Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam- Đà nẵng

111 34 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀM THỊ HỒNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀM THỊ HỒNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đàm Thị Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị kế tốn quản trị chi phí 1.1.2 Nhiệm vụ kế tốn quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò kế tốn quản trị chi phí 10 1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11 1.2.1 Đặc điểm hoạt động xây dựng 11 1.2.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp 11 1.2.3 Đặc điểm chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 14 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 15 1.3.1 Phân loại chi phí doanh nghiệp xây lắp 15 1.3.2 Lập dự toán chi phí xây dựng cơng trình 23 1.3.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 26 1.3.4 Kiểm sốt chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất hoạt động xây lắp công ty 43 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán công ty 44 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 48 2.2.1 Phân loại chi phí xây lắp Công ty 48 2.2.2 Lập dự tốn chi phí sản xuất Công ty 50 2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 53 2.2.4 Kiểm sốt chi phí sản xuất cơng ty 57 2.2.5 Tổ chức báo cáo tình hình thực chi phí xây lắp Cơng ty 57 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 62 2.3.1 Những kết đạt 62 2.3.2 Một số hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG 65 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 65 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 67 3.2.1 Về phân loại chi phí 67 3.2.2 Về cơng tác lập dự tốn chi phí xây lắp 71 3.2.3 Về cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 73 3.2.4 Lập báo cáo chi phí phân tích chi phí phục vụ kiểm sốt chi phí 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CTCP Cơng ty cổ phần CT, HMCT Cơng trình, hạng mục cơng trình CPSX Chi phí sản xuất DN Doanh nghiệp KTQT Kế tốn quản trị NCTT Nhân cơng trực tiếp NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp QL&XDDB QN-ĐN Quản lý xây dựng đường Quảng Nam-Đà Nẵng SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Cách lập dự tốn chi phí xây lắp 25 1.2 Phân tích biến động chi phí NVLTT 31 1.3 Phân tích biến động chi phí NCTT 32 1.4 Phân tích biến động chi phí sử dụng MTC 33 2.1 Bảng tổng hợp chi phí theo khoản mục 50 2.2 Phân tích đơn giá cơng trình mở rộng QL1 đoạn qua 51 tỉnh Quảng Nam đoạn KM 947+000 - KM 987+000 - Gói thầu số 01: KM 955+178 - KM 957+000 2.3 Báo cáo chi phí nguyên vật liệu 58 2.4 Báo cáo chi phí nhân cơng 60 2.5 Báo cáo chi phí máy thi cơng 61 3.1 Phân loại chi phí theo ứng xử chi phí 68 3.2 Phân loại theo cách ứng xử chi phí 70 3.3 Bảng tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 74 3.4 Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu 77 trực tiếp 3.5 Phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 80 3.6 Phân tích biến động chi phí máy thi cơng 85 3.7 Bảng phân tích chi phí sản xuất chung 87 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang 1.1 Sự khác hai phương pháp xác định chi phí 30 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 40 2.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 45 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn 47 sơ đồ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xây dựng ngành sản xuất độc lập tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân Sản phẩm cơng trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài nên có ý nghĩa quan trọng mặt kinh tế - vật chất Bên cạnh sản phẩm xây dựng thể ý thức thẩm mỹ, phong cách kiến trúc nên mang ý nghĩa quan trọng mặt tinh thần, văn hóa xã hội Hiện nay, nước ta với kinh tế mở có đầu tư nước ngồi với việc hội nhập vào khối thị trường chung việc tham gia vào tổ chức thương mại giới WTO, điều có nghĩa khối lượng công việc ngành xây dựng tăng lên mà song song với vốn đầu tư xây dựng tăng.Vấn đề đặt quản lý vốn cách chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn nhằm đem lại lợi nhuận cao Do đặc điểm bật ngành xây dựng vốn đầu tư lớn, thời gian thi công thường kéo dài qua nhiều khâu, nên để giải vấn đề quản lý tốt có hiệu quả, đồng thời khắc phục tình trạng thất lãng phí sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh việc làm dễ dàng Khả cạnh tranh doanh nghiệp xây lắp phụ thuộc vào giá bỏ thầu cơng trình, hạng mục cơng trình Do thơng tin chi phí có vai trò quan trọng giúp nhà quản trị kiểm sốt chi phí, có biện pháp hạ giá thành đảm bảo chất lượng cơng trình, hạng mục cơng trình nâng cao khả thắng thầu Để phục vụ nhu cầu thông tin chi phí cho nhà quản trị kế tốn quản trị chi phí cơng cụ hữu hiệu phục vụ nhu cầu Kế tốn quản trị 88 mức bao nhiêu, tỷ lệ tăng nhiều hay so với dự tốn Từ cần xác định lý đưa cách kiểm soát cho phù hợp Nếu chi phí sản xuất chung tăng khơng khối lượng xây lắp phải xét đến chi phí cụ thể Chẳng hạn chi phí khác tiền tiền điện, nước, điện thoại,… tăng lên so với dự toán Đội, Ban huy vi phạm quy chế khốn Cơng ty phải trừ chi phí Đội,… Nếu yếu tố khách quan kéo dài thời gian thi cơng cần đưa giải pháp kiến nghị lên cấp lãnh đạo tăng cường áp dụng thủ tục kiểm sốt Có thể nói việc phân tích biến động chi phí, tìm ngun nhân biến động biện pháp hiệu để tăng cường kiểm sốt chi phí, quản lý chất lượng cơng trình, giúp Cơng ty kiểm sốt chặt chẽ từ tổ thi cơng Đội, đến Ban huy tồn Cơng ty KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, luận văn đề cập đến cần thiết hồn thiện KTQT chi phí xây lắp CTCP quản lý xây dựng đường Quảng Nam-Đà Nẵng Qua đánh giá thực trạng KTQT chi phí xây lắp Công ty kết hợp với sở lý luận KTQT, tác giả mạnh dạn đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức KTQT chi phí xây lắp Cơng ty Chương này, tác giả đưa mơ hình KTQT lồng ghép với kế tốn tài máy kế tốn để phân cơng cơng tác kế tốn quản trị chi phí để khắc phục tình hình Cơng ty KTQT nhân viên phòng Kế hoạch vật tư đảm nhận khơng trọng đến khâu phân tích, lập báo cáo KTQT cách chi tiết, cụ thể Đồng thời đưa số giải pháp cụ thể nhằm thể liên kết, mối liên hệ cung cấp thông tin cho kế tốn tài KTQT Công ty, tạo sở cho công tác so sánh, đánh giá, kiểm sốt khoản mục chi phí xây lắp 89 KẾT LUẬN Quản trị chi phí doanh nghiệp thời quan trọng, thời đại ngày tình hình cạnh tranh thương trường ngày khốc liệt, thành công thuộc doanh nghiệp quản lý kiểm sốt chi phí chặt chẽ Như hồn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo quản lý tốt trình sản xuất kinh doanh, đưa định kịp thời, xác hiệu Để tồn nâng cao lực cạnh tranh, Công ty cần thiết phải kiểm sốt tốt chi phí sản xuất, từ có định kinh doanh đắn, điều có thơng qua hệ thống KTQT chi phí, nhiên cơng tác KTQT chi phí Cơng ty nhiều hạn chế Chính tác giả nghiên cứu nghiên cứu đề tài “Kế tốn quản trị chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường Quảng Nam-Đà Nẵng” nhằm hồn thiện cơng tác KTQT chi phí sản xuất Cơng ty Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận thực tiễn, tác giả giải nội dung sau: - Hệ thống hoá sở lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp, làm sở cho việc phân tích đánh giá thực trạng KTQT chi phí sản xuất Công ty - Đánh giá thực trạng KTQT chi phí sản xuất Cơng ty, bao gồm: phân loại chi phí, cơng tác xây dựng định mức, lập dự tốn chi phí giá thành sản phẩm, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm Từ đó, hạn chế cần hồn thiện cơng tác KTQT chi phí - Luận văn đưa nội dung vận dụng kế tốn quản trị chi phí xuất phát từ đặc thù tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty, bao gồm: Phân loại chi phí, xây dựng định mức chi phí sản xuất, hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí, phân tích biến động chi phí thực tế dự toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí 90 Việc áp dụng KTQT vào doanh nghiệp Việt Nam tương đối mẻ, nội dung thực tương đối rộng Với nội dung trình bày, luận văn đáp ứng mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, tài liệu thời gian có hạn nên tác giả nghiên cứu đưa giải pháp áp dụng Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường Quảng Nam-Đà Nẵng Vì vậy, đề tài nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô, bạn học viên cá nhân quan tâm để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Kim Cường (2010), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Công ty cổ phần Vinaconex 25, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [2] PGS.TS Phạm Văn Dược (2010), Kế toán quản trị, phần 2, NXB Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh [3] Luật Kế tốn 03/2003/QH11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 17 tháng năm 2003 [4] PGS.TS Võ Văn Nhị (2009), Kế toán doanh nghiệp xây lắp - Kế toán đơn vị chủ đầu tư, NXB Tài [5] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2011), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [6] Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính việc ban hành chế độ kế tốn doanh nghiệp [7] PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Phan Thanh Trà (2013), Kiểm sốt chi phí xây lắp Công ty cổ phần Vinaconex 25 , Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Dương Thị Tú Trinh (2010), Hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần Vinaconex 25, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Trang web [10] Website: http://www.tapchiketoan.com [11] Website: http://www.diendanxaydung.vn PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ DỰ TỐN CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH: MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN QUA TỈNH QUẢNG NAM ĐOẠN KM 947+000 - KM 987+000 GÓI THẦU SỐ 01: KM 955+178 – KM 957+000 Năm 2012 KINH PHÍ HẠNG MỤC CHI PHÍ KH Chi phí vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí máy Trực tiếp phí khác (GThơng) CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP Chi phí chung (GThơng) TN chịu thuế tính trước CỘNG CPXD TRƯỚC THUẾ Thuế GTGT CỘNG CPXD SAU THUẾ Lán trại (GThơng) Giá trị DTXD sau thuế (có LT) VL NC M CÁCH TÍNH NỀN ĐƯỜNG 384.122.584 669.973.060 1.328.868.327 BĨ VỈA, RÃNH ĐAN 363.221.853 15.031.423.276 230.639.473 151.117.751 651.823.234 328.132.443 404.473.992 3.782.151.288 20.980.851 XỬ LÝ ĐẤT YẾU TỔNG CỘNG 11.595.055 234.300.221 701.238.783 2%(VL+NC+M) 47.659.279 T C TN VL+NC+M+TT 5.5%T % (T+C) 2.430.623.251 133.684.279 153.858.452 937.189.868 19.854.705.753 591.347.823 51.545.443 1.092.008.816 32.524.130 59.324.119 1.256.802.874 37.432.317 11.949.311.286 657.212.121 756.391.404 35.763.177.981 1.966.974.789 2.263.809.166 T+PK+C+TN 10%Z 2.718.165.982 1.048.059.429 22.203.517.444 661.304.270 271.816.598 104.805.943 2.220.351.744 66.130.427 13.362.914.811 1.336.291.481 39.993.961.936 3.999.396.193 Z + VAT 2% G 2.989.982.580 1.152.865.372 24.423.869.189 727.434.697 59.799.652 23.057.307 488.477.384 14.548.694 14.699.206.292 293.984.126 43.993.358.130 879.867.163 G + LT 3.049.782.231 1.175.922.679 24.912.346.572 741.983.391 14.993.190.418 44.873.225.291 G LT CPXD 389.307.956 22.028.125.412 6.071.928.468 6.961.885.316 TT Z VAT 18.376.272 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 6.018.718.226 4.270.881.980 1.425.410.858 MẶT ĐƯỜNG (Nguồn: Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường QN-ĐN) PHỤ LỤC DỰ TỐN CHI TIẾT CƠNG TRÌNH: MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN QUA TỈNH QUẢNG NAM ĐOẠN KM 947+000 - KM 987+000 GÓI THẦU SỐ 01: KM 955+178 - KM 957+000 (Năm 2012) SỐ TT KÝ HIỆU HẠNG MỤC CÔNG VIỆC I NỀN ĐƯỜNG Đào vét đất hữu + đất yếu Đào đường đất C2 II XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU Đắp đất đường, đất tận dụng độ chặt yêu cầu K95 Đắp đất đường, đất khai thác độ chặt yêu cầu K95 III MẶT ĐƯỜNG Đào khuôn móng mặt đường nhựa cũ Đào khn đường đất C2 IV BĨ VỈA, RÃNH ĐAN Bó vỉa + đan rãnh V HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Giếng thăm ĐGTH - ĐGTH - ĐGTH - ĐGTH - ĐGTH - ĐGTH - ĐGTH - 21 ĐGTH - 34 ĐƠN KHỐI VỊ LƯỢNG m3 m3 4.632,84 47,18 ĐƠN GIÁ VẬT NHÂN MÁY TC LIỆU CÔNG 912 8.845 9.087 12.764 THÀNH TIỀN NHÂN VẬT LIỆU MÁY TC CÔNG 10 11 384.122.584 669.973.060 1.328.868.327 4.224.286 42.097.399 417.288 602.195 363.221.853 151.117.751 404.473.992 m3 539,25 3.173 25.834 1.711.093 13.930.857 m3 240,79 4.842 93.746 1.165.982 22.573.260 m3 m3 477,63 7.503,26 12.255 8.845 21.305 12.764 15.031.423.276 m m 3.011,83 76.578 108.948 6.966 113 8.967.578 2.880.582 328.935 (Nguồn: Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường QN-ĐN) 651.823.234 3.782.151.288 5.853.247 10.175.716 66.363.263 95.769.974 230.639.473 328.132.443 20.980.851 230.639.473 328.132.443 20.980.851 6.018.718.226 4.270.881.980 1.425.410.858 1.013.336.262 325.505.790 37.169.599 PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN QUA TỈNH QUẢNG NAM ĐOẠN KM 947+000 - KM 987+000 GÓI THẦU SỐ 01: KM 955+178 - KM 957+000 (Năm 2012) SỐ Đ.GIÁ MHĐM HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐGTH - 39 AB.21141 ĐGTH - 27 AB.11512 38 AB.27112 ĐGTH - 34 AB.31142 NỀN ĐƯỜNG Đào xúc đất hữu Đào vét hữu máy Cộng đơn giá Đào rãnh đất cấp Đào rãnh đất cấp thủ công Đào rãnh đất cấp máy Cộng đơn giá Đào nền, khuôn đất cấp Đào đường đất cấp máy Cộng đơn giá KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ m3 m3 1 m3 m3 m3 m3 m3 1 ĐƠN GIÁ VẬT NHÂN MÁY LIỆU CÔNG TC THÀNH TIỀN VẬT NHÂN MÁY LIỆU CÔNG TC 912 912 10 11 9.087 9.087 912 912 9.087 9.087 165.950 12.729 12.729 8.715 8.715 12.729 12.729 8.715 8.715 8.845 8.845 12.764 12.764 8.845 8.845 12.764 12.764 (Nguồn: Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường QN-ĐN) PHỤ LỤC BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CƠNG TRÌNH CƠNG TRÌNH: MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN QUA TỈNH QUẢNG NAM ĐOẠN KM 947+000 - KM 987+000 GÓI THẦU SỐ 01: KM 955+178 - KM 957+000 (Năm 2012) ĐƠN VỊ T.L Đ.VỊ Nhựa trộn BTN Tấn Bột đá trộn BTN Tấn Cát trộn BTN m3 Đá 1x2 cho BTN m3 Tại Kho CT Cty Cổ Phần Xi măng Ngũ Hành Sơn (Km917+0.00 QL1A) Km 917 1,396 Chân CT ĐN Mỏ đá Phước 1,407 Tường Mỏ đá Phước Tường TÊN VẬT LIỆU Tấm sóng (2320 x 310 x2.5)mm Dầu bảo ôn Lưỡi cắt nhựa đường Cọc tre Cọc ván thép Tấm kg m Tấn Điểm Đầu Điểm cuối Loại đường Cự ly T K M Hệ số Bậc Hàng Cước 4185/ QĐUB Chi phí v/c Trạm trộn BTN Trạm trộn BTN Km 933 L1 Trạm trộn BTN 17,75 16 Trạm trộn BTN Km 930+200 L2 6,25 1,7 16 1,2 2.844 61.541 54.598 18.688 1,7 2.966 (Tham khảo giá Công ty TNHH MTV Phú Nguyên Hoàng T3/2012) (Theo báo giá ngày 22/3/2012 Công ty TNHH Quang Dương Phúc) (Tham khảo giá Công ty TNHH TM Vĩnh Phú) (Tham khảo giá trang thép hình.com.vn) (Nguồn: Cơng ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường QN-ĐN) Phí cầu đườn g GIÁ Q4/2012 QN T12/2012 ĐN Gía V.L đến HTXLẮP 16.536.364 16.536.364 400.000 461.541 144.545 144.545 190.909 209.597 661.818 50.045 1.454.545 6.364 17.273.000 661.818 50.045 1.454.545 6.364 17.273.000 5.043 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH CẤP PHỐI VỮA CƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN QUA TỈNH QUẢNG NAM ĐOẠN KM 947+000 - KM 987+000 GÓI THẦU SỐ 01: KM 955+178 - KM 957+000 (Năm 2012) SỐ TT HIỆU Đ.MỨC C.213.1 C.2141 B.2213 B.2214 B.2215 B.221.7 HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐƠN KHỐI LƯỢNG XI MĂNG PC30 Vữa BT M.100 đá 2x4 m3 Xi măng PC30 kg 207 Cát m3 0,516 Đá 2x4 m3 0,906 Nước trộn BT m3 0,175 Vữa BT M.100 đá 4x6 m3 Xi măng PC30 kg 195 Cát m3 0,516 Đá 4x6 m3 0,909 Nước trộn BT m3 0,165 Vữa xi măng M.50 Xi măng PC 40 Cát vàng Nước trộn vữa Vữa xi măng M.75 Xi măng PC 40 Cát vàng Nước trộn vữa Vữa xi măng M.100 Xi măng PC40 Cát vàng Nước trộn vữa Vữa xi măng M.150 Xi măng PC40 Cát vàng Nước trộn vữa ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN VỊ XI MĂNG PC40 m3 kg 163,02 m3 1,16 m3 0,26 m3 kg 227,02 m3 1,13 m3 0,26 m3 kg 297 m3 1,11 m3 0,26 m3 kg 425,04 m3 1,06 m3 0,26 VẬT LIỆU 1.271 57.760 222.309 4.500 1.271 57.760 222.309 4.500 1.334 57.760 4.500 1.334 57.760 4.500 1.334 57.760 4.500 1.334 57.760 4.500 495.069 263.065 29.804 201.412 788 480.441 247.815 29.804 202.079 743 285.719 217.547 67.001 1.170 369.393 302.954 65.268 1.170 461.651 396.368 64.113 1.170 629.604 567.209 61.225 1.170 PHỤ LỤC BẢNG GIÁ CA MÁY THEO THÔNG TƯ 06/2010 Loại xe máy Máy đào bánh 0.75 m3 Máy đào bánh 1,25 m3 Máy đào bánh xích 1,6 m3 Máy bốc xúc 1,25 m3 Máy bốc xúc 1,6 m3 Máy bốc xúc 2,3 m3 Máy ủi 75 cv Máy ủi 108 cv Máy ủi 140 cv Máy ủi 180 cv Máy san 108 cv Máy đầm cóc Đầm bánh T Đầm bánh 16 T Đầm bánh 18 T Đầm bánh 25 T Đầm rung 25 T Đầm bánh thép 8.5 T Số ca năm (ca/năm) 260 260 260 260 260 260 230 250 250 250 210 150 230 230 230 230 230 230 Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác Khấu hao 17 17 16 16 16 14 18 17 17 16 17 20 18 18 18 17 17 18 Khấu hao (1000đ) 635,32 1.129,44 1.185,25 541,35 694,76 789,36 321,7 479,98 770,23 930,06 686,07 41,61 396,65 450,7 496,72 534,99 1.022,15 237,24 Sửa chữa (1000đ) 213,21 331,49 427,31 172,38 221,23 258,77 113,63 171,19 274,71 335,31 150,81 11,83 100,21 113,86 125,49 135,15 236,71 39,96 Chi phí khác (1000đ) 196,69 349,67 389,88 178,08 228,54 296,75 94,07 148,6 238,46 305,94 212,4 8,76 115,98 131,78 145,24 165,63 316,46 69,37 Lương thợ lái máy 430.827 502.187 502.187 430.827 430.827 502.187 212.409 430.827 430.827 430.827 430.827 182.363 248.464 248.464 248.464 248.464 212.409 182.363 (Nguồn: Công ty Cổ phần Quản lý xây dựng đường QN-ĐN) Nhiên liệu, lượng 1.267.013 1.641.084 2.530.004 1.039.085 1.681.306 2.115.040 854.731 1.032.381 1.313.939 1.689.351 868.809 106.545 759.761 844.675 938.528 1.220.087 1.501.645 536.302 Giá ca máy 2.743.063 3.953.877 5.034.638 2.361.721 3.256.654 3.962.098 1.596.539 2.262.973 3.028.158 3.691.485 2.348.915 351.104 1.621.054 1.789.479 1.954.436 2.304.322 3.289.375 1.065.235 TTỰ CA MÁY 27 28 10 37 38 40 53 55 57 59 76 82 88 89 90 91 95 98 PHỤ LỤC BẢNG THEO DÕI CHI TIẾT VẬT TƯ Cơng trình: Mở rộng Quốc lộ qua tỉnh Quảng Nam Gói thầu số 1: Km955 + 178-Km957+ 000 Tháng 12 năm 2012 Chứng từ Tên Đơn Số Đơn vị Đơn Ký STT Số Ngày vật Thành tiền vị lượng bán giá nhận tư hiệu tháng 301 02/12 Xi Tấn Công ty 1.270.847 măng xi măng P30 Ngũ Hành Sơn 302 02/12 Xi Tấn Công ty 1.334.483 măng xi măng P40 Ngũ Hành Sơn 245.689.475 Tổng cộng Phụ trách công trình (ký, họ tên) Thủ kho (ký, họ tên) Kế tốn (ký, họ tên) Phụ lục BẢNG THANH TỐN KHỐI LƯỢNG Tên tổ cá nhân: Tổ sản xuất Đơn vị: Hạt QLĐB Quế Sơn Tháng 12/2012 Nhận khoán cơng trình: Mở rộng Quốc lộ qua tỉnh Quảng Nam; Gói thầu số 1: Km955 + 178-Km957+ 000 STT Hạng mục công việc ĐVT Cấp bậc công việc Định mức Đơn giá Khối lượng ngày công Khối Ngày lượng công Thành tiền (đồng) I Nền đường Đào vét đát hữu + đất yếu m3 912 4.632,84 4.224.286 Đào đường đất C2 m3 8.845 47,18 12.764 m3 3.173 539,25 1.711.093 m3 12.225 477,63 5.853.247 II Xử lý đất yếu Đắp đất đường, đất tận dụng độ chặt yêu cầu K95 III Mặt đường Đào khn móng mặt đường nhựa cũ 6.071.928.468 Tổng cộng NGƯỜI GIAO KHOÁN NGƯỜI NHẬN KHOÁN ĐỊNH MỨC PHỊNG TC-HC BCH QLĐB QUẾ SƠN (Nguồn: Cơng ty CP QL&XDĐB Quảng Nam - Đà Nẵng) Ghi Phụ lục CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HỒN THÀNH CƠNG TRÌNH Cơng trình : Mở rộng Quốc lộ qua tỉnh Quảng Nam Gói thầu số 1: Km955 + 178-Km957+ 000 Giai đoạn nghiệm thu: Hồn thành cơng trình Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a Đại diện Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường V - Ông: Lê Văn Sưởng Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Ơng: Lê Trần Nam Chức vụ: Phó phòng KT&QLTC - Ơng: Phạm Thanh Bình Chức vụ: CV Phòng KT&QLTC b Đại diện Điều hành dự án: Công ty CP thiết kế xây dựng Bách Lâm - Ơng: Nguyễn Như Lâm Chức vụ: Phó Giám đốc - Ơng: Nguyễn Ngọc Tồn Chức vụ: ĐHDA trường c Đaị diện Tư vấn giám sát: Công ty CP TVTK&KĐCL CTXD Đường Việt - Ông: Đặng Hữu Bảo Chức vụ: Phó Giám đốc - Ơng: Nguyễn Tấn Hiếu Chức vụ: TVGS trường d Đại diện đơn vị thi công: Công ty CP QL&XD ĐB Quảng Nam - Đà Nẵng - Ông: Bùi An Hải Chức vụ: Phó Giám đốc - Ơng: Lê Đình Nhã Chức vụ: CV phòng KT&QLGT Đánh giá chất lượng, khối lượng cơng trình: - Chất lượng thi cơng cơng trình: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ báo cáo KT-KT - Khối lượng nghiệm thu: Khối lượng TT Hạng mục cơng việc ĐVT Dự tốn NT đợt NT Đợt Ghi Tổng NT I Nền đường Đào vét đát hữu + đất yếu m3 4.632,84 4.632,84 0,00 4.632,84 Đào đường đất C2 m3 47,18 47,18 0,00 47,18 0,00 II Xử lý đất yếu 0,00 Đắp đất đường, đất tận dụng độ chặt yêu cầu K95 m3 539,25 539,25 539,25 0,00 III Mặt đường 0,00 Đào khn móng mặt đường nhựa cũ m3 477,63 477,63 0,00 477,63 Kết luận: Chấp thuận nghiệm thu tồn khối lượng hồn thành cơng trình trên./ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN NHÀ THẦU THI CƠNG (Nguồn: Cơng ty CP QL&XDĐB Quảng Nam - Đà Nẵng) ... xuất Công ty 50 2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 53 2.2.4 Kiểm sốt chi phí sản xuất cơng ty 57 2.2.5 Tổ chức báo cáo tình hình thực chi phí xây lắp Cơng ty. .. Theo chi phí chia thành ba loại :chi phí khả biến, chi phí bất biến chi phí hỗn hợp - Chi phí khả biến (biến phí) Chi phí khả biến chi phí, xét lý thuyết, có thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động Chi. .. chức máy quản lý công ty 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất hoạt động xây lắp công ty 43 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty 44 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam- Đà nẵng, Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam- Đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn