Vận dụng chuẩn mực 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp vào việc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi.

170 36 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG QUỐC HƯƠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC 17 – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀO VIỆC HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG QUỐC HƯƠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC 17 – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀO VIỆC HỒN THIỆN KẾ TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ Đặng Quốc Hương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.2 PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.3 NỘI DUNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TỐN SỐ 17 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CƠNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP Ở CÁC DOANH NGHIỆP 1.3.1 Cơ sở pháp lý việc vận dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1.3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 10 1.3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 18 1.3.4 Chính sách kế tốn liên quan đến cơng tác kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp 23 1.3.5 Công bố thông tin Báo cáo tài liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 36 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở CÁC DOANH NGHIỆP 37 1.4.1 Qui mô doanh nghiệp 37 1.4.2 Trình độ nhân viên kế tốn 38 1.4.3 Ảnh hưởng thuế cơng tác kế tốn 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 40 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 40 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 41 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 - THUẾ TNDN TRONG CÁC DN SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 46 2.3.1 Kết nghiên cứu việc tìm hiểu chuẩn mực kế tốn số 17 - Thuế TNDN DN sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 46 2.3.2 Kết nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 Thuế TNDN DN sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 48 2.3.3 Công bố thông tin liên quan đến thuế TNDN DN sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 62 2.4 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TỐN SỐ 17 - THUẾ TNDN TRONG CÁC DN SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN ĐƯỢC TÌM THẤY67 2.4.1 Những ưu điểm 67 2.4.2 Những khó khăn tồn 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 85 3.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ TNDN TRONG CÁC DN SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 85 3.1.1 Các giải pháp liên quan đến quan Nhà nước 85 3.1.2 Các giải pháp liên quan đến doanh nghiệp 95 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 102 3.2.1 Về chi phí hợp lý 103 3.2.2 Quy định chuyển lỗ 109 3.3 KIỂM SOÁT CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 110 3.3.1 Kiểm sốt tốt chứng từ kế toán 110 3.3.2 Kiểm sốt tốt chi phí khơng để vượt định mức 111 3.4 KIẾN NGHỊ 114 3.4.1 Các kiến nghị VAS 17 góc độ lý luận 114 3.4.2 Chuẩn hóa làm rõ nội dung khó hiểu Chuẩn mực kế toán thuế TNDN thực tiễn ứng dụng Việt Nam 115 KẾT LUẬN CHƯƠNG 116 KẾT LUẬN 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCĐKT Bảng cân đối kế toán DN Doanh nghiệp GTGT Thuế giá trị gia tăng TNDN Thu nhậpdoanh nghiệp TSCĐ Tài sản cốđịnh VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam VĐT Vốn đầu tư DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Quá trình hình thành thuế TNDN hỗn lại phải trả 21 1.2 Q trình hình thành tài sản thuế TNDN hỗn lại 23 1.3 Hạch tốn chi phí thuế TNDN hành 33 1.4 Hạch tốn chi phí thuế TNDN hỗn lại 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quan điểm Thuế loại thuế trực thu, khoản thu Nhà nước, xác định dựa thu nhập tính thuế, chi phối sách thuế Nhà nước Trên quan điểm doanh nghiệp thuế TNDN xem khoản chi phí, xây dựng dựa lợi nhuận kế toán trước thuế, chi phối Chuẩn mực kế toán, sách chế độ kế tốn hành Tuy nhiên, mục đích, chức Thuế kế tốn khác nên quy định sách thuế có khác biệt so với quy định sách kế tốn Điều làm cho thu nhập tính thuế khơng đồng với lợi nhuận kế tốn Vì thế, thuế TNDN kỳ xác định theo sách thuế có chênh lệch so với thuế TNDN xác định theo sách kế toán Kế toán ứng xử với chênh lệch này? Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 hướng dẫn chi tiết vấn đề như: sở thuế TNDN, thuế TNDN hành, thuế TNDN hoãn lại,…Chuẩn mực sở để DN hiểu ứng xử phù hợp chênh lệch phát sinh số liệu ghi nhận theo sách kế tốn DN lựa chọn số liện theo quy định sách thuế hành Mặc dù Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN ban hành cách nhiều năm vận dụng Chuẩn mực vào thực tế doanh nghiệp gặp khơng khó khăn, vướng mắc vấn đề hiểu vận dụng theo nội dung quy định chuẩn mực Từ đó, việc tìm hiểu thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán nói chung Chuẩn mực kế tốn số 17 - Thuế TNDN nói riêng doanh nghiệp cần thiết để nhận diện nguyên nhân vấn đền, qua có định hướng phù hợp đưa Chuẩn mực vào thực tế nhằm tạo đơn giản, dễ hiểu cho kế toán viên, cán thuế giải vấn đề liên quan Với suy nghĩ đó, tác giả xin chọn đề tài “Vận dụng Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN việc hồn thiện kế tốn thuế TNDN DN sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN - Nghiên cứu thực trạng việc vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 - Thuế TNDN DN sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Tìm hiểu nhân tố liên quan ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN - Đề giải pháp nhằm vận dụng tốt chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế TNDN DN sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng bảng câu hỏi để tiến hành điều tra DN hoạt động lĩnh vực sản xuất việc vận dụng Chuẩn mực kế toán số 17 Thuế TNDN, sau xử lý số liệu phần mền máy tính Excel, SPSS 16.0 với cơng cụ thống kê tần suất, thống kê mơ tả, phân tích anova…Từ đưa kết luận đề hướng giải ... đề tài Thu thu nhập doanh nghiệp, theo quan điểm Thu loại thu trực thu, khoản thu Nhà nước, xác định dựa thu nhập tính thu , chi phối sách thu Nhà nước Trên quan điểm doanh nghiệp thu TNDN... thức sau: 12 Thu nhập tính thu = Thu nhập - chịu thu Thu nhập miễn thu + Các khoản lỗ kết chuyển theo quy định Trong thu nhập chịu thu xác định sau: Thu nhập chịu thu = Doanh Thu - Chi phí... VAS 17: Thu TNDN hành số thu TNDN phải nộp (hoặc thu hồi được) tính thu nhập chịu thu thu suất thu TNDN năm hành” [1] Như vậy, thu TNDN hành tính dựa thu nhập chịu thu thu suất thu TNDN
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chuẩn mực 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp vào việc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi., Vận dụng chuẩn mực 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp vào việc hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn