Hạn chế nợ xấu trong cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng.

98 23 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài Ngân hàng Mã số : 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ DUY KHƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ánh Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NỢ XẤU TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Nợ xấu cho vay ngân hàng thương mại 12 1.2 HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .18 1.2.1 Nội dung công tác hạn chế nợ xấu .19 1.2.2 Những tiêu đánh giá kết hạn chế nợ xấu NHTM 25 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế nợ xấu cho vay Ngân hàng thương mại 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển NHTM CP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 34 2.1.3 Môi trường kinh doanh MHB Đà Nẵng .34 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTM CP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng qua năm 2010- 2012 37 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .41 2.2.1 Tình hình thực công tác hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng .41 2.2.2 Kết hạn chế nợ xấu cho vay NHTM CP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng từ năm 2010 – 2012 48 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NHTM CP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .65 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh MHB Đà Nẵng năm đến 65 3.1.2 Định hướng hạn chế nợ xấu cho vay NHTM CP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng 66 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ XẤU TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .66 3.2.1 Xây dựng danh mục cho vay hiệu 66 3.2.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng đầy đủ, xác kịp thời 68 3.2.3 Tổ chức thực tốt quy trình cho vay 69 3.2.4 Tăng cường biện pháp để đảm bảo cho khoản vay 74 3.2.5 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu .76 3.2.6 Hoàn thiện máy quản lý .79 3.2.7 Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán có đạo đức, tâm huyết trình độ cao 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .81 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 82 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 84 3.3.3 Kiến nghị MHB 85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro MHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long MHB Đà Nẵng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long chi nhánh Đà Nẵng TSBĐ Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn qua năm 2010 - 2012 37 2.2 Phân loại vốn huy động 38 2.3 Dư nợ cho vay qua năm 39 2.4 Thu nhập, chi phí qua năm 41 2.5 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay MHB Đà 49 Nẵng 2.6 Nợ xấu TCTD địa bàn Đà Nẵng 50 2.7 Nợ xấu phân theo loại hình tổ chức khách hàng vay 51 2.8 Nợ xấu phân theo cho vay có tài sản bảo đảm, khơng có tài 52 sản bảo đảm 2.9 Nợ xấu phân theo mục đích vay 53 2.10 Kết thu hồi nợ xấu MHB Đà Nẵng từ 2010 đến 54 2012 2.11 Trích lập dự phòng xử lý rủi ro từ năm 2010 đến 2012 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Những năm gần đây, kinh tế nước ta chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế tài suy thối kinh tế tồn cầu Kinh tế vĩ mơ có nhiều yếu tố khơng thuận lợi tăng trưởng chậm, xuất giảm lượng lẫn giá; nhu cầu giảm sút đầu tư nước sụt giảm Hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro rủi ro gia tăng gặp tác động bất lợi yếu tố bên bất ổn kinh tế vĩ mô hay yếu tố bên quản trị rủi ro bất cập, quy trình tín dụng khơng hồn chỉnh, trình độ lực đạo đức đội ngũ không đáp ứng yêu cầu,…ngân hàng tránh khỏi đổ vỡ khơng cấu lại Vì vậy, cấu lại hệ thống ngân hàng nhiệm vụ khó khăn, phức tạp kinh tế nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Để cấu lại hệ thống ngân hàng đạt kết quả, công việc phải giải tốt phải giải trước vấn đề nợ xấu ngân hàng Theo kết giám sát NHNN, nợ xấu hệ thống TCTD đến cuối năm 2012 lên tới 200 ngàn tỷ đ n g chiếm 8% tổng dư nợ TCTD Tỷ lệ nợ xấu cao hệ tất yếu nhiều năm chất lượng tín dụng yếu NHTM Trong số Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long (với số vốn nhà nước 68,1%) đời trễ có vốn điều lệ thấp nhất, MHB nhận tín nhiệm lớn từ khách hàng động, tốc độ tăng trưởng dư nợ cao mạng lưới rộng khắp Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bối cảnh kinh tế khó khăn, Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng trì tốc độ tăng hoạt động huy động vốn cho vay Tuy nhiên, MHB Đà Nẵng nợ xấu có xu hướng tăng mạnh, thuộc nhóm chi nhánh ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao địa bàn Nợ xấu cao làm ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh, làm giảm uy tín Ngân hàng nên việc hạn chế nợ xấu vấn đề đặc biệt quan tâm MHB Đà Nẵng Xuất phát từ thực trạng đó, với mong muốn tìm biện pháp để hạn chế nợ xấu MHB Đà Nẵng, để ngân hàng hoạt động an tồn, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương nói riêng đất nước nói chung, tơi chọn đề tài: “Hạn chế nợ xấu cho vay Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng” để nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng nợ xấu, hệ thống tiêu chí đánh giá nợ xấu công tác quản lý, xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu công tác quản lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến nợ xấu hạn chế nợ xấu cho vay Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng 76 b Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho khoản vay Việc mua bảo hiểm cho khoản vay làm cho khách hàng phải chịu thêm khoản chi phí phát sinh ngồi lãi vay Vì vậy, bắt buộc tất khách hàng mua bảo hiểm tín dụng khó thực Trước mắt tùy vào mức độ rủi ro khoản vay mà MHB Đà Nẵng nên quy định số trường hợp phải mua bảo hiểm Chẳng hạn, yêu cầu khách hàng cá nhân vay vốn khơng có tài sản bảo đảm, khách hàng vay vốn mà thời gian vay dài 20 – 30 năm…phải mua bảo hiểm tín dụng để hạn chế rủi ro khách hàng khả lao động không tạo thu nhập để trả nợ cho ngân hàng cơng ty bảo hiểm trả nợ thay Để khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm tín dụng, ngân hàng áp dụng sách ưu đãi cho khoản vay có mua bảo hiểm lãi suất thấp, tỷ lệ cho vay tài sản bảo đảm cao… 3.2.5 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu - Thu hồi nợ trực tiếp Khi đến hạn trả nợ vay, khách hàng gặp khó khăn khơng trả được, Ngân hàng cử CBTD đến làm việc trực tiếp với khách hàng để xác định nguyên nhân thực trạng khách hàng CBTD tiến hành kiểm tra tình hình tài chính, hàng tồn kho, công nợ, khoản phải thu khách hàng, đánh giá khả thu hồi công nợ, chiều hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Theo đó, khách hàng gặp khó khăn trả nợ có khoản nợ hạn có uy tín, có thiện chí trả nợ ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh khách hàng phát triển theo chiều hướng tích cực xem xét cấu lại nợ vay, cho vay bổ sung để khách hàng giải khó khăn tạm thời, phục hồi sản xuất kinh doanh, trường hợp bỏ tiền để cứu để khách hàng phá sản, ngân hàng nhiều Xem xét áp dụng lãi suất hạn 100% lãi suất hạn để 77 giảm áp lực trả nợ cho khách hàng tình hình khó khăn Chi nhánh nên chủ động làm việc với ngân hàng địa bàn có quan hệ tín dụng khách hàng để phối hợp đề xuất phương án thống giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn cho khách hàng Đối với khoản nợ thuộc đối tượng đầu tư trung hạn, dài hạn cho vay ngắn hạn, trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng đủ điều kiện vay trung, dài hạn yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ, giấy tờ đầy đủ để xem xét cấu khoản vay sang khoản vay trung, dài hạn… Ngân hàng nên động viên, khuyến khích khách hàng huy động nguồn lực để trả nợ cho ngân hàng Đồng thời ngân hàng phải theo dõi chặt chẽ dòng tiền vào tài khoản khách hàng để thu hồi nợ kịp thời Bên cạnh đó, ngân hàng cần có giải pháp hỗ trợ khách hàng tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm, xem xét cho vay tổ chức cá nhân có cơng nợ khách hàng, tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện vay vốn Để việc thu hồi nợ trực tiếp mang lại hiệu cao đòi hỏi ngân hàng phải phân tích kỹ trường hợp nợ hạn cụ thể để có biện pháp thu hồi nợ phù hợp CBTD thu nợ phải nhạy bén ứng xử, có kỹ thuyết phục khách hàng - Thu hồi nợ từ xử lý tài sản bảo đảm Sau áp dụng nhiều biện pháp không thu hồi nợ khoản nợ xấu, ngân hàng cần tiến hành rà sốt lại tồn hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo đảm tiền vay khách hàng đối chiếu với quy định pháp luật để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu đảm bảo tiền vay hợp pháp, hợp lý tạo điều kiện cho việc xử lý tài sản bảo đảm Nếu hợp đồng bảo đảm có thỏa thuận ngân hàng quyền xử lý tài sản bảo đảm khách hàng không trả nợ hạn, tài sản bảo đảm dễ chuyển nhượng ngân hàng nên tiến hành bán để thu hồi nợ Nếu 78 khơng có thỏa thuận việc ngân hàng bán tài sản bảo đảm ngân hàng yêu cầu khách hàng thực ủy quyền để ngân hàng bán khách hàng phải thực bán tài sản để trả nợ cho ngân hàng ngân hàng phải theo dõi sát việc xử lý tài sản bảo đảm khách hàng để thu hồi nợ kịp thời Đối với tài sản bảo đảm có định tòa án cơng nhận thỏa thuận đương sự, tài sản bảo đảm có giá trị lớn, MHB Đà Nẵng cần tích cực phối hợp với khách hàng tìm kiếm người mua tài sản bảo đảm, bán qua Trung tâm đấu giá Ngân hàng yêu cầu khách hàng có phối hợp chặt chẽ thuyết phục khách hàng đưa mức giá hợp lý để việc xử lý tài sản bảo đảm thực nhanh chóng Khi ngân hàng áp dụng tất biện pháp không thu hồi nợ khách hàng khơng có khả trả nợ chây ỳ không chịu trả nợ ngân hàng cần nhanh chóng khởi kiện tòa để phát tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay Để công tác thu hồi nợ xấu thông qua hoạt động tố tụng hiệu đảm bảo bước quy trình theo quy định pháp luật, MHB Đà Nẵng cần thực nội dung sau đây: Tập trung rà soát lại tất nợ hạn từ nhóm đến nhóm 5, tiến hành lên danh sách khách hàng khơng có thiện chí trả nợ và/hoặc khơng có khả trả nợ Gửi thông báo yêu cầu trả nợ khách hàng nằm diện khởi kiện 02 lần cho khách hàng (kể người chấp, bảo lãnh cho vay) trước tiến hành làm hồ sơ khởi kiện CBTD cần thẩm tra, xác minh xác địa khách hàng kể nơi tạm trú thường xuyên (nếu có), địa tài sản địa người có tài sản bảo đảm cho vay Nếu cung cấp địa khơng với thực tế khiến Tồ khơng triệu tập đương Tồ trả lại hồ sơ cho ngân hàng tạm đình vụ án theo quy định pháp luật tố tụng Sau tập hợp đầy đủ giấy tờ tài 79 liệu cán thực khởi kiện soạn thảo văn khởi kiện đồng thời tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh thông báo cho khách hàng lần cuối (gửi kèm theo đơn khởi kiện ngân hàng), ghi rõ thời hạn cuối phải trả hết nợ không ngân hàng khởi kiện trước Toà án, khách hàng người phải chịu án phí bị xử lý tài sản đảm bảo nợ vay MHB Đà Nẵng cần phải tìm hiểu thơng tin khách hàng, để biết tài sản khác khách hàng nhằm đề nghị quan Thi hành án phong tỏa đảm bảo thu hồi nợ gốc lãi mức cao - Bán khoản nợ xấu: Đến cuối năm 2012, thị trường mua bán nợ Việt Nam chưa phát triển, nhiên với thực trạng nợ xấu mức cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất giải pháp sớm thành lập công ty mua bán nợ MHB Đà Nẵng cần có kế hoạch chuẩn bị cho việc bán nợ Trước mắt thực phân loại nợ xấu, đánh giá khả thu hồi nợ Ưu tiên bán khoản nợ khó khả thu hồi khoản nợ xấu thu hồi ngân hàng phải nhiều thời gian, chi phí Khi bán nợ cho cơng ty mua bán nợ, khoản nợ xấu ngân hàng hạch toán sang khoản mục đầu tư làm giảm tỷ lệ nợ xấu chi nhánh 3.2.6 Hoàn thiện máy quản lý Hiện máy quản lý MHB Đà Nẵng, Ban giám đốc có giám đốc, chưa có phó giám đốc, Phòng kinh doanh có Trưởng phòng khơng có Phó phòng, Phòng quản lý rủi ro có Phó phòng phụ trách chưa có Trưởng phòng Giám đốc quản lý tất hoạt động nghiệp vụ đứng đầu tổ chức, đoàn thể chi nhánh Với cấu tổ chức vậy, việc lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh chi nhánh tốt Do vậy, thời gian đến MHB Đà Nẵng cần kiến nghị Hội sở bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc để chia sẻ nhiệm vụ với Giám đốc chi nhánh Tùy theo 80 lực, trình độ chun mơn Phó giám đốc bổ nhiệm giao nhiệm vụ quản lý số Phòng nghiệp vụ Tách bạch chức người đứng đầu quyền lãnh đạo đồn thể để nâng cao tính dân chủ hiệu quản lý Xem xét, đề nghị bổ nhiệm thêm 01 Phó phòng kinh doanh 01 Trưởng Phòng quản lý rủi ro để giảm áp lực công việc lên Lãnh đạo Phòng 3.2.7 Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán có đạo đức, tâm huyết trình độ cao Chú trọng đến công tác tuyển dụng cán bộ, để lựa chọn cán tín dụng có đạo đức tốt, có lực chun mơn Việc tuyển dụng cán lao động phải thực tốt tuyệt đối có cơng khâu tuyển dụng Tiêu chuẩn tuyển dụng CBTD cần đáp ứng: tiêu chuẩn đạo đức, tư cách, tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn thể chất… Trong công tác quản lý, phải thường xuyên quan tâm theo dõi đạo vấn đề đạo đức, tư tưởng đội ngũ cán tín dụng Kiên khơng sử dụng cán thiếu trung thực, không công tâm, lực làm cơng tác tín dụng Có biện pháp chủ động, tích cực giáo dục CBTD không để CBTD bị lôi vào vấn đề tiêu cực xã hội, bị lôi đồng tiền mà hạ thấp nhân phẩm, hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng, làm phương hại đến thân phương hại kinh tế uy tín ngân hàng Khơng ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Thường xuyên đào tạo đào lại nghiệp vụ cho cán tín dụng Bên cạnh hình thức đào tạo tập trung, MHB Đà Nẵng cần thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ theo định kỳ, thảo luận vướng mắc cơng tác tín dụng, văn bản, quy trình nghiệp vụ Phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tránh tụt hậu trước thay đổi kinh tế thị trường, công nghệ trình 81 phát triển hội nhập ngân hàng Tổ chức thi nghiệp vụ hàng năm có khen thưởng hợp lý để khuyến khích CBTD giỏi, có nhiều cống hiến Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ CBTD Hàng năm cần thực việc rà soát, đánh giá phân loại CBTD để có hướng đào tạo, bổ sung đội ngũ CBTD Những cán đáp ứng yêu cầu đạo đức, lực, trình độ bổ sung vào đội ngũ cán tín dụng thay cho cán tín dụng yếu nghiệp vụ, đạo đức khơng tốt để tạo đội ngũ CBTD mạnh tồn diện, có sức cống hiến cao Do phận tín dụng phải chịu nhiều áp lực từ rủi ro hoạt động cho vay, ngân hàng cần có sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng…để đội ngũ cán tín dụng phát huy khả nhiệt tình lâu dài Đồng thời thực chế thưởng, phạt nghiêm minh, tạo bầu khơng khí thi đua, phát huy trách nhiệm quyền hạn cá nhân Những cán tín dụng quản lý tốt khoản vay, nợ xấu tốt, đạo đức tốt ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ hợp lý thưởng, nâng lương trước hạn Những cán tín dụng vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ tín dụng, gây nợ xấu chủ quan, phải quy trách nhiệm rõ ràng, buộc phải bồi thường thiệt hại, cho nghỉ việc để đảm bảo tính nghiêm minh Nếu vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm ngân hàng cần đưa quan pháp luật để truy tố 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh khuôn khổ pháp luật nhà nước ban hành chịu giám sát, kiểm soát trực tiếp Ngân hàng nhà nước, hoạt động cho vay khơng nằm ngồi quy định pháp luật Tuy nhiên, thời gian qua chế, sách nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa tạo môi trường pháp lý chặt chẽ nên hoạt động cho vay ngân hàng gặp rủi ro Để hạn chế nợ xấu tăng 82 cường hiệu hoạt động ngân hàng, phối hợp từ phía quan nhà nước có ý nghĩa quan trọng có ảnh hưởng chi phối 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Hiện số liệu báo cáo tài doanh nghiệp thường không trung thực thiếu minh bạch, số liệu thiếu thống nhất, chưa theo kịp chuẩn mực quốc tế Trong phần lớn doanh nghiệp vừa nhỏ khơng thực kiểm tốn báo cáo tài hàng năm Thêm nữa, chuẩn mực kế tốn hành Việt Nam chưa phù hợp chuẩn mực kế tốn theo thơng lệ quốc tế Trong đó, việc phân loại khách hàng doanh nghiệp vay NHTM lại dựa theo chuẩn mực quốc tế, mà chủ yếu khai thác thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp Do vậy, dẫn đến nguồn thông tin đầu vào phục vụ cho công tác thẩm định ngân hàng không đủ độ tin cậy, nhiều trường hợp để vay vốn doanh nghiệp cung cấp báo cáo tài khơng thật, chuyển lỗ thành lãi Tình trạng dẫn đến gia tăng rủi ro nợ xấu cho ngân hàng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng Vì vậy, Chính phủ nên ban hành văn pháp luật quy định báo cáo tài doanh nghiệp vừa nhỏ phải xác minh kiểm tốn, quy định việc cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có chế tài đủ mạnh để bảo đảm quy định thơng tin báo cáo tài thực thi cách nghiêm túc Có vậy, doanh nghiệp cải thiện chất lượng thơng tin báo cáo tài chính, góp phần hạn chế rủi ro định cho vay ngân hàng - Hiện nhiều quy định pháp luật liên quan đến giao dịch bảo đảm chưa rõ ràng nên quan thực thi nhiệm vụ liên quan quan công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm thực không thống Mặc dù tài sản bảo đảm thực đầy đủ thủ tục đảm bảo tiền vay tiến hành xử lý tài sản TCTD gặp không khó khăn Chẳng hạn, 83 quy định liên quan đến đăng ký chấp tài sản gắn liền đất hình thành từ tương lai, có quan đăng ký giao dịch bảo đảm cho phép thực có quan đăng ký giao dịch bảo đảm lại không cho phép thực quy định liên quan đến chấp quyền sử dụng đất tài sản chung hộ gia đình chưa rõ ràng Vì vậy, Chính phủ cần rà sốt, tạo khung pháp lý đồng bộ, rõ ràng giao dịch bảo đảm tiền vay - Tuy pháp luật quy định việc lựa chọn phương thức xử lý tài sản bảo đảm cho bên định theo thỏa thuận hợp đồng Nhưng hầu hết trường hợp, bên vay không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ tốn đến hạn, bên có tài sản chấp không dễ dàng hợp tác với ngân hàng để xử lý tài sản chấp nên việc định giá chuyển quyền sử dụng đất phải phụ thuộc nhiều vào ý chí chủ sở hữu, gây khó khăn cho ngân hàng q trình xử lý (ví dụ: Chủ sở hữu tài sản bỏ trốn không chịu ký vào biên định giá tài sản không chịu ký văn chuyển giao quyền sở hữu cho bên mua, bên nhận tài sản bảo đảm) Chính phủ cần có chế pháp lý rõ ràng cho phép ngân hàng NHTM có quyền xử lý tài sản bảo đảm nợ vay khách hàng khách hàng không trả nợ vay, giao cho ngân hàng tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc bán tài sản bảo đảm khách hàng vay, q trình thực ngân hàng khơng chấp hành quy định pháp luật, khách hàng có quyền khởi kiện ngân hàng tòa án Bên cạnh đó, cần điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện cho ngân hàng quyền việc xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, giảm bớt chi phí nhân lực, thời gian đảm bảo quyền lợi bên liên quan Đồng thời Chính phủ cần đạo tổ chức Tòa án, quan thi hành án thực công tác thụ lý, xét xử xử lý tài sản bảo đảm nhanh chóng, quy định pháp luật Việc xử lý tài sản bảo đảm dễ dàng, nhanh chóng hạn chế tình trạng đảo nợ, giảm bớt chi phí trích lập dự 84 phòng rủi ro tăng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng - Chính phủ cần có sách tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư tiêu dùng tăng trưởng kinh tế mua lại số cơng trình bất động sản hoàn thành mà chưa bán phục vụ cho mục đích cơng, nhà cho đối tượng sách an sinh xã hội Ban hành chế, sách xử lý nợ xấu ngắn hạn, khơng để lợi ích nhóm chi phối, biến nợ ngân hàng thành nợ Nhà nước - Nâng cao lực xử lý nợ cho Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam thơng qua hoàn thiện sở pháp lý cho việc xử lý nợ xấu, hoạt động mua bán, chứng khốn hóa tài sản xấu tổ chức Tạo điều kiện cho nhà đầu tư chuyên gia ngồi nước tham gia vào q trình xử lý nợ xấu cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng Hồn thiện chế, sách quản lý tín dụng, an toàn hoạt động ngân hàng việc giải tài sản bảo đảm tổ chức tín dụng khách hàng không trả nợ 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), kịp thời cập nhật thông tin tình hình tài chính, quan hệ tín dụng, hoạt động kinh doanh cá nhân, tổ chức theo yêu cầu ngân hàng Để làm điều này, ngân hàng nhà nước cần có quy định chế tài rõ ràng yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khoản vay, mức xếp hạng tín dụng phân loại nợ kịp thời CIC tiến hành thu thập, tổng hợp Ngân hàng có trách nhiệm phải truy cập thông tin để thực phân loại nợ mức độ rủi ro Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần có chế hỗ trợ ngân hàng thương mại xây dựng quy trình xếp hạng tín dụng nội thống theo chuẩn mực quốc tế để làm sở để định cho vay ngăn ngừa rủi ro - Sửa đổi, bổ sung văn liên quan đến hoạt động cho vay 85 phân loại nợ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng nhằm tăng tính bảo đảm an toàn cho vay ngân hàng phản ánh chất lượng tín dụng Các văn cần sửa đổi, bổ sung Quyết định 1627/2001/QĐNHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành quy chế cho vay TCTD khách hàng, bổ sung điều kiện cụ thể phân loại nợ theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/4/2012 việc phân loại nợ nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ để hạn chế việc lợi dụng quy định cấu lại nợ biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu nợ xấu làm sai lệch chất lượng tín dụng Sớm ban hành thơng tư hướng dẫn Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm để hướng dẫn trình tự thủ tục chấp tài sản hình thành từ tương lai Bổ sung chế tài xử phạt trường hợp sử dụng tiền mặt làm phương tiện giải ngân vốn vay không quy định Thông tư 09/2012/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước - Tăng cường công tác tra, giám sát hoạt động tín dụng để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt cho vay bất động sản, vi phạm tỉ lệ an toàn hoạt động Mặc dù chưa có quy định giới hạn cho vay bất động sản, song thông qua hoạt động tra, kiểm tra, Ngân hàng Nhà nước có khuyến cáo trường hợp cho vay bất động sản lớn cao dẫn đến rủi ro làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống 3.3.3 Kiến nghị MHB - Ban hành văn hướng dẫn cụ thể, kịp thời đối chủ trương, sách Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trong điều kiện nay, nợ xấu khơng MHB Đà Nẵng mà tồn hệ thống ngân hàng có xu hướng gia tăng, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường xuyên ban hành Nghị định, Thông tư, văn đạo liên quan đến hoạt động cho vay để hạn chế phát sinh nợ xấu TCTD MHB cần 86 nhanh chóng cập nhật, nghiên cứu để hướng dẫn, đạo kịp thời hoạt động cho vay chi nhánh, đảm bảo hoạt động cho vay MHB tuân thủ quy định pháp luật góp phần hạn chế rủi ro - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng khơng giải pháp chi nhánh MHB Đà Nẵng mà cần có phối hợp Hội sở MHB khâu tuyển chọn, đào tạo MHB cần có quy định cụ thể tiêu chuẩn cán ngân hàng, đặc biệt cán tín dụng Thường xuyên mở lớp đào tạo nghiệp vụ tín dụng, trong đến cơng tác phân tích thẩm định tín dụng Tổ chức kỳ thi sát hạch cán tín dụng để chọn lọc cán đủ trình độ, lực vị trí cơng việc đồng thời khuyến khích họ tự học, nghiên cứu văn quy phạm pháp luật ngành để nâng cao trình độ nghiệp vụ Bên cạnh đó, Hội sở MHB cần bổ nhiệm cán có lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt có tầm nhìn chiến lược vào vị trí lãnh đạo chủ chốt chi nhánh Một đội ngũ cán lãnh đạo giỏi nghiệp vụ, đạo đức tốt điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu hoạt động, hạn chế rủi ro hoạt động nghiệp vụ nói chung hoạt động tín dụng nói riêng - Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát kiểm tốn nội đảm bảo đạt mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro cho vay: Cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội phải thiết kế, cài đặt, tổ chức thực quy trình nghiệp vụ cho vay, phận chi nhánh nhiều hình thức như: Việc phân cấp, ủy quyền mức phán quyết, kiểm tra chéo khâu thẩm định, tái thẩm định, định giá tài sản bảo đảm, xét duyệt, giải ngân…đảm bảo quy trình nghiệp vụ phải có cán tham gia, khơng có cá nhân tiến hành thực định quy trình nghiệp vụ, giao dịch cụ thể Thường xuyên xem xét, đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội 87 Đảm bảo hiệu an toàn hoạt động, bảo vệ quản lý, sử dụng an toàn hiệu tài sản nguồn lực, hệ thống thơng tin tài thơng tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ, kịp thời; tuân thủ pháp luật quy chế, quy trình, quy định MHB Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội chi nhánh, chi nhánh cần bố trí kiểm tốn viên để vừa hỗ trợ cơng việc vừa kiểm sốt lẫn Cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm toán phải am hiểu sâu nghiệp vụ, có kinh nghiệm, có phẩm chất tốt Việc kiểm tra, kiểm toán nội bên cạnh kiểm tra hồ sơ lưu chi nhánh, thực kiểm tra thực tế nơi khách hàng sử dụng vốn, để phát kịp thời thiếu sót, sai phạm cán tín dụng nhằm chấn chỉnh kịp thời, hạn chế nợ xấu hoạt động cho vay - Thực giao tiêu tăng trưởng tín dụng cho chi nhánh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương khả cạnh tranh chi nhánh, tránh trường hợp giao tiêu cao dẫn đến trường hợp chi nhánh cán tín dụng cố gắng chạy theo tiêu kế hoạch, khơng tn thủ nghiêm ngặt quy trình, thực khoản cho vay chứa đựng rủi ro dài hạn để đẩy mạnh dư nợ tín dụng, làm gia tăng khả phát sinh nợ xấu cho ngân hàng 88 KẾT LUẬN Trong bối cảnh thị trường vốn chưa phát triển, tín dụng ngân hàng ln kênh dẫn vốn chủ đạo thị trường tài chính, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bên cạnh tăng trưởng mạnh mẽ với đóng góp tích cực cho kinh tế thời gian vừa qua, hoạt động tín dụng ngân hàng nhiều vấn đề tồn đọng mà bật quan tâm nhiều vấn đề nợ xấu Nợ xấu tồn tất yếu hoạt động hệ thống ngân hàng, nhiên tồn nợ xấu thực nguy hiểm vượt lên ngưỡng cao bối cảnh kinh tế, tình hình tài chủ thể kinh tế đẩy nợ xấu lên mức nguy hiểm tương lai Hạn chế nợ xấu giúp NHTM thể tốt vai trò, chức ngành Ngân hàng kinh tế, giúp cho tổ chức thành phần kinh tế có điều kiện thực hiện, mở rộng hoạt động kinh doanh cách có hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững kinh tế đất nước Qua nghiên cứu lý luận thực tế hạn nợ xấu Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng, tơi phân tích nêu mặt đạt tồn công tác hạn chế nợ xấu cho vay Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng, từ mạnh dạn đề xuất số giải pháp kiến nghị để khắc phục tồn tại, góp phần hạn chế nợ xấu cho vay, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh MHB Đà Nẵng 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2008), Giáo Trình Tín Dụng Ngân Hàng, Nhà xuất Thống kê [2] TS Trương Quốc Cường, TS.Đào Minh Phúc, TS Nguyễn Đức Thắng – Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng lý luận thực tiễn, Nhà xuất trị quốc gia [3] Nguyễn Bá Diệp (2011), Một số giải pháp xử lý nợ xấu chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại [5] Nguyễn Kim Đức (2012), Hoạt động thẩm định giá việc quản lý nợ xấu hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, Tạp chí phát triển Hội nhập [6] PGS.TS.Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [7] Lê Hữu (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á – Chi nhánh Nha Trang, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Tài [9] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài Hà Nội [10] Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, Quyết định số 76/QĐ-NHN ngày 21/12/2009 Tổng Giám đốc V/v ban hành Quy trình nghiệp vụ tín dụng 90 [11] Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, Quyết định số 32/QĐ-NHN ngày 16/6/2009 Hội đồng quản trị V/v thực chấm điểm xếp hạng tín dụng phân loại nợ hệ thống MHB [12] Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long, Công văn số 370/HD-NHN-TD ngày 7/5/2007 việc thực giao dịch bảo đảm hệ thống Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long [13] Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long (2012), Thông báo giao tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 [14] TS Đào Minh Phúc (2012), Giới thiệu số mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng giải pháp giảm thiểu nợ xấu [15] Nguyễn Xuân Quang (2012), Hạn chế nợ xấu hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [16] Luật TCTD (2010) [17] Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNH Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng [18] Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN (2007), sửa đổi bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước [19] TS Hồ Hữu Tiến (2012), Bài giảng phân tích tín dụng [20] PGS.TS.Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội ... phương thức cho vay: + Cho vay lần + Cho vay theo hạn mức tín dụng + Cho vay theo dự án đầu tư + Cho vay hợp vốn + Cho vay trả góp + Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng + Cho vay thơng qua... DỤNG VÀ NỢ XẤU TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại a Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại - Khái niệm cho vay [16] Hoạt động ngân hàng thương... theo thời hạn cho vay: + Cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn năm Mục đích loại cho vay thường nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động + Cho vay trung hạn: loại cho vay có thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế nợ xấu trong cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng., Hạn chế nợ xấu trong cho vay tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long, chi nhánh Đà Nẵng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn