Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

116 33 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ ÁI HIỀN PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNGCHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ái Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .10 1.1.1 Khái niệm tài doanh nghiệp 10 1.1.2 Cấu trúc tài doanh nghiệp 11 1.1.3 Lý thuyết cấu trúc tài doanh nghiệp 17 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 27 1.2.1 Phân tích tỷ suất nợ 27 1.2.2 Xác định nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM NGÀNH THỰC PHẨM VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH THỰC PHẨM NƯỚC TA 31 2.1.1 Giới thiệu ngành thực phẩm Việt Nam 31 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 32 2.2 THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.2.1 Tỷ suất nợ 36 2.2.2 Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu bình quân 38 2.2.3 Đặc điểm cấu nợ phải trả 40 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 43 2.3.1 Giả thuyết nghiên cứu 43 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 46 2.3.3 Mô tả đo lường biến 47 2.3.4 Quy trình nghiên cứu 49 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 50 3.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIẸP THUỘC NHĨM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 50 3.1.1 Đặc điểm tỷ suất nợ doanh nghiệp nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam .50 3.1.2 Đặc trưng nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài doanh nghiệp nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 52 3.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 61 3.2.1 Kiểm tra số liệu 61 3.2.2 Phân tích hệ số tương quan phần r 62 3.2.3 Phân tích hồi quy tuyến tính bội biến phụ thuộc biến độc lập nhân tố ảnh hưởng 64 3.2.4 Kết mô hình nghiên cứu 74 CHƯƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 75 4.1 KẾT LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 75 4.1.1 Kết luận từ kết nghiên cứu 75 4.1.2 Đánh giá kết nghiên cứu cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 78 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 80 4.3 KIẾN NGHỊ 81 4.3.1 Kiến nghị với doanh nghiệp 81 4.3.2 Kiến nghị với nhà nước 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phiếu CTTC Cấu trúc tài DT Doanh thu DH Dài hạn DN Doanh nghiệp ĐLC Độ lệch chuẩn GTLN Giá trị lớn GTNN Giá trị nhỏ LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế MHHQ Mơ hình hồi quy M&M Modigliani Miller NH Ngắn hạn J&M Jensen Meckling TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản TSN Tỷ suất nợ VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình chung doanh thu tốc độ tăng doanh thu 33 2.2 Lợi nhuận trước thuế tỷ suất lợi nhuận doanh thu 34 2.3 Tỷ suất nợ phải trả bình quân 37 2.4 Tỷ suất nợ phải trả vốn chủ sở hữu bình quân 39 2.5 Cơ cấu nợ phải trả 41 2.6 Bảng tóm tắt tương quan cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài 46 2.7 Mơ tả mã hóa biến 47 3.1 Đặc trưng tỷ suất nợ doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 50 3.2 Nhóm tỷ suất nợ doanh nghiệp 51 3.3 Đặc trưng quy mô doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 52 3.4 Đặc điểm cấu trúc tài theo quy mô doanh nghiệp 53 3.5 Đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 54 3.6 Đặc điểm cấu trúc tài theo cấu tài sản 55 3.7 Đặc trưng hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 55 3.8 Đặc điểm cấu trúc tài theo hiệu hoạt động kinh doanh 56 3.9 Đặc trưng tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 56 3.10 Đặc điểm cấu trúc tài theo tốc độ tăng trưởng 57 3.11 Đặc trưng khả khoản doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 58 3.12 Đặc điểm cấu trúc tài theo khả toán 59 3.13 Đặc trưng rủi ro kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 59 3.14 Đặc điểm cấu trúc tài theo rủi ro kinh doanh 60 3.15 Đặc điểm cấu trúc tài theo hình thức sở hữu doanh nghiệp 61 3.16 Kết kiểm tra tính chuẩn liệu 62 3.17 Hệ số tương quan r 63 3.18 Kết hồi quy tác động biến độc lập đến tỷ suất nợ 66 3.19 Hệ số xác định độ phù hợp R2của mơ hình hồi quy tuyến tính bội 67 3.20 Phân tích phương sai ANOVA 69 3.21 Các thơng số thống kê mơ hình 70 3.22 Kiểm định Spearman 73 4.1 Giả thuyết kết phân tích thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố mô hinh đến cấu trúc 79 tài DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 1.1 Cơ cấu vốn tối ưu có thuế chi phí khốn khó tài 23 2.1 Tốc độ tăng doanh thu doanh nghiệp thực phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 34 2.2 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu qua năm 36 3.1 Đồ thị phân tán phần dư giá trị dự đoán 72 3.2 Phân phối phần dư 73 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Một cấu trúc tài hay cấu tài trợ phù hợp định quan trọng doanh nghiệp không tối đa hóa lợi ích thu từ cá nhân tổ chức liên quan tới doanh nghiệp hoạt động doanh nghiệp mà tác động định tới lực kinh doanh doanh nghiệp môi trường cạnh tranh Các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thực phẩm nên niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam doanh nghiệp phát triển tăng trưởng cao Nhưng công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát triển mức trung bình, đa số phải nhập nguyên liệu, phụ thuộc vào tỉ giá, tác động mạnh đến kết kinh doanh tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết ngành Do để nâng cao lực cạnh tranh khẳng định tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực nhiều biện pháp, việc lực chọn cấu trúc tài hợp lý biện pháp quan trọng cần thiết.Với lý trên, tác giả định chọn đề tài: Phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêmyết thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận cấu trúc tài nhân tố tác động đến cấu trúc tài doanh nghiệp Vận dụng lý thuyết tài nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc tài vào ngành cụ thể Việt Nam để phân tích thực trạng cấu trúc tài nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam để từ phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc cơng 18 CTCP BourBon Tây Ninh CTCP Nước Giải Khát Chương 19 Dương SBT 141,905,80 1,419,058,000,00 8,500,000 SCD 85,000,000,000 CTCP Mía Đường Nhiệt Điện Gia 20 Lai 17,406,580 SEC 21 CTCP Suất Nhập Khẩu Sa Giang SGC 7,147,580 71,475,800,000 22 CTCP Dầu Thực Vật Tường An TAC 18,980,200 189,802,000,000 23 CTCP Bia Thanh Hóa THB 11,424,570 114,245,700,000 24 CTCP VinaCafe Biên Hòa VCF 26,579,135 265,791,350,000 25 CTCP Thực Phẩm Lâm Đồng VDL 6,257,779 62,577,790,000 174,065,800,000 CTCP Lương Thực THực Phẩm 26 Vĩnh Long 11,959,982 VLF 27 CTCP Sữa Việt Nam VNM 833,955,79 8,339,557,960,00 28 CTCP Thăng Long VTL 2,700,000 27,000,000,000 119,599,820,000 Bảng 2.3: Tỷ suất nợ bình quân TỶ SUẤT NỢ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Trungbình CP BBC BHS CAN CAP CLC HAD HAT HHC HNM KDC KTS LAF LSS MCF MSN NHS NST SBT SCD SEC SGC TAC THB VCF VDL VLF VNM VTL 2011 2012 28.24% 51.11% 52.28% 70.94% 66.56% 17.74% 20.36% 43.06% 39.72% 23.52% 37.96% 29.47% 23.19% 70.52% 42.50% 44.22% 72.72% 8.55% 24.90% 52.97% 33.04% 60.84% 41.22% 20.58% 36.47% 68.48% 26.07% 68.06% 41.97% 26.95% 57.21% 54.85% 54.04% 63.81% 22.68% 20.10% 37.98% 38.67% 33.73% 37.46% 67.89% 35.87% 71.13% 35.74% 54.43% 67.30% 22.76% 27.12% 64.80% 17.23% 65.84% 42.14% 11.35% 31.76% 70.04% 19.93% 63.76% 43.45% 2013 24.64% 67.74% 55.29% 58.92% 58.92% 15.20% 29.55% 38.45% 38.11% 26.64% 31.16% 65.43% 52.34% 53.78% 49.10% 39.91% 72.86% 35.63% 23.99% 66.10% 14.86% 62.24% 29.91% 16.04% 31.51% 82.51% 21.35% 76.30% 44.23% BìnhQuân 26.61% 58.69% 54.14% 61.30% 63.10% 18.54% 23.34% 39.83% 38.84% 27.96% 35.52% 54.26% 37.13% 65.15% 42.45% 46.19% 70.96% 22.31% 25.33% 61.29% 21.71% 62.97% 37.76% 15.99% 33.25% 73.68% 22.45% 69.37% 43.22% Bảng : Thống kê cấu trúc doanh nghiệp ngành thưc phẩm STT CP TSN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BBC BHS CAN CAP CLC HAD HAT HHC HNM KDC KTS LAF LSS MCF MSN NHS NST SBT SCD SEC SGC TAC THB VCF VDL VLF VNM VTL 0.295 0.604 0.549 0.613 0.926 0.132 0.233 0.398 0.387 0.246 0.355 0.543 0.371 0.651 0.341 0.453 0.491 0.221 0.253 0.616 0.218 0.631 0.346 0.160 0.309 0.736 0.224 0.695 NPT/VCSH TSNDH 0.362 1.723 1.225 1.553 1.714 0.227 0.311 0.654 0.631 0.352 0.541 1.330 0.904 1.791 0.783 0.806 1.630 0.306 0.340 1.675 0.271 1.712 0.534 0.188 0.496 3.057 0.282 2.346 0.057 0.118 0.091 0.168 0.001 0.001 0.003 0.023 0.013 0.077 0.058 0.001 0.277 0.019 0.899 0.367 0.295 0.062 0.003 0.422 0.378 0.047 0.066 0.010 0.038 0.000 0.038 0.083 Bảng 3.1: Đặc trưng tỷ suất nợ doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam TSN N Valid 28 Missing Mean 0.431785714 Std Error of Mean 0.034365194 Median Mode 0.395 0.22 Std Deviation 0.181843514 Variance 0.033067063 Skewness 0.167582365 Std Error of Skewness 0.440524435 Kurtosis Std Error of Kurtosis -1.385588948 0.858329236 Range 0.58 Minimum 0.16 Maximum 0.74 Sum 12.09 Bảng 3.3: Đặc trưng quy mô doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam DT N Valid 28 Missing Mean 1.95E+12 Std Error of Mean 7.76E+11 Median 6.50E+11 Mode 9.54E+10 Std Deviation 4.11E+12 Variance 1.69E+25 Skewness 4.25E+00 Std Error of Skewness 4.41E-01 Kurtosis 1.97E+01 Std Error of Kurtosis 8.58E-01 Range 2.12E+13 Minimum 9.54E+10 Maximum 2.13E+13 Sum 5.46E+13 Bảng 3.4: Đặc điểm cấu trúc tài theo quy mơ doanh nghiệp Quy mơ Số Lượng Cơng Ty Tỷ Suất Nợ Trung Bình 10 – 100 0.70 100-300 0.34 Trên 300 22 0.44 Bảng 3.5: Đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam TTTSCD N Valid 28 Missing Mean 0.29429 Std Error of Mean 0.02734 Median Mode 0.255 0.19 Std Deviation 0.14469 Variance 0.02094 Skewness 0.92722 Std Error of Skewness 0.44052 Kurtosis 0.46122 Std Error of Kurtosis 0.85833 Range 0.59 Minimum 0.09 Maximum 0.68 Sum 8.24 Bảng 3.6: Đặc điểm cấu trúc tài theo cấu tài sản Cơ cấu tài sản Số Lượng Công Ty Tỷ Suất Nợ Trung Bình Dưới 25% 12 0.44 25% - 40% 10 0.42 Trên 40% 0.41 Bảng 3.7: Đặc trưng hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ROA N Valid 28 Missing Mean 0.1319 Std Error of Mean 0.0181 Median 0.1334 Mode -0.1068 Std Deviation 0.0959 Variance 0.0092 Skewness -0.1009 Std Error of Skewness 0.4405 Kurtosis 0.8398 Std Error of Kurtosis 0.8583 Range 0.4621 Minimum -0.1068 Maximum 0.3553 Sum 3.6944 Bảng 3.8: Đặc điểm cấu trúc tài theo hiệu hoạt động kinh doanh Hoạt động KD Số Lượng Công Ty Tỷ Suất Nợ Trung Bình Dưới 5% 0.53 5% - 10% 0.51 Trên 10% 19 0.39 Bảng 3.9: Đặc trưng tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam TTR N Valid 28 Missing Mean 15.61734723 Std Error of Mean 15.39801846 Median 0.157298629 Mode -0.049824637 Std Deviation 81.47865503 Variance 6638.771226 Skewness 5.291439019 Std Error of Skewness 0.440524435 Kurtosis 27.99953498 Std Error of Kurtosis 0.858329236 Range 431.4121226 Minimum -0.049824637 Maximum 431.362298 Sum 437.2857223 Bảng 3.10: Đặc điểm cấu trúc tài theo tốc độ tăng trưởng Tốc Độ TT Số Lượng Công Ty Tỷ Suất Nợ Trung Bình Dưới 20% 15 0.40 20% - 40% 11 0.45 Trên 40% 0.53 Bảng 3.11: Đặc trưng khả khoản doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam TTN N Valid 28 Missing Mean 1.469 Std Error of Mean 0.197 Median 1.169 Mode 0.374 Std Deviation 1.040 Variance 1.082 Skewness 1.023 Std Error of Skewness 0.441 Kurtosis 0.052 Std Error of Kurtosis 0.858 Range 3.469 Minimum 0.374 Maximum 3.843 Sum 41.131 Bảng 3.12: Đặc điểm cấu trúc tài theo khả tốn Khả Năng TT Số Lượng Công Ty Dưới Tỷ Suất Nợ Trung Bình 14 0.58 1–2 0.30 Trên 0.24 Bảng 3.13: Đặc trưng rủi ro kinh doanh doanh nghiệp thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam RRKD N Valid 28 Missing Mean 0.15597 Std Error of Mean 0.21133 Median Mode 0.2577 -4.59581 Std Deviation 1.11824 Variance 1.25047 Skewness -3.21831 Std Error of Skewness Kurtosis 0.44052 12.802 Std Error of Kurtosis 0.85833 Range 6.39522 Minimum -4.59581 Maximum 1.79941 Sum 4.36711 Bảng 3.14: Đặc điểm cấu trúc tài theo rủi ro kinh doanh Rủi Ro Kinh Doanh Số Lượng Công Ty Dưới 0-1 Tỷ Suất Nợ Trung Bình 0.46 24 0.41 0.62 Trên Bảng 3.15: Đặc điểm cấu trúc tài theo hình thức sở hữu doanh nghiệp Tỷ Lệ Vốn Nhà Nước Số Lượng Công Ty Tỷ Suất Nợ Trung Bình 0% 0.34 0% - 40% 0.63 Trên 40% 12 0.38 Bảng: Cấu trúc tài theo tỷ lệ sở hữu nhà nước TLSHNN CP 0% BBC CAP HNM KDC KTS MSN NHS SHNN 0 0 0 TS Nợ 0.30 0.61 0.39 0.25 0.36 0.34 TB SHNN TS Nợ 0 0.45 0.22 0.16 0%-40% BHS LSS 11.25 12.14 LAF CAN CLC 23.74 27.75 39.23 0.6037 0.371 0.5426 0.549 0.926 TB VLF VTL 40 40 0.736 0.695 0.63 TLSHNN CP 0.34 TLSHNN CP SBT VCF Trên 40% VDL VNM SGC HHC MCF SCD TAC SEC HAD THB NST HAT SHNN 41.62 47.6 49.88 51 51 51 51 52.3 55 55 58.6 60 TS Nợ 0.31 0.22 0.22 0.40 0.65 0.25 0.63 0.62 0.13 0.35 0.49 0.23 TB 0.38 Bảng: Cấu trúc tài theo khả tốn hành KNTT Dưới CP NST TAC CAP VTL CAN MCF TTN 0.37 0.39 0.47 0.52 0.56 0.58 0.63 0.64 0.66 0.71 0.75 0.76 0.79 0.84 TS Nợ 0.49 0.63 0.61 0.70 0.55 0.65 0.60 0.93 0.35 0.54 0.40 0.74 0.62 0.39 TB BHS 0.58 KNTT Từ 1-2 CP KTS NHS VDL BBC VNM HAT TTN 1.02 1.027 1.45 TS Nợ 0.36 0.453 0.31 TB 1.62 1.765 KDC 1.79 1.862 0.3 0.224 0.233 0.246 0.3 KNTT Trên CP LSS MSN TTN 2.08 2.153 2.31 2.46 3.118 3.376 3.649 TS Nợ 0.37 0.341 0.22 0.25 0.132 0.218 TB SBT SCD HAD SGC VCF 0.16 CLC THB LAF HHC VLF SEC HNM Bảng : Cấu trúc tài theo khả hiệu kinh doanh HQKD Dưới 5% CP LAF HNM VTL NST ROA -0.11 -0.03 0.02 0.05 TS Nợ 0.54 0.39 0.70 0.49 TB 0.53 HQKD CP 5%-10% VLF BBC CAN TAC MSN ROA 0.06 0.06 0.07 0.07 0.09 TS Nợ 0.74 0.30 0.55 0.63 0.34 TB 0.51 HQKD CP Trên 10% HHC KDC MCF BHS THB CLC SCD SEC VDL LSS NHS HAD CAP SGC SBT HAT KTS VCF VNM ROA 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.27 0.36 TS Nợ 0.40 0.25 0.65 0.60 0.35 0.93 0.25 0.62 0.31 0.37 0.45 0.13 0.61 0.22 0.22 0.23 0.36 0.16 0.22 TB 0.39 ... cứu cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Chương 3:Kết phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng. .. QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 50 3.1 ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIẸP THUỘC... cấu trúc tài doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam để từ phân tích đánh giá thực trạng cấu trúc cơng ty cổ phần ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn