Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng

92 17 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 10 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 18 1.2.1 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM 18 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng NHTM 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT QUẬN SƠN TRÀ 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 34 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 36 2.1.5 Đặc điểm khách hàng cho vay tiêu dùng Chi nhánh 39 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT QUẬN SƠN TRÀ 40 2.2.1 Thực trạng biện pháp mở rộng cho vay tiêu dùng đơn vị tiến hành 40 2.2.2 Thực trạng kết mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh 43 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG MỞ RỘNG CVTD CỦA ĐƠN VỊ 50 2.3.1 Những kết đạt 50 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 55 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 55 3.1.1 Định hướng, mục tiêu 55 3.1.2 Đánh giá nhu cầu vay tiêu dùng địa bàn 56 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ 58 3.2.1 Khai thác thị trường hồn thiện sách chăm sóc khách hàng 58 3.2.2 Cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng: 61 3.2.3 Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị: 66 3.2.4 Hoàn thiện quy trình, thủ tục cho vay tiêu dùng phù hợp với thực tiễn bảo đảm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng: 67 3.2.5 Thu thập thông tin khách hàng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay tăng cường công tác theo dõi, thu hồi nợ xử lý nợ hạn 69 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ 71 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Đối với Chính phủ 76 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 77 3.3.3 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam 78 3.3.4 Đối với NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng 78 3.3.5 Đối với cấp có liên quan 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CVTD : Cho vay tiêu dùng KH : Khách hàng NHNo & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNN & PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2011-2013 36 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay giai đoạn 2011-2013 37 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2013 38 2.4 Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011- 43 2013 2.5 Tăng trưởng khách hàng vay tiêu dùng giai đoạn 2011- 44 2013 2.6 Dư nợ CVTD bình quân khách hàng giai 45 đoạn 2011-2013 2.7 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay 46 2.8 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng 47 2.9 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo 48 2.10 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng giai đoạn 50 2011-2013 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Trang sơ đồ 1.1 Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp (cách 1) 15 1.2 Quy trình cho vay tiêu dùng gián tiếp (cách 2) 15 1.3 Quy trình cho vay tiêu dùng trực tiếp 17 2.1 Cơ cấu tổ chức nhân Chi nhánh Ngân hàng 35 Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển kinh tế, nhu cầu người ngày có xu hướng tăng cao Đó nhu cầu cấp bách nhu cầu nhằm cải thiện mức sống thường ngày họ Tuy nhiên, khơng phải người có khả tự tài trợ cho nhu cầu thời điểm phát sinh nhu cầu Vì vậy, cho vay tiêu dùng đời nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát sinh chưa chuẩn bị nguồn chi trả cho chúng Cho vay tiêu dùng hiểu hình thức tài trợ cho mục đích chi tiêu cá nhân, hộ gia đình Các khoản cho vay tiêu dùng nguồn tài trợ quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải nhu cầu sống nhà ở, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập trước họ có đủ khả tài để hưởng thụ Hiện nay, hoạt động cho vay tiêu dùng trở thành mục tiêu nhiều ngân hàng thương mại Bên cạnh góp phần mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay tiêu dùng góp phần kích thích sản xuất nước phát triển cải thiện đời sống nhân dân Trong thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà triển khai loại hình cho vay tiêu dùng cho cán nhân dân địa bàn có nhu cầu vay vốn đạt nhiều kết đáng khích lệ Tuy nhiên thực tế loại hình cho vay số tồn cần phải nghiên cứu để có giải pháp phù hợp bước đẩy mạnh, mở rộng thêm hình thức cho vay khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa rủi ro xảy Đó lý chọn đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp 69 Tránh trùng lắp nhiệm vụ phận - Hạn chế bớt thẩm quyền cán tín dụng quy trình tăng cường khâu giám sát góp phần nâng cao chất lượng tín dụng - Rút ngắn thời gian quy trình xét duyệt việc xác định thời gian cụ thể để thực công việc 3.2.5 Thu thập thông tin khách hàng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay tăng cường công tác theo dõi, thu hồi nợ xử lý nợ hạn Để đảm bảo cho vay sử dụng cách có hiệu ngân hàng phải có thơng tin đầy đủ, xác, cập nhật đối tượng khách hàng tồn thị trường Thơng thường, nguồn thông tin khách hàng mà ngân hàng cần thu thập bao gồm: - Thông tin từ vấn trực tiếp khách hàng: Qua vấn người vay, cán tín dụng có ý niệm ban đầu tính thật khả trả nợ người vay Đồng thời qua vấn, cán tín dụng có hội để u cầu người vay cung cấp thêm thông tin cần thiết tình hình tài chính, đơn vị cơng tác, thời gian làm cơng việc tại, tình trạng gia đình, giấy chứng nhận quyền sở hữu… Cán tín dụng chuẩn bị sẵn nội dung vấn cách đặt câu hỏi cho phù hợp để lấy thơng tin bổ ích từ khách hàng Ngồi ra, nghệ thuật nói chuyện, tạo bầu khơng khí thoải mái, khuyến khích khách hàng nói chuyện quan trọng - Thông tin từ hồ sơ lưu: Ở ngân hàng có lưu lại hồ sơ khách hàng Nhờ ngân hàng biết thơng tin tín dụng thơng qua việc xem xét tình hình trả nợ trước đây, mức thu nhập chi tiêu bình qn họ… - Thơng tin từ bên ngồi: Đây thơng tin thu thập từ trao đổi cá nhân với người thân, bạn bè, xóm giềng, đồng nghiệp… để biết đặc điểm cá nhân, lối sống, mức thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, 70 lực làm việc, tình trạng nợ nần, số người ăn theo Ngoài ra, ngân hàng nên hợp tác với phường, xã việc xác minh địa thường trú, tình trạng kinh tế gia đình, lấy ý kiến thành viên gia đình có tán thành việc người nhà muốn vay ngân hàng hay khơng Sự thống đồng tình tất thành viên gia đình giúp ngân hàng dễ dàng thu nợ theo hợp đồng ký kết xử lý nợ gặp rủi ro Công tác thu thập thông tin thực tốt tạo điều kiện cho cơng tác thẩm định xác hơn, đảm bảo an toàn vốn vay cho ngân hàng Tuy nhiên, qua thông tin thu thập cho phép đánh giá đến chừng mực độ tin cậy vay mà thơi Để góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định trước cho vay ngân hàng phải tìm hiểu, thu thập thơng tin khách hàng về: - Mục đích vay: Mặc dù mục đích cho vay ngân hàng tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng đáng khách hàng đơi có khách hàng qua mặt ngân hàng để đứng tên vay dùm tiền cho người thân, bạn bè, xóm giềng, vay để trả nợ khác, chơi đề, chơi hụi… Vì vậy, phải thận trọng thẩm định trước cho vay - Năng lực tài hồn trả khách hàng: Đối với khách hàng vay tiêu dùng, cần phải biết nguồn thu nhập hay khả tạo nguồn thu nhập tương lai gần họ để đánh giá lực hồn trả Tạm thời ta dựa vào sau để đánh giá lực hoàn trả khách hàng: tuổi đời, kinh tế gia đình, sức khỏe, học vấn, kỹ năng, nghề nghiệp chuyên mơn… Cán tín dụng đồng thời tiến hành kiểm tra quan nơi khách hàng làm việc để đánh giá độ xác mức thu nhập, thời gian làm việc… - Sự ổn định việc làm cư trú: Kiểm tra kỹ thời gian làm việc nơi làm việc khoảng thời gian mà người sinh sống nơi cư trú 71 Vì khoảng thời gian mà người cư trú nơi lâu tin sống người ổn định - Tính liêm khiết độ tin cậy khách hàng: Tính liêm khiết độ tin cậy thứ khó đong đếm Trong quan hệ tín dụng, khơng mang ý nghĩa sẵn lòng trả nợ mà bao hàm ý chí kiên thực nghiêm chỉnh cam kết nêu hợp đồng tín dụng Nói khơng có nghĩa người có đầy đủ đức tính tốt người trả nợ Hoạt động ngân hàng đối diện với nhiều rủi ro, hoạt động cho vay Chính mà vấn đề theo dõi thu hồi nợ chặt chẽ hạn chế phát sinh nợ hạn cần thiết cán tín dụng Để giúp ngân hàng đưa định cho vay nhanh chóng giảm bớt rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng thì: - Cán tín dụng cần phải mở sổ theo dõi ngày cho khách hàng với hệ thống thông tin quản lý phản ánh tiêu thức như: dư nợ, nợ đến hạn toán, nợ hạn gốc lãi, gia hạn nợ… Theo đó, cán tín dụng cần nhắc nhở khách hàng khoản nợ đến hạn toán vài ngày thông qua gọi điện, gặp trực tiếp, gửi tin nhắn… Cán tín dụng cần khéo léo, tế nhị khơng làm ảnh hưởng đến uy tín lòng tự trọng khách hàng Tuy công tác thời gian tốn chi phí thực tốt hạn chế nợ hạn phát sinh mà tiết kiệm chi phí xử lý, thu hồi nợ thường lớn nhiều - Theo dõi tình hình trả nợ vay khách hàng để thơng báo đơn đốc khách hàng trả nợ hạn Ngồi ra, cần phải tìm hiểu nguyên nhân gây nợ hạn để hợp tác khách hàng tìm hướng giải 3.2.6 Các giải pháp bổ trợ a Tăng cường phát triển đội ngũ nhân viên Con người từ trước đến nhân tố quan trọng có tính chất 72 định đến chất lượng hoạt động cho vay ngân hàng Với thực tế số lượng CBTD so với khối lượng cơng việc nhiều nay, công tác phân công công việc chưa khoa học, chưa có chun mơn hóa cao dẫn đến hiệu hoạt động chưa cao Chính vậy, Chi nhánh cần bố trí thêm CBTD phụ trách cho vay tiêu dùng, phân cơng cơng việc theo nhóm khách hàng để hiệu đạt cao Để nâng cao số lượng chất lượng CBTD, Chi nhánh cần thực số biện pháp sau: - Tổ chức thi công khai tuyển nhân viên với nhiều vòng thi kiến thức chun mơn, khả giao tiếp ngoại ngữ… để tuyển chọn cán có lực thực sự, có trách nhiệm nhiệt tình với cơng việc - Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ nghiệp vụ Bên cạnh đó, khuyến khích cán mở rộng kiến thức kinh tế thị trường triển vọng phát triển hoạt động ngân hàng - Nâng cao phẩm chất đạo đức khả giao tiếp CBTD, có ảnh hưởng quan trọng việc mở rộng giữ chân khách hàng truyền thống ngân hàng - Khuyến khích cán tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, học tập nước - Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, đào tạo lại cán thông qua Hội nghị chuyên đề, lớp tập huấn nước, khóa học ngắn hạn dài hạn nước Đặc biệt, ngân hàng phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, sát hạch đánh giá trình độ cán trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho nhu cầu trước mắt lâu dài để đưa vào quy hoạch đào tạo cán kế cận - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức kinh nghiệm cho vay đến CBTD, trọng kỹ đánh giá phân loại khách hàng 73 kỹ thẩm định dự án Rèn luyện kỹ ngoại ngữ để tiếp cận khách hàng quốc tế - Tuy nhiên, để phát huy hết lực có ngồi việc trọng đào tạo đào tạo lại cho cán công nhân viên, phải quan tâm đặc biệt đến cơng tác đào tạo cho cán lãnh đạo cấp, cụ thể: Ban Giám đốc Chi nhánh, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ, lãnh đạo phòng giao dịch trực thuộc, nắm vững kiến thức công nghệ thông tin, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên tiến, kiến thức số lĩnh vực quan trọng quản trị ngân hàng, quản lý điều hành kinh doanh, phân tích, dự báo thị trường, quản lý hành chính… nhằm khơng ngừng nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý, điều hành cấp lãnh đạo, tạo tiếng nói, hành động chung tồn hệ thống NHNo, phát huy vai trò tham mưu cán từ Trưởng, phó phòng đến nhân viên tác nghiệp, nhằm giúp cho lãnh đạo kịp thời đưa sách sát hợp với yêu cầu thị trường, yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng - Có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm CBTD - Nâng cao hiệu công tác cán chi nhánh cần có chế độ đãi ngộ định họ như: lương, thưởng, chế độ đào tạo… Điều tạo nên động lực làm việc mạnh mẽ Nguồn nhân lực hoạt động ngân hàng quan trọng, góp phần tạo nên khác biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng dễ chép Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng dịch vụ cần có nguồn nhân lực tốt để sẵn sàng đáp ứng dịch vụ cách hiệu Có nguồn nhân lực tốt yếu tố định thành công ngân hàng b Đầu tư, xây dựng sở vật chất công nghệ đại Trong môi trường cạnh tranh nay, sở vật chất kỹ thuật 74 yếu tố cạnh tranh ngân hàng Chi nhánh Quận Sơn Trà thừa hưởng sở vật chất từ phòng giao dịch, nhìn chung sở vật chất kỹ thuật chi nhánh nhiều hạn chế Điều ảnh hưởng tới mặt chung ngân hàng, không tạo cho khách hàng thấy môi trường làm việc đại chuyên nghiệp Việc ổn định tăng cường sở vật chất cho Chi nhánh yêu cầu cấp thiết đặt Hiện nay, khách hàng thường có tâm lý muốn giao dịch địa điểm gần nơi cư trú hay làm việc mình, có số khách hàng khơng có thời gian để đến tận chi nhánh giao dịch Do muốn mở rộng hoạt động CVTD, Chi nhánh cần mở thêm phòng giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng muốn tiến hành vay vốn ngân hàng Các phòng giao dịch giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian, đồng thời phòng giao dịch khách hàng gửi tiền có nhu cầu tiêu dùng đột xuất rút để chi tiêu Như vậy, việc mở thêm điểm giao dịch giúp chi nhánh tìm kiếm đối tượng khách hàng mới, mở rộng phát triển cho vay tăng thu nhập cho Chi nhánh Với xu tồn cầu hóa quốc tế hóa diễn mạnh mẽ nay, tồn ngân hàng với công nghệ lạc hậu Đổi công nghệ đại hóa cơng nghệ u cầu khơng riêng ngân hàng muốn mở rộng hoạt động NHNo & PTNT Việt Nam số NHTM Việt Nam hồn thành giai đoạn II dự án đại hóa ngân hàng hệ thống toán, kế toán khách hàng ngân hàng giới (WB) tài trợ Là chi nhánh NHNo & PTNT Việt Nam, Chi nhánh Sơn Trà có nhiều thuận lợi việc tiếp cận với công nghệ ngân hàng đại Tuy nhiên Chi nhánh thành lập nên sở vật chất công nghệ Chi nhánh hạn chế Muốn tồn phát triển Chi nhánh cần có định 75 hướng, kế hoạch nhằm đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng Đổi cơng nghệ đại hóa cơng nghệ khơng giúp cho nghiệp vụ ngân hàng thực cách nhanh chóng mà tăng thêm giá trị sản phẩm – dịch vụ mà Chi nhánh cung ứng cho khách hàng Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phải thực khâu toán Cùng với định hướng hoạt động chung toàn hệ thống ngân hàng tăng cường dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, Chi nhánh cần phải phát triển loại sản phẩm như: thẻ tín dụng, toán thẻ địa điểm ATM/POS, giao dịch trực tuyến qua internet… Riêng hoạt động CVTD, Chi nhánh áp dụng hình thức cho vay thấu chi, cho vay thơng qua thẻ tín dụng… Việc tốn khấu trừ từ tài khoản người vay Riêng lĩnh vực bán lẻ, công nghệ hỗ trợ việc xử lý liệu tập trung, tăng tốc độ phục vụ khách hàng, tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng Theo đó, phần mềm quản lý đại, liệu khách hàng cập nhật lưu trữ tập trung Đặc điểm giúp cho việc quản lý, phân loại khách hàng với số lượng lớn xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giao dịch ngân hàng trực tuyến Với tốc độ xử lý nhanh công nghệ thông tin ngân hàng đại mang lại rút ngắn đáng kể thời gian thực giao dịch phục vụ khách hàng, cho phép ngân hàng giải phóng khách hàng nhanh chóng, tăng số lượng khách hàng phục vụ đến mức tối đa khoảng thời gian làm việc cố định Bên cạnh đó, việc tài khoản khách hàng nối mạng toàn hệ thống tạo nhiều tiện ích cho khách hàng việc khách hàng giao dịch địa điểm hệ thống Như vậy, cấu xếp đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thơng tin cho phù hợp với tình hình mới, lấy công nghệ thông tin làm công cụ đắc lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ bán lẻ Với khả cho phép tự động hóa 76 hoạt động tác nghiệp, xây dựng phát triển sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, đột phá nghiệp vụ dịch vụ bán lẻ, tăng cường kiểm tra giám sát, đại hóa cơng nghệ thơng tin ngân hàng đại vừa có tính cấp thiết, vừa yếu tố lâu dài đảm bảo phát triển bền vững Agribank Sơn Trà 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Chính phủ xây dựng hành lang pháp lý an toàn: luật nhà ở, luật dân sự, luật kinh tế… nhằm tạo sở pháp lý vững bảo vệ quyền lợi người vay ngân hàng Đặc biệt phòng cơng chứng phòng đăng ký giao dịch đảm bảo hai phận có vai trò quan trọng, hỗ trợ ngân hàng xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản khách hàng ngân hàng Liên quan đến tín dụng cá thể có phát sinh mối quan hệ dân chủ yếu người vay người cho vay Quan hệ dân cần làm rõ, minh bạch quy định nghĩa vụ người vay trách nhiệm quyền hạn người cho vay mà cụ thể NHTM Trong Luật dân sự, đất đai cần có quy định cụ thể bảo vệ quyền lợi người cho vay trường hợp người vay khơng tốn nợ Đồng thời quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ ngân hàng việc giải tranh chấp, hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ đọng Chỉ đạo cán bộ, ngành liên quan phối hợp với ngân hàng thực sách cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng để cải thiện nâng cao đời sống người dân Có sách kiềm chế lạm phát, giải việc làm tăng thu nhập cho CBCNV làm việc khu vực hành nghiệp Chính phủ cần có biện pháp hạn chế tình trạng tăng giá ảo nhà đất đầu gây ra, điều gây khơng khó khăn cho người dân có nhu cầu nhà thực (do khơng có khả mua), đồng thời gây khó khăn cho 77 ngân hàng việc định giá nhà, đất để thẩm định cho vay khách hàng, dễ dẫn đến tình trạng ngân hàng định giá cao so với giá trị gây rủi ro cho hoạt động cho vay ngân hàng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Với chức quản lý vĩ mơ sách tiền tệ quốc gia, NHNN đóng vai trò quan trọng việc trì phát triển vững mạnh tài tiền tệ Nếu đất nước có tài chính, tiền tệ ổn định thơng qua tính ổn định hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan thành viên tham gia có nhiều hội phát triển cách bình đẳng toàn diện Yếu tố định đảm bảo cho tăng trưởng không ngừng thị trường bán lẻ nước có kinh tế tăng trưởng liên tục kinh tế, với cải thiện mơi trường pháp luật hạ tầng tài Đây vấn đề không đơn giản, song rõ ràng để thực điều đó, vai trò NHNN ngành có liên quan quan trọng NHNN cần tiếp tục hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng với kỹ thuật cao, thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng cho biết tình trạng nợ cá nhân hay doanh nghiệp tổ chức tín dụng Chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thơng tin tổ chức tín dụng NHNN cần tiếp tục đổi chế lãi suất phù hợp mục tiêu sách tiền tệ, phù hợp với cung cầu tiền tệ điều kiện thực tế Khuyến khích NHTM áp dụng chế quản trị lãi suất để tránh rủi ro, đảm bảo cho NHTM đủ bù đắp chi phí, rủi ro có lợi nhuận để phát triển bền vững Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động CVTD phát triển Trong thời gian tới, NHNN cần ban hành hệ thống văn hướng dẫn cụ thể loại sản phẩm – dịch vụ CVTD, đồng thời ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích CVTD, tạo 78 hành lang pháp lý thơng thống đầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi cho NHTM phát triển hoạt động NHNN cần tạo khả thêm cho NHTM tự chủ, chịu trách nhiệm kinh doanh Bên cạnh đó, NHNN nên hỗ trợ cho NHTM việc tổ chức khóa học, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ngân hàng nói chung CVTD nói riêng 3.3.3 Đối với NHNo & PTNT Việt Nam - Cần xem xét nâng mức cho vay kéo dài thời hạn vay sản phẩm CVTD - Cần rà sốt để xác định đơn giản hóa thủ tục CVTD đảm bảo tính chặt chẽ pháp luật - Cần có văn hướng dẫn thi hành kịp thời có quy định NHNN, Bộ, Ngành Chính phủ có liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng - Đầu tư người vật chất cho việc phát triển cơng nghệ ngân hàng vấn đề sống ngân hàng thời đại - Chủ động tham gia trao đổi cập nhật thông tin liên quan tới lĩnh vực ngân hàng với thành phần kinh tế Vừa có hội thu thập thơng tin cần thiết vừa giới thiệu hình ảnh tới đối tượng khách hàng 3.3.4 Đối với NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng Là đơn vị quản lý trực tiếp Chi nhánh Quận Sơn Trà nên hoạt động NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động Chi nhánh Sơn Trà Do vậy, NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng cần có quan tâm định tới Chi nhánh Sơn Trà nhằm mở rộng hoạt động CVTD Chi nhánh - Đưa chiến lược, định hướng kế hoạch hợp lý giai đoạn nắm bắt xu hướng thị trường 79 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát kiểm tra, tra đột xuất hoạt động Chi nhánh - Có sách đào tạo hỗ trợ cán có kinh nghiệm chun mơn hỗ trợ Chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho Chi nhánh - Hỗ trợ kinh phí cho Chi nhánh để xây dựng, nâng cấp sở vật chất - Cần nghiên cứu, bổ sung hồn thiện quy trình cho vay Đặc biệt CVTD cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp với đối tượng cho vay 3.3.5 Đối với cấp có liên quan Để hoạt động CVTD đạt hiệu cao cần có hỗ trợ từ quan chức địa phương như: UBND phường, xã, quan quản lý nơi khách hàng vay vốn… Những quan phải hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, xác ngân hàng đưa định tín dụng đắn Các quan chức Nhà nước cần chấn chỉnh hoạt động phạm vi có liên quan việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản làm đảm bảo tín dụng hay q trình xử lý tài sản để thu hồi nợ… Các quan cần hạn chế sai sót tiêu cực gây bất lợi cho ngân hàng Trong thực tế, có khơng cán làm ăn quan liêu, cố tình gây trở ngại, khó khăn khách hàng phải làm giấy chứng nhận giấy tờ để làm thủ tục vay vốn ngân hàng Cần phải có phối hợp đồng quan việc xử lý tài sản chấp thu hồi nợ diễn thuận lợi Nhà nước nên xóa bỏ thủ tục rườm rà, khơng cần thiết để tránh tình trạng nhiều quy định chặt chẽ mức cần thiết, số quy định lại lỏng lẻo tạo khe hở cho số cá nhân lợi dụng 80 KẾT LUẬN Cho vay tiêu dùng mảng tín dụng mà trở thành điểm “nóng” Ngân hàng thương mại Thị trường cho vay tiêu dùng xem thị trường tiềm để NHTM đa dạng hoá danh mục đầu tư, nâng cao lợi nhuận Việc nghiên cứu mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh cho thấy hoạt động đạt nhiều kết đáng ghi nhận, song kết chưa xứng đáng với vị tiềm chi nhánh Hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh nhiều hạn chế cần khắc phục Bởi vậy, chi nhánh cần nhanh chóng thực giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Hơn nữa, giải pháp phải thực với đầu tư lớn tâm cao, để hoạt động nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng thực đạt hiệu quả, góp phần tăng cường sức mạnh chi nhánh cạnh tranh với NHTM Việt Nam nước Trên sở lý thuyết thực trạng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà, đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng” tập trung hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa lý luận mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế nguyên nhân công tác mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung (2008), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [2] Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Sơn Trà (2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011- 2013 Chi nhánh [3] Hoàng Thị Anh Đào (2012), Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng [5] Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng [6] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng, Nhà xuất Thống kê [7] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Sổ tay tín dụng [8] Lê Văn Tề (2004), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [9] Lê Doãn Thịnh (2012), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [10] Đỗ Thị Thùy Trang (2011), Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Nguyễn Thị Kiều Trinh (2012), Mở rộng cho vay tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Liên Chiểu, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (2012), Giáo trình Tài – Tiền tệ (2012),, NXB Tài ... nợ cho vay tiêu dùng Dư nợ cho vay tiêu dùng tiêu phản ánh số tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu lại thời điểm định 22 - Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng: cho biết dư nợ cho vay. .. nợ vay: - Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ, cho vay trả góp: Là hình thức cho vay tiêu dùng người vay trả nợ (gồm số tiền gốc lãi) cho ngân hàng nhiều lần, theo kỳ hạn định thời hạn cho vay - Cho. .. trình độ học vấn tiêu quan trọng để Ngân hàng thương mại định cho vay d Phân loại cho vay tiêu dùng d1 Căn vào mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú: khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng , Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn