Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại đà nẵng so sánh giữa LOTTE MART và BIG c

1,120 58 0
  • Loading ...
1/1,120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:43

B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG HÀ TUN HOÀNG NGHIÊN CU CÁC YU T NH H NG N QUYT NH L A CHN SIÊU TH C A NG ᄂ I DÂN TI À NNG: SO SÁNH GIA LOTTE MART BIGC LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH N ᄂ ng- Năm 2014 B GIÁO DC ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG HÀ TUN HOÀNG NGHIÊN CU CÁC YU T NH H NG N QUYT NH L A CHN SIÊU TH C A NG ᄂ I DÂN TI À NNG: SO SÁNH GIA LOTTE MART BIGC Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s: LUN VĂN THC SĨ QU 60.34.05 N TR gi4a hai siêu th ᄂ Group Statistics ST BT CT ĐD VT GT N Mean Std Deviation Std Error Mean BigC 203 3.4606 65555 04601 Lotte Mart 208 3.6671 60095 04167 BigC 203 3.6256 69714 04893 Lotte Mart 208 3.6010 63799 04424 BigC 203 3.5731 68898 04836 Lotte Mart 208 3.5785 72767 05045 BigC 203 3.3317 82487 05789 Lotte Mart 208 3.1571 82103 05693 BigC 203 3.3727 72938 05119 Lotte Mart 208 3.6266 68021 04716 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence F BT Equal variances Sig 1.595 207 t df Sig Mean Interval of the (2- Differenc Std Error tailed) e Difference Difference Lower Upper -3.330 409 001 -.20648 06201 -.32837 -.08458 -3.326 404.019 001 -.20648 06207 -.32851 -.08445 374 409 708 02465 06589 -.10487 15418 374 403.868 709 02465 06596 -.10502 15433 -.078 409 938 -.00546 06993 -.14293 13202 -.078 408.627 938 -.00546 06989 -.14284 13193 assumed Equal variances not assumed CT Equal variances 2.535 112 assumed Equal variances not assumed ĐD Equal variances assumed Equal variances not assumed 004 948 VT Equal variances 146 703 2.151 409 032 17464 08119 01504 33424 2.151 408.655 032 17464 08119 01503 33425 -3.650 409 000 -.25386 06955 -.39058 -.11714 -3.647 405.418 000 -.25386 06961 -.39070 -.11702 assumed Equal variances not assumed GTR Equal variances 004 950 assumed Equal variances not assumed Ph* l*c 11: K&t qu mơ hình hDi quy Binary logistic Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 50,174 Block 50,174 Model 50,174 Model Summary Cox & Snell R Step -2 Log likelihood 519.532a Square Nagelkerke R Square 115 153 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 Classification Tablea Predicted P e r c e n t a g e Th n g đ n s i ê u t h n o Observed Step Th BigC ng đ n siêu th Lotte Mart Overall Percentage Lotte Mart B i g C Correct 1208 68 140 67.3 63.3 a The cut value is ,500 Variables in the Equation B Step 1aNV S.E Wald df Sig Exp(B) 292 183 2.554 110 1.339 BN -.763 236 10.461 001 466 BT 776 224 11.980 001 2.173 CT -.384 199 3.722 054 681 ĐD -.217 183 1.404 236 805 VT -.408 143 8.120 004 665 GTR 660 195 11.498 001 1.935 DV 236 172 1.890 169 1.266 -.616 819 565 452 540 Constant Variables in the Equation B Step 1aNV S.E Wald df Sig Exp(B) 292 183 2.554 110 1.339 BN -.763 236 10.461 001 466 BT 776 224 11.980 001 2.173 199 3.722 054 681 183 1.404 236 805 143 8.120 004 665 660 195 11.498 001 1.935 236 172 1.890 169 1.266 -.616 819 565 452 540 CT ĐD VT GTR DV Constant -.384 -.217 -.408 1 a Variable(s) entered on step 1: NV, BN, BT, CT, ĐD, VT, GTR, DV Ph* l*c 12: K&t qu ki4m (1nh ANOVA B-ng 12.1 kt qu- kim ᄂ nh ANOVA gi4a gi/i tính nhân t -nh h 8ng n quyt ᄂ nh la chn siêu th ᄂ ANOVA Sum of Squares BN Between Groups Within Groups Total BT CT ĐD 1.098 153.776 df Mean Square 409 1.098 410 780 780 Within Groups 165.166 409 404 Total 165.946 410 885 885 Within Groups 181.604 409 444 Total 182.489 410 485 485 Within Groups 205.012 409 501 Total 205.498 410 Between Groups Between Groups Sig 2.919 088 1.932 165 1.993 159 968 326 376 154.874 Between Groups F VT GT Between Groups 381 381 Within Groups 279.733 409 684 Total 280.114 410 052 052 Within Groups 209.809 409 513 Total 209.861 410 Between Groups B-ng 12.2 kt qu- kim ᄂ nh ANOVA gi4a quyt ᄂ nh la chn siêu th ᄂ 556 456 101 751 tui nhân t -nh h 8ng n ANOVA Sum of Squares BN BT CT ĐD VT GT Between Groups df Mean Square 1.144 381 Within Groups 153.730 407 378 Total 154.874 410 3.972 1.324 Within Groups 161.974 407 398 Total 165.946 410 1.607 536 Within Groups 180.882 407 444 Total 182.489 410 1.977 659 Within Groups 203.520 407 500 Total 205.498 410 2.087 696 Within Groups 278.027 407 683 Total 280.114 410 360 120 Within Groups 209.500 407 515 Total 209.861 410 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig 1.009 388 3.327 020 1.206 307 1.318 268 1.018 384 233 873 B-ng 12.3 kt qu- kim ᄂ nh ANOVA gi4a nơi nhân t -nh h 8ng n quyt ᄂ nh la chn siêu th ᄂ ANOVA Sum of Squares BN Between Groups Within Groups Total BT CT ĐD VT GTR Between Groups df Mean Square 4.400 733 150.473 404 372 154.874 672 Within Groups 161.915 404 401 Total 165.946 410 1.804 301 Within Groups 180.685 404 447 Total 182.489 410 1.931 322 Within Groups 203.566 404 504 Total 205.498 410 3.889 648 Within Groups 276.224 404 684 Total 280.114 410 3.933 655 Within Groups 205.928 404 510 Total 209.861 410 Between Groups Between Groups Between Groups Sig 1.969 069 1.676 125 672 672 639 699 948 460 1.286 262 410 4.031 Between Groups F B-ng 12.4 kt qu- kim ᄂ nh ANOVA gi4a thu nh3p nhân t -nh h 8ng n quyt ᄂ nh la chn siêu th ᄂ ANOVA Sum of Squares BN Between Groups Within Groups Total BT Between Groups Within Groups df Mean Square 1.179 393 153.695 407 378 154.874 F Sig 1.041 374 674 568 410 821 274 165.126 407 406 Total CT ĐD VT GTR 165.946 410 3.306 1.102 Within Groups 179.183 407 440 Total 182.489 410 1.977 659 Within Groups 203.521 407 500 Total 205.498 410 2.352 784 Within Groups 277.762 407 682 Total 280.114 410 1.671 557 Within Groups 208.189 407 512 Total 209.861 410 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups B-ng 12.5 m c quan trng c 2.503 059 1.318 268 1.149 329 1.089 353 a yu Statistics QTVT N Valid QTBN QTBT QTCT QTGT QTĐD QTNV QTDV 411 411 411 411 411 411 411 411 0 0 0 0 3.0706 4.5912 4.0414 4.4453 4.2360 4.0779 5.0949 6.4404 Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Maximum 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Missing Mean QTVT Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 166 40.4 40.4 40.4 55 13.4 13.4 53.8 45 10.9 10.9 64.7 8.3 8.3 73.0 7.1 7.1 80.0 6.3 6.3 86.4 8.3 8.3 94.6 34 29 26 34 Total 22 5.4 5.4 411 100.0 100.0 100.0 QTBN Cumulative Frequency Valid Total Percent Valid Percent Percent 12 2.9 2.9 2.9 74 18.0 18.0 20.9 52 12.7 12.7 33.6 69 16.8 16.8 50.4 55 13.4 13.4 63.7 63 15.3 15.3 79.1 46 11.2 11.2 90.3 40 9.7 9.7 100.0 411 100.0 100.0 QTBT Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 29 7.1 7.1 7.1 60 14.6 14.6 21.7 97 23.6 23.6 45.3 68 16.5 16.5 61.8 61 14.8 14.8 76.6 43 10.5 10.5 87.1 38 9.2 9.2 96.4 15 3.6 3.6 100.0 411 100.0 100.0 Total QTCT Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 47 11.4 11.4 11.4 37 9.0 9.0 20.4 59 14.4 14.4 34.8 QTVT Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 166 40.4 40.4 40.4 55 13.4 13.4 53.8 45 10.9 10.9 64.7 34 8.3 8.3 73.0 29 7.1 7.1 80.0 26 6.3 6.3 86.4 34 8.3 8.3 94.6 22 5.4 5.4 100.0 76 18.5 18.5 53.3 49 11.9 11.9 65.2 56 13.6 13.6 78.8 52 12.7 12.7 91.5 35 8.5 8.5 100.0 411 100.0 100.0 8 Total QTGT Cumulative Frequency Valid Total 46 61 47 52 92 53 34 26 411 Percent Valid Percent Percent 11.2 11.2 11.2 14.8 14.8 26.0 11.4 11.4 37.5 12.7 12.7 50.1 22.4 22.4 72.5 12.9 12.9 85.4 8.3 8.3 93.7 6.3 6.3 100.0 100.0 100.0 QTĐD Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent QTVT Cumulative Frequency Valid Percent Percent 166 40.4 40.4 40.4 55 13.4 13.4 53.8 45 10.9 10.9 64.7 34 8.3 8.3 73.0 29 7.1 7.1 80.0 26 6.3 6.3 86.4 34 8.3 8.3 94.6 22 5.4 5.4 100.0 58 14.1 14.1 14.1 60 14.6 14.6 28.7 63 15.3 15.3 44.0 47 11.4 11.4 55.5 42 10.2 10.2 65.7 88 21.4 21.4 87.1 41 10.0 10.0 97.1 12 2.9 2.9 100.0 411 100.0 100.0 Valid Percent Total QTNV Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 29 7.1 7.1 7.1 49 11.9 11.9 19.0 7.5 7.5 26.5 10.5 10.5 37.0 13.9 13.9 50.9 11.7 11.7 62.5 25.1 25.1 87.6 12.4 12.4 100.0 31 43 57 48 103 51 QTVT Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 166 40.4 40.4 40.4 55 13.4 13.4 53.8 45 10.9 10.9 64.7 34 8.3 8.3 73.0 29 7.1 7.1 80.0 26 6.3 6.3 86.4 34 8.3 8.3 94.6 22 5.4 5.4 100.0 411 100.0 100.0 Total QTDV Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 23 5.6 5.6 5.6 14 3.4 3.4 9.0 20 4.9 4.9 13.9 5.4 5.4 19.2 6.1 6.1 25.3 8.5 8.5 33.8 15.3 15.3 49.1 50.9 50.9 100.0 100.0 100.0 Total 22 25 35 63 209 411 ...NH L A CHN SIÊU TH C A NG ᄂ I DÂN TI À NNG: SO SÁNH GIA LOTTE MART VÀ BIGC LUN VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH N ᄂ ng- Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO ÐI HC ÐÀ NNG HÀ TUN HOÀNG NGHIÊN CU C C YU T... 2014 L ᄂ I CAM OAN Tôi cam oan ây c ng trình nghiên cu ca riêng tơi C c s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ c ng trình kh c T c gi lun văn Hà Tu-n Hoàng MC LC M U ... QUYT NH L A CHN SIÊU TH C A NG ᄂ I DÂN TI À NNG: SO SÁNH GIA LOTTE MART VÀ BIGC Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s: LUN VĂN THC SĨ QU 60.34.05 N TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS LÊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại đà nẵng so sánh giữa LOTTE MART và BIG c , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại đà nẵng so sánh giữa LOTTE MART và BIG c

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn