Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

1,407 23 0
  • Loading ...
1/1,407 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:44

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG LÊ PH C VI HNH PHÁT TRI N NGUN NHÂN L C TI TRUNG TÂM K THU T TIÊU CHU N O L ᄂ NG CHT L NG LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR ᄂ KINH DOANH Nng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG LÊ PH C VI HNH PHÁT TRI N NGUN NHÂN L C TI TRUNG TÂM K THU T TIÊU CHU N O L ᄂ NG CHT L NG CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH Mã s: 60.34.05 LU N VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR ᄂ KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: TS OÀN GIA DŨNG Nng - Năm 2014 L ᄂ I CAM OAN Tôi xin cam oan: Nh ng ni dung lun văn thc hin d i s h ng d n trc tip c a TS oàn Gia Dũng M i tham kh ᄂ o dùng lun văn u c trích d n rõ ràng tên tác gi ᄂ, tên cơng trình, thi gian, ᄂ a i ᄂ m công b M i chép không hp l, vi phm quy ch to, hay gian trá, tơi xin ch ᄂ u hồn tồn trách nhim Tác gi lun văn Lê Phư c Vi Hnh t b8 phân tích, thí ngh8êm, o l 4ng th@ nghim, ) cho t chc, cá nhân HF tr, phi hp phòng k2 thut thu5c Trung tâm bo trì, bo d Ing m5t s trang thi t b8 Trung tâm + Thc hin công tác khác c Giám c Trung tâm giao Phòng nghi&p v, ch-c - Chc năng: T chc thc hin công tác kim tra ch t l ng, chng nhn hp qui, hp chu3n, giám 8nh, th3m 8nh i v i loi sn ph3m hàng hóa, d8ch v ᄂ (tr; xăng d
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 , Phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn