Công tác lập dự toán tại công ty TNHH một thành viên cảng Đà Nẵng.

104 27 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THY THƠ CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THY THƠ CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Hoàng Thy Thơ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QT CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN 1.1.1 Khái niệm lập dự toán 1.1.2 Chức vai trò cơng tác lập dự toán 10 1.1.3 Phân loại dự toán 13 1.2 QUY TRÌNH LẬP DỰ TỐN VÀ MƠ HÌNH DỰ TỐN 15 1.2.1 Quy trình lập dự toán 15 1.2.2 Các mơ hình dự tốn 17 1.3 ĐỊNH MỨC LẬP DỰ TOÁN 22 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa định mức chi phí 22 1.3.2 Các loại định mức chi phí 23 1.3.3 Phương pháp xây dựng định mức chi phí 23 1.3.4 Hệ thống định mức chi phí 24 1.4 TRÌNH TỰ VÀ CƠ SỞ LẬP CÁC LOẠI DỰ TỐN 27 1.4.1 Trình tự lập loại dự toán 27 1.4.2 Cơ sở lập loại dự toán hoạt động 29 1.4.3 Cơ sở lập loại dự toán tài 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 37 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Chức nhiệm vụ 38 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức quản lý 39 2.1.4 Đặc điểm cơng tác quản lý tài Cảng 43 2.1.5 Tổ chức máy kế toán Công ty 44 2.2 CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 47 2.2.1 Quy định chung trình tự lập dự tốn (kế hoạch) Cơng ty 47 2.2.2 Các loại kế hoạch phương pháp lập loại kế hoạch Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng 49 2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác lập dự tốn Cơng ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 62 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 62 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 63 3.2.1 Hồn thiện mơ hình lập dự toán 63 3.2.2 Hồn thiện quy trình lập dự tốn 65 3.3 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỰ TOÁN 68 3.3.1 Hồn thiện dự tốn hoạt động 69 3.3.2 Hoàn thiện dự tốn tài 78 3.4 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP QUẢN LÝ TRONG CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN 81 3.4.1 Hoàn thiện hệ thống báo cáo cấp quản lý 81 3.4.2 Phương pháp xác định kết cấp quản lý việc lập dự toán 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC ... CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 62 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 62 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH. .. (kế hoạch) Cơng ty 47 2.2.2 Các loại kế hoạch phương pháp lập loại kế hoạch Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng 49 2.2.3 Đánh giá thực trạng cơng tác lập dự tốn Công ty TNHH MTV Cảng... 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 37 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG ĐÀ NẴNG 37 2.1.1 Quá trình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác lập dự toán tại công ty TNHH một thành viên cảng Đà Nẵng., Công tác lập dự toán tại công ty TNHH một thành viên cảng Đà Nẵng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn