Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng việt á chi nhánh đà nẵng

109 25 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hưng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết công tác quản trị rủi ro tín dụng 23 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (VAB - CNĐN) TỪ NĂM 2010 – 2012 29 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VAB - CNĐN 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Nhiệm vụ VAB – Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.1.4 Tình hình nhân VAB – Chi nhánh Đà Nẵng 31 2.1.5 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát Chi nhánh 32 2.1.6 Kết hoạt động Chi nhánh năm 2010-2012 33 2.1.7 Đánh giá tổng quan 39 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VAB – CNĐN 40 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt ÁChi nhánh Đà Nẵng 40 2.2.2 Tình hình thực cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 42 2.2.3 Kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VAB – CNĐN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 56 2.3.1 Những kết đạt quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt ÁChi nhánh Đà Nẵng 57 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt ÁChi nhánh Đà Nẵng 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT ÁCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 74 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh VAB-CNĐN 74 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng VAB-CNĐN 74 3.1.3 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VAB-CNĐN .76 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT ÁCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 77 3.2.1 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay .77 3.2.2 Nâng cao chất lượng đo lường rủi ro tín dụng dựa hệ thống sở liệu đánh giá nội 78 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích tín dụng thực quy trình cho vay chặt chẽ 81 3.2.4 Nâng cao lực chất lượng kiểm tra phận kiểm tra kiểm soát nội chất lượng nguồn nhân lực 83 3.2.5 Cải thiện cấu nhóm nợ, hồn thiện quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 86 3.2.6 Hạn chế việc nhận tài sản đảm bảo bên thứ ba, quan tâm việc sử dụng công cụ bảo hiểm 87 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Đối với phủ 89 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 91 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Việt Á 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị MTV Một thành viên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHVN Ngân hàng Việt Nam NQH Nợ hạn QLRR Quảnrủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SX-KD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo TSTC Tài sản chấp VAB Ngân hàng Việt Á VAB-CNĐN Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Đà Nẵng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Các số tài 30 2.2 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn 33 2.3 Phân tích dư nợ theo đối tượng 35 2.4 Phân tích dư nợ theo tài sản đảm bảo 36 2.5 Báo cáo thu nhập 38 2.6 Mức giảm tỷ lệ nợ hạn qua năm 53 2.7 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu qua năm 54 2.8 Mức giảm tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng qua năm 55 2.9 Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng qua năm 56 2.10 Dư nợ phân theo kỳ hạn qua năm 57 2.11 Dư nợ phân theo ngành nghề qua năm 58 2.12 Tình hình phân loại nợ qua năm 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức VAB – Chi nhánh Đà Nẵng 30 2.2 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng đối diện nhiều thiệt hại đáng kể Những thiệt hại xảy chủ yếu thua lỗ khơng dự kiến từ hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng Điều khiến cho nhiều Ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu khoản sử dụng nguồn vốn huy động dân cư để bù đắp rủi ro Xét mặt xã hội, bất ổn hoạt động Ngân hàng gây thiệt hại đáng kể cho người gửi tiền quan trọng người dân dần niềm tin với công cụ tài thơng qua kênh Ngân hàng Điều làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội Xét mặt quản lý vĩ mô, thành phần kinh tế quay lưng với Ngân hàng Điều ảnh hưởng đến việc quản lý vĩ mô Nhà Nước Khi Ngân hàng kiểm soát hoạt động tín dụng đảm bảo an tồn tín dụng giúp Ngân hàng tạo nguồn lợi nhuận ổn định, giúp người dân có thêm kênh đầu tư tài có lãi an tồn, giúp nhà nước điều hành kinh tế vĩ mơ có hiệu Do đó, việc kiểm sốt hoạt động tín dụng khơng trách nhiệm cấp thiết Ngân hàng cổ đơng mình, mà trách nhiệm xã hội kinh tế quốc gia Rủi ro tín dụng phạm trù gắn với hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng phát triển mở rộng mức độ rủi ro lại lớn Một số vấn đề cộm là: Cho vay không thu hồi nợ, phát sinh nhiều nợ hạn, nợ khó đòi, ứ đọng vốn,…Vì vậy, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng phải quan tâm nữa, vấn đề tất yếu khơng thể bỏ qua hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt từ chuyển sang kinh tế thị trường Cũng doanh nghiệp nói chung, ngân hàng gặp khó khăn lý luận thực tiễn việc 86 tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng nhân viên tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh, phòng giao dịch VAB thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám tình hình khan nhân lực ngàng tài ngân hàng 3.2.5 Cải thiện cấu nhóm nợ, hồn thiện quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Hiện nay, VAB-CNĐN thực việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493 văn sửa đổi bổ sung Quyết định 493 Tuy nhiên, qua kết kiểm toán rà soát danh mục tín dụng Cơng ty kiểm tốn quốc tế E&Y đơn vị kiểm toán độc lập VAB cho thấy tỷ lệ nợ nhóm nợ xấu theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế cao nhiều so với tỷ lệ nợ nhóm nợ xấu theo quy định hành NHNN, nhiều khoản nợ phân loại nợ vào nhóm 1, nhóm theo NHNN theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế lại bị phân loại vào nợ xấu, thực phân loại theo chuẩn mực quốc tế tỷ lệ nợ xấu tăng lên, đồng nghĩa với việc ngân hàng phải tăng tỷ lệ trích lập dự phòng, điều ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Trên thực tế khoản nợ xấu định dạng lại, bộc lộ rỏ tỷ lệ nợ xấu tăng, điều khơng có nghĩa ngân hàng hoạt động yếu đi, mà ngân hàng tự giúp khỏe mạnh tương lai Đối với nợ xấu, ngân hàng tìm cách xử lý tình hình tại, mà quan trọng phải làm để đảm bảo nợ xấu không lặp lại tương lai Thật dễ dàng để đổ lỗi cho giá bất động sản giảm hay tình hình suy thối kinh tế tồn cầu Việt Nam tác nhân gây tỷ lệ nợ xấu cao Những yếu tố nằm ngồi tầm kiểm sốt ngân 87 hàng, cần trọng đến yếu tố chủ quan nằm tầm kiểm soát ngân hàng Trong số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng kể phương pháp xếp hạng tín dụng khơng đánh giá cập nhật thường xuyên, cấu quản trị nội chức kiểm tốn nội yếu kém, giá trị tài sản chấp bị phóng đại thiếu quy trình định giá độc lập liên tục, thiếu hệ thống cảnh báo sớm để dấu hiệu nợ có vấn đề Mặt khác, ngân hàng chưa thực theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN hướng dẫn cụ thể thơng tư hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, ngân hàng áp dụng hệ thống xếp hạng cũ theo cách riêng Điều tạo khơng thống quản lý chất lượng tín dụng ngân hàng, khiến VAB gặp khó khăn quản lý Vì vậy, đề xuất VAB sớm áp dụng thông tư 02/2013/TT-NHNN ngân hàng NHNN Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng để quản lý hoạt động tín dụng ngân hàng Thơng tư u cầu với quy định khác, ngân hàng phải xây dựng phương pháp xếp hạng nội cho loại đơn vị xin vay vốn Phương pháp phải HĐQT chấp thuận, tích hợp với hệ thống ngân hàng thông báo cách tiếp cận lên NHNN Đây bước tiến hướng để có QTRRTD đáng tin cậy VAB nên cố quy trình tín dụng phương pháp xếp hạng tín dụng để có khả thu hút nhiều vốn đầu tư có vị trí vững tiến hành hợp nhất, sáp nhập 3.2.6 Hạn chế việc nhận tài sản đảm bảo bên thứ ba, quan tâm việc sử dụng cơng cụ bảo hiểm Với tình kinh tế khó khăn nay, số lượng vụ án tín dụng, hay 88 nói cách khác vụ đòi nợ ngân hàng ngày nhiều Đáng ý vụ kiện đòi nợ mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cá nhân vay chấp tài sản bên thứ ba nhiều lên Trừ khối ngân hàng nước ngoài, hầu hết ngân hàng TMCP nước, ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank có vụ án kiện kiểu Kinh nghiệm cho thấy, doanh nghiệp cá nhân vay ngân hàng đưa tài sản chấp doanh nghiệp tài sản người thân bố mẹ, anh chị em vay thật Những trường hợp mà doanh nghiệp hay cá nhân vay tiền mà tài sản người khác, gọi bên thứ ba, ngân hàng cần thận trọng Những vụ kiện đòi nợ trường hợp TSĐB bên thứ ba phát sinh gần VAB-CNĐN chủ yếu từ nguyên nhân sau: - Người có tài sản chấp có nhu cầu vay vốn không đủ điều kiện để ngân hàng xét duyệt cho vay nên phải nhờ doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân có đủ điều kiện vay vốn giúp Trong đó, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân có đủ điều kiện vay vốn lại vay với số tiền nhiều người chấp tài sản cần nhằm sử dụng vào mục đích riêng, nên người vay khơng đủ khả trả nợ gánh nặng đè lên người có tài sản chấp Trong trường hợp vậy, lý ngân hàng nắm đằng chuôi họ thực đầy đủ quy định giao dịch bảo lãnh ký hợp đồng chấp có cơng chứng, có đăng ký giao dịch đảm bảo Tuy nhiên, ngân hàng chịu nhiều chi phí q trình đòi nợ, chưa kể phiền phức khác - Hơn nữa, cho vay có TSĐB bên thứ ba, ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro không thực đầy đủ quy định tính pháp lý Chẳng hạn, doanh nghiệp vay ngân hàng phải chấp thuận HĐQT hay người đại diện theo pháp luật đồng ý văn bản, ngân 89 hàng cần phải kiểm tra xem có ý kiến văn HĐQT hay không Nhưng nhiều ngân hàng không kiểm tra nên không phát khoản vay có Tổng Giám đốc doanh nghiệp biết, HĐQT khơng biết, dẫn đến ngân hàng khó đòi nợ Hoặc hộ gia đình, cá nhân họ chấp tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất phải có chấp thuận thành viên gia đình liên quan đến tài sản Nếu ngân hàng không giám sát kỹ yếu tố hợp đồng chấp vô hiệu, việc chẳng khác ngân hàng cho vay tín chấp RRTD tăng lên Trong rủi ro nhận TSĐB bên thứ ba, yếu tố QTRRTD quan trọng Những trường hợp không đủ điều kiện xử lý tài sản đảm bảo thường nhân viên ngân hàng không làm quy trình, quy định Để làm tốt cơng tác này, đề nghị VAB-CNĐN nhận tài sản chấp từ bên thứ ba, ngân hàng phải cẩn thận hơn, kiểm tra xác nhận lại người có tài sản, tránh trường hợp vay thêm ý muốn giả mạo chữ ký, điều hạn chế nhiều rủi ro cho ngân hàng Bên cạnh đó, đề xuất VAB-CNĐN phải quan tâm việc sử dụng công cụ bảo hiểm Cụ thể, ngân hàng cần phải yêu cầu khách hàng vay mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm với TSĐB, bảo hiểm hàng hóa việc mua bảo hiểm cho đối tượng vay vốn…Bởi lẽ, có RRTD xảy ra, chẳng hạn nguyên nhân cháy nổ, thiên tai…gây ngân hàng có nguồn bồi thường thiệt hại từ cơng ty bảo hiểm để thu hồi nợ lãi vay nợ gốc nhằm hạn chế tối đa tổn thất xảy 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ - Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ mà 90 phải quan tâm đến phát triển bền vững ngân hàng, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích ngân hàng - Cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện cơng ty kiểm tốn họ thực báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực Vì thực tế cho thấy chất lượng nhiều cơng ty kiểm tốn chưa đảm bảo - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý TSĐB, đạo ngành có liên quan đến quy định thủ tục, trình tự xử lý TSĐB nhanh chóng, hiệu quả; quy định pháp lý liên quan đến giao dịch đảm bảo, đăng ký giao dịch đảm bảo, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh… - Cơ cấu lại dư nợ xử lý khoản nợ xấu việc làm khó, q trình cải thiện hạn chế phát sinh thêm khoản nợ xấu giai đoạn khó khăn Để giải vấn đề này, tất nhiên thân ngân hàng phải ý thức gánh lấy trách nhiệm Trên thực tế, Công ty quản lý nợ khai thác tài sản NHTM đời nơi chứa đựng khoản nợ khó đòi từ ngân hàng mẹ chuyển sang, chức dừng lại khâu thẩm định giá trị TSTC quản chấp hàng hóa cầm cố tài sản bán, lý; để xử lý nợ Cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản khơng có thị trường giao dịch Để hỗ trợ thêm cho NHTM nói chung ngân hàng TMCP nói riêng, Chính phủ cần xây dựng chế để phát triển thị trường thứ cấp cho hoạt động mua, bán khoản nợ xấu NHTM Trước mắt, Chính phủ sử dụng nguồn lực để xử lý khoản nợ từ ngân hàng TMCP Nhà nước; Cơng ty giao dịch tài sản có, tài sản nợ 91 Chính phủ phải tiếp cận trực tiếp NHTM Nhà nước trình tiếp nhận xử lý nợ này; vấn đề thực việc mua bán khoản nợ NHTM Nhà nước DNNN Khi thị trường khởi động giao dịch có hiệu quả, trình tham gia ngân hàng TMCP để giải nợ tồn đọng gặp nhiều thuận lợi 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước - Cần sớm định chuẩn phần mềm quảnNgân hàng toàn quốc: dựa phần mềm quản lý tiêu chuẩn để thuận tiện cho việc giám sát hoạt động chuyển nhóm nợ theo quy định, trích lập dự phòng theo quy định nhận dạng rủi ro sớm Ngân hàng thương mại Ngoài ra, tiêu chuẩn phần mềm liệu giúp nâng cao rào cản nhập giúp tăng sức cạnh tranh, giảm tổn thất tín dụng từ nguyên nhân thiếu cơng nghệ thích hợp - Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực thông tư 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 NHNN hướng dẫn cụ thể thơng tư hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng TMCP - Thường xuyên giám sát biểu rủi ro Ngân hàng thương mại tăng cường hiệu hoạt động tra, kiểm tra thường xuyên đột xuất Ngân hàng thương mại - Tăng cường chất lượng hoạt động trung tâm CIC nhằm đảm bảo thơng tin cập nhật xác, phản ánh đầy đủ Ngồi ra, thơng tin CIC cho biết dư nợ khách hàng Ngân hàng mà không cho biết lịch sử chi tiết trả nợ khách hàng, trung tâm CIC cần mở rộng thơng tin Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo nhân viên làm công tác quản lý mạng CIC không 92 am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thơng tin, phân tích tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho NHTM tham khảo Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ thông tin bí mật khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, đề xuất NHNN nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế RRTD NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm - Có quy định chế tài bắt buộc doanh nghiệp phải tiến hành kiểm toán tài độc lập để minh bạch tình hình tài doanh nghiệp - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu: Trong thực thi chức quan quản lý Nhà nước giám sát thị trường, hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội TCTD hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn HĐKD nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho NHTM, đảm bảo thị trường phát triển bền vững - Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động ngân hàng HĐKD Tuy nhiên, xuất tình trạng 93 cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy RRTD tăng cao Do NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu HĐKD NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Việt Á a Đối với VAB Hội sở - Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cuối định mức độ rủi roNgân hàng chấp nhận Đồng thời, HĐQT chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn giám sát Ban điều hành, thiết lập trì hệ thống kiểm soát nội hoạt động tốt hiệu Để làm điều này, HĐQT cần phải: + Phê duyệt chiến lược kinh doanh tổng thể sách, giới hạn quảnrủi ro Ngân hàng định kỳ có xem xét đánh giá lại ghi nhận đề xuất rủi ro Chi nhánh để xây dựng hạn mức phù hợp Chi nhánh + Chủ động theo dõi tình hình thực danh mục rủi ro Chi nhánh Định kỳ rà sốt thơng tin để nắm bắt đánh giá tất loại rủi Chi nhánh + Xây dựng cấu tổ chức phù hợp, đảm bảo phận kiểm soát nội bộ, phận thẩm định tài sản hoạt động độc lập Chi nhánh có đủ quyền hạn để thực thi trách nhiệm chi nhánh + Bảo đảm Ban điều hành thực đầy đủ bước cần thiết để xác định, định lượng, giám sát quảnrủi ro Cần khẩn trương xây dựng công cụ đo lường nhận dạng rủi ro dựa tảng công nghệ, xây dựng hoàn thiện hệ thống chấm điểm quy trình chấm điểm phù hợp với chiến lược rủi ro Ngân hàng 94 + Bảo đảm Ban điều hành giám sát hiệu hệ thống kiểm sốt nội + Để đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ mình, Hội đồng quản trị nên phân trách nhiệm cho phận chuyên trách Quảnrủi ro + Đảm bảo xây dựng đầy đủ sách, thủ tục giới hạn phù hợp với Chi nhánh - Đối với ban điều hành: Ban điều hành có nhiệm vụ thực chiến lược sách quảnrủi ro tín dụng ngân hàng Đồng thời, đảm bảo quy trình, thủ tục đặt để quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng phù hợp với chiến lược sách quảnrủi ro tín dụng Cần nâng cao trách nhiệm Ban điều hành việc: + Thiết lập phát triển sách tín dụng, quy trình/thủ tục quảntín dụng phần khn khổ tổng thể quảnrủi ro tín dụng phê duyệt Hội đồng Quản trị; + Triển khai thực sách quảnrủi ro tín dụng cách chặt chẻ thường xuyên giám sát kết thực hiện; + Đảm bảo thực phát triển hệ thống báo cáo phù hợp nội dung, hình thức, tần số thơng tin liên quan đến danh mục tín dụng rủi ro tín dụng, cho phép phân tích hiệu quả, quản lý thận trọng kiểm soát rủi ro tín dụng rủi ro tiềm ẩn; + Giám sát chất lượng tín dụng kiểm sốt chất thành phần danh mục tín dụng; + Thiết lập kiểm soát nội phân định trách nhiệm quyền hạn để đảm bảo hiệu q trình quảnrủi ro tín dụng; + Phổ biến kịp thời sách quảnrủi ro tín dụng, thủ tục tới tất cá nhân quy trình; + Trình lên Hội đồng Quản trị khoản vượt mức thẩm quyền phán quyết; 95 + Báo cáo tồn diện khoản tín dụng quan trọng, thành phần chất danh mục tín dụng, vấn đề quảnrủi ro tín dụng lên Hội đồng Quản trị năm lần b Đối với cấp lãnh đạo VAB Chi nhánh Đà Nẵng Những nhà quản trị chức người có trách nhiệm thực thi chiến lược Trong q trình thực thi, Nhà quản trị chức cần có đề xuất nhằm phát triển sách, hồn thiện quy trình nhận diện, đo lường, kiểm sốt tài trợ rủi ro tín dụng Những sách quy trình phải hướng đến tồn hoạt động hệ thống, vay nhỏ lẻ danh mục đầu tư Cấp lãnh đạo Chi nhánh cần nhận dạng quảnrủi ro tồn sản phẩm hoạt động riêng biệt Và sản phẩm hay hoạt động kinh doanh trước thiết lập thành quy chế đưa thị trường cần vận hành thử nội ban điều hành trực tiếp nhằm giảm bớt sai sót KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở phần đầu, đề tài nêu lên cần thiết công tác QTRRTD nhiệm vụ công tác QTRRTD Sau phân tích hoạt động tín dụng VAB-CNĐN giai đoạn (2010-2012) theo tiêu tình hình huy động vốn, tốc độ tăng trưởng tín dụng, cấu nợ theo thời gian, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế…cho thấy hầu hết VABCNĐN thực tốt Kết hợp với phân tích thực trạng QTRRTD VAB-CNĐN giai đoạn (2010-2012), đề tài nêu lên tồn làm ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng cơng tác QTRRTD Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QTRRTD tồn hệ thống VAB 96 nói chung VAB-CNĐN nói riêng Đồng thời, kiến nghị với Chính phủ NHNN số vấn đề tạo lập môi trường kinh doanh QTRRTD có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Sự nỗ lực VAB với hỗ trợ có hiệu quan nhà có thẩm quyền, cơng tác QTRRTD đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu góp phần cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam trình hội nhập 97 KẾT LUẬN Hoạt động kinh doanh chế thị trường doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phải chấp nhận rủi ro, không ngành kinh doanh gặp nhiều rủi ro ngành ngân hàng Rủi ro tồn ngồi ý muốn người, thường gây hậu khó lường thực tế loại trừ rủi ro khỏi môi trường kinh doanh mà phân tích, dự đốn, đo lường tìm ngun nhân, giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác động rủi ro tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong điều kiện ngày nay, ngành ngân hàng cầu nối giúp chủ động, cố nâng cao vị thị trường quốc tế Đồng thời, hoạt động ngân hàng lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng rủi ro gây nên bất định khơng mong đợi NHTM, gây nên đỗ vỡ dẫn đến phá sản gây thiệt hại cho kinh tế Nhất bối cảnh vận động kinh tế Việt Nam cạnh tranh gây gắt lĩnh vực ngân hàng mà nhiều lĩnh vực khác rủi ro ngày gia tăng trở nên phức tạp Thông qua việc nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng”, tác giả nêu số vấn đề lý luận lẫn thực tiễn hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt ÁChi nhánh Đà Nẵng Về lý luận, tác giả nêu số vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khái niệm, nội dung số công cụ cần thiết quản trị rủi ro tín dụng Về thực tiễn, tác giả nêu lên thực tế hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt ÁChi nhánh Đà Nẵng từ năm 2010 đến năm 2012, đồng thời đề xuất số 98 kiến nghị giải pháp mặt vĩ mô lẫn vi mô để nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro có ý nghĩa thiết thực DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết VAB Chi nhánh Đà Nẵng năm 2010 [2] Báo cáo tổng kết VAB Chi nhánh Đà Nẵng năm 2011 [3] Báo cáo tổng kết VAB Chi nhánh Đà Nẵng năm 2012 [4] PGS.TS Nguyễn Dăng Dờn (2012), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Phương Đông [5] PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), “Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro Ngân hàng thương mại”, Tạp chí phát triển kinh tế [6] NHNN Việt Nam (2005) Quyết định số 493/2005/NHNN, “Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” [7] Ngân hàng TMCP Việt Á (2010), Quyết định số 1281/QĐ-HĐQT/ VAB, “Quy trình phân loại nợ trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh VAB” [8] Ngân hàng TMCP Việt Á (2011), Quyết định số 1268/QĐ-HĐQT/VAB, “Quy định thực bảo đảm cấp tín dụng” [9] Ngân hàng TMCP Việt Á (2009), Quyết định số 1670/QĐ-VAB/HĐQT “Quy trình quản lý xử lý nợ có vấn đề” [10] Ngân hàng TMCP Việt Á (2008), Quyết định số 1327/QĐ-VAB, “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình” [11] Ngân hàng TMCP Việt Á (2008), Quyết định số 1328/QĐ-VAB, “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp” [12] Ngân hàng TMCP Việt Á (2005), Quyết định số 256/QĐ-HĐQT/VAB, “Quy định sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh VAB” [13] Ngân hàng TMCP Việt Á (2011), Quyết định số 416/QĐ-HĐQT/VAB “Quy định hoạt động bán nợ hệ thống VAB” [14] Http://www.vietabank.vn/web/home/vn/about/index.htlm ... thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Với đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Đà Nẵng , tác giả tập... dung quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Ngân hàng bao hàm nội dung cụ thể sau: a Nhận diện rủi ro tín dụng Điều kiện tiên để quản trị rủi ro tín. .. quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng việt á chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng việt á chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn