Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng.

102 22 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ PHƯƠNG VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ PHƯƠNG VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Thị Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM 1.1.1 Nguồn gốc phát triển thẻ cân điểm 1.1.2 Khái niệm thẻ cân điểm 1.1.3 Sự cần thiết phải sử dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động 11 1.1.4 Vai trò thẻ cân điểm - BSC 13 1.2 NỘI DUNG VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ 16 1.2.1 Cơ sở vận dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động 16 1.2.2 Các mục tiêu, thước đo bốn phương diện thẻ cân điểm 18 1.3 ÁP DỤNG MƠ HÌNH THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM 28 1.3.1 Sự cần thiết phải áp dụng mơ hình thẻ cân điểm – BSC quản lý giáo dục Việt Nam 28 1.3.2 Ứng dụng mơ hình BSC quản lý giáo dục Việt Nam 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 36 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Quá trình xây dựng phát triển 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 36 2.1.3 Bộ máy quản lý Trường 37 2.1.4 Các ngành đào tạo Trường 38 2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 38 2.2.1 Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 38 2.2.2 Phương diện tài 42 2.2.3 Phương diện sinh viên 45 2.2.4 Phương diện quy trình hoạt động nội bộ: 48 2.2.5 Phương diện học hỏi phát triển 55 KẾ LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 62 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 62 3.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 63 3.2.1 Yếu tố khách quan 63 3.2.2 Yếu tố chủ quan 64 3.3 VẬN DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 65 3.3.1 Phương diện tài 65 3.3.2 Phương diện sinh viên 69 3.3.3 Phương diện quy trình hoạt động nội 73 3.3.4 Phương diện đào tạo phát triển 78 3.3 TRIỂN KHAI SỬ DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Sự kết hợp khả sinh lời phân khúc 22 thị trường 2.1 Xếp loại kết học tập rèn luyện sinh 50 viên quy 2.2 Phân loại kết rèn luyện 51 2.3 Tình hình phát triển sở vật chất Trường từ 53 năm 2004 – 2013 2.4 Số lượng cán bộ, giảng viên, nhân viên năm 2012 - 2013 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Balanced Scorecard đưa mơ hình để 10 chuyển chiến lược thành hành động cụ thể 1.2 Mối quan hệ thước đo phương diện 21 khách hàng 1.3 Chuỗi giá trị viễn cảnh quy trình nội 24 1.4 Mối quan hệ thước đo viễn cảnh 26 đào tạo phát triển 1.5 Mơ hình ứng dụng Balanced Scorecard 34 giáo dục 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại toàn cầu hóa mơi trường cạnh tranh khốc liệt nay, việc lựa chọn chiến lược để tồn phát triển tổ chức vấn đề khó Nhưng làm để biến chiến lược thành hành động vấn đề khó khó việc đánh giá thành hoạt động tổ chức để khẳng định đường mà tổ chức không bị chệch hướng Trong môi trường giáo dục nói riêng đánh giá liên quan đến nhiều vấn đề chất lượng đội ngũ, thành tích đào tạo nghiên cứu khoa học, chất lượng sinh viên đầu ra, tiêu chí khơng đánh giá phạm vi nước ta mà đánh giá tầm quốc tế mà ngày có nhiều cơng ty nước ngồi hoạt động Việt Nam Chất lượng đào tạo uy tín nhà trường nâng lên nhiều sinh viên tốt nghiệp cơng ty nước ngồi, tập đồn đa quốc gia đánh giá cao tuyển dụng vào làm việc Chính lãnh đạo trường phải tự xem trường doanh nghiệp thực thụ phải thường xuyên điều chỉnh chiến lược phát triển môi trường cạnh tranh Các trường không đơn mở cửa đợi sinh viên mà phải tìm sinh viên đặc biệt sinh viên giỏi trường Muốn trước hết nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, trì phát triển tốt bền vững để nâng cao vị Qua thực tế tìm hiểu tác giả nhận thấy thẻ cân điểm giải pháp tốt cho vấn đề nêu việc áp dụng thẻ cân điểm không tạo cân đối lâu dài cho nhà trường cân đối mục tiêu trước mắt mục tiêu lâu dài, cân đối quyền lợi nội quyền lợi sinh viên Đó lý mà tác giả lựa chọn đề tài “Vận dụng thẻ cân điểm (Balanced ScoreCard – BSC) đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng” 2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý thuyết việc vận dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động đơn vị - Phân tích thực trạng đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Vận dụng thẻ cân điểm (BSC) đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2008 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu: Việc thu thập số liệu cho trình nghiên cứu bước quan trọng, thu thập từ nguồn liệu sau: - Nguồn liệu thứ cấp gồm nghiên cứu lý thuyết từ sách, báo viết thẻ cân điểm – BSC, tài liệu trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng - Nguồn liệu sơ cấp có thông qua trực tiếp quan sát, vấn người có liên quan - Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, để xử lý liệu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Thẻ cân điểm phương pháp nhằm chuyển tầm nhìn chiến lược tổ chức thành mục tiêu cụ thể, phép đo tiêu rõ 80 + Thước đo nguồn thu nhập cán công nhân viên: Nhà trường nên sử dụng thước đo muốn nâng cao chất lượng quản lý giáo dục cần phải tập trung vào yếu tố người cụ thể chất lượng giảng viên Cần có chế độ, sách, cần ý đến việc nâng cao chất lượng toàn diện, chất lượng dạy, chất lượng học chất lượng đời sống cán công nhân viên trường Bởi có nguồn thu nhập ổn định đảm bảo đời sống nguồn lương họ n tâm tồn tâm tồn ý cơng tác Hiện tình hình khủng hoảng kinh tế giới nước, nguồn lực tài trường có hạn ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cán công nhân viên Nhân lực, vật lực ngày tăng theo nhu cầu hoạt động nhà trường nguồn thu khơng tăng tương ứng gây khó khăn cân đối thu – chi Mặc dù Trường cố gắng việc cải thiện thu nhập cán viên chức nhìn chung thấp đặc biệt cán giảng viên Thu nhập giảng viên thấp so với thu nhập người có trình độ làm việc lĩnh vực kinh doanh hay khu vực có liên doanh với nước Đây sở để đưa thước đo nguồn thu nhập cán công nhân viên + Thước đo mức độ hài lòng cán công nhân viên trường: Sự hài lòng cơng việc tạo động lực làm việc cho cán cơng nhân viên, góp phần vào việc nâng cao hiệu làm việc hoạt động (đào tạo nghiên cứu) Trường Thước đo thực thông qua khảo sát cán công nhân viên hàng năm nhân tố tác động đến hài lòng cán cơng nhân viên chất công việc; tiền lương, thưởng phụ cấp; quan hệ làm việc với đồng nghiệp trường; hội đào tạo thăng tiến; điều kiện vật chất Vì sử dụng thước đo thỏa mãn công việc cán công nhằm mang lại hài lòng nhiều với cơng việc cho cán công nhân viên Trường 81 - Đối với mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên: Nhà trường nên sử dụng thước đo ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học; khảo sát đánh giá công tác giảng dạy + Thước đo ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học: Muốn nghiên cứu khoa học cần phải có nguồn kinh phí, với nguồn kinh eo hẹp lãnh đạo nhà trường gặp vơ khó khăn phân bổ kinh phí cho chủ nhiệm đề tài thước đo để nhà trường xem xét, có hướng khắc phục giải quyết, nguồn kinh phí đủ giảng viên nghiên cứu khoa học nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giảng viên thực cách nghiêm túc, cơng trình nghiên cứu thực có ý nghĩa, chất lượng đội ngũ giảng viên chất lượng đào tạo nâng cao Hiện Nhà trường chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học mức thấp hiệu chưa cao Nguồn ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học chủ yếu từ ngân sách cấp có phần nhỏ từ nguồn thu học phí, chưa thu hút nguồn kinh phí đầu tư từ bên ngồi cho nghiên cứu khoa học Đây sở để đưa thước đo ngân sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học + Thước đo khảo sát đánh giá công tác giảng dạy: Thước đo nhằm giúp cho lãnh đạo nhà trường đơn vị trực thuộc có sở để đánh giá có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp trình độ chun mơn cao, phương pháp phong cách giảng dạy tiên tiến Góp phần phòng ngừa tiêu cực hoạt động giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường Việc khảo sát đánh giá công tác giảng dạy tạo chuyển biến nhận thức cán giảng viên việc thực có nề nếp quy chế đào tạo Kết ý kiến phản hồi người học với giảng viên sở để giảng viên thay đổi theo hướng tích cực thông tin để 82 phục vụ công tác quản lý lãnh đạo trường Xây dựng cho Trường tài liệu tự đánh giá để đề xuất với lãnh đạo cải tiến khắc phục tồn phát huy ưu điểm Trường Bên cạnh có số mặt hạn chế số lượng giảng viên lấy ý kiến nhiều, số lượng học phần đánh giá dàn trải thực nhiều lớp học khác nên chưa so sánh chất lượng giảng viên cách xác, chưa lấy ý kiến nhiều sinh viên cho học phần nhiều giảng viên giảng dạy nên chưa có sở để phân tích so sánh chất lượng giảng viên Ý thức sinh viên công việc chưa cao, nhiều sinh viên thiếu tính hợp tác Hầu sinh viên nghĩ làm cho xong việc, khơng xuất phát từ lợi ích thân mang tính khách quan Đây sở để xây dựng thước đo khảo sát đánh giá công tác giảng dạy - Đối với mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy: Nhà trường nên sử dụng thước đo thỏa mãn giảng viên hệ thống hỗ trợ giảng dạy học tập: Nhà trường cần tăng cường đầu tư sở vật chất, thiết bị tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên có điều kiện làm việc tốt - Đối với mục tiêu đổi công tác giảng dạy học tập: Nhà trường nên sử dụng thước đo phát triển hệ thống đánh giá thiết bị hỗ trợ đổi công tác giảng dạy nhằm tăng cường hứng thú học tập học sinh – sinh viên, đem lại hiệu cao công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo Trường 3.3 TRIỂN KHAI SỬ DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG Bước 1: Hướng dẫn việc thực hiện: Trước tiên, nhà trường phải thành lập tiểu ban chuyên trách thẻ cân điểm Tiểu ban chuyên trách 83 cần bao gồm thành viên nằm Ban giám hiệu, số cán chủ chốt phòng ban chức đứng đầu cán chủ chốt Phòng Tài Vụ Vì thẻ cân điểm xuất phát điểm công cụ kế tốn quản trị nên đòi hỏi người trưởng ban phải am hiểu rõ kế toán hệ thống thước đo đánh giá hiệu công việc Bước 2: Chuẩn bị cho thay đổi: Thực phổ biến chiến lược công cụ BSC đến với tồn thể cán cơng nhân viên nhà trường, tiểu ban BSC phải đảm bảo chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2015 hiểu thông suốt thắc mắc BSC giải đáp thỏa đáng Đồng thời, xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá đóng góp nhân viên việc thực BSC; Bước 3: Cụ thể hóa chiến lược thành mục tiêu thước đo phương diện là: tài chính, khách hàng, hoạt động nội bộ, học hỏi phát triển: Bước 4: Đảm bảo mục tiêu thước đo triển khai truyền đạt thông suốt nhà trường Chiến lược nhà trường thành công khơng có cam kết thực tồn thể cán cơng nhân viên Vì vậy, tiểu ban thẻ cân điểm cần có kết hợp với phận tham gia xây dựng báo cáo để thu thập, nắm bắt, kiểm soát, điều chỉnh việc thực BSC Bước 5: Vạch hành động thực hiện: Sau có mục tiêu thước đo, nhà trường phải lập kế hoạch hành động để đạt mục tiêu lập đo lường việc thực mục tiêu Bước 6: Theo dõi đánh giá: Thời gian đầu triển khai chiến lược áp dụng thẻ cân điểm để đánh giá hiệu công việc, hành vi bất thường xảy Có thể thước đo bị hiểu sai, việc truyền đạt thơng tin đến tồn thể cán cơng nhân viên khơng xác phải thông qua nhiều cấp báo cáo không phù hợp, thước đo chưa đánh giá 84 mục tiêu Vì vậy, tiểu ban thẻ cân điểm Ban giám hiệu nhà trường phải theo sát, nắm bắt tình hình thực thẻ cân điểm để kịp thời xem xét, điều chỉnh nội dung chưa phù hợp Công tác kiểm tra, đánh giá phải thực liên tục nghiêm túc Cuối năm, Ban giám hiệu cần tổng kết đánh giá trình triển khai chiến lược thực thẻ cân điểm công khai để người thấy bước tiến nhà trường việc thực chiến lược, đồng thời rút kinh nghiệm học để tiếp tục triển khai chiến lược cho năm KẾT LUẬN CHƯƠNG Việc vận dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng giúp cho nhà trường từ việc thiết lập mục tiêu thước đo đo lường mục tiêu bốn phương diện phương diện tài chính, phương diện khách hàng, phương diện quy trình hoạt động nội phương diện đào tạo phát triển nhằm chuyển biến chiến lược thành hành động cụ thể Để vận dụng thành công thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động nhà trường cần phải có kết hợp tất phận tất cán cơng nhân viên nhà trường, học sinh – sinh viên từ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để nâng cao uy tín thương hiệu nhà trường khu vực tỉnh miền Trung nước 85 KẾT LUẬN Các trường đại học, cao đẳng nước nói chung trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nói riêng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức Vì nâng cao chất lượng đào tạo vấn đề định sống phát triển Nhà trường Để làm tốt việc cần phải có cố gắng nỗ lực đóng góp khơng đội ngũ giảng viên mà tồn thể cán viên chức Nhà trường Hai đội ngũ có quan hệ hữu khơng thể tách rời Chính cần phải tạo mơi trường làm việc tốt nhà trường để gắn kết phát huy sức mạnh tất phận, lực lượng cá nhân Việc vận dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng nhằm giúp cho nhà trường sớm vượt qua khó khăn thách thức Tác giả hy vọng tương lai Nhà trường gặt hái nhiều thành công nhờ phát triển hệ thống thẻ cân điểm để đo lường hoạt động, quản lý chiến lược trao đổi thông tin TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Kim Anh (2010), Ứng dụng mơ hình Balanced Scorecard quản trị trường đại học, Ban liên lạc Trường Đại học Cao đẳng Việt Nam [2] Đặng Thị Hương (2010), “Áp dụng thẻ điểm cân doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (2010) 94-104 [3] Trần Thị Hương (2011), Xây dựng phương pháp thẻ điểm cân BSC công ty TNHH MSC Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh [4] Lê Quang Lâm (2012), Thiết lập áp dụng bảng đánh giá thành công ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Nha Trang, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại Học Nha Trang [5] Trịnh Thị Ngọc Lê (2012), Xây dựng hệ thống đo lường thẻ cân điểm Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Lý Nguyễn Thu Ngọc (2009), Vận dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương, Luận văn Thạc Sỹ, Trường Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh [7] Ngơ Q Nhâm, Thẻ cân điểm kinh nghiệm triển khai thẻ điểm cân doanh nghiệp Việt Nam, Trường Đại học ngoại thương [8] Nguyễn Hữu Quý (2010), “Quản lý trường đại học theo mơ hình Balanced Scorecard”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 2(37).2010 [9] Robert S.Kaplan & David P.Norton (2013), Thẻ điểm cân – Biến chiến lược thành hành động, Nhà xuất trẻ [10] Đào Thị Đài Trang (2013), Vận dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động công ty Cổ Phần Dược Danapha, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Số liệu kế toán thực tế qua năm 2008 đến 2013 trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Tài liệu nội [12] Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, Xây dựng “Kỷ cương hành – Văn minh cơng sở” Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, Tài liệu nội [13] Trần Thị Xuân Viên (2013), Ứng dụng phương pháp thẻ cân điểm (Balanced Scorecard) để đánh giá hiệu công việc trường Trung học Kinh Tế Khánh Hòa, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Nha Trang [14] Nguyễn Quốc Việt (2008), “Phát triển hệ thống thẻ cân điểm (Balanced Scorecard) cho phận kinh doanh may xuất – Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [15] Michael E.Porter (1996), What is Strategy, Harvard Business Review Website [16]http://ieit.edu.vn/vi/cong-dong-ieit/kien-thuc-quan-tri-kinhdoanh/item/96quan-ly-chien-luoc-su-dung-balanced-scorecard [17] http://ieit.edu.vn/vi/dich-vu/tu-van-bsc-kpi/item/224-bsc-la-gi-vai-trova-y-nghia-cua-bsc [18] http://ieit.edu.vn/vi/dich-vu/tu-van-bsc-kpi/item/232-bai-viet-so-12-vebsc-va-kpi-co-so-ly-thuyet-ve-the-diem-can-bang-nguon-goc-va-suphat-trien-cua-the-diem-can-bang [19] www.ketoantruong.com [20] http://www.nasco.com.vn/?u=nws&su=d&cid=449&id=5920 [21] https://nqcenter.wordpress.com/category/quan-tri-chien-luoc/balancedscorecard-quan-tri-chien-luoc/ [22]http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Tu%20lieu%20tham%20khao/Quan%2 0ly%20dai%20hoc/ky%20yeu%20ht%20giai%20phap%20nang%2 0cao%20hieu%20qua%20quan%20ly%20gddh%20(1).pdf [23]http://www.pace.edu.vn/vn/tu-sach/ChiTiet/801/the-diem-canbang?term_taxonomy_id=3 [24]www.tapchiketoan.com [25]http://www.tuanvietnam.net/robert-skaplan-cha-de-cua-balancedscorecard-va-bai-hoc-thanh-cong [26]www.tuanvietnam.net/doanh-nghiep-vn-va-buoc-dau-ap-dung-bangdiem-can-bang [27]http://tuvanmientrung.com/?language=vi&nv=news&op=Balance-ScoreCard-BSC/Cac-khia-canh-cua-the-can-bang-diem-The-BalancedScorecard-BSC-81 [28]http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:MrSmile [29]http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:MrSmile [30]http://www.youtube.com/watch?v=g7fYn359Q8s&list=PLQHa8qdPvWf TIJYwi2NDNoifG6rL6Vmgt Phụ lục 1: Mẫu phiếu khảo sát tình hình dạy học KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH DẠY VÀ HỌC Học kỳ… năm học… - Tên học phần: - Giảng viên phụ trách học phần: - Khoa: Chú thích: Đ: Đồng ý TĐĐ: Tương đối đồng ý KĐ: Không đồng ý N: Khơng có ý kiến Lĩnh vực Hoạt STT Tiêu chí GV có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu động giảng dạy GV thường nêu vấn đề để SV suy nghĩ, trao đổi GV quan tâm tổ chức cho sinh viên tham gia thảo luận nhóm, luyện tập nhóm GV dạy nhiệt tình, kết hợp với giáo dục nhân cách, đạo đức GV có thái độ thân thiện, tơn trọng người học GV đảm bảo tính chuẩn mực tác phong nhà giáo (trang phục, lời nói, cử chỉ) GV giải đáp thắc mắc sinh viên cách thỏa đáng GV sử dụng hiệu Tỉ lệ ý kiến Đ TĐĐ KĐ N Lĩnh vực STT Tiêu chí phương tiện dạy học GV thực nghiêm túc giấc lịch trình dạy học 10 GV kiểm tra, đánh giá kết học tập đảm bảo tính trung thực, công Cảm 11 nhận thân GV tạo cho bạn cảm giác hứng thú học 12 GV giúp bạn nắm mục đích, yêu cầu học phần 13 Học phần cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết bổ ích 14 Học phần giúp cho bạn phát triển kỹ tổng quát (trình bày vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý thơng tin, chắt lọc tài liệu) 15 Bạn hài lòng chất lượng giảng dạy học phần Cơ sở vật 16 chất phục vụ dạy Tài liệu học tập, tài liệu tham khảo đầy đủ, phù hợp, cập nhật, dễ tiếp cận 17 học Phòng học có đủ phương tiện, dụng cụ dạy học cần thiết 18 Phòng học đảm bảo chỗ ngồi, ánh sáng độ thơng thống Tỉ lệ ý kiến Đ TĐĐ KĐ N Phụ lục 2: Mẫu phiếu đánh giá hoạt động cố vấn học tập PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP (Dành cho sinh viên đánh giá GVCN/CVHT) Lớp SV: Họ tên Cố vấn học tập (GVCN/CVHT): Học kỳ: Năm học: Anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi đánh dấu (X) vào ô phù hợp vào nhận xét Nhà trường cam đoan thông tin giữ bí mật khơng ảnh hưởng đến cá nhân Anh/ Chị: Rất I- Tư vấn hỗ trợ sinh viên: không Không đồng đồng ý ý GVCN/CVHT hướng dẫn chu đáo cho HSSV chương trình học tập, cách lựa chọn đăng ký môn học GVCN/CVHT hướng dẫn HSSV phương pháp học tập nghiên cứu GVCN/CVHT hướng dẫn HSSV Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Rất I- Tư vấn hỗ trợ sinh viên: không Không đồng đồng ý ý cách chọn ngành học lập kế hoạch học tập phù hợp GVCN/CVHT tạo điều kiện thuận lợi để học tập gặp gỡ trao đổi gặp khó khăn học tập GVCN/CVHT trao đổi góp ý với HSSV vấn đề cá nhân, xã hội nghề nghiệp… GVCN/CVHT hướng dẫn HSSV tham gia hoạt động ngoại khóa GVCN/CVHT tổ chức gặp gỡ HSSV sau biết kết thi học kỳ sau Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Rất I- Tư vấn hỗ trợ sinh viên: không Không đồng đồng ý ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý học kỳ GVCN/CVHT bố trí thời gian để HSSV đến gặp tuần/lần II- Đánh giá chung Em trân trọng giúp đỡ GVCN/CVHT học kỳ vừa qua Nếu em muốn GVCN/CVHT năm học sau III- Những nhận xét góp ý khác để công tác GVCN/CVHT tốt hơn:…… ... ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 62 3.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ... trạng đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Vận dụng thẻ cân điểm (BSC) đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên... văn đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: - Không gian nghiên cứu: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng., Vận dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn