Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi

91 32 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NGỌC TRINH HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NGỌC TRINH HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phạm Thị Ngọc Trinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Quản trị chi phí sản xuất u cầu thơng tin chi phí sản xuất phục vụ quản trị chi phí sản xuất 1.1.2 Tính giá thành đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí sản xuất 10 1.1.3 Tổ chức thu thập thơng tin chi phí phục vụ quản trị chi phí 11 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ 12 1.2.1 Phân loại chi phí theo cơng dụng 13 1.2.2 Phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định 14 1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ đối tượng chịu chi phí 16 1.3 TẬP HỢP CHI PHÍ PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 17 1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 17 1.3.2 Tập hợp chi phí sản xuất theo yêu cầu tính giá thành 19 1.4 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 20 1.5 BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 22 1.5.1 Báo cáo kiểm soát chi phí phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý 22 1.5.2 Phân tích biến động chi phí phục vụ quản trị chi phí 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẮN VỚI YÊU CẦU QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI 25 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 25 2.1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 25 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 27 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY 30 2.2.1 Yêu cầu quản trị chi phí sản xuất Công ty 31 2.2.2 Quản trị chi phí theo đối tượng 32 2.2.3 Quản trị chi phí sản xuất theo chức chi phí 33 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 36 2.3.1 Tổ chức thu thập thơng tin chi phí phục vụ quản trị chi phí 36 2.3.2 Phân loại chi phí 37 2.3.3 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 38 2.3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành 50 2.4 NHẬN XÉT KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI 56 2.4.1 Về thực trạng trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty 56 2.4.2 Về kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI 62 3.1 HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN LOẠI CHI PHÍ PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ 62 3.2 HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ Ở CƠNG TY 66 3.3 XÁC ĐỊNH LẠI TỶ LỆ % HOÀN THÀNH ĐỂ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH 67 3.4 HOÀN THIỆN BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY 69 3.4.1 Báo cáo kiểm sốt chi phí 69 3.4.2 Báo cáo phân tích, đánh giá việc thực chi phí phục vụ quản trị chi phí 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MTC : Máy thi công NVLTT : Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT : Nhân công trực tiếp SXC : Sản xuất chung VAS 15 : Chuẩn mực kế toán số 15 - Hợp đồng xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Định mức tiêu hao nguyên vật liệu 34 2.2 Bảng tổng hợp chi phí NVLTT 34 2.3 Bảng xác nhận khối lượng thực 35 2.4 Bảng tổng hợp chi phí NVLTT 40 2.5 Bảng tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 43 2.6 Bảng tổng hợp ca máy hoạt động 45 2.7 Bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi cơng 45 2.8 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung 48 2.9 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo 51 2.10 Bảng kê sản phẩm dở dang đầu kỳ 52 2.11 Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 53 2.12 Bảng kê sản phẩm dở dang cuối kỳ 54 2.13 Thẻ tính giá thành sản phẩm 55 3.1 Bảng phân loại chi phí 64 3.2 Bảng phân loại chi phí 65 3.3 Bảng tổng hợp chi phí trực tiếp 66 3.4 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung 67 3.5 Bảng tổng hợp dự tốn chi phí 68 3.6 Bảng kê sản phẩm dở dang cuối kỳ tính lại 69 3.7 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm soát CP NVL 70 3.8 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm soát CP NCTT 71 3.9 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm soát CP SDMTC 72 3.10 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm soát CP SXC 73 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.11 Báo cáo tình hình thực CP NVLTT 74 3.12 Báo cáo tình hình thực CP NCTT 75 3.13 Báo cáo tình hình thực CP SDMTC 76 3.14 Báo cáo tình hình thực CP SXC 76 3.15 Báo cáo so sánh giá thành thực tế giá thành dự toán 77 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ quản lý công ty An Ngãi 27 2.2 cấu tổ chức máy kế tốn 29 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ 30 ghi sổ 67 Bảng 3.4: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Năm 2012 ĐVT: đồng TK đối ứng Số tiền Chia cơng trình Chi cục thuế Thủy lợi 152 13.945.768 4.741.561 9.204.207 331 8.447.924 2.872.294 5.575.630 141 9.967.260 3.388.868 6.578.392 334 17.446.928 5.931.956 11.514.972 338 53.962.760 18.347.338 35.615.422 214 32.202.994 10.949.018 21.253.976 242 17.353.126 5.900.063 11.453.063 Cộng 153.326.760 52.131.098 101.195.662 3.3 XÁC ĐỊNH LẠI TỶ LỆ % HOÀN THÀNH ĐỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH Như trình bày mục 2.4.1, phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ % khối lượng hoàn thành bàn giao toán phương pháp hợp lý, tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp Tuy nhiên, giá thành tính theo phương pháp lại chưa phản ánh toàn chi phí phát sinh liên quan đến khối lượng công việc mà Công ty thực nên tác giả đề xuất cách xác định tỷ lệ hoàn thành theo chi phí phát sinh giá trị dự tốn cơng trình theo hợp đồng 68 Bảng 3.5 : BẢNG TỔNG HỢP DỰ TỐN CHI PHÍ Cơng trình: Thủy lợi Nghĩa Hành TT Chi phí Ký Giá trị (đồng) Cách tính hiệu I Chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu VL 3.577.230.488 Chi phí nhân cơng NC 970.953.780 Chi phí xử dụng máy thi cơng M 813.889.246 Cộng chi phí trực tiếp T 5.362.073.514 Chi phí sản xuất chung C Giá thành dự tốn xây dựng Z Thu nhập chịu thuế tính trước TN 311.134.315,6 Z * 5.5% Chi phí lán trại cho cơng nhân LT 298.406.093,6 (Z + TN) * Giá trị dự toán xây lắp trước G II III 294.914.043,3 5.656.987.557 6.266.527.967 VL + NC + M T * 5.5% T+C 5% thuế VAT 626.652.796,7 IV Thuế giá trị gia tăng GXD 6.893.180.763,2 G * 10% V Giá trị dự toán xây lắp sau thuế 6.893.180.763 G + VAT Z + TN + LT Tổng cộng (làm tròn) Dựa vào Bảng 3.5: Bảng tổng hợp dự tốn chi phí Bảng 2.9: bảng tổng hợp chi phí phát sinh để xác định tỷ lệ hoàn thành Tỷ lệ hoàn thành = 2.126.784.034/6.893.180.763 = 30.85% Giá thành = Tỷ lệ hoàn thành x (Chi phí dở dang đầu kỳ + Chi phí phát sinh kỳ) = 30.85% x (180.300.000 + 2.126.784.034) = 711.815.003 đ Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ = (Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh kỳ) – Giá thành = (180.300.000 + 2.126.784.034) – 711.815.003 = 1.595.269.031đ 69 Công ty dựa vào tỷ lệ giá trị dở dang chi phí thực tế phát sinh để tính giá trị dở dang cho khoản mục tính giá thành Bảng 3.6: BẢNG KÊ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ TÍNH LẠI ĐVT: đồng Chia khoản mục chi phí Tên cơng trình NVLTT NCTT MTC SXC Tổng cộng Thuỷ lợi 1.143.340.628 157.564.228 210.130.507 84.233.668 1.595.269.031 3.4 HỒN THIỆN BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY Báo cáo chi phí lập với mục đích nhằm giúp nhà quản trị kiểm sốt tình hình thực dự tốn chi phí kỳ, đánh giá trách nhiệm phận liên quan, đồng thời sở để lập dự toán cho kỳ tới Tuy nhiên, công ty việc lập báo cáo chi phí chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa gắn trách nhiệm quản lý với u cầu kiểm sốt chi phí Vì vậy, cơng ty nên lập báo cáo chi phí để phục vụ yêu cầu nhà quản trị Công ty gồm nhiều xí nghiệp sản xuất báo cáo kiểm sốt chi phí đánh giá hiệu kinh tế phận vấn đề cần thiết 3.4.1 Báo cáo kiểm sốt chi phí - Mỗi phận phát sinh chi phí lập báo cáo kiểm sốt - Các chi phí đưa vào báo cáo tồn chi phí phát sinh phận cần kiểm sốt chi phí - Thời kỳ lập báo cáo thời kỳ ngắn mà nhà quản trị can thiệp cách hữu ích vào chi phí phát sinh phận (khơng 70 thiết tháng, q năm) a Báo cáo kiểm sốt chi phí ngun vật liệu Việc mua ngun vật liệu cơng ty phòng kế toán đảm nhận Để kiểm soát nguyên vật liệu mua vào phòng kế hoạch vật tư phận kho lập Bảng kê nguyên vật liệu mua vào nhằm kiểm soát số lượng, giá trị nguyên vật liệu mua vào kỳ để đánh giá trách nhiệm phận thu mua phận tiếp nhận Hàng ngày, kế hoạch sản xuất định mức tiêu hao nguyên vật liệu xí nghiệp xây lắp lập giấy đề nghị mua vật tư chuyển đến phận kế hoạch vật tư để mua vật tư Để đánh giá tình hình thực định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu mua vào, trình độ tay nghề cơng nhân ý thức tiết kiệm hay lãng phí nguyên vật liệu phận sản xuất cuối tháng phòng quản lý kỹ thuật lập báo cáo tình hình thực định mức ngun vật liệu Kiểm sốt chi phí ngun vật liệu công ty nên lập bảng tổng hợp báo cáo chủ yếu báo cáo thể qua Bảng Bảng 3.7: BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM SOÁT CP NVL TT LOẠI BÁO CÁO BỘ PHẬN LẬP TRÁCH NHIỆM BỘ PHẬN LIÊN QUAN Bảng kê nguyên vật liệu mua Bộ phận thu mua: phòng Phòng kế tốn kế hoạch vật tư; phận phận vật tư tiếp nhận: đội thi công Bảng định mức NVL Phòng quản lý kỹ Bộ phận sử dụng: xí nghiệp thuật xây lắp, đội thi cơng Giấy đề nghị mua vật tư Xí nghiệp xây lắp Hóa đơn mua vật tư Bộ phận kế hoạch vật Xí nghiệp xây lắp, tư phận thu mua Bộ phận xây lắp, phận thu mua 71 b Báo cáo kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp Để kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp cơng ty nên kiểm sốt thời gian làm việc người lao động qua Bảng chấm công, kiểm sốt suất lao động người thơng qua báo cáo kết sản xuất, kiểm soát chi phí tiền lương thơng qua Bảng tốn lương Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp Cơng ty chủ yếu lập báo cáo thể qua Bảng 2.21 Bảng 3.8: BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM SOÁT CP NCTT TT LOẠI BÁO CÁO Bảng chấm công Báo cáo kết thi công Bảng toán lương BỘ PHẬN LẬP Đội xây lắp NỘI DUNG KIỂM SỐT Kiểm sốt ngày cơng lao động tháng Kiểm soát xuất lao Đội xây lắp động tổ, đội thi cơng Phòng kế tốn Kiểm sốt chi phí tiền lương phận c Báo cáo kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi cơng Để kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi cơng Cơng ty nên kiểm sốt thơng qua báo cáo như: báo cáo định mức nhiên liệu máy thi công, bảng tổng hợp ca máy hoạt động, bảng tổng hợp chi phí khấu hao, báo cáo sửa chữa bảo dưỡng máy thi công, bảng chấm công nhân viên lái xe, … lập bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt chi phí sử dụng máy thi cơng sau: 72 Bảng 3.9: BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM SOÁT CP SDMTC TT LOẠI BÁO CÁO BỘ PHẬN LẬP NỘI DUNG KIỂM SỐT Kiểm sốt ngày cơng lao Bảng chấm cơng Xí nghiệp xây lắp động tháng nhân viên lái xe Báo cáo định mức nhiên liệu Xí nghiệp xây lắp Báo cáo kết hoạt động máy Kiểm soát định mức nhiên liệu máy thi cơng Kiểm sốt số ca máy thi Xí nghiệp xây lắp cơng thi cơng Bảng tổng hợp khấu hao Phòng kế tốn Kiểm sốt chi phí khấu hao máy thi cơng d Kiểm sốt chi phí sản xuất chung Đối với hoạt động xây dựng, chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ cho đội ngũ quản lý, huy cơng trình (bao gồm: lương nhân viên quản lý cơng trình, phụ cấp hàng tháng cho nhân viên, khoản trích theo lương), chi phí khấu hao TSCĐ cho hoạt động cơng trình, chi phí sửa chữa, chi phí th ngồi, chi phí điện nước, khấu hao CCDC, chi phí bảo hành cơng trình Cơng ty nên lập bảng tổng hợp báo cáo để kiểm sốt chi phí hiệu Từ bảng tổng hợp Cơng ty tập hợp nhanh chóng báo cáo kiểm sốt chi phí để cung cấp thơng tin cho nhà quản trị phục vụ việc quản trị chi phí hợp lý hiệu quả, phù hợp với điều kiện Công ty 73 Bảng 3.10: BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO KIỂM SOÁT CP SXC TT LOẠI BÁO CÁO BỘ PHẬN LẬP NỘI DUNG KIỂM SỐT Kiểm sốt ngày cơng lao Bảng chấm cơng Phòng kế tốn động tháng nhân viên quản lý công trường xây lắp Báo cáo chi phí dịch vụ mua Kiểm sốt chi phí mua Xí nghiệp xây lắp ngồi Báo cáo chi phí sửa chữa thiết bị Bảng tổng hợp khấu hao ngồi sử dụng cho xí nghiệp xây lắp Kiểm sốt chi phí sửa Xí nghiệp xây lắp chữa máy móc, thiết bị xí nghiệp xây lắp Kiểm sốt chi phí khấu Phòng kế tốn hao máy xí nghiệp xây lắp 3.4.2 Báo cáo phân tích, đánh giá việc thực chi phí phục vụ quản trị chi phí Báo cáo chi phí lập với mục đích nhằm giúp nhà quản trị kiểm sốt tình hình thực dự tốn chi phí kỳ, đánh giá trách nhiệm phận liên quan đồng thời sở để lập dự toán cho kỳ tới Tuy nhiên, công ty việc lập báo cáo chi phí chưa rõ chiều hướng biến động chi phí nguyên nhân biến động, chưa gắn trách nhiệm quản lý với u cầu kiểm sốt chi phí Vì vậy, cơng ty nên lập báo cáo phân tích, đánh giá chi phí để phục vụ yêu cầu nhà quản trị 74 Dựa theo yêu cầu cung cấp thơng tin nhà quản trị mà kế tốn chi phí lập báo cáo chi phí theo mức độ chi tiết hay tổng hợp khác thể lập báo cáo chi phí cho xí nghiệp, phận, phòng ban, loại nhóm sản phẩm Các báo cáo phân tích, đánh giá chi phí bao gồm: báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi cơng, chi phí sản xuất chung Báo cáo phân tích chi phí thiết kế gồm yếu tố: + Chỉ tiêu chi phí cần kiểm sốt; + sở để so sánh bao gồm kỳ gốc chi phí dự tốn kỳ phân tích tế; + Kết so sánh phần chênh lệch chi phí thực tế so với dự tốn a Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Để kiểm sốt chi phí ngun vật liệu, phận xây lắp cần lập báo cáo tình hình sử dụng NVL Công ty Nhà quản trị vào báo cáo phận xây lắp tiến hành lập báo cáo tình hình thực chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nhằm xác định mức biến động nguyên vật liệu Từ xác định nguyên nhân biện pháp xử lý kịp thời Bảng 3.11: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CP NVLTT ĐVT: đồng Cơng trình Chi cục thuế Ba Tơ Dự tốn 636.586.236 Thủy lợi Nghĩa Hành 1.909.758.708 Thực Biến động % 775.247.832 138.661.596 21,78 1.524.281.200 -385.477.508 20,19 Tổng cộng Qua Bảng báo cáo tình hình thực chi phí ngun vật liệu trực tiếp biến động thuận lợi hay bất lợi nguyên vật liệu, đồng thời 75 phận quản lý trách nhiệm giải thích ngun nhân tác động đến biến động đề xuất giải pháp thích hợp để kiểm sốt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cách chặt chẽ từ khâu mua vào đến khâu sản xuất bảo quản b Báo cáo chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất Công ty phải thường xuyên theo dõi khối lượng thực hiện, chất lượng tay nghề công nhân nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất tránh lãng phí nguyên vật liệu trình độ tay nghề công nhân thấp Công ty cần thiết lập báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp để đánh giá biến động chi phí nhân cơng trực tiếp, qua kiểm tra tính hợp lý việc tuyển dụng sử dụng lao động Ngoài ra, qua Bảng báo cáo đánh giá việc chi trả lương cho người lao động hiệu so với kế hoạch, đảm bảo kết hợp lợi ích xí nghiệp với lợi ích người lao động Từ tìm ngun nhân gây nên biến động chi phí nhân cơng trực tiếp để từ biện pháp kiểm sốt thích hợp Thơng qua số liệu thực tế tốn Công ty năm 2012 tác giả lập Bảng báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp: Bảng 3.12: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CP NCTT Cơng trình Dự tốn Thực Biến động % Chi cục thuế Ba Tơ 102.090.035 73.453.620 -28.636.415 28,05 Thủy lợi Nghĩa Hành 306.270.104 210.061.800 -96.208.304 31,41 Tổng cộng c Báo cáo chi phí sử dụng máy thi cơng Căn vào số liệu thực tế chi phí sử dụng máy thi cơng số liệu dự tốn để lập báo cáo tình hình thực chi phí sử dụng máy thi công nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực loại chi phí Mỗi 76 yếu tố biến động xem xét ảnh hưởng nhân tố, từ tìm ngun nhân biến động biện pháp quản lý thích hợp Bảng 3.13: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CP SDMTC Cơng trình Chi cục thuế Ba Tơ Dự toán Thực 97.825.663 204.170.720 106.345.057 108,7 280.142.220 4,54 Thủy lợi Nghĩa Hành 293.475.990 Biến động 13.333.770 % Tổng cộng Bảng báo cáo giúp nhà quản trị thấy biến động chi phí sử dụng máy thi cơng cơng trình, từ tìm ngun nhân yếu tố ảnh hưởng đến biến động để biện pháp xử lý phù hợp hướng quản lý hiệu tương lai d Báo cáo chi phí sản xuất chung Căn vào số liệu thực tế chi phí sản xuất chung số liệu kế hoạch để lập báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực loại chi phí Mỗi yếu tố biến động xem xét ảnh hưởng nhân tố từ tìm nguyên nhân biến động biện pháp quản lý thích hợp Bảng 3.14: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CP SXC Cơng trình Dự tốn Thực Biến động % Chi cục thuế Ba Tơ 54.372.626 41.027.947 13.344.679 24,54 Thủy lợi Nghĩa Hành 163.117.877 112.298.814 50.819.063 31,15 Tổng cộng Bảng phân tích chi phí sản xuất chung giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng chi phí sản xuất chung Cơng ty nên lập báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung cụ thể theo cơng trình để dễ dàng 77 kiểm sốt chi phí, tạo cách nhìn tổng quan hoạt động xây lắp cơng ty e Báo cáo so sánh giá thành thực tế giá thành dự toán Căn vào giá thành thực tế cơng trình số liệu dự tốn định mức để lập báo cáo so sánh giá thành thực tế giá thành định mức nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình thực loại chi phí phát sinh Mỗi yếu tố biến động xem xét ảnh hưởng nhân tố từ tìm ngun nhân biến động biện pháp quản lý thích hợp Bảng 3.15: BÁO CÁO SO SÁNH GIÁ THÀNH THỰC TẾ VÀ GIÁ THÀNH DỰ TỐN Cơng trình Thủy lợi Nghĩa Hành Dự toán Thực tế Biến động % 1.777.023.521 1.571.354.936 -205.668.585 11,57 Tổng cộng Giá thành dự toán mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp, để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp Giá thành thực tế lại tiêu tổng hợp phản ánh kết phấn đấu doanh nghiệp việc tổ chức áp dụng giải pháp đó, sở để xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh nghĩa vụ doanh nghiệp Nhà nước Bảng phân tích, so sánh giá thành dự toán giá thành thực tế cho thấy kỳ Công ty thực việc hạ giá thành sản phẩm so với dự toán đề Qua cung cấp cho nhà quản trị thông tin nguyên nhân, giải pháp mà Cơng ty sử dụng để thực từ định hợp lý cho Cơng ty kỳ sau 78 f Báo cáo tình hình chi phí theo cách phân loại chi phí Cơng ty nên lập bảng phân loại chi phí theo cách phân loại mà tác giả đề xuất để phục vụ tốt cho công tác quản trị chi phí Bảng phân tích chi phí sản xuất theo cách phân loại chi phí gián tiếp trực tiếp; chi phí kiểm sốt khơng kiểm sốt cung cấp cho nhà quản trị thông tin cụ thể chi phí Giúp nhà quản trị biết chi phí kiểm sốt được, chi phí khơng thể kiểm sốt ngun nhân dẫn đến việc khơng kiểm sốt từ biện pháp phù hợp để kiểm sốt chi phí 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Với thực trạng hệ thống kế tốn chi phí Công ty An Ngãi, đề tài đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện khắc phục hạn chế hệ thống Cơng ty cần hồn thiện vấn đề sau: hoàn thiện phân loại chi phí, hồn thiện phương pháp tổng hợp chi phí, tính giá thành; sau hồn thiện báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ quản trị chi phí Cụ thể kế tốn chi phí cơng ty cần lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí sản xuất thích hợp làm sở cho việc tổng hợp chi phí tính giá thành; Hồn chỉnh hệ thống báo cáo kiểm sốt chi phí để đánh giá thành hoạt động phận Công ty Hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí tính giá thành cần thiết tính quan trọng nó, để phát huy hiệu phụ thuộc vào thái độ cấp quản lý Giờ đây, với giải pháp hoàn thiện mà tác giả đưa sở cho Ban giám đốc Cơng ty việc kiểm sốt cắt giảm chi phí điều kiện ngành xây lắp chịu áp lực cạnh tranh mạnh giá 80 KẾT LUẬN Trong xu tồn cầu hố, cạnh tranh ngày mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt nam đứng trước yêu cầu phải nâng cao lực hiệu quản lý, tiết kiệm chi phí để tồn phát triển Kế tốn chi phí tính giá thành đóng vai trò quan trọng, ngồi việc doanh nghiệp cạnh tranh mặt chất lượng chiến lược giá định thành bại doanh nghiệp Điều đòi hỏi thơng tin kế tốn chi phí tính giá thành phải ngày đáng tin cậy nhanh chóng kịp thời Tuy nhiên, điều kiện đặc thù ngành xây lắp, công tác kế tốn chi phí tính giá thành cơng ty An Ngãi nhiều hạn chế, chưa thực đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí Do hệ thống kế tốn chi phí tính giá thành cơng ty cần khắc phục hạn chế để đáp ứng điều kiện kinh doanh Trước yêu cầu thực tế khách quan với việc áp dụng biện pháp nghiên cứu linh hoạt, tác giả hoàn thành đề tài “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần khí Xây lắp An Ngãi” với nội dung sau: Thứ nhất, khái quát sở lý thuyết kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ quản trị chi phí Thứ hai, nghiên cứu thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành cơng ty, sở sâu phân tích đánh giá thực trạng, tìm ưu điểm hạn chế Công ty Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm phục vụ quản trị chi phí Công ty An Ngãi Tác giả hy vọng luận văn phần giúp Công ty nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành để thực trở thành cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho máy quản trị chi phí Cơng ty TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Đức Dũng (2009), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, Hà Nội [2] Nguyễn Minh Đức (2010), Quản trị chi phí sản xuất, Đại học Nơng lâm TP HCM, TP HCM [3] Nguyễn Thị Hà (2010), Nghiên cứu thực tế kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp 33, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [4] Lê Thị Kim Hoa, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Trần Đình Khơi Ngun, Nguyễn Cơng Phương (2010), Kế tốn tài doanh nghiệp, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng [5] Trần Thị Phương Linh (2012), Kế tốn quản trị chi phí cơng ty cổ phần vận tải biển Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [6] Nguyễn Thị Phương Loan (2009), Quản trị chi phí, Trường Đại học Mở TP HCM [7] Võ Văn Nhị (chủ biên), Trần Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng (2009), Kế tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội [8] Trần Nhật Thiện (2009), Chi phí phân loại chi phí, Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam ... quan đến cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp An Ngãi - Phạm vi nghiên cứu: Cơng ty có sản phẩm xây lắp, khí gạch, nhiên doanh thu sản phẩm xây lắp chi m... thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm gắn với yêu cầu quản trị chi phí cơng ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp An Ngãi... khiển; chi phí ngun vật liệu, nhiên liệu phục vụ máy thi công; chi phí khấu hao; chi phí th sửa máy thi cơng chi phí khác tiền phục vụ vận hành sử dụng máy thi cơng Chi phí sử dụng máy thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn