Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Đăk Nông

112 24 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẬU HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HẬU HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐĂK NƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hậu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay NHTM 12 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 16 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 18 1.2.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 18 1.2.2 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 19 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 30 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN ĐẮK NÔNG 40 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 40 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –Chi nhánh Đắk Nông 40 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đắk Nông 44 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN ĐẮK NÔNG 50 2.2.1 Những biện pháp thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp thời gian qua 50 2.2.2 Kết công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đắk Nông 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN ĐẮK NÔNG 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN ĐẮK NÔNG 77 3.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN ĐẮK NÔNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 77 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN ĐẮK NÔNG 79 3.2.1 Hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng 79 3.2.2 Tổ chức thực tốt quy trình tín dụng 81 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng 90 3.2.4 Hồn thiện q trình đa dạng hóa danh mục tín dụng cho vay 93 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 96 3.3.1 Về phía doanh nghiệp 96 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 96 3.3.3 Đối với ngân hàng Nhà Nước 97 3.3.4 Đối với Chính phủ 99 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng CN: Chi nhánh DNVVN: Doanh nghiệp vừa nhỏ NHCTVN: Ngân hàng Công Thương Việt Nam NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại RRTD: Rủi ro tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động 45 2.2 Dư nợ cho vay 46 2.3 Dư nợ cho vay doanh nghiệp 47 2.4 Cơ cấu cho vay doanh nghiệp 48 2.5 Tình hình thu nhập – chi phí 49 2.6 Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp 58 2.7 2.8 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp phân theo kỳ hạn Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế 60 61 2.9 Kết phân loại nợ doanh nghiệp 62 2.10 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay doanh nghiệp 64 2.11 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 65 2.12 Cơ cấu trích lập dự phòng 66 2.13 Cơ cấu trích lập dự phòng theo đối tượng khách hàng 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nước ta có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế nhiều thành phần đất nước như: kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP với tốc độ cao ngày ổn định, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhiều NHTM chuyển hướng mạnh mẽ sang cho vay doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, đa dạng, hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa xuất Cùng với phát triển ngành ngân hàng số lượng doanh nghiệp ngày tăng cao quy mô lẫn chất lượng, tạo tăng cao nhu cầu vốn kinh tế Điều khẳng định tầm quan trọng NHTM, vai trò cung ứng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thông qua hoạt động tín dụng Đồng thời, doanh nghiệp đóng vai trò khách hàng chủ đạo hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh mang lại thu nhập chủ yếu cho NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đắk Nơng nói riêng Tuy nhiên, tín dụng biểu đánh đổi rủi ro sinh lời kinh doanh Ngân hàng Hạn chế rủi ro tín dụng tốt tức tối ưu hóa đánh đổi rủi ro tín dụng khả sinh lời từ hoạt động tín dụng Ngân hàng Thực tiễn hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng cho vay chưa kiểm soát cách hiệu Chính vậy, u cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản lý kiểm soát chặt chẽ để hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy ra, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận ngân hàng Góp phần nâng cao uy tín tạo lợi ngân hàng cạnh tranh Trong điều kiện kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn điều gây tác động khơng nhỏ đến hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động cho vay đối khách hàng doanh nghiệp Do đó, việc nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng việc tìm biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đối tượng khách hàng doanh nghiệp giai đoạn cần thiết ngày ngân hàng thương mại quan tâm Chính lý định chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đắk Nông” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận chung rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đắk Nông; - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đắk Nông Câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu Những nghiên cứu đề tài nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau: - Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng gì? Xuất phát từ đó, tiêu chí chủ yếu đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng? - Nhân tố chủ yếu có tác động đến cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng? 90 hội để tiếp tục sản xuất kinh doanh có nguồn thu để trả nợ Việc cấu lại nợ thực sở khách hàng có đủ chứng minh nguyên nhân dẫn đến khó có khả trả nợ, phương án khắc phục lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh khả thi, phương án nguồn trả nợ có cấu rõ ràng, chắn, khả thi đảm bảo khả trả nợ đầy đủ, hạn theo thời hạn đề nghị cấu Gắn trách nhiệm quyền lợi cán tín dụng với việc thu hồi nợ xấu nợ xử lý rủi ro Tránh tâm lý ỷ lại vào xử lý từ dự phòng rủi ro tín dụng Tùy vào ngun nhân dẫn đến nợ xấu, cần làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm để có hình thức xử lý thỏa đáng Một xử lý nợ xấu tạo nên công bằng, hợp lý giúp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, giải pháp quan trọng để mở rộng tín dụng an tồn hiệu Tổ chức tốt công tác lý, phát tài sản bảo đảm để thu hồi nợ có vấn đề Đối với tài sản dễ luân chuyển, chuyển nhượng thị trường có đủ điều kiện mặt pháp lý, cần xác định kế hoạch thu nợ Đối với tài sản có đủ điều kiện mặt pháp lý tính luân chuyển thấp, cần phối hợp với quan chức để thực lý tài sản thu hồi vốn qua hình thức thích hợp Nghiên cứu hình thức bảo hiểm tín dụng thích hợp, yêu cầu người vay tham gia vào hợp đồng bảo hiểm phù hợp Một số công cụ như: bán nợ, chứng khốn hóa, hợp đồng hốn đổi tín dụng… Chi nhánh nghiên cứu phạm vi thẩm quyền có kiến nghị với Hội sở để bước áp dụng cách phù hợp Đây coi biện pháp chuyển giao rủi ro 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng - Tăng cường kiểm tra chặt chẽ quy trình phát tiền vay, sử dụng vốn vay Khi doanh nghiệp có yêu cầu rút tiền vay, cán trực tiếp cho vay phải 91 kiểm tra chặt chẽ giấy tờ liên quan đến việc rút vốn vay doanh nghiệp, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, lịch rút vốn, giấy nhận nợ số dư nợ đến ngày nhận nợ nhằm tránh tình trạng cho vay vượt hạn mức tín dụng, rút tiền vay khơng mục đích sử dụng Hạn chế giải ngân tiền mặt trừ trường hợp đặc thù hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cho vay thu mua nông, lâm thủy sản hộ dân, áp dụng phương thức toán chuyển khoản để kiểm sốt việc sử dụng vốn vay doanh nghiệp … Rủi ro tín dụng xuất sau cho vay không khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích, phương án kinh doanh hiệu mà ngân hàng khơng kiểm sốt chặt chẽ nguồn tiền vay, dẫn đến khách hàng sử dụng vốn vay vào mục đích hiệu Do đó, cần phải theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra soát loại vay Kiểm tra chặt chẽ nguồn tiền từ phương án kinh doanh giúp ngân hàng kịp thời thu nợ hạn - Kiểm soát theo dõi thường xuyên khoản cho vay lớn - Quản lý chặt chẽ thường xun khoản tín dụng có vấn đề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát phát có dấu hiệu khơng lành mạnh liên quan đến khoản vay - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội Thực tế, để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng xảy phòng kiểm tra kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng, chất lượng kiểm tra phận kiểm tra kiểm soát nội đánh giá cao Bên cạnh đó, thơng qua hoạt động kiểm tra kiểm soát Bộ phận kiểm tra nội khu vực cơng tác phòng ngừa rủi ro cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Qua hoạt động công tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, 92 Ngân hàng phát hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót việc thực qui trình nghiệp vụ tín dụng rủi ro đạo đức cán gây Việc kiểm soát nội Ngân hàng nhằm kiểm tra tính tuân thủ sách, thủ tục cho vay, giá trị tài sản đảm bảo, pháp lý hồ sơ tín dụng, tính thực khả trả nợ khách hàng, hồ sơ phân tích tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng trình cho vay Để phát sai sót khách quan chủ quan ngân hàng, Chi nhánh cần có chế phối hợp với Bộ phận kiểm tra nội khu vực, đề xuất phận kiểm tra thực kiểm tra định kỳ tháng năm/ lần nhằm giúp chi nhánh phát kịp thời rủi ro phát sinh Vì vậy, cần xây dựng hệ thống kiểm sốt nội đủ mạnh, tạo mơi trường kiểm soát tốt nội ngân hàng như: tuân thủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ, xây dựng khuyến khích chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đánh giá vai trò cán làm cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ, phân cơng nhiệm vụ rõ ràng Cần trọng đào tạo thường xun cán làm cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội phải cán giỏi, có kinh nghiệm, có khả nắm bắt chất hoạt động nghiệp vụ tinh vi, phức tạp ngân hàng Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh cần trao quyền độc lập để họ thực thi tốt nhiệm vụ mình, quyền tiếp cận khơng hạn chế thông tin phận kiểm tra, quy chế tổ chức hoạt động ngân hàng cần có ý kiến phận kiểm tra kiểm soát nội trước ban hành Như cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội thực cách đắn hiệu 93 3.2.4 Hồn thiện q trình đa dạng hóa danh mục tín dụng cho vay Đa dạng hóa danh mục tín dụng nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng, phân tán rủi ro, giảm thiểu rủi ro cho vay giải pháp cần chi nhánh đặc biệt quan tâm nhằm tạo sở vững cho việc tăng trưởng tín dụng Tuy nhiên, q trình đa dạng hóa danh mục tín dụng cho vay chi nhánh gặp khó khăn quy mơ tín dụng khơng lớn lắm, cấu ngành kinh tế địa bàn đơn điệu Để hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu cao, Chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng nhiều hình thức cho vay nhằm khuyến khích mở rộng cho vay theo ngành nghề, lĩnh vực, loại hình cho vay thơng qua việc đa dạng hoá danh mục đầu tư, danh mục cho vay, tài sản đảm bảo Mở rộng cho vay cho nhiều đối tượng, loại hình vay nhằm san rủi ro tập trung, giảm rủi ro tổn thất sụt giảm dòng tiền từ nhóm khách hàng bù đắp phần tăng lên dòng tiền đến từ nhóm khách hàng khác Vì vậy, Chi nhánh không nên tập trung cho vay khách hàng nhóm khách hàng Ngồi ra, Chi nhánh cần tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo, giảm dần tỷ trọng khoản cho vay bảo đảm tài sản, khơng cho vay dự án không khả thi, hiệu thấp, khách hàng có tình hình tài yếu kém, hoạt động khơng hiệu quả, ưu tiên cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đặt biệt phát triển tín dụng bán lẻ Nắm bắt nhu cầu thị trường để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp thời kỳ, nghiên cứu lợi bất lợi sản phẩm cho vay giúp khách hàng sử dụng dịch vụ cách hiệu 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong kinh tế thị trường, yếu tố người xem yếu tố 94 quan trọng, người tảng phát triển, người định đến thành bại hoạt động xảy Đối với hoạt động tín dụng, yếu tố người đóng vai trò quan trọng, định chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng, để từ định đến hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Do đó, chất lượng nguồn nhân lực cần phải nâng cao tập trung vào vấn đề sau: - Vấn đề tuyển dụng: Trong trình tuyển dụng, Chi nhánh đưa tiêu chí cụ thể vị trí cần tuyển dụng, cần tập trung vào vấn đề đạo đức, trình độ chun mơn, đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật xã hội Cán tín dụng khơng đơn biết cho vay vốn mà biết tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh tài Do đó, Chi nhánh cần có sách thu hút tuyển dụng ưu tiên sinh viên giỏi, có kiến thức tốt, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, có lực phân tích, đánh giá tốt có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, không thiết phải sinh viên chuyên ngành Ngân hàng Việc tuyển dụng cần phải công khai, minh bạch để đảm bảo kết tuyển dụng tốt - Vấn đề bố trí nguồn nhân lực: Lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý cán có lực, có trình độ chun mơn có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán không đáp ứng yêu cầu chun mơn nghiệp vụ, đạo đức Bố trí đủ phân công công việc cho cán cách hợp lý, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để hạn chế tiêu cực mối quan hệ tạo lập thời gian dài, phát sai sót q trình cho vay 95 - Về cơng tác đào tạo: Phải có kế hoạch thực triển khai liên tục chương trình đào tạo nghiệp vụ cho cán cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân thực mở rộng mạng lưới hoạt động, tránh trường hợp thiếu nguồn nhân lực dẫn đến việc sử dụng cán khơng phù hợp với trình độ chun mơn, vị trí cơng tác dồn q nhiều việc vào số cán bộ, điều dẫn đến việc cán khơng có thời gian để kiểm tra quản lý tốt hồ sơ khoản vay Công tác đào tạo nhân quan tâm mức góp phần hạn chế rủi ro tín dụng xảy - Về lực cơng tác: Đòi hỏi cán làm cơng tác tín dụng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn ngừa rủi ro tín dụng xảy - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: Yêu cầu cán phải tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp mình, phải có ý thức trách nhiệm cơng việc, cán trực tiếp làm công tác tín dụng lĩnh vực nhạy cảm dễ bị cám dỗ đồng tiền vật chất có trước mắt Vì đòi hỏi ngân hàng phải đặc biệt trọng đến phẩm chất đạo đức cán tín dụng, yếu tố góp phần quan trọng để hạn chế rủi ro tín dụng xảy Ngồi ra, cần xây dựng sách đãi ngộ nhân viên hợp lý, thực chế thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng để đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng không đồng với số lượng chất lượng nhân viên tín dụng dễ dẫn đến nhiều rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Ngồi sách đãi ngộ hợp lý hạn chế tính trạng chảy máu chất xám 96 3.3 KIẾN NGHỊ KHÁC 3.3.1 Về phía doanh nghiệp - Nâng cao khả quản lý: Trong điều kiện kinh tế nay, nhà quản lý doanh nghiệp cần phải thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, hiểu biết kinh tế – xã hội, văn hóa, luật pháp, kỹ cần thiết để có đủ sức cạnh tranh thị trường tiếp cận kinh tế tri thức nhằm nâng cao khả quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp - Minh bạch báo cáo tài chính: Các doanh nghiệp cần minh bạch tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, cách thực kiểm toán năm để Ngân hàng nắm tình hình tài chính, lực sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp - Nâng cao lực cạnh tranh: Để có đủ sức cạnh tranh cạnh tranh cách lành mạnh kinh tế tri thức, doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển bền vững Cần trọng đến chiến lược cạnh tranh kỹ mang tính chiến lược như: Quản trị chiến lược, quản trị rủi ro, tính nhạy cảm quản lý, phân tích kinh doanh, dự báo định hướng chiến lược phát triển 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần tiến hành công tác đào tạo, tập huấn, ban hành tiêu chuẩn, tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục tín dụng để chi nhánh có sở thực - Thường xuyên rà soát lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội để có điều chỉnh cho phù hợp phương pháp chấm điểm, hệ thống tiêu, trọng số - Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế để chi nhánh thực cách khoa học hợp lý 97 - Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: Hiện công việc phận kiểm tra, kiểm soát nội dừng lại mức kiểm tra, giám sát tính tn thủ q trình hoạt động chi nhánh Do cần phải nâng cao chất lượng phận kiểm tra, kiểm soát nội tiến tới đánh giá mức độ khả xảy rủi ro, để cảnh báo cho phòng ban thực tác nghiệp 3.3.3 Đối với ngân hàng Nhà Nước - Nâng cao lực tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước hoạt động ngân hàng Sự cạnh tranh NHTM ngày trở nên gay gắt khốc liệt dẫn đến tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng Ngân hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro cho vay tăng cao Vì vậy, NHNN cần có kiểm tra, giám sát có hiệu hoạt động kinh doanh NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn NHNN cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ tra giám sát Ngân hàng, đảm bảo đủ số lượng lực, kiến thức hoạt động Ngân hàng, pháp luật, đảm bảo phẩm chất đạo đức cần có để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trong việc hồn thiện khn khổ, quy trình phương pháp tra, giám sát, NHNN nên xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro cụ thể, rõ ràng thiết lập hệ thống giám sát có khả cảnh báo rủi ro cho Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với quan có liên quan nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng ban hành hệ thống văn pháp luật hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động kinh doanh cơng cụ tài phái sinh ngân hàng thương mại Đây công cụ hổ trợ cho hoạt động 98 hạn chế rủi ro có hiệu - Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với quan có liên quan hồn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế Xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng tiến tới chuẩn mục quốc tế - Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ nhiều vướng mắc, mâu thuẩn luật, nghị định, văn hướng dẫn, thơng tư liên tích…Vì vậy, để tạo điều kiện cho ngân hàng đề nghị bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xử lý, quy định cụ thể trường hợp Tổ chức tín dụng trực tiếp bán tài sản bảo đảm - Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước Một kênh thông tin NHTM sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC Một điều kiện cần thiết để hạn chế rủi ro tín dụng tốt hệ thống thơng tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng ngân hàng giảm Vì vậy, việc hoàn thiện hoạt động CIC cần thiết chẳng hạn: thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng tổ chức tín dụng, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thông suốt, kịp thời Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Do đó, NHNN nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thực đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ 99 CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 3.3.4 Đối với Chính phủ a Hồn thiện mơi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động cho vay - Cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện công ty kiểm toán họ thực báo cáo kiểm tốn sơ sài, thiếu trung thực Vì chất lượng nhiều cơng ty kiểm tốn chưa đảm bảo - Trong hoạch định sách, khơng cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững ngân hàng, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích ngân hàng - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả, quy định liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản… - Cơ cấu lại dư nợ xử lý khoản nợ xấu việc làm khó, q trình cải thiện hạn chế phát sinh thêm khoản nợ xấu giai đoạn khó khăn Để giải vấn đề này, tất nhiên thân ngân hàng phải ý thức tự gánh lấy trách nhiệm Công ty quản lý nợ khai thác tài sản NHTM đời nơi chứa đựng khoản nợ khó đòi từ ngân hàng mẹ chuyển sang, chức dừng lại khâu thẩm định giá trị tài sản chấp quản chấp hàng hóa cầm cố tài sản bán, lý, để xử lý nợ Cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản khơng có thị trường giao dịch Để hổ trợ thêm cho NHTM, Chính phủ cần xây dựng chế để phát triển thị trường thứ cấp cho hoạt động mua, bán 100 khoản nợ xấu NHTM Khi thị trường khởi động giao dịch có hiệu quả, trình tham gia NHTM để giải nợ tồn đọng gặp nhiều thuận lợi b Tăng cường công tác quản lý quan có thẩm quyền hoạt động doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng Hiện điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhiều yếu kém, có sức cạnh tranh Trong điều kiện thực thi chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, quan có thẩm quyền cần phải: - Ban hành hướng dẫn đạo ngành cấp thực thi quy định pháp lý ban hành, tăng cường công tác tra kiểm soát doanh nghiệp - Thực nghiêm túc quy định cấp giấy phép hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Cần tiến hành biện pháp kinh tế hành có hiệu lực để thúc đẩy doanh nghiệp chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê - Đẩy nhanh tiến độ xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp có đủ khả điều hành sản xuất kinh doanh có tình hình tài lành mạnh - Có chế, sách hỗ trợ nâng cao lực tài lực quản lý doanh nghiệp để có đủ điều kiện tiếp cận sách cho vay ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương nêu mục tiêu phát triển tín dụng doanh nghiệp Chi nhánh thời gian đến Từ thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt 101 Nam – Chi nhánh Đắk Nông, nội dung chương xây dựng định hướng, giải pháp nhằm nâng cao công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh Ngân hàng phải đối mặt chấp nhận rủi ro, sử dụng biện pháp nhằm hạn chế mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững Đề xuất kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vấn đề chế, sách, luật pháp kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác hạn chế rủi ro tín dụng vay doanh nghiệp giai đoạn 102 KẾT LUẬN Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta đạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Đề tài luận văn “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông” chọn nghiên cứu để giải vấn đề trọng giai đoạn Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng cho vay NHTM, nguyên nhân phát sinh nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đắk Nơng, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Nông - Trên sở đánh giá thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng 103 cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Nông, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, nâng cao chất lương tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương năm 2011, 2012, 2013 [2] PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2003), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê – Hà Nội [3] Nguyễn Thanh Hòa (2011), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Chi nhánh Đà Nẵng [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [5] Luật tổ chức tín dụng 2010 [6] Luật doanh nghiệp năm 2005 [7] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2005), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [8] Lê Nguyễn Phương Ngọc (2007), Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế [9] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động TCTD [10] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam [11] Nguyễn Thị Kim Sơn (2011), Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ kinh tế [12] Thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro ... RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN ĐẮK NÔNG 77 3.1 MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CN ĐẮK NÔNG TRONG. .. rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu: Cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NH TMCP Công Thương Việt Nam. .. động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đắk Nông 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Đăk Nông, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Đăk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn