Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng

834 21 0
  • Loading ...
1/834 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:43

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH MINH NGUY T M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN QU N SƠN TRÀ – THÀNH PH À NNG LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH MINH NGUY T M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN QU N SƠN TRÀ – THÀNH PH À NNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s: 60.34.20 LU N VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng ᄃ i h ng dn khoa hc: PGS TS NGUYN HÒA NHÂN Nng - Năm 2014 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Minh Nguyt M-C L-C M U 1 Lý chn tài Mc tiêu nghiên c u i t ng, ph m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u K ᄃ t cu ca lun văn T ᄃ ng quan tài li ᄃ u nghiên c u CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V! M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG C"A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VÀ HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1.1 Ngân hàng thương m i ho t ng cho vay ca NHTM 1.1.2 Ho t ng cho vay tiêu dùng ca ngân hàng thương m i 10 1.2 M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA NHTM 18 1.2.1 Ni dung ca m rng cho vay tiêu dùng ca NHTM 18 1.2.2 Các tiêu chí ánh giá k ᄃ t qu m rng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thương m i 21 1.2.3 Các nhân t nh h ng ᄃ n cho vay tiêu dùng ca NHTM .27 CHƯƠNG TH#C TRNG M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG C"A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN QU N SƠN TRÀ 32 2.1 GII THI-U V NHNo & PTNT QU N SƠN TRÀ 32 2.1.1 L!ch s" hình thành phát tri#n ca Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi ᄃ p Phát tri#n Nông thôn Qun Sơn Trà 32 2.1.2 Ch c năng, nhi ᄃ m v 33 i dng 80 K$T LU N Cho vay tiêu dùng mng tín dng mà hi ᄃ n tr thành i#m “nóng” ca Ngân hàng thương m i Th! tr 1ng cho vay tiêu dùng c xem th! tr 1ng ti m # NHTM a d ng hoá danh mc /u tư, nâng cao l i nhun ca Vi ᄃ c nghiên c u m rng cho vay tiêu dùng ca chi nhánh cho thy ho t ng ã t c nhi u k ᄃ t qu ghi nhn, song nh(ng k ᄃ t qu ó chưa x ng v.i v! th ᄃ ti m ca chi nhánh Ho t ng cho vay tiêu dùng ca chi nhánh nhi uh n ch ᄃ c/n c khCc phc Bi vy, chi nhánh c/n nhanh chóng th$c hi ᄃ n gii pháp nh9m nâng cao cht l ng cho vay tiêu dùng Hơn th ᄃ n(a, gii pháp ó phi c th$c hi ᄃ n v.i s$ /u tư l.n quy ᄃ t tâm cao, # ho t ng nâng cao cht l ng cho vay tiêu dùng th$c s$ t hi ᄃ u qu, góp ph/n tăng c 1ng s c m nh ca chi nhánh cuc c nh tranh v.i NHTM Vi ᄃ t Nam n c Trên s lý thuy ᄃ t th$c tr ng cho vay tiêu dùng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi ᄃ p Phát tri#n Nông thôn Qun Sơn Trà, tài “M rng cho vay tiêu dùng ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn Qun Sơn Trà – TP ᄃ Nng” ã trung hoàn thành c nhi ᄃ m v nghiên c u sau: - H ᄃ thng hóa lý lun bn v m rng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thương m i - Phân tích, ánh giá c th$c tr ng nh(ng h n ch ᄃ nguyên nhân công tác m rng cho vay tiêu dùng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi ᄃ p Phát tri#n Nông thôn Qun Sơn Trà xut nh(ng gii pháp ki ᄃ n ngh! nh9m m rng cho vay tiêu dùng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi ᄃ p Phát tri#n Nông thôn Qun Sơn Trà th1i gian t.i TÀI LI U THAM KHO [1] TS Võ Th! Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung (2008), Nghip v ngân hàng hin i, Nhà xut bn tài chính, Hà Ni [2] Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi ᄃ p Phát tri#n Nông thôn Qun Sơn Trà (2013), Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh năm 2011- 2013 ca Chi nhánh [3] Hoàng Th! Anh (2012), Gi i pháp m rng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn tnh Qu ng Nam, Lun văn Th c sĩ Qun tr! kinh doanh, i hc N7ng [4] Ngân hàng Nhà n c, Quyt nh 493/2005/Q ᄃ-NHNN ngày 22/04/2005 quy nh v phân loi n , trích lp s dng d phòng [5] Ngân hàng Nhà n c, Quyt nh 18/2007/Q ᄃ-NHNN ngày 25/04/2007 v vic sa -i, b- sung mt s iu ca Quy nh v phân loi n , trích lp s dng d phòng x lý ri ro tín dng hot ng ngân hàng [6] Ngân hàng Nhà n c Vi ᄃ t Nam (2010), Lut t- chc tín dng, Nhà xut bn Thng kê [7] Ngân hàng Nông nghi ᄃ p Phát tri#n Nông thôn Vi ᄃ t Nam, S- tay tín dng [8] Lê Văn T (2004), Nghip v Ngân hàng thương mi, NXB Thng kê, Hà Ni [9] Lê Doãn Th!nh (2012), Gi i pháp m rng hot ng cho vay tiêu dùng ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip Qun Sơn Trà thành ph ᄃ Nng, Lun văn Th c sĩ Qun tr! kinh doanh, i hc N7ng [10] > Th! Thùy Trang (2011), Gi i pháp phát trin cho vay tiêu dùng ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn thành ph ᄃ Nng, Lun văn Th c sĩ Qun tr! kinh doanh, i hc N7ng [11] Nguy3n Th! Ki u Trinh (2012), M rng cho vay tiêu dùng ti Chi nhánh Ngân hàng Nông nghip Phát trin Nông thôn Qun Liên Chiu, Lun văn Th c sĩ Qun tr! kinh doanh, i hc N7ng [12] Tr 1ng i hc Kinh t ᄃ i hc N7ng (2012), Giáo trình Tài – Tin t (2012),, NXB Tài ... V! M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG C"A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MI VÀ HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1.1 Ngân hàng thương m i ho t ng cho vay ca NHTM... rng cho vay tiêu dùng ca Ngân hàng thương m i 21 1.2.3 Các nhân t nh h ng ᄃ n cho vay tiêu dùng ca NHTM .27 CHƯƠNG TH#C TRNG M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG C"A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG... i#m khách hàng cho vay tiêu dùng ca Chi nhánh .39 2.2 TH&C TRNG M R NG CHO VAY TIÊU DÙNG CA CHI NHÁNH NHNo & PTNT QU N SƠN TRÀ 40 2.2.1 Th$c tr ng bi ᄃ n pháp m rng cho vay tiêu dùng ca
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng , Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn