Đo lường lợi nhuận kế toán tại tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ.

91 28 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ DIỆU HIỀN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ DIỆU HIỀN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TỐN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Diệu Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nhiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài .4 Tổng quan tài liệu .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN 1.1.1 Khái niệm lợi nhuận .8 1.1.2 Mục tiêu đo lường lợi nhuận 1.2 NGUYÊN TẮC ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN 10 1.2.1 Cơ sở dồn tích 10 1.2.2 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 11 1.2.3 Nguyên tắc phù hợp .13 1.2.4 Nguyên tắc thận trọng 14 1.3 ĐO LƯỜNG DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 15 1.3.1 Đo lường doanh thu .15 1.3.2 Đo lường chi phí 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG .27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TỐN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ .28 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 28 2.1.1 Giới thiệu Tổng công ty 28 2.1.2 Tổ chức máy quản lý 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất .33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế toán Tổng Công ty 33 2.2 THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TỐN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ .36 2.2.1 Đo lường ghi nhận doanh thu, thu nhập 36 2.2.2 Đo lường ghi nhận chi phí 48 2.2.3 Đo lường lợi nhuận kế toán Tổng Cơng Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ 59 2.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TỐN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 62 2.3.1 Ưu điểm .62 2.3.2 Hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG .66 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TỐN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ .67 3.1 HỒN THIỆN ĐO LƯỜNG DOANH THU 67 3.1.1 Đối với doanh thu bán hàng 67 3.1.2 Đối với doanh thu tài 68 3.1.3 Tập hợp lại doanh thu thu nhập khác sau xác định lại 69 3.2 HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG CHI PHÍ 69 3.2.1 Đối với giá vốn hàng bán 69 3.2.2 Đối với chi phí lãi vay 70 3.2.3 Chi phí bán hàng 71 3.2.4 Chi phí QLDN .74 3.2.5 Chi phí thuế TNDN 74 3.2.6 Tập hợp khoản chi phí sau xác định lại theo nguyên tắc phù hợp thận trọng .75 KẾT LUẬN CHƯƠNG .77 KẾT LUẬN .79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài CPBH Chi phí bán hàng CPSXC Chi phí sản xuất chung CCDC Công cụ dụng cụ DN Doanh nghiệp KQKD Kết kinh doanh NVL Nguyên Vật Liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp PXK Phiếu xuất kho QLDN Quản lí doanh nghiệp SPHT Sản phẩm hoàn thành SPDD Sản phẩm dở dang SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TCTCPDMHT Tổng Cơng Ty Cổ Phần Dệt may Hòa Thọ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Doanh thu bán hàng năm 2013 42 2.2 Bảng tổng hợp doanh thu hoạt động tài năm 2013 46 2.3 Bảng tổng hợp khoản thu nhập khác năm 2013 47 2.4 Bảng tổng hợp chi phí giá vốn năm 2013 50 2.5 Bảng tổng hợp chi phí bán hàng năm 2013 52 2.6 Bảng tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 54 2.7 Bảng tổng hợp khoản dự phòng đầu tư 57 2.8 Bảng tổng hợp chi phí tài năm 2013 58 2.9 Bảng tổng hợp chi phí khác năm 2013 59 2.10 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 61 3.1 Bảng tổng hợp doanh thu thu nhập sau điều chỉnh lại 69 3.2 Bảng tuổi nợ phải thu khách hàng may 73 3.3 Bảng lập dự phòng khoản nợ phải thu theo tuồi nợ 74 3.4 Bảng tập hợp lại chi phí sau xác định lại 75 3.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 2.1 Sơ đồ công nghệ may 30 2.2 Sơ đồ máy quản lý Tổng công ty cổ phần Dệt 31 may Hòa Thọ 2.3 Sơ đồ máy kế tốn 35 2.4 Sơ đồ quy trình hạch tốn Tổng Cơng ty CP Dệt 36 may Hòa Thọ 2.5 Các phương thức bán hàng xuất 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lợi nhuận tiêu quan trọng, dựa vào đó, nhà quản trị, cổ đông giới hữu quan đánh giá hiệu kinh tế, triển vọng tăng trưởng đưa nhiều định Chính vậy, nhà quản trị doanh nghiệp thường có xu hướng điều chỉnh lợi nhuận kế tốn nhằm đạt mức lợi nhuận mong muốn thơng qua cơng cụ kế tốn Các ngun tắc kế tốn chung thừa nhận (GAAPS) cho phép nhà quản trị linh hoạt việc lựa chọn phương pháp kế tốn ước tính kế tốn Chính linh hoạt này, nên nhà quản trị có xu hướng quản trị lợi nhuận ( điều chỉnh lợi nhuận) phù hợp mục đích Do đó, đo lường lợi nhuận kế toán thật cần thiết nhằm giúp cho đối tượng sử dụng thơng tin, có nguồn thơng tin xác, để đưa định đắn Nhưng muốn đo lường lợi nhuận xác, phận cấu thành phải đo lường xác hạch tốn cụ thể Lợi nhuận đo lường chênh lệch doanh thu với chi phí Nên muốn đo lường lợi nhuận cần đo lường doanh thu chi phí Đo lường doanh thu, chi phí Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ chưa tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, quy định chuẩn mực kế toán Chẳng hạn, doanh thu xuất ghi nhận chưa tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, thời điểm ghi nhận doanh thu nhiều trường hợp ghi nhận chưa chuyển giao toàn rủi ro sang cho khách hàng Và việc xác định chi phí kỳ tương ứng với doanh thu vấn đề quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dệt may Qua tìm hiểu thực tế cơng ty, việc ghi nhận chi phí chưa phù hợp với doanh thu Lý lĩnh vực dệt may, khoản mục chi phí đa 68 phận thất lạc phiếu giao nhận, hay chuyển giao sót phòng kế tốn ghi nhận doanh thu kịp thời 3.1.2 Đối với doanh thu tài Các khoản doanh thu tài từ tiền cổ tức, lợi nhuận chia, cơng ty cần ghi nhận vào thời điểm nhận thông báo chia cổ tức, lợi nhuận từ công ty nhận đầu tư, không ghi nhận doanh thu tài dựa vào thời điểm thực thu tiền Do đó, nhận thơng báo chia cổ tức năm, vào số lượng cổ phần nắm giữ, cơng ty cần hạch tốn tăng khoản doanh thu tài năm tài Khoản cổ tức lợi nhuận chia năm 2013 ghi nhận vào doanh thu tài năm 2014 cơng ty nhận đầu tư chuyển tiền 1.873.600.000 đồng ghi nhận vào doanh thu tài năm 2013 Còn khoản doanh thu tài ghi nhận doanh thu tài năm 2013 1.037.230.000 cần điều chỉnh ghi nhận cho doanh thu tài năm 2012 Do khoản doanh thu tài năm 2013 tăng 836.370.000 đồng Bên cạnh đó, doanh thu bán hàng ghi nhận lại theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, có khách hàng tốn tiền hàng theo phương thức trả tiền trước 50% giá ttrị hợp đồng Do điều chỉnh doanh thu, cần điều chỉnh giảm doanh thu tài Doanh thu tài từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cần điều chỉnh giảm 60.136.692 đồng 69 3.1.3 Tập hợp lại doanh thu thu nhập khác sau xác định lại Bảng 3.1 Bảng tổng hợp doanh thu thu nhập sau điều chỉnh lại ĐVT: Đồng STT Khoản mục Giá trị công ty ghi nhận Giá trị sau điều chỉnh Chênh Lệch Doanh thu bán hàng 1.658.089.120.230 1.653.548.804.230 - 4.540.316.000 cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài 7.882.004.937 8.658.238.245 776.233.308 Thu nhập khác 2.742.174.184 2.742.174.184 Tổng Cộng 1.668.713.299.351 1.664.949.216.659 - 3.764.082.692 3.2 HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG CHI PHÍ Trước tiên tất chi phí liên quan đến hàng xuất tháng, phải cập nhật kịp thời tháng 3.2.1 Đối với giá vốn hàng bán Các khoản chi phí mua NVL: cần phân bổ vào giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu hàng bán phát sinh kỳ Do đó, giá vốn giảm khoản chi phí mua NVL phân bổ cho hàng bán kỳ sau 4.357.624.808 đồng Ngoài ra, cơng ty cần hạch tốn giảm chi phí giá thành thu hồi phế liệu sau sản xuất sản phẩm phụ có Có giá vốn tuân thủ nguyên tắc phù hợp với doanh thu hàng bán kỳ Chi phí gia cơng: cơng ty cần ghi nhận chi phí nhân cơng theo số lượng hàng nhập kho Nghĩa phần chi phí gia cơng ghi nhận theo chi phí gia cơng thực tế phát sinh kỳ Loại trừ phần lợi nhuận đơn vị trụ thuộc khỏi giá thành Khi nhập kho lên Tổng cơng ty 70 đơn vị trực thuộc thay đưa doanh thu nội đưa giá vốn hàng ghi nhận doanh nghiệp Chi phí lãi vay: giá vốn có phần chi phí lãi vay phân bổ cho mã hàng , nên cần tách riêng để hạch tốn vào chi phí lãi vay chung cơng tyvì chi phí lãi vay cần ghi nhận khoản chi phí thời kỳ, khơng ghi nhận vào chi phí sản phẩm Trong giá vốn cơng ty ghi nhận có khoản chi phí lãi vay 9.949.146.764 đồng, nên cần loại trừ khỏi giá thành giá vốn, phản ánh khoản chi phí thời kỳ, ghi nhận hết vào chi phí kỳ Do đó, phải giảm giá vốn hàng bán tăng chi phí tài khoản 9.949.146.764 đồng Riêng phần chi phí hao TSCĐ, phân bổ CCDC: tập hợp chi phí gia cơng cần phân bổ theo thời gian sử dụng tài sản, không thiết tuân theo thông tư thuế Cần phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, khoản mục chi phí có liên quan đến nhiều kỳ kế tốn đó, đó, đưa vào kỳ ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh kỳ Như giá vốn đo lường Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ năm 2013 2.150.0000.000 đồng Sau tính phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho kỳ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ năm 2013 giảm 836.111.111 đồng Ngoài cần điều chỉnh phần giá vốn tương ứng với phần doanh thu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu kỳ là: - 3.632.252.800 đồng 3.2.2 Đối với chi phí lãi vay Ghi nhận tăng khoản chi phí lãi vay 9.949.146.764 đồng, sau điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán tương ứng Đối với chi phí lãi vay 5-6 ngày cuối tháng, ngân hàng chưa gửi thông 71 báo thu lãi, cần trích trước, để đưa vào chi phí kỳ cho phù hợp Vì giá trị khoản vay lớn, phí lãi vay 5-6 ngày cuối ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh kỳ Bên cạnh đó, việc trích trước chi phí lãi vay đảm bảo ngun tắc thận trọng kế tốn Chi phí lãi vay sau trích trước 5-6 ngày cuối tháng 12/2013 năm 2013: 194.076.923 đồng, loại trừ 5-6 ngày tháng 12/2012 : 175.624.524 đồng Thì giá trị chi phí lãi vay tăng 18.452.399 3.2.3 Chi phí bán hàng Đối với khoản chi phí vận chuyển xuất hàng, bill hàng xuất, thuế nhập nước bên mua, cơng ty cần trích trước chi phí để đảm bảo nguyên tắc thận trọng phù hợp với doanh thu hàng xuất kỳ Đối với khoản chi phí vận chuyển hàng xuất, dựa vào báo giá, hợp đồng vận chuyển từ công ty vận chuyển Đối với chi phí bill hàng xuất, vào chứng từ thể đơn hàng bill hàng xuất tháng trước Riêng khoản thuế nhập nước mua dựa vào thuế suất quy định nước nhập hàng mà cơng ty tạm trích chi phí Khoản chi phí bán hàng kỳ tăng 871.368.132 đồng Cơng ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với khoản nợ q hạn tốn ghi hợp đồng kinh tế; nợ phải thu chưa đến thời hạn toán khách hàng lâm vào tính trạng phá sản làm thủ tục giải thể; khoản nợ hạn năm trở lên coi nợ khơng có khả thu hồi Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: § % giá trị khoản nợ phải thu hạn tháng đến 14 72 tháng § 10% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 15 tháng đến 21 tháng § 20% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 22 tháng trở đến năm § 50% giá trị khoản nợ năm Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán khách hàng dã lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể : Doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng hạch tốn vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ, nhằm tuân thủ nguyên tắc thận trọng kế toán 73 Bảng 3.2 Bảng tuổi nợ phải thu khách hàng may ĐVT: Đồng TT Tên Khách hàng IV KHÁCH HÀNG MAY KINH DOANH 1 SUPREME INTERNATIONAL INC AURORA INVESTMENT GLOBAL INC Số dư cuối kỳ USD tương tương VNĐ (nếu có) 158.579.631.654 9.153.156 72.157.245.244 3.338.480 Nợ hạn so với Hợp đồng Tổng cộng 24.690.845.614 21.900.524.000 7-14 tháng 15-21 tháng - 21.900.524.000 21.900.524.000 22 tháng -3 năm > năm 209.699.252 - 15.569.727.426 732.831,00 39.990.706.720 1.882.269,92 ASMARA INTERNATIONAL LTD TAKSON CO., LTD 2.593.545.111 122.072,16 KIZAN INTERNATIONAL.,INC PREMIER EXIM (HK) LTD 5.209.374.939 245.193,21 6.374.396.588 300.028,08 17 CÔNG TY CỔ PHẦN TEX-GIANG 18 Công ty TNHH May SUNRISE 785.327.274 19 Công ty cổ phần Dệt May 29/3 20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 683.348.080 11.459.840 11.459.840 11.459.840 21 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vinatex 198.239.412 198.239.412 198.239.412 21.900.524.000 21.900.524.000 538.973.033 2.580.622.362 - 74 Bảng 3.3 Bảng lập dự phòng khoản nợ phải thu theo tuồi nợ ĐVT: Đồng STT Thời hạn nợ < tháng 7-14 tháng 15-21 tháng 22 tháng -3 năm > năm Tổng cộng Số dư nợ Tỷ lệ lập dự phòng Mức lập dự phòng 133.888.787.037 0% 5% 21.900.524.000 10% 2.190.052.400 209.699.252 20% 41.939.850 2.580.622.362 50% 1.290.311.181 158.579.632.651 3.522.303.431 3.2.4 Chi phí QLDN Cần tiến hành phân bổ lại chi phí khấu hao TSCĐ phân bổ lại giá trị CCDC dùng cho phận quản lý doanh nghiệp theo thời gian sử dụng tài sản Giá trị chi phí QLDN sau điều chỉnh lại giảm 345.689.572 đồng 3.2.5 Chi phí thuế TNDN Sau ghi nhận lại doanh thu chi phí theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc phù hợp, thận trọng cần xác định chi phí thuế TNDN kỳ Bên cạnh, cần tính thu nhập chịu thuế để xác định số thuế TNDN phải nộp nhà nước Như vậy, lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế phát sinh khoản chênh lệch phát sinh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Sau xác định lại doanh thu chi phí theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, sở dồn tích, nguyên tắc phù hợp nguyên tắc thận trọng số thuế TNDN kỳ là: 3.161.539.128 đồng Trong số thuế TNDN tính theo quy định thuế là: 2.869.244.251 đơng, phát sinh khoản chi phí thuế TNDN hỗn lại là: 292.294.877 đơng 75 3.2.6 Tập hợp khoản chi phí sau xác định lại theo nguyên tắc phù hợp thận trọng Thông qua việc xác định lại chi phí, tác giả đưa khoản mục chi phí sản xuất chi phí thời kỳ, điều thể ảnh hưởng nguyên tắc phù hợp việc ghi nhận chi phí phù hợp với doanh thu tạo ra, việc ghi nhận phân bổ lại nội dung chi phí cho sản phẩm phần thể rõ chi phí sản xuất thực tế phát sinh kỳ chi tiết cho sản phẩm, thông qua đánh giá khả lãi, lỗ sản phẩm Trên số liệu phân tích tác giả, phản ánh chi phí hợp lý dựa vào nguyên tắc phù hợp nguyên tắc thận trọng Bảng 3.4 Bảng tập hợp lại chi phí sau xác định lại ĐVT: Đồng STT Giá trị sau điều chỉnh Giá vốn hàng bán 1.528.599.783.015 Chi phí tài 22.627.071.167 Chi phí bán hàng 46.839.746.816 Chi phí QLDN 50.115.684.791 Chi phí thuế TNDN 2.869.244.251 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 292.294.877 Tổng Cộng 1.650.204.887.460 1.651.343.824.917 Khoản mục phí Giá trị cơng ty ghi nhận 1.547.374.918.498 12.659.472.004 36.712.749.496 50.461.374.363 2.996.373.099 Chênh Lệch -18.775.135.483 9.967.599.163 10.126.997.320 -345.689.572 -127.128.848 292.294.877 1.138.937.457 76 Bảng 3.5 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 sau xác định lại ĐVT: Đồng KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (Dạng đầy đủ) Năm 2013 CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Mã Thuyết số minh [01] Năm 2013 Ghi nhận Xác định lại Chênh Lệch 1.658.089.120.230 1.653.548.804.230 -4.540.316.000 1.658.089.120.230 1.653.548.804.230 -4.540.316.000 1.547.374.918.498 1.528.599.783.015 -18.775.135.483 [02] - Chiết khấu thương mại [04] - Giảm giá hàng bán [05] - Hàng bán bị trả lại [06] Doanh thu bán hàng [10] cung cấp dịch vụ (10 = 01 02) Giá vốn hàng bán [11] Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) [20] 110.714.201.732 124.949.021.215 14.234.819.483 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài [21] 7.882.004.937 8.658.238.245 776.233.308 [22] 12.659.472.004 22.627.071.167 9.967.599.163 [24] 36.712.749.496 41.136.421.059 4.423.671.563 Chi phí quản lý doanh [25] nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt [30] động kinh doanh {30 = 20 + (21 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác [31] 50.461.374.363 50.115.684.791 -345.689.572 18.762.610.806 19.728.082.443 965.471.637 Chi phí bán hàng 2.742.174.184 2.742.174.184 12 Chi phí khác [32] 696.218.464 696.218.464 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại [40] 2.045.955.720 2.045.955.720 [50] 20.808.566.526 21.774.038.163 965.471.637 [51] 2.996.373.099 2.869.244.251 -127.128.848 292.294.877 292.294.877 18.612.499.035 800.305.608 [52] 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập [60] doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu [70] 17.812.193.427 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở thực trạng đo lường lợi nhuận kế toán Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, chương này, tác giả đưa số giải pháp hoàn thiện, khắc phục hạn chế công tác Tùy theo trường hợp giao hàng mà thời điểm ghi nhận doanh thu khác Các khoản chi phí cơng ty xác định lại theo nguyên tắc phù hợp thận trọng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí lãi vay, chi phí bill hàng xuất, vận chuyển hàng xuất chi phí nộp thuế nước người mua dựa vào doanh thu ghi nhận kỳ mà ghi nhận chi phí phù hợp Sử dụng ước tính kế toán nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp thận trọng Đối với khoản ước tính kế tốn, cơng ty cần dựa cở sở hợp lý Chẳng hạn khoản chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, không riêng Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, mà nhiều doanh nghiệp khác tuân thủ quy định bên thuế Như vậy, không tuân thủ nguyên tắc phù hợp bên kế toán, nên công ty cần vào thời gian sử dụng tài sản để phân bổ thời gian khấu hao, phân bổ CCDC Và tính lại thu nhập tính thuế, để tính số thuế TNDN phải nộp cho quan chức Khoản chênh lệch lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế theo dõi khoản thuế TNDN hỗn lại Có vậy, lợi nhuận kế tốn phản ánh thực tế tình hình tài doanh nghiệp Ngồi việc khắc phục hạn chế mà Công ty mắc phải, tác giả đưa them vài ý kiến để cơng tác ghi nhận doanh thu xác định xác Sau xác định lại khoản mục chi phí tác giả tiến hành đo lường lại lợi nhuận k ế t o n t i doanh nghiệp kết phản ánh trình hình hoạt động kinh doanh Tổng cơng 78 ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Dựa vào đó, giới hữu quan có thơng tin xác tình hình tài doanh nghiệp, đưa định Và nhà quản trị nắm bắt sát với tình hình kinh doanh đơn vị 79 KẾT LUẬN Hiện nay, nhiều công ty áp dụng quy định bên thuế vào việc ghi nhận doanh thu, chi phí, ước tính kế tốn Do đó, thơng tin kế tốn khơng phản ánh xác tình hình thực tế doanh nghiệp Ngồi ra, có nhiều cơng ty thường có xu hướng điều chỉnh lợi nhuận lệch so với thực tế, tùy thuộc vào mong muốn nhà quản trị thông qua công cụ kế toán lựa chọn phương pháp kế toán, vận dụng phương pháp kế toán, lựa chọn thời điểm vận dụng phương pháp kế tốn ước tính khoản chi phí, doanh thu, lựa chọn thời điểm đầu tư hay lý TSCĐ Điều gây khó khăn cho đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn, khơng có thơng tin xác tình hình tài doanh nghiệp Qua q trình làm việc tổng cơng ty cổphần dệt may Hòa Thọ Thơng qua nghiên cứu vấn đề đo lường lợi nhuận kế tốn cơng ty cho thấy cơng tác ghi nhận doanh thu, tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất nói chung dệt may nói riêng việc quan trọng có ý nghĩa thiết thực việc quản lý kinh tế Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế, luận văn trình bày vấn đề, cụ thể sau: + Hệ thống hóa sở lý luận chung đo lường doanh thu, chi phí lợi nhuận kế tốn doanh nghiệp + Đánh giá thực trạng công tác đo lường doanh thu,chi phí, lợi nhuận tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Từ nêu nhứng ưu điểm tồn công tác đo lường lợi nhuận tai Công ty 80 + Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế cơng tác đo lường lợi nhuận kế tốn, luận văn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế tốn Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Mặc dù nổ lực nhiều, nhiều thiếu sót hạn chế Rất mong nhận đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Đình Bách (2007), Giáo trình Kinh tế học [2] Bộ tài (2013), Thông tư 45/2013/TT-BTC, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định [3] Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS01), Chuẩn mực chung ban hành công bố theo định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 [4] Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS14), Doanh thu thu nhập khác, ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 [5] Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 (VAS16), Chi phí vay ban hành cơng bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 [6] ThS Trần Nguyễn Bích Hiền (2008), “Một số ý kiến ghi nhận doanh thu tiêu thụ điện tập đồn điện lực Việt Nam”, Tạp chí kế tốn, 75 [7] Tống Thị Hoa (2011), Vận dụng nguyên tắc phù hợp doanh nghiệp xây lắp công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng (Seatech), Luận văn Thạc sĩ ngành Kế toán, Đại học kinh tế, Đà Nẵng [8] Nguyễn Cơng Phương (2009), “Kế tốn theo sở dồn tích kế tốn theo sở tiền”, Tạp chí kế tốn [9] Nguyễn Cơng Phương (2011), Bài giảng lợi nhuận sách kế tốn doanh nghiệp [10] Nguyễn Công Phương (2011), Bài giảng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ [11] Nguyễn Thanh Tùng (2009), Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, CP xác định kết kinh doanh công ty thương mại Nam Việt, Luận văn thạc sĩ Kế toán, Đại học Kinh tế, Đà Nẵng [12] Lê Thoại Vy ( 2013), Đo lường lợi nhuận Công ty sữa đậu nành Việt Nam – VinaSoy, Luận văn thạc sĩ Kế toán, Đại học Kinh tế, Đà Nẵng [13] Nguyễn Thị Phi Yến (2013), Đo lường lợi nhuận Công ty Cổ Phần An Tâm, Luận văn thạc sĩ Kế toán, Đại học Kinh tế, Đà Nẵng Website [14] http://danketoan.com [15] http://www.webketoan.vn ... luận văn Đo lường lợi nhuận Công ty Cổ Phần An Tâm” Tác giả mô tả việc đo lường lợi nhuận công ty cổ phần An Tâm, từ đó, đưa phương pháp nhằm hồn thiện cơng tác đo lường lợi nhuận Công ty Cổ phần... việc phân tích thực trạng, hạn chế công tác đo lường lợi nhuận Công ty đề xuất hàng loạt giải pháp để hoàn thiện đo lường lợi nhuận Riêng Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ chưa có tác giả thực... THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TỐN TẠI TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ .28 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỊA THỌ 28 2.1.1 Giới thiệu Tổng công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường lợi nhuận kế toán tại tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ., Đo lường lợi nhuận kế toán tại tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn