Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại đà nẵng so sánh giữa LOTTE MART và BIG c

144 44 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HÀ TUẤN HOÀNG \ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SIÊU THỊ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐÀ NẴNG: SO SÁNH GIỮA LOTTE MART VÀ BIGC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG HÀ TUẤN HOÀNG \ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SIÊU THỊ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ĐÀ NẴNG: SO SÁNH GIỮA LOTTE MART VÀ BIGC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VĂN HUY Ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hà Tuấn Hoàng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.1 Siêu thị 1.1.2 Người tiêu dùng 1.2 HÀNH VI LỰA CHỌN ĐIỂM BÁN CỦA KHÁCH HÀNG 1.2.1 Hành vi lựa chọn điểm bán .9 1.2.2 Loại sản phẩm việc lựa chọn điểm bán 10 1.2.3 Phân loại động đến điểm bán khách hàng 10 1.2.4 Mơ hình tiến trình chọn lựa điểm bán người tiêu dùng 12 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM BÁN 16 1.3.1 Vị trí 16 1.3.2 Không gian bên điểm bán 17 1.3.3 Không gian bên 18 1.3.4 Mức độ phổ biến chương trình truyền thơng, cổ động 18 1.3.5 Sự đa dạng sản phẩm 19 1.3.6 Dịch vụ 20 1.3.7 Nhân viên siêu thị 21 1.3.8 Giải trí 22 1.4 SỨC THU HÚT CỦA MỘT ĐIỂM BÁN 23 1.4.1 Mơ hình Reily – Converse 23 1.4.2 Mơ hình Huff 24 1.4.3 Mơ hình MCI (Multiplicative Competitive Interaction Model) 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.1 GIỚI THIỆU 27 2.2 LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐÀ NẴNG 27 2.2.1 Giới thiệu siêu thị BigC Đà Nẵng 28 2.2.2 Giới thiệu siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng 29 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 30 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 31 2.4.1 Thang đo nhân tố vị trí 32 2.4.2 Thang đo nhân tố không gian bên 33 2.4.3 Thang đo nhân tố không gian bên 34 2.4.4 Thang đo nhân tố mức độ phổ biến chương trình truyền thơng, cổ động 35 2.4.5 Thang đo nhân tố giải trí 35 2.4.6 Thang đo nhân tố đa dạng sản phẩm 36 2.4.7 Thang đo nhân tố nhân viên 37 2.4.8 Các yếu tố khác dịch vụ 37 2.4.9 Mô hình nghiên cứu 38 2.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 39 2.5.1 Xây dựng bảng câu hỏi 39 2.5.2 Mẫu nghiên cứu 39 2.5.3 Thu thập liệu 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 42 3.1.1 Giới tính 42 3.1.2 Độ tuổi 43 3.1.3 Thu nhập 43 3.1.4 Chi tiêu 44 3.1.5 Mục đích siêu thị 44 3.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 45 3.2.1 Kết kiểm định thang nhân tố vị trí 45 3.2.2 Kết kiểm định thang nhân tố khơng gian bên ngồi 46 3.2.3 Kết kiểm định thang đo nhân tố không gian bên 46 3.2.4 Kết kiểm định thang đo nhân tố mức độ phổ biến chương trình truyền thơng cổ động 47 3.2.5 Kết kiểm định thang đo nhân tố giải trí 48 3.2.6 Kết kiểm định thang đo nhân tố đa dạng 48 3.2.7 Kết kiểm định thang đo nhân tố nhân viên 49 3.2.8 Kết kiểm định thang đo nhân tố yếu tố khác dịch vụ 49 3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 50 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 56 3.4.1 Kiểm định hệ số tương quan 58 3.4.2 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 58 3.4.3 Phân tích hồi quy 58 3.5 SO SÁNH SỰ THU HÚT GIỮA HAI SIÊU THỊ BIG CLOTTE MART 62 3.5.1 So sánh mức độ thu hút biến quan sát hai siêu thị BigC Lotte Mart 62 3.5.2 So sánh mức độ thu hút nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn hai siêu thị BigC Lotte Mart 66 3.5.3 Hồi quy Binary logistic 68 3.6 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH VÀ CÁC BIẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SIÊU THỊ 69 3.6.1 Mối quan hệ giới tính với biến ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị 70 3.6.2 Mối quan hệ biến độ tuổi với biến ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị 70 3.6.3 Mối quan hệ biến nơi với biến ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị 71 3.6.4 Mối quan hệ biến thu nhập với biến ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị 72 3.6.5 Mức độ quan trọng yếu tố thu hút siêu thị 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.1 KẾT LUẬN 75 4.2 MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ SIÊU THỊ LOTTE MART VÀ BIGC 78 4.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý sách 78 4.2.2 Không gian bên siêu thị 78 4.2.3 Chương trình xúc tiến thương mại 80 4.2.4 Sản phẩm 81 4.2.5 Giải trí bên siêu thị 82 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : Khơng gian bên ngồi siêu thị BT : Khơng gian bên siêu thị CT : Mức độ phổ biến chương trình truyền thơng, cổ động DV : Các yếu tố khác dịch vụ ĐD : Sự đa dạng GT : Giải trí NV : Nhân viên QĐLC : Quyết định lựa chọn VT : Vị trí DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Một số dịch vụ chủ yếu mà cửa hàng bán lẻ phục vụ đầy 21 bảng 1.1 đủ đảm bảo 2.1 Thang đo lường nhân tố vị trí 33 2.2 Thang đo lường nhân tố khơng gian bên ngồi 34 2.3 Thang đo lường nhân tố không gian bên 34 2.4 Thang đo lường nhân tố mức độ phổ biến chương 35 trình truyền thơng cổ động 2.5 Thang đo lường nhân tố giải trí 36 2.6 Thang đo lường nhân tố đa dạng sản phẩm 36 2.7 Thang đo lường nhân tố nhân viên 37 2.8 Thang đo lường nhân tố yếu tố khác dịch vụ 37 3.1 Mô tả mẫu theo thường siêu thị 42 3.2 Mô tả mẫu theo giới tính 42 3.3 Phân tổ mẫu nhóm tuổi theo mức độ thường xuyên 43 siêu thị 3.4 Phân tổ mẫu thu nhập theo mức độ thường siêu thị 44 3.5 Phần trăm thu nhập dành cho chi tiêu 44 3.6 Mục đích siêu thị 45 3.7 Kết Cronbach alpha thành phần thang đo 46 nhân tố vị trí 3.8 Kết kiểm định thang nhân tố khơng gian bên 46 ngồi 3.9 Kết kiểm định thang đo nhân tố không gian bên 47 ... tượng nghiên c u: - Tống thể nghiên c u : Khách hàng c nhân siêu thị Lotte Mart BigC Đà Nẵng - Đối tượng nghiên c u : C c yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị người dân Đà Nẵng Phạm vi nghiên. .. định lựa chọn siêu thị người tiêu dùng Do mà t c giải chọn đề tài Nghiên c u yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn siêu thị người dân Đà Nẵng: So sánh Lotte Mart BigC” M c tiêu nghiên c u - X c định... phân kh c, lựa chọn c a hàng hài lòng c ch cung c p kiến th c bổ sung để nhà quản lý bán lẻ đứng trư c định tiếp thị quan trọng Nghiên c u cho thấy tiêu chí quan trọng vi c lựa chọn c a hàng c a
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại đà nẵng so sánh giữa LOTTE MART và BIG c , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại đà nẵng so sánh giữa LOTTE MART và BIG c

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn