Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn.

108 18 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TẤN KHOA HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TẤN KHOA HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Tấn Khoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 12 1.2 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Khái niệm thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư 14 1.2.2 Mục đích thẩm định quy trình thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư ngân hàng thương mại 17 1.2.4 Các phương pháp thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư 29 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư 32 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 33 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 33 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 39 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.2 Mơ hình tổ chức 39 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu 42 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 45 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay dự án đầu tư Chi nhánh thời gian qua 45 2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác thẩm định tín dụng cho vay DAĐT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn 46 2.2.3 Thực trạng thực nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 48 2.2.4 Phương pháp thẩm định 53 2.2.5 Phân tích kết thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 62 2.3.1 Những mặt làm 62 2.3.2 Tồn nguyên nhân 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 74 3.1.1 Định hướng phát triển chung 74 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay theo dự án đầu tư 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 76 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức phận thẩm định 76 3.2.2 Khắc phục số bất cập quy trình thẩm định dự án đầu tư 78 3.2.3 Đổi số nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Chi nhánh theo hướng toàn diện, xác có lơgic 79 3.2.4 Thẩm định tài sản bảo đảm xác chất lượng tính khoản 82 3.2.5 Áp dụng phương pháp thẩm định đa dạng, vận dụng kết hợp phương pháp phù hợp với đặc điểm dự án 83 3.2.6 Tổ chức khai thác tốt hệ thống cung cấp thông tin thẩm định 85 3.2.7 Áp dụng tiến công nghệ vào công tác thẩm định 88 3.2.8 Nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên thẩm định 88 3.3 KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan Ngân hàng Nhà nước 90 3.3.2 Đối với Vietcombank 92 3.3.3 Đối với doanh nghiệp 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNT Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB Quy Nhơn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TMĐT Tổng mức đầu tư DAĐT Dự án đầu tư DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh VCB Quy Nhơn giai đoạn 2008-2012 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng VCB Quy Nhơn 2008 - 2012 Trang 43 44 2.3 Thống kê kết thẩm định dự án 54 2.4 Thống kê dư nợ cho vay dự án đầu tư 55 2.5 Thống kê dự án có dự tốn vốn đầu tư chênh lệch lớn so với thực tế thực đầu tư 2.6 Thống kê dự án cho vay vào hoạt động có hiệu 2.7 Tình hình nợ xấu cho vay đầu tư dự án 58 60 61 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ, Tên sơ đồ, biểu đồ biểu đồ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức, quản lý VCB Quy Nhơn 40 Biểu đồ 2.1 Số dự án đầu tư thẩm định cho vay qua năm 55 Biểu đồ 2.2 Tỷ trọng dư nợ cho vay dự án đầu tư qua năm 56 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ dự án hoạt động hiệu quả, hiệu năm 2012 Dư nợ đủ tiêu chuẩn, nợ nhóm – nợ xấu cho vay DAĐT từ năm 2008 đến năm 2012 60 62 84 điểm phương pháp để áp dụng vào nội dung thẩm định cho hiệu Phương pháp so sánh có ưu điểm việc thẩm định tính đầy đủ hợp pháp, hợp lý hồ sơ dự án Tuy nhiên thẩm định tài dự án, ngồi phương pháp so sánh cần phương pháp dự báo, phân tích độ nhạy, phương pháp điều chỉnh dòng tiền, phương pháp điều chỉnh lãi suất chiết hỗ trợ trợ lớn cho phân tích đánh giá đầy đủ nhân tố tác động đến hiệu tài dự án, kết thẩm định nâng cao Hiện nay, VCB Quy Nhơn áp dụng phương pháp truyền thống so sánh phân tích độ nhạy sơ sài, xác định nhân tố ảnh hưởng chưa đồng bộ, kết phân tích chưa sâu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu thẩm định Để nâng cao hiệu thẩm định tài cần hoàn thiện phương pháp thẩm định theo hướng: - Áp dụng Phương pháp điều chỉnh dòng tiền xác định dòng tiền xác hơn: Hiện nay, VCB Quy Nhơn cách xác định dòng tiền dự án bỏ qua dòng tiền thay đổi vốn lưu động ròng chi phí hội nên kết thẩm định chưa xác Chi nhánh cần phải đưa dòng tiền để thẩm định áp dụng phương pháp điều chỉnh dòng tiền ròng năm với hệ số định theo nguyên tắc: < hệ số điều chỉnh < Áp dụng phương pháp điều chỉnh dòng tiền xác định mức độ rủi ro thông qua xác định hệ số rủi ro, khả rủi ro cao hệ số điều chỉnh nhỏ ngược lại - Áp dụng phương pháp điều chỉnh lãi suất chiết khấu: Xác định lãi suất chiết khấu cố định suốt thời gian dự án không hợp lý đặc biệt giai đoạn lãi suất biến đổi khó lường Vì cần phải dùng lãi suất chiết khấu điều chỉnh để đánh giá hiệu dự án tình lãi suất thị trường gia tăng, lường trước rủi ro dự án - Áp dụng phương pháp phân tích độ nhạy hợp lý hơn: Phương pháp độ 85 nhạy áp dụng phổ biến, Chi nhánh phương pháp áp dụng nhiều thiếu sót dựa dòng tiền giả định dự án để đưa mức biến phí tăng 3%, 5% doanh thu giảm 5% kết luận dự án có hiệu hay khơng có hiệu Việc đưa nhân tố không đồng kết luận nhiều bất cập Chi nhánh cần nên đưa nhân tố thường biến phí, sản lượng, giá bán, tổng mức đầu tư tăng giảm tỷ lệ định phải xác định tốc độ tăng giảm, độ nhạy lề an toàn (giới hạn rủi ro) NPV, IRR Qua xác định giới hạn rủi ro dự án nhân tố tác động, xác định nhân tố ảnh hưởng lến tiêu để có giải pháp hay dự báo rủi ro công tác thẩm định dự án - Kết hợp sử dụng nhiều phương pháp thẩm định: Các phương pháp khác có ưu nhược điểm khác Cần kết hợp linh hoạt phương pháp thẩm định để khắc phục hạn chế phương pháp Phương pháp truyền thống giản đơn áp dụng dễ thực hiệu tạo nên chưa cao Trong công tác thẩm định tài dự án u cầu ngồi phương pháp thẩm định theo phương pháp so sánh, phải kết hợp sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy, phương pháp dự báo để đưa dự báo, đánh giá tổng thể tài dự án nhân tố ảnh hưởng không tốt đến dự án để đề xuất biện pháp hạn chế rủi ro 3.2.6 Tổ chức khai thác tốt hệ thống cung cấp thông tin thẩm định Thông tin nhân tố quan trọng trình thẩm định dự án đầu tư Hiện nay, với đa dạng nguồn thông tin thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin cần thiết, có ích cho dự án ảnh hưởng đến tính xác, kịp thời xử lý thơng tin nhằm mục đích phục vụ cho cơng tác thẩm định dự án Trước thực trạng nguồn thơng tin thẩm định VCB Quy Nhơn nhiều bất cập, chưa quản lý theo hệ thống, theo quan điểm tác giả cẩn hoàn thiện sau: 86 a Xây dựng hệ thống sở liệu thẩm định Chi nhánh Xây dựng hệ thống mục đích để tập hợp liệu dự án vay vốn tín dụng đầu tư Chi nhánh, khách hàng thông tin thị trường theo thơng số như: tổng mức đầu tư, suất đầu tư, giá bán, công suất hoạt động, doanh thu, lợi nhuận để làm sở tra cứu thông tin phục vụ thẩm định nội Trên sở thông tin dự án lưu trữ phải tổ chức thành hệ thống, có phương pháp quản lý khoa học đảm bảo dễ tìm kiếm tra cứu thơng tin Cùng với tổ chức lưu trữ thông tin nội bộ, thường xuyên cập nhật thông tin đối chiếu kết thẩm định ban đầu thực tế triển khai thực dự án từ phân tích đưa thơng tin hữu ích rút từ thực tế để phục vụ cho công tác thẩm định cho vay dự án b Xây dựng kênh thu thập thông tin bên Phối hợp với quan chức năng, đối tác doanh nghiệp, cổ đơng góp vốn, chuyên gia tư vấn, … để thu thập thơng tin hữu ích làm sở thẩm định dự án - Các quan thuế địa bàn doanh nghiệp hoạt động, quan kiểm toán độc lập mà doanh nghiệp thuê đơn vị có số liệu, thơng tin mang tính chất xác cao khách hàng Do cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với quan thuế, công ty kiểm tốn để thu thập thơng tin xác doanh nghiệp - Đối với số dự án mang tính chất kỹ thuật có độ phức tạp cao, ngân hàng tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn kỹ thuật nhằm trợ giúp việc thẩm định khía cạnh kỹ thuật cơng nghệ dự án Điều quan trọng từ xác định xác tổng nhu cầu vốn đầu tư, xác định chất lượng công nghệ cơng suất thực hàng năm mức nào, doanh thu sao, có đạt dự án lập hay không? 87 - Trong số trường hợp cần thiết, thực mua bán thông tin qua tổ chức, đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường với nguồn thông tin phong phú, đa dạng, cập nhập, đảm bảo nâng cao chất lượng cho q trình đánh giá khía cạnh thị trường dự án - Thu thập chọn lọc thông tin từ đối tác doanh nghiệp đơn vị chủ quản, cổ đông sáng lập để có sở đánh giá uy tín quan hệ kinh doanh doanh nghiệp, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhận từ quan chủ quản vốn, công nghệ - Thực khai thác thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước c Tăng cường tiếp cận thực tế Khi thẩm định dự án nhân viên thẩm định tiếp cận với nguồn thông tin từ dự án chủ đầu tư Đây nguồn thơng tin chiều, để xác minh tính xác thơng tin này, trình thẩm định nhân viên thẩm cần tăng cường khảo sát thực tế sở sản xuất kinh doanh, địa điểm thực dự án doanh nghiệp Có thể tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với cán nhân viên đơn vị vay vốn từ có đánh giá khách quan lực tài chính, trình độ quản lý, uy tín doanh nghiệp vay vốn, phát rủi ro, gian lận, sai phạm, khiếm khuyết mà doanh nghiệp cố tình che giấu Chi nhánh nên quy định thu thập thông tin chủ đầu tư công việc bắt buộc quy trình thẩm định, đồng thời quy định rõ số nội dung tiếp xúc vấn chủ đầu tư cho nhân viên thực Thu thập thông tin đầy đủ kịp thời, thông tin thu thập tổ chức lưu trữ cách khoa học xác bảo đảm tra cứu thuận tiện phục vụ công tác thẩm định giải pháp cần thiết Chi nhánh thời gian tới Thực tốt giải pháp giúp cho việc khai thác thông tin thẩm định Chi nhánh vào nề nếp có hệ thống, chủ động cung cấp 88 thông tin phục vụ thẩm định, nâng cao lực thẩm định cho cán từ bước nâng cao hiệu thẩm định cho vay dự án 3.2.7 Áp dụng tiến công nghệ vào công tác thẩm định Một nguyên nhân dẫn đến chất lượng thẩm định cho vay dự án chưa cao khâu ứng dụng công nghệ thông tin phân tích phần thực trạng Thiết bị, cơng nghệ tốt giúp giảm thời gian, chi phí đồng thời nâng cao hiệu phân tích đánh giá cho vay dự án đầu tư Vì vậy, VCB Quy Nhơn cần thực số giải pháp sau: - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ thẩm định dự án, đào tạo cán đủ lực tiếp nhận kỹ thuật nhằm nâng cao lực, hiệu thiết bị có - Ngân hàng cần đầu tư trang thiết bị, công nghệ đồng đại để phục vụ cho trình thẩm định Điều giúp cho cán thẩm định sử lý nhanh xác thơng tin thu thập được, tạo điều kiện cho cán thẩm định thực đầy đủ quy trình thẩm định, tạo nên tính thống phương pháp thẩm định, giúp cán thẩm định trao đổi thông tin thuận lợi hơn, giảm bớt thời gian chi phí cho công tác thẩm định dự án Trong giai đoạn tới cần đầu tư phần mềm chuyên dụng phục vụ trình thẩm định ngân hàng lớn giới sử dụng (phân tích mơ Monte Carlo phần mềm Crystal Ball, @Risk, Comfar…) thuê đơn vị viết phần mềm phù hợp với đặc điểm Chi nhánh để nâng cao hiệu rút ngắn thời gian xử lý thông tin đảm bảo tính xác 3.2.8 Nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên thẩm định Trong thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư, nhân viên thẩm định đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định Công tác thẩm định cho vay dự án công việc phức tạp đòi hỏi nhân viên thẩm định 89 khơng có trình độ chun mơn cao, có kinh nghiệp mà phải có đạo đức nghề nghiệp Để đạt điều đó, Chi nhánh cần thực sau: - Về nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nhân viên thẩm định: Để công tác thẩm định tín dụng cho vay dự án ngày hồn thiện, nhân viên phải đào tạo chun mơn cơng tác thẩm định, có kiến thức sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng hiểu biết công nghệ, thị trường, pháp luật, vấn đề kỹ thuật có liên quan Đồng thời đào tạo nhân viên có kỹ nắm bắt nhanh phương pháp phân tích đại khai thác xử lý thông tin thẩm định dự án qua phần mềm chuyên dụng Việc phải thực tổ chức lớp tập huấn theo chuyên đề thẩm định dự án đầu tư, quản lý dự án, đánh giá hiệu dự án, chuyên đề pháp luật liên quan đến cơng tác thẩm định Ngồi ra, Chi nhánh phải tiến hành rà soát lại đội ngũ cán nhân viên, trọng nhân viên có lực phẩm chất tốt vào vị trí chủ chốt, phụ trách nhứng dự án quan trọng có độ khó cao Khuyến khích sáng kiến, đề xuất công việc, áp dụng phương pháp nhằm nâng cao hiệu thẩm định Thực sách đãi ngộ thỏa đáng lợi ích vật chất tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tổ chức chuyến tập huấn, hỗ trợ vật chất, thời gian hội thăng tiến cho nhân viên du học, học tập nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, tổ chức giao lưu dã ngoại…Tất điều tạo động lực làm việc mạnh mẽ cho nhân viên thẩm định, có điều kiện cống hiến sức lực tài phục vụ ngân hàng phát triển - Về nâng cao phẩm chất đạo đức nhân viên thẩm định: Cùng với đào tạo nâng cao lực chuyên môn cho nhân viên thẩm định, cần phải tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán Công tác thẩm định định cho vay nói chung có thẩm 90 định cho vay dự án việc làm nhạy cảm, nhân viên thẩm định đạo đức nghề nghiệp tốt lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân gây rủi ro cho tổ chức cố tình gây khó khăn cho khách hàng Do giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp vấn đề cần phải tăng cường trì thường xuyên, giảm thiểu rủi ro đạo đức nghề nghiệp hoạt động Chi nhánh Thực tốt phẩm chất đạo đức, nét đẹp văn hóa theo chuẩn mực Vietcombank thông qua “Sổ tay văn hóa Vietcombank”, nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu chung toàn hệ thống Vietcombank, điều chỉnh hành vi giao tiếp ứng xử hàng ngày thân thiện hơn, văn minh Thực giải pháp bước xây dựng đội ngũ nhân viên thẩm định giỏi chun mơn, có phẩm chất đạo đức tốt bước tiến tới chuyên nghiệp Đây điều kiện quan trọng, nhân tố định tới việc hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án Chi nhánh 3.3 KIẾN NGHỊ Ngân hàng định chế tài kinh tế Vì vậy, hoạt động kinh doanh phát triển ngân hàng phải nằm khuôn khổ pháp luật theo định hướng chung phát triển kinh tế đất nước, hoạt động ngân hàng chịu chi phối lớn môi trường pháp lý môi trường kinh tế - xã hội Dưới số kiến nghị quan quản lý vĩ mơ nhằm tạo điều kiện hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn nói riêng NHTM Việt Nam nói chung 3.3.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan Ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện chế quản lý: Nhà nước cần quy định chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng cách cụ thể, hợp lý phù hợp với hoạt động đặc thù ngành ngân hàng Công tác 91 kiểm tra tránh bị chồng chéo quan chức làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ khách hàng ngân hàng Công tác kiểm tra kiểm soát phải thật minh bạch, rõ ràng, triệt để trừ nạn tham nhũng Chính phủ, Bộ, Ngành cần ban hành sách ổn định kinh tế vĩ mơ, tháo gỡ khó khăn tình hình kinh tế Thực giải pháp đồng để thu hút đầu tư, khuyến khích tổ chức ngồi nước đầu tư dự án góp phần phát triển kinh tế xã hội Các quan ban ngành cần thống quy định báo cáo tài cung cấp cho ngân hàng phải phải kiểm duyệt quan thuế hay phải kiểm tốn, qua nâng cao độ tin cậy báo cáo tài cung cấp cho ngân hàng Các Bộ, ngành cần xây dựng bổ sung hoàn thiện tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, định mức sản xuất sản phẩm, tiêu chuẩn môi trường cho ngành, lĩnh vực quản lý trước tiên phục vụ công tác quản lý Ngành hệ thống chặt chẽ, đồng thời công bố công khai cho tiêu chuẩn định mức chuẩn ngành cho quan khác tham khảo thực mục tiêu quản lý tốt hoạt động Ngành mình, tạo điều kiện cho tổ chức tài có sở tin cậy để thẩm dự án Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng hiệu sử dụng thơng tin tín dụng (CIC) Thơng tin phải đa dạng, đầy đủ nội dung cập nhật kịp thời tạo điều kiện cho TCTD khai thác phục vụ thẩm định Khi thơng tin CIC xác đầy đủ Cán thẩm định dễ dàng việc thẩm định doanh nghiệp vay vốn Để làm CIC phải có bước cải tiến sau nhằm thực tốt chức mình, đáp ứng ngày tốt nhu cầu thông tin cho TCTD đồng thời phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý nhà nước: - Xây dựng chương trình tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho đội 92 ngũ cán nhân viên CIC, đặc biệt đào tạo cho nhân viên biết cách sử dụng phương tiện, cơng cụ để phân tích xử lý lưu trữ thông tin - Để CIC hoạt động hiệu việc hỗ trợ NHTM định có nên bảo lãnh, giám sát đánh giá khách hàng, kiểm sốt rủi ro có hiệu cần có chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm NHTM việc cung cấp thông tin khách hàng có quan hệ với ngân hàng cách kịp thời, đầy đủ xác Bên cạnh đó, phải hướng dẫn thống cách thức cung cấp thông tin, loại thông tin cụ thể, tránh trường hợp ngân hàng làm kiểu - CIC cần tăng cường chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thông tin NHTM cung cấp, định kỳ có thơng báo tồn ngành tình hình chấp hành quy chế, xử phạt hành NHTM vi phạm, đồng thời khen thưởng cho NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động CIC, nhằm động viên khuyến khích NHTM nâng cao chất lượng thơng tin 3.3.2 Đối với Vietcombank Vietcombank cần sớm hồn thiện quy trình thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư cho phù hợp với dự án, tính chất độ khó dự án mà có hướng dẫn thẩm định cụ thể Quy định rõ thời gian thẩm định loại dự án để bố trí thời gian thẩm định phù hợp, giải phóng nhanh chóng hồ sơ cho khách hàng, tránh tình trạng ách tắc, chậm trễ cho khách hàng Quy trình cần quy định rõ trách nhiệm nhân viên, phận tham gia thẩm định để dảm bảo công tác thẩm định mang tính minh bạch, khách quan có hiệu Theo quy trình phân cấp thẩm quyền hạn mức phê duyệt dự án đầu tư Chi nhánh 35 tỷ quy đồng, áp dụng từ năm 2008 đến Tuy nhiên, trải qua năm, tình hình hoạt động Chi nhánh ngày phát triển mở rộng quy mơ, giá vật tư máy móc thiết bị ngày 93 tăng nên mức đầu tư cho dự án thường tăng nhiều so với trước nên chu cầu vay dự án tăng Do vậy, để đảm bảo công tác thẩm định dự án thuận lợi, dự án sớm phê duyệt, hạn chế thời gian luân chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý rủi ro, làm chậm trễ tiến độ thực dự án khách hàng Hội sở cần tăng hạn mức phê duyệt dự án đầu tư Chi nhánh Tại VCB Quy Nhơn cần sớm thành lập Tổ thẩm định dự án riêng biệt thành lập phòng Thẩm định dự án để cơng tác thẩm định chun sâu hơn, trình độ nhân viên cải thiện qua góp phần hồn thiện cơng tác thẩm định cho vay dự án Ngoài cần phải sớm hoàn thiện nội dung thẩm định dự án cách tính dòng tiền, lãi suất chiết khấu, áp dụng phương pháp thẩm định mới, quy định cụ thể phương pháp phân tích độ nhạy để dần hồn thiện quy trình, hồn thiện nội dung phương pháp thẩm định Vietcombank cần sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng hệ thống liệu thông tin phục vụ công tác thẩm định như: định mức kinh tế, kỹ thuật theo ngành nghề, suất đầu tư, thông tin thị trường dự báo số sản phẩm có tỷ trọng cho vay lớn liên quan đến nhiều dự án đầu tư Vietcombank, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên thu thập thơng tin cách có hiệu Tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ công tác thẩm định Đầu tư cho công tác đại hóa tồn hệ thống, ứng dụng cơng nghệ đại tạo điều kiện cho công tác truyền tin cập nhật thông tin cần thiết, giúp cho Chi nhánh hệ thống có cơng cụ hỗ trợ thẩm định cách tốt Cần trọng công tác tra, kiểm tra giám sát nhằm chấn chỉnh sai sót, chủ động phòng ngừa rủi ro Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên 94 3.3.3 Đối với doanh nghiệp Công tác thẩm định dự án đầu tư nghiệp vụ phức tạp dễ gặp nhiều rủi ro nhiều nguyên nhân khác nhau, có nguyên nhân đến từ phía doanh nghiệp vay vốn Do đó, để cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án diễn thuận lợi, tài trợ vốn vay kịp thời, khách hàng cần phải có số cải tiến sau: - Các khách hàng cần cung cấp thơng tin cách nhanh chóng xác, khơng cố tình làm sai lệch thơng tin Các báo cáo tài chính, hồ sơ liên quan đến dự án phải cung cấp đủ, kịp thời, cung cấp tài liệu chứng minh vốn góp thực tế phải trung thực, giá trị dự toán dự án đầu tư phải phù hợp với thực tế quy mô dự án tránh trường hợp dự án lập dự toán cao thấp - Dự án lập phải thực cán bộ/tổ lập dự án có trình độ chuyên môn cao, dự án thẩm định kỹ phản ánh tính hiệu quả, khả thi trước gửi đến ngân hàng Trường hợp công ty phận lập dự án có đủ trình độ th người tổ chức có đầy đủ lực lập thẩm định dự án đầu tư - Tích cực hợp tác với ngân hàng để trao đổi thông tin, làm rõ nội dung dự án, sớm bổ sung hồ sơ thiếu sót Thực đầy đủ cam kết với ngân hàng, quy định giấy chứng nhận đầu tư 95 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay theo dự án nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM, VCB Quy Nhơn khơng nằm ngồi xu hướng Để hoạt động cho vay theo dự án đầu tư ngày phát triển có hiệu đòi hỏi cơng tác thẩm định tín dụng phải ngày hồn thiện Chất lượng báo cáo thẩm định có ý nghĩa quan trọng, cung cấp thơng tin hữu ích cho cấp có thẩm quyền phê duyệt định cho vay Với mục tiêu hoàn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư VCB Quy Nhơn, tác giả đã cố gắng nghiên cứu, tham khảo nhiều tài liệu, hệ thống hóa lý luận thẩm định tín dụng cho vay dự án, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay dự án đầu tư ngân hàng này, mặc đạt vấn đề tồn Từ đưa nguyên nhân bao gồm bên bên ngồi ngân hàng làm cho cơng tác cho vay dự án đầu tư chưa hoàn thiện Trên sở đánh giá kết thực trạng hoạt động cho vay dự án đầu tư năm qua, với định hướng VCB VCB Quy Nhơn, tác giả đưa giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư năm tới Trong giải pháp đưa ra, có giải pháp VCB Quy Nhơn triển khai ngay, có giải pháp mang tính đề xuất, cần nghiên cứu sâu để đề chiến lược cụ thể Bên cạnh đó, luận văn đưa kiến nghị đến cấp, quan hữu quan việc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay dự án đầu tư nói riêng VCB Quy Nhơn ngày hoàn thiện phát triển 96 Các giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn cần thực đồng để tạo cơng tác thẩm định tín dụng cho vay dự án ngày có hiệu quả, nâng cao chất lượng phát triển cho vay dự án VCB Quy Nhơn thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học KTQD, Hà Nội [2] PGS.TS Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Nhà xuất Tài - Hà Nội [3] TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, Hà Nội [4] PGS Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [5] TS Nguyễn Hòa Nhân, chủ biên tập thể giảng viên Khoa Tài – Ngân hàng Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2012), Giáo trình Tài Tiền tệ, NXB Tài [6] VCB Quy Nhơn, Báo cáo thường niên từ năm 2008 - 2012 [7] Viện Nghiên cứu tin học kinh tế ứng dụng (2006), Lập thẩm định hiệu tài dự án đầu tư, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [8] Vietcombank , Mục tiêu chiến lược phát triển NHNT Việt Nam [9] Website: - http://www.sdv.gov.vn - http://www.vietcombank.com.vn ... trả góp thường cao khung lãi suất cho vay ngân hàng + Cho vay gián tiếp: phần lớn cho vay ngân hàng cho vay trực tiếp Hình thức cho vay gián tiếp hình thức cho vay thơng qua tổ chức trung gian... TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG... dụng cho vay DAĐT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quy Nhơn 46 2.2.3 Thực trạng thực nội dung thẩm định tín dụng cho vay dự án đầu tư Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn., Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quy Nhơn.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn