Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân

90 18 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO THỊ THANH THẢO QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐÀO THỊ THANH THẢO QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 2014 Tác giả ĐÀO THỊ THANH THẢO MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 1.1 KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 1.1.1 Tiền lương 1.1.2 Quản trị tiền lương 1.1.3 Mục tiêu quản trị tiền lương 1.2 QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân tích cơng việc 1.2.2 Khảo sát lương 10 1.2.3 Định giá công việc 13 1.2.4 Xây dựng cấu trúc lương 16 1.2.5 Phương pháp trả lương người lao động 19 1.2.6 Tổ chức thực công tác quản trị tiền lương 24 1.2.7 Tăng lương điều chỉnh lương 26 1.2.8 Kiểm tra công tác quản trị tiền lương 28 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 29 1.3.1 Những nhân tố thuộc thị trường lao động 29 1.3.2 Những nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 29 1.3.3 Những nhân tố thuộc thân người lao động 30 1.3.4 Những nhân tố thuộc giá trị công việc 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN 32 2.1.1 Giới thiệu công ty 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Các nguồn lực 35 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 39 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP ĐTPT DUY TÂN 40 2.2.1 Quản lý quỹ tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân 40 2.2.2 Cấu trúc lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 42 2.2.3 Phương pháp trả lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 49 2.2.4.Thực trạng công tác tổ chức thực quản trị tiền lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 53 2.2.5 Tăng lương điều chỉnh lương 55 2.2.6 Đánh giá công tác quản trị tiền lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 55 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN 59 3.1 NHẬN THỨC MỘT SỐ YẾU TỐ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CP ĐTPT DUY TÂN 59 3.1.1 Quy định phủ tiền lương 59 3.1.2 Nền kinh tế thu nhập bình quân đầu người 60 3.1.3 Thu nhập dân cư khu vực 60 3.1.4 Năng lực tài cơng ty 61 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CP ĐTPT DUY TÂN 61 3.2.1 Phân tích cơng việc 62 3.2.2 Khảo sát lương 64 3.2.3 Định giá công việc 65 3.2.4 Thiết lập cấu trúc lương cho công ty 67 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xây dựng quản lý quỹ tiền lương 69 3.2.6 Hồn thiện hình thức trả lương 73 3.2.7 Hoàn thiện bậc lương lao động trực tiếp 75 3.2.8 Hồn thiện cơng tác khen thưởng 76 3.2.9 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực quản trị tiền lương 77 3.2.10.Hồn thiện việc đánh giá, kiểm tra cơng tác quản trị tiền lương công ty 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Cty CP ĐTPT Duy Tân Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CBCNV Cán công nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên Bảng Trang 1.1 Minh họa bảng điểm thiết kế cho cơng việc kế tốn 15 1.2 Minh họa kết điểm ba công việc 15 2.1 Cơ cấu lao động Công ty CP ĐTPT Duy Tân 36 2.2 Một số máy móc thiết bị phục vụ cơng trình 37 2.3 Trích bảng cân đối kế tốn qua năm 2010 – 2011 – 2012 38 2.4 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2010-2012 Tình hình quỹ tiền lương tiền lương bình quân Cty CP ĐTPT Duy Tân giai đoạn 2010 – 2012 39 40 2.6 Cơ cấu quỹ tiền lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 42 2.7 Lương bậc chức danh công ty 44 2.8 Hệ số tăng thêm chức danh công ty 45 2.9 Bậc lương, mức lương nhóm công việc 46 2.10 Hệ số phụ cấp cơng việc 49 2.11 Hệ số thành tích cá nhân lao động trực tiếp 52 3.1 Phân tích số cơng việc điển hình cơng ty 63 3.2 Bảng liệu khảo sát lương thị trường 64 3.3 Lương bình quân chức danh thị trường 65 3.4 Các yếu tố công việc tầm quan trọng yếu tố 66 3.5 Minh họa điểm số cơng việc cơng ty 67 3.6 Bảng tính excel phương pháp hồi quy đơn 67 3.7 Bảng lương chức danh xây dựng theo hàm hồi quy 69 3.8 Định biên lao động năm kế hoạch 2013 72 3.9 3.10 Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia công việc lao động gián tiếp Đề xuất thay đổi thang lương lao động trực tiếp 74 76 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên Hình Trang 1.1 Quy trình quản trị tiền lương doanh nghiệp 1.2 Quy trình khảo sát lượng 10 1.3 Minh họa đường hồi quy mức lương khảo sát 12 1.4 Biểu đồ đánh giá công việc biểu thị qua đường tiền lương, ngạch lương khoảng cách bậc (Mức lương) 18 1.5 Cơ cấu hệ thống trả công doanh nghiệp 21 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty CP ĐTPT Duy Tân 33 2.2 Tổ chức thực công tác trả 54 3.1 Đồ thị thể đường lương thị trường 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế giới phát triển mạnh mẽ nay, quản trị nhân công tác quan trọng doanh nghiệp mà nhờ doanh nghiệp quản lý tốt phát huy tính sáng tạo người lao động tổ chức Quản trị nhân chịu trách nhiệm người doanh nghiệp, giúp người lao động thực tốt công việc giao, trả thù lao xứng đáng cho sức lao động họ giải vấn đề phát sinh liên quan Và để thực tốt công tác quản trị nhân sự, công tác quản trị tiền lương phần khơng thể thiếu, đòi hỏi quan tâm doanh nghiệp động lực khuyến khích người lao động làm việc cho doanh nghiệp Quản trị tiền lương hỗ trợ doanh nghiệp việc phân bổ chi phí kết nối thành tích nhân viên với mục tiêu doanh nghiệp nhân công giá thành sản phẩm cách xác, hợp lý; tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên gắn bó, phát triển doanh nghiệp Bên cạnh đó, giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ phần thu ngân sách Với hệ thống tiền lương tiền cơng tốt thu hút, trì đội ngũ nhân viên, đảm bảo công tất người, nâng cao suất chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút giữ lại nhân viên giỏi Tuy nhiên doanh nghiệp nhận thức đầy đủ ý nghĩa quản trị tiền lương, nhiều doanh nghiệp đánh giá chưa thích đáng vai trò gây ảnh hưởng khơng tốt tới động lực làm việc người lao động tạo rào cản cho trình phát triển bền vững hoạt động sản xuất kinh doanh Từ tầm quan trọng quản trị tiền lương thực trạng quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân, em chọn đề tài “Quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân” làm 67 Bảng 3.5 Minh họa điểm số công việc công ty STT Chức danh Điểm Giám đốc 98 Trưởng phòng 90 Chuyên viên kỹ thuật 88 Kỹ thuật viên 60 Nhân viên kế toán 48 Nhân viên văn thư 40 Thủ kho 42 Nhân viên phục vụ 35 Nhân viên lái xe 37 3.2.4 Thiết lập cấu trúc lương cho công ty Dựa vào điểm định giá công việc liệu khảo sát lương trên, ta tiến hành thiết lập cấu trúc lương xí nghiệp theo phương pháp hồi quy đơn Theo phương pháp này, ta thực sau: Gọi Yi tiền lương ứng với công việc i Xi điểm định giá cho công việc i Ta có hàm hồi quy hai biến dạng tuyến tính tiền lương Y phụ thuộc điểm định giá X là: Yi = aXi + b Trong đó, a b ước lượng phương pháp bình phương bé a = å ( Xi - X )(Yi - Y ) å ( Xi - X ) , b = Y - aX Bảng 3.6 Bảng tính excel phương pháp hồi quy đơn Với Y = 6.444,44 X = 59,78 68 STT Yi Xi Yi - Y 14.100 98 9.940 (Xi - X)2 Xi - X (Yi - Y)( Xi - X ) 7.655,56 38,22 292.612,35 1.460,94 90 3.495,56 30,22 105.643,46 913,38 9.500 88 3.055,56 28,22 86.234,57 796,49 6.100 60 -344,44 0,22 -76,54 0,05 4.380 48 -2.064,44 -11,78 24.314,57 138,72 3.500 40 -2.944,44 -19,78 58.234,57 391,16 3.720 42 -2.724,44 -17,78 48.434,57 316,05 2.920 35 -3.524,44 -24,78 87.327,90 613,94 3.840 37 -2.604,44 -22,78 59.323,46 518,83 Tổng 58.000 538 0 762.048,89 5.149,56 a = 762.048,89 ÷ 5.149,56 = 147,983 b = 6.444,44 – (147,783 x 59,78) = - 2.401,68 Vậy hàm tuyến tính tiền lương có dạng: Lương khảo sát Yi = 147,983 Xi – 2.401,68 Yi = 147,983 Xi – 2.401,68 Điểm định giá cơng việc Hình 3.1 Đồ thị thể đường lương thị trường 69 Sau xây dựng xong hàm hồi quy, dựa vào bảng điểm định giá công việc ta ước lượng mức lương ứng với số điểm cho chức danh điển hình cơng ty Bảng 3.7 Bảng lương chức danh xây dựng theo hàm hồi quy STT Chức danh Điểm Mức lương Giám đốc 98 12.100.000 Trưởng phòng 90 10.900.000 Chuyên viên kỹ thuật 88 10.600.000 Kỹ thuật viên 60 6.500.000 Nhân viên kế toán 48 4.700.000 Nhân viên văn thư 40 3.500.000 Thủ kho 42 3.800.000 Nhân viên phục vụ 35 2.700.000 Nhân viên lái xe 37 3.000.000 Nhận xét: Mức lương chức danh xây dựng theo hàm hồi quy nhìn chung khơng cao không thấp so với mức lương thị trường khảo sát Nếu Cty CP ĐTPT Duy Tân áp dụng mức lương vào thực tế chứng tỏ cơng ty theo đuổi chiến lược trả lương tương đương so với công ty khu vực Công ty cần xem xét khả tài mục tiêu, phương hướng phát triển lâu dài công ty để đưa định cho phù hợp 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xây dựng quản lý quỹ tiền lương a) Nâng cao trình độ CBCNV làm cơng tác quản lý quỹ tiền lương Quỹ tiền lương sử dụng xác, chặt chẽ hợp lý hay không trước tiên phụ thuộc vào trình độ người làm cơng tác quản lý quỹ tiền lương Theo đó, người làm cơng tác quỹ tiền lương đòi hỏi phải có kiến thức, hiểu biết công việc xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch 70 Công tác quản lý quỹ tiền lương Cty CP ĐTPT Duy Tân chưa trọng lắm, cán làm công tác qua đào tạo để công tác ngày phát triển tạo động lực lao động cho người lao động ngày nhiều hàng năm cơng ty cần tạo thêm sách điều kiện để bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên Có thể tạo điều kiện nhiều cách cho nhân viên nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm doanh nghiệp khác, tham gia khóa học ngắn hạn… b) Tạo nguồn tiền lương cho công ty Để tạo nguồn tiền lương tăng thu nhập cho người lao động, công ty cần có phương hướng phát triển nhằm tăng quỹ lương doanh nghiệp như: - Mở rộng quy mô kinh doanh cơng ty thơng qua gói cơng trình - Nâng cao chất lượng thi cơng cơng trình cơng trình thi cơng Hiện có nhiều công ty địa bàn tỉnh Kon Tum hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình, để tạo khác biệt đối thủ cạnh tranh, công ty phải quan tâm đến chất lượng nâng cao chất lượng dịch vụ - Quản lý tốt nguồn lao động, bảo đảm người lao động có việc làm, hạn chế tình trạng dư thừa lao động gây ảnh hưởng đến quỹ tiền lương công ty - Áp dụng kỹ thuật mới, cơng nghệ vào q trình thi công nhằm nâng cao suất lao động rút ngắn thời gian hồn thành cơng trình - Gắn tiền lương với hoạt động quản lý công ty: Tạo mối liên hệ tiền lương với tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu tiền lương với việc sử chữa, bảo dưỡng nâng cấp máy móc thiết bị Để làm điều này, cơng ty cần có cán nghiên cứu tính tốn, khảo sát thực tế để xây dựng định mức tiêu hao vật tư nguyên vật liệu xác sát với thực tế cách 71 xác Bên cạnh cần có kế hoạch bồi dưỡng quy trình, kỹ thuật an tồn máy móc thiết bị nhằm hạn chế thời gian ngừng việc, giảm tai nạn lao động, kéo dài tuổi thọ máy nhằm khai thác khả lực sản xuất, làm tăng suất lao động từ tăng thêm lương cho người lao động Cần lưu ý, xây dựng quỹ lương kế hoạch, ta tính trước yếu tố bên ngồi tác động ảnh hưởng đến tiền lương người lao động như: mức độ lạm phát, giá đồng tiền, giá sinh hoạt, yếu tố khác có tác động tiêu cực tới tiền lương người lao động Vì tính tốn lập quỹ tiền lương, người quản lý cần ý đến yếu tố để xây dựng quỹ lương hợp lý, tính tốn trường hợp xảy ra, lập quỹ tiền lương dự phòng để sử dụng trường hợp khơng tính trước c) Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch Công tác xây dựng quỹ tiền lương cơng ty đơn giản, chưa đảm bảo xác dựa vào tổng thu tổng chi Luận văn đề nghị: Quỹ tiền lương kế hoạch công ty nên xây dựng dựa số lao động định biên, hệ số cấp bậc bình quân, hệ số phụ cấp bình quân xác định theo công thức sau: QLkh = [Lđb x TLmindn x (Hcb + Hpc)] x 12 tháng Trong đó: QLkh : tổng quỹ lương năm kế hoạch Lđb : lao động định biên TLmindn : mức lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn khung quy định Hcb : hệ số lương cấp bậc cơng việc bình qn Hpc : hệ số khoản phụ cấp cơng việc bình qn Hàng năm, dựa vào yêu cầu thực tế công việc công ty, cán làm công tác định biên xem xét đưa mức lao động định biên cho đơn vị tổng hợp cho toàn công ty Công ty xem xét bổ sung người làm 72 vào phận tuyển thêm người vào vị trí cơng việc tùy theo nhu cầu cơng ty Bên cạnh đó, cơng ty dựa vào tốc độ tăng suất lao động qua năm, mục tiêu năm kế hoạch phương pháp thống kê kinh nghiệm để xác định số lượng lao động định biên Tuy nhiên, dễ dàng nhanh chóng lao động định biên thường tính theo cơng thức sau độ xác khơng cao: Lđb = Lyc + Lpv + Lbs + Lql Trong đó: Lyc : định biên lao động trực tiếp sản xuất Lpv : định biên lao động phụ trợ phục vụ Lbs : định biên lao động bổ sung để thực chế độ nghỉ lao động trực tiếp phụ trợ Lql : định biên lao động quản lý Bảng 3.8 Định biên lao động năm kế hoạch 2013 STT Danh mục Định biên lao Định biên lao động kế động 2012 hoạch 2013 Lao động trực tiếp 339 354 Kỹ thuật viên 262 256 Thủ kho 15 21 Nhân viên lái xe 62 77 Lao động gián tiếp 133 152 Quản lý công ty 13 14 Chuyên viên kỹ thuật 36 40 Nhân viên phòng ban 62 73 Nhân viên phục vụ 22 25 Tổng lao động 472 506 73 Mức lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn trình bày Chương 2, phần xác định mức lương tối thiểu có điều chỉnh doanh nghiệp Theo đó, mức lương tối thiểu có điều chỉnh cơng ty năm 2012 2.000.000 đồng Hệ số lương cấp bậc công việc bình qn cơng ty tính cách lấy tổng hệ số lương cấp bậc toàn lao động công ty chia cho tổng số lao động hưởng lương cấp bậc công ty Hiện nay, khoản phụ cấp bình qn tính vào đơn gía tiền lương công ty gồm: phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm phụ cấp lưu động Hệ số khoản phụ cấp bình qn cơng ty tính cách lấy tổng hệ số phụ cấp lao động hưởng phụ cấp chia cho tổng số lao động công ty Từ liệu ta xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch cho năm 2013 3.2.6 Hồn thiện hình thức trả lương Quản trị tiền lương công ty CP ĐTPT Duy Tân chủ yếu dựa vào chức danh công việc, mang tính bình qn chưa đánh giá hết lực hiệu làm việc phận Ngoài trả lương theo thời gian làm việc phận lao động gián tiếp, luận văn đề nghị công ty nên bổ sung thêm hệ số đánh giá chất lượng hiệu công tác (K) vào phần lương tính cho phận lao động gián tiếp, lương tính sau: TLtgi = MLi x Ttt x K + Phụ cấp Trong đó: TLtgi - tiền lương nhận CBCNV bậc i Mli - mức lương CBCNV bậc i Ttt - thời gian thực tế làm việc CBCNV tháng K - hệ số đánh giá chất lượng hiệu công tác 74 Hệ số K xác định dựa mức độ tham gia công việc K1 : từ 90 đến 100 điểm K = 1,2 K2 : từ 80 đến 90 điểm K=1 K3 : từ 50 đến 80 điểm K = 0,9 K4 : 50 điểm K = 0,7 Bảng 3.9 Tiêu chí đánh giá mức độ tham gia công việc lao động gián tiếp CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 100 Tiêu chí 1: Khối lượng cơng việc hồn thành 20 Hồn thành hết 90% - 100% cơng việc giao 15 Hồn thành khoảng 70% - 90% công việc giao 10 Hồn thành khoảng 50% - 70% cơng việc giao Tiêu chí 2: Chất lượng cơng việc hồn thành 25 Các công việc thực đầy đủ, tiến độ, chất lượng công 25 việc đạt yêu cầu Hồn thành phần lớn cơng việc giao, chất lượng đạt u 15 cầu đặt Hồn thành công việc giao, chất lượng không đạt yêu cầu đặt Khơng hồn thành cơng việc, ảnh hưởng đến kế hoạch cơng ty Tiêu chí 3: Ý thức trách nhiệm công việc 15 Luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, chủ động, nỗ lực 15 hồn thành cơng việc giao Làm tốt cơng việc giao đơi cần phải có giám sát, 10 nhắc nhở Thường xuyên phải giám sát, nhắc nhở trình làm việc 75 Tiêu chí 4: Tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp 20 Thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc 20 chung Giúp đỡ đồng nghiệp điều cần thiết cho cơng việc chung 17 Thỉnh thoảng giúp đỡ đồng nghiệp họ yêu cầu, có trách 15 nhiệm giúp đỡ Chưa giúp đỡ đồng nghiệp Tiêu chí 5: Ý thức chấp hành nội quy công ty, kỷ luật lao động 20 Luôn chấp hành tốt quy định công ty 20 Vi phạm lần/tháng lỗi nhỏ không gây ảnh hưởng 15 lớn Vi phạm lần/tháng nội quy cơng ty, chưa có ý thức khắc phục nhắc nhở Thường xuyên vi phạm kỷ luật, khơng có ý thức khắc phục vi phạm, cố ý vi phạm kỷ luật TỔNG ĐIỂM ĐƯỢC XÉT 100 3.2.7 Hoàn thiện bậc lương lao động trực tiếp Trong hệ thống thang lương bảng lương Cty CP ĐTPT Duy Tân, mức lương lao động trực bậc chưa xứng đáng, phù hợp với mức độ đóng góp họ cơng ty Nguyên nhân hệ số tăng thêm giống bậc, mức độ đóng góp bậc phận lao động trực tiếp khác Luận văn đề xuất hệ thống mức lương cho nhóm lao động trực tiếp công ty bảng sau: 76 Bảng 3.10 Đề xuất thay đổi thang lương lao động trực tiếp Chức danh công việc Bậc/hệ số, mức lương I II III IV V VI VII - Hệ số 1,05 1,33 1,66 2,05 2,51 3,06 3,70 - Mức lương 2.100 2.660 3.320 4.100 5.020 6.120 7.400 - Hệ số 1,20 1,49 1,84 2,24 2,72 3,27 3,93 - Mức lương 2.400 2.980 3.680 4.480 5.440 6.540 7.860 - Hệ số 2,18 2,50 2,88 3,32 3,85 4,47 5,20 - Mức lương 4.360 5.000 5.760 6.640 7.700 8.940 10.400 - Hệ số 1,53 1,99 2,56 3,08 3,63 4,18 4,73 - Mức lương 3.060 3.980 5.120 6.160 7.260 8.360 9.460 Hệ số 1,10 1,49 1,97 2,52 3,07 3,62 4,17 Mức lương 2.200 2.980 3.940 5.040 6.140 7.240 8.340 01- Kỹ thuật viên - Cấp 02- Kỹ thuật viên - Cấp 03- Kỹ thuật viên - Cấp 05- Thủ kho 06- Nhân viên lái xe Với hệ số tăng thêm bậc lương khác bậc, mức lương bậc có thay đổi đáng kể, thay đổi phù hợp với khả làm việc người lao động 3.2.8 Hồn thiện cơng tác khen thưởng Khen thưởng hình thức động viên, kích thích người lao động có hiệu kích thích người lao động tăng suất, có sáng tạo, sáng kiến cải tiến trình làm việc… Trong thời gian qua, hoạt động khen thưởng công ty chủ yếu thưởng cho cán công nhân viên vào ngày lễ, tết với số tiền trích từ quỹ lương Luận văn đề xuất bổ sung thêm số mục tiền thưởng nhằm tạo động lực cho người lao 77 động công ty sau: - Thưởng tiết kiệm: tiền thưởng tiết kiệm vật tư áp dụng với điều kiện vừa tiết kiệm vật tư phải đảm bảo thực quy cách kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, an tồn lao động, an tồn máy móc khơng gây ảnh hưởng đến phận khác Nguồn tiền thưởng lấy từ khoản tiết kiệm vật tư mang lại - Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa cơng việc: sáng kiến cải tiến phải đáp ứng yêu cầu giải pháp kỹ thuật hay giải pháp tổ chức có tính mẻ, có khả áp dụng, có tính khả thi thực đem lại lợi ích kinh tế cho cơng ty Hình thức áp dụng cho đối tượng cơng ty Hình thức thường tính cho năm áp dụng sáng kiến cải tiến Mức thưởng lớn 5% số tiền làm lợi cho cơng ty năm - Thưởng thành viên Ban Giám đốc kết thúc năm nhiệm kỳ lợi nhuận thực không thấp tổng lợi nhuận kế hoạch nhiệm kỳ thành viên Ban Giám đốc thưởng - Thưởng cho cá nhân, tập thể tìm nơi cung cấp nguyên vật liệu rẻ trích thưởng theo phần trăm giá trị làm lợi 3.2.9 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực quản trị tiền lương Để công tác tổ chức tiền lương thực đảm bảo có hiệu quả, ngun tắc cần phải thực tốt điều kiện có liên quan đến công tác tổ chức tiền lương sau: a) Củng cố phận làm công tác tiền lương Bộ phận cần phải bố trí đủ người đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, đủ trình độ, lực lĩnh vực công tác tiền lương, tiền thưởng Công ty cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ chun mơn nghiệp vụ lao động tiền lương cho đội ngũ cán làm công tác 78 Bên cạnh cơng ty cần phải trang bị đầy đủ công cụ cần thiết phục vụ cho công tác quản lý lao động tiền lương, nhằm nâng cao chất lượng hiệu công việc tính tốn tổ chức đạo, kiểm tra, giám sát việc thực Các văn hướng dẫn việc tổ chức thực lao động tiền lương phải rõ ràng, cụ thể nhằm thực thi cách kịp thời, xác Việc xây dựng quy chế, sách phải dựa tình hình thực tế, lấy ý kiến góp ý đơng đảo cán công nhân viên công ty, kết thấy phù hợp ban hành quy định thực b) Bố trí sử dụng lao động Bố trí lao động trình sử dụng người lao động vào vị trí thích hợp, người, việc, người lao động đáp ứng yêu cầu công việc Đây vấn đề khó khăn làm tốt cơng tác tổ chức tiền lương thuận lợi, dễ dàng Vì thời gian tới, cơng ty cần tiếp tục xếp lao động phận cho có hiệu đảm bảo phát huy tốt lực trình độ cán cơng nhân viên Ngồi cơng ty cần phải kết hợp, phối hợp hài hòa, điều tiết hoạt động lao động riêng rẽ, tăng cường phối hợp phòng ban Có phối hợp nhịp nhàng, ăn ý phận đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh hoạt động khác cơng ty c) Hồn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc Một môi trường làm việc thuận lợi tạo cho người lao động cảm giác thoải mái hăng say lao động Nơi làm việc trang bị đầy đủ, sẽ, gọn gàng, ngăn nắp làm cho người lao động cảm thấy thoải mái, hứng thú với công việc Ngược lại, nơi làm việc không sẽ, không đầy đủ điều kiện cần thiết gây cho người lao động cảm giác khó chịu, 79 khơng hứng thú với cơng việc Do đó, việc hồn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc cần thiết, tạo giá trị phi vật chất có ý nghĩa quan trọng người lao động 3.2.10 Hoàn thiện việc đánh giá, kiểm tra công tác quản trị tiền lương công ty Luận văn đề xuất công ty thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá công tác quản trị tiền lương qua năm Hội đồng có nhiệm vụ: - Đảm bảo minh bạch, công kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ tiền lương sở đảm bảo đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh - Kiểm tra việc quản lý quỹ tiền lương năm doanh nghiệp xem có đảm bảo chi tiêu theo kế hoạch đề hay khơng, có sai phạm hay khơng, có đảm bảo đời sống người lao động hay khơng? Từ đề xuất với phòng tổ chức hành để có điều chỉnh cho phù hợp - Thông qua trưng cầu ý kiến người lao động, cơng ty nắm rõ mong muốn, nguyện vọng quan điểm họ tính hợp lý công công tác trả lương đơn vị Đây cách công ty sử dụng để kiểm tra đánh giá mức độ hài lòng người lao động cơng tác quản trị tiền lương công ty 80 KẾT LUẬN Tiền lương nguồn thu nhập người lao động, người lao động tiền lương hợp lý tạo động lực mạnh mẽ, đòn bẩy giúp người lao động làm việc hăng say nâng cao suất chất lượng công việc, giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu mong muốn Chính điều đó, doanh nghiệp cơng tác quản trị tiền lương có ý nghĩa quan trọng nhà quản trị doanh nghiệp Doanh nghiệp cần phải lựa chọn công tác tiền lương phù hợp với đối tượng lao động, trả đúng, trả đủ mà phải có sách tiền lương hợp lý có lợi cho người lao động người sử dụng lao động Luận văn làm rõ số khái niệm liên quan đến công tác quản trị tiền lương, quy trình quản trị tiền lương doanh nghiệp, nhân tố tác động hình thức trả lương cho người lao động Luận văn phản ánh đánh giá công tác quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân dựa số liệu cụ thể công ty, từ nêu lên tồn cơng tác quản trị tiền lương doanh nghiệp Để hồn thiện cơng tác quản trị tiền lương Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân, luận văn trình bày đưa số giải pháp, kiến nghị để công ty tham khảo, xem xét thời gian tới Vì điều kiện thời gian khả có hạn, khó khăn vấn đề thu thập số liệu, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định, xin cảm ơn mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, giáo bạn đọc./ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ, Nghị định số 205/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004, Quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp công ty Nhà nước [2] Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Mai, Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương quy chế trả lương theo chế độ tiền lương mới, Nhà xuất Lao động – Xã hội [3] Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Giáo dục [4] Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê [5] Ngô Xuân Thiện Minh (2011), Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương quy chế trả lương doanh nghiệp, Nhà xuất Tài [6] Nguyễn Xuân Nga (2006), Các chế độ phụ cấp lương nâng bậc lương, www.congdoanvn.org.vn [7] Raymond A Noe (1999), Employee training & Development, Irwin/McGraw-Hill [8] Robert L Mathis, John H Jackson (2000), Human Resource Management, 9th edition, Thomson Learning Publishing [9] Raymond Noe, John Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick Wright (2010), Fundamentals of Human Resource Management, 4th Edition [10] Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tấn Thịnh (2012), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Nhà xuất Giáo dục [11] Nguyễn Hữu Thân (2006), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống kê [12] Nguyễn Tấn Thịnh, Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật ... ĐTPT DUY TÂN 40 2.2.1 Quản lý quỹ tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân 40 2.2.2 Cấu trúc lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 42 2.2.3 Phương pháp trả lương Cty... giá trị công việc 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN ... trọng quản trị tiền lương thực trạng quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân, em chọn đề tài “Quản trị tiền lương Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân làm luận văn thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân, Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn