0.009308 -0.003131 -0.003255 0.058177 0.314186 0.013064 0.009810 -0.004711 -0.002630 0.000070 0.000058 0.000038 0.000000 0.000004 0.000021 0.0096 0.1313 0.8410 0.3398 0.4067 0.8922 t-Statistic Prob Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LTD Method: Panel Least Squares Date: 05/31/14 Time: 22:38 Sample: 318 Cross-sections included: 17 Total panel (unbalanced) observations: 318 Variable Coefficient C SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK -0.466915 0.036544 0.302738 0.011822 0.009308 -0.003131 -0.003255 Std Error 0.205553 -2.271511 0.015852 2.305297 0.032799 9.230172 0.065947 0.179264 0.002475 3.761207 0.031441 -0.099571 0.009967 -0.326555 0.0238 0.0218 0.0000 0.8579 0.0002 0.9208 0.7442 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.922410 0.916624 0.050299 0.746333 511.4644 0.511871 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.149598 0.174195 -3.072103 -2.800005 159.4115 0.000000 KẾT QUẢ HỒI QUY LTE THEO FEM VÀ REM Hồi quy LTE theo FEM Dependent Variable: LTE Method: Panel Least Squares Date: 05/31/14 Time: 22:39 Sample: 318 Cross-sections included: 17 Total panel (unbalanced) observations: 318 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK -4.773142 0.404654 0.682950 -0.316976 0.032887 0.238432 0.036615 2.480620 0.191303 0.395817 0.795858 0.029865 0.379432 0.120281 -1.924173 2.115256 1.725418 -0.398282 1.101185 0.628392 0.304410 0.0553 0.0352 0.0855 0.6907 0.2717 0.5302 0.7610 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.753822 0.735463 0.607006 108.6945 -280.5343 0.210623 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.740936 1.180183 1.909021 2.181119 41.05993 0.000000 Hồi quy LTE theo REM Dependent Variable: LTE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 05/31/14 Time: 22:39 Sample: 318 Cross-sections included: 17 Total panel (unbalanced) observations: 318 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient C SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK -6.268176 0.518985 0.815619 -0.368337 0.035074 0.249980 0.045397 Std Error t-Statistic 1.925763 -3.254905 0.147836 3.510536 0.378418 2.155337 0.789689 -0.466433 0.028728 1.220919 0.378278 0.660838 0.098606 0.460384 Prob 0.0013 0.0005 0.0319 0.6412 0.2230 0.5092 0.6456 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.833999 0.607006 Rho 0.6537 0.3463 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.062857 0.044778 0.604570 3.476642 0.002430 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.125491 0.618578 113.6719 0.202119 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.377412 274.8897 Mean dependent var Durbin-Watson stat 0.740936 0.083580 Kiểm định Hausman để lựa chọn FEM hay REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Test Summary Cross-section random 3.277264 Prob 0.7733 Random Var(Diff.) Prob 0.518985 0.815619 -0.368337 0.035074 0.249980 0.045397 0.014741 0.013471 0.009781 0.000067 0.000875 0.004744 0.3464 0.2530 0.6035 0.7887 0.6962 0.8986 Cross-section random effects test comparisons: Variable SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK Fixed 0.404654 0.682950 -0.316976 0.032887 0.238432 0.036615 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LTE Method: Panel Least Squares Date: 05/31/14 Time: 22:40 Sample: 318 Cross-sections included: 17 Total panel (unbalanced) observations: 318 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C SIZE_ASS TAN ROA LIQUID GROWTH RISK -4.773142 0.404654 0.682950 -0.316976 0.032887 0.238432 0.036615 2.480620 0.191303 0.395817 0.795858 0.029865 0.379432 0.120281 -1.924173 2.115256 1.725418 -0.398282 1.101185 0.628392 0.304410 0.0553 0.0352 0.0855 0.6907 0.2717 0.5302 0.7610 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.753822 0.735463 0.607006 108.6945 -280.5343 0.210623 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.740936 1.180183 1.909021 2.181119 41.05993 0.000000 ... Xuất phát từ nhu cầu trên, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống... giúp nhà quản trị doanh nghiệp dễ dàng q trình hoạch định sách tài trợ hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài đặt câu hỏi nghiên cứu sau:... vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản tối ưu hơn? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc vốn doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam., Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn