Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng , chi nhánh bình định

103 33 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ LỆ THỦY MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ LỆ THỦY MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngô Thị Lệ Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAYMỞ RỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái quát cho vay mở rộng cho vay 1.1.2 Đặc điểm HKD 10 1.1.3 Ý nghĩa việc mở rộng cho vay HKD NHTM 11 1.2 NỘI DUNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 12 1.2.1 Tăng quy cho vay 13 1.2.2 Nâng cao chất lượng cho vay 17 1.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay 18 1.2.4 Đa dạng phương thức cho vay 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 19 1.3.1 Nhóm nhân tố môi trường nội 20 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc thị trường môi trường cho vay 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 27 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA VPBANK - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 27 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức VPBank - chi nhánh Bình Định 27 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực VPBank - chi nhánh Bình Định ảnh hưởng đến hoạt động cho vay 29 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA HỘ KINH DOANH TỈNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 34 2.3 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 37 2.3.1 Thực trạng quy cho vay 37 2.3.2 Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay 54 2.3.3 Thực trạng mở rộng mạng lưới cho vay 58 2.3.4 Thực trạng phương thức cho vay 60 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI VPBANK- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 62 2.4.1 Đánh giá chung 62 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 66 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Căn biến động yếu tố môi trường tỉnh Bình Định 66 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển kinh doanh VPBank–chi nhánh Bình Định 66 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp .67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 68 3.2.1 Đẩy mạnh việc tăng quy cho vay 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng cho vay 74 3.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay 75 3.2.4 Phát triển phương thức cho vay 76 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ 79 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (hội sở) 85 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 86 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CN-XD Công nghiệp – xây dựng CV HKD Cho vay hộ kinh doanh DNCV Dư nợ cho vay DNCV bq Dư nợ cho vay bình qn HĐTD hoạt động tín dụng HKD Hộ kinh doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại N-L-TS Nông – lâm – thủy sản NXB Nhà xuất NVHĐ Nguồn vốn huy động SL Số lượng ST Số tiền T-D hạn Trung- dài hạn TG Tiền gửi TL Tỷ lệ TMCP Thương mại cổ phần TM-DL-DV Thương mại-dịch vụ-du lịch TN Thu nhập QH Quá hạn VPBank- chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi Bình Định nhánh Bình Định VNĐ Việt nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn nhân lực VPBank- chi nhánh Bình Định từ 2010-2012 29 2.2 Nguồn vốn huy động VPBank- chi nhánh Bình Định 32 2.3 Kết hoạt động kinh doanh VPBank- chi nhánh BĐ 33 2.4 Số HKD phân theo ngành kinh tế địa bàn Tỉnh 35 2.5 Số HKD phân theo địa bàn Tỉnh Bình Định 36 2.6 Tình hình hoạt động cho vay VPBank- chi nhánh BĐ 38 2.7 Tốc độ tăng trưởng DNCV VPBank- chi nhánh BĐ 38 2.8 DNCV HKD VPBank- chi nhánh BĐ 39 2.9 Tỷ lệ DNCV đối HKD VPBank- chi nhánh BĐ 40 2.10 Tình hình dư nợ HKD theo thời hạn vay VPBank-chi nhánh BĐ 41 2.11 Tình hình dư nợ HKD theo ngành nghề VPBank- chi nhánh Bình Định 42 2.12 Tình hình DNCV HKD phân theo địa lý VPBank - chi nhánh Bình Định 43 2.13 Tình hình DNCV HKD theo tài sản đảm bảo VPBank - chi nhánh Bình Định 44 2.14 Tốc độ tăng DNCV HKD VPBank - chi nhánh Bình Định 44 2.15 Tốc độ tăng trưởng số hộ vay vốn VPBank-chi nhánh Bình Định BĐ 45 2.16 Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân HKD VPBank-chi nhánh Bình Định 46 2.17 Số lượng HKD vay vốn theo thời hạn VPBank-chi nhánh Bình Định 47 2.18 Số lượng HKD vay vốn phân theo ngành nghề kinh doanh VPBank-chi nhánh Bình Định 48 2.19 Số lượng HKD vay vốn theo địa bàn hoạt động VPBank-chi nhánh Bình Định 49 2.20 DNCV bình quân/HKD VPBank-chi nhánh Bình Định 50 2.21 Tình hình dư nợ bình quân/ HKD theo thời hạn cho vay VPBank-chi nhánh Bình Định 51 2.22 Tình hình dư nợ bình quân/ HKD theo ngành nghề kinh doanh VPBank-chi nhánh BĐ 52 2.23 Thu nhập từ hoạt động cho vay HKD VPBank-chi nhánh Bình Định 53 2.24 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay HKD/tổng thu nhập từ hoạt động TD VPBank- chi nhánh Bình Định 54 2.25 Tình hình nợ hạn theo ngành nghề cho vay HKD VPBank- chi nhánh Bình Định 55 2.26 Tỷ lệ nợ hạn tổng DNCV HKD từ 2010-2012 56 2.27 Chất lượng hoạt động cho vay theo ngành nghề HKD VPBank-chi nhánh Bình Định 56 2.28 Chất lượng hoạt động cho vay theo thời hạn HKD VPBank-chi nhánh Bình Định 57 2.29 Tỷ lệ nợ xấu tổng DNCV HKD VPBank- chi nhánh Bình Định 57 2.30 Tốc độ tăng nợ hạn nợ xấu cho vay HKD VPBank-chi nhánh Bình Định 58 2.31 DNCV HKD theo địa bàn VPBank-chi nhánh Bình Định 59 2.32 DNCV HKD theo phương thức cho vay từ 2010-2012 60 78 + Hạn mức tín dụng khách hàng sử dụng vượt số tiền có tài khoản tiền gửi tốn khơng kỳ hạn ; + Loại tiền cho vay : VND USD ; + Thời hạn cho vay : tối đa 12 tháng + Lãi suất : cố định thả ; + Bảo đảm tiền vay : có đảm bảo đảm bảo 50% hạn mức ; + Phương thức cho vay : hạn mức tín dụng theo dư nợ; + Trả nợ gốc lãi vốn vay : thu tự động tài khoản tiền gửi ; + Phạt hạn : lãi suất hạn 150% lãi hạn - Cấp hạn mức tín dụng dự phòng: hỗ trợ khách hàng HKD chi phí dự án sản xuất kinh doanh có khả so với dự kiến ban đầu Cụ thể sau : + Loại tiền vay: VNĐ/ngoại tệ + Thời gian cho vay: ngắn, trung, dài hạn + Mức cho vay (hạn mức tín dụng dự phòng): thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngắn hạn 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn + Lãi suất: cố định thả + Phí: phí cam kết dù có khơng sử dụng hạn mức tín dụng dự phòng + Bảo đảm tiền vay: có/khơng có đảm bảo tài sản bảo lãnh bên thứ ba + Giải ngân: lần, nhiều lần + Trả nợ gốc lãi vốn vay: Trả nợ gốc lần nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng định kỳ theo thỏa thuận + Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ Số phí trả trước hạn quy định ghi thỏa thuận hợp đồng Triển khai nhiều hình thức cho vay xuất phát từ phương thức 79 cho vay trả góp phù hợp với thu nhập hộ cho vay góp chợ, tiêu dùng, du học, cho vay mua nhà mới, xe mới, cho vay bắt cầu chuyển đổi bất động sản, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng kinh tế hộ, đặc biệt hộ đô thị, công nhân viên chức… Việc đa dạng hóa phương thức cho vay tạo điều kiện cho HKD lựa chọn phương thức cho vay phù hợp; phục vụ tốt cho khách hàng ngân hàng 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ a Giải pháp nguồn nhân lực Đối với ngân hàng, với đặc điểm vị trí hoạt động cho vay, muốn nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo an toàn vốn kinh doanh, vấn đề tiêu chuẩn hoá cán đào tạo đạo tạo lại, đào tạo liên tục cán có ý nghĩa quan trọng Thực tế cho thấy, vấn đề định đến chất lượng cho vay cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào công việc – từ việc chấp hành chế sách đến việc thẩm định dự án, xét duyệt hồ sơ, định cho vay, kiểm tra sử dụng vốn trước, sau cho vay, thu nợ Nói chung sai, thành công hay thất bại phương án, dự án tín dụng, ngồi ngun nhân khách quan, có nhân tố chủ quan người với tư cách chủ thể cho vay Đương nhiên, có yếu tố chủ quan cố ý mục đích tư lợi có yếu tố trình độ cán bộ, khả bất cập mà chưa thể làm Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường có nhiều biến động khơng lường khâu thẩm định giám sát vốn vay tương đối quan trọng công tác cho vay, nhằm đảm bảo an tồn vốn Vì vậy, đội ngũ cán tín dụng, thẩm định đòi hỏi phải có hiểu biết rộng tất lĩnh vực nắm 80 đường lối, chủ trương, sách pháp luật, Nhà nước điều tiết ngành mà doanh nghiệp vay để sử dụng vốn Do đó, VPBank- chi nhánh Bình Định cần phải có việc làm cụ thể nhằm đào tạo cán tín dụng giỏi nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao Những việc cần phải làm như: - Phối hợp với trường Đại học, Học viện, chuyên gia tổ chức đào tạo đào tạo lại cách thường xuyên để đội ngũ nhân viên nắm vững kiến thức cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu ngày cao cơng việc - Chấn chỉnh hồn thiện cơng tác tuyển dụng, xây dựng quy trình tuyển dụng cụ thể cho vị trí để chọn nhân viên có tố chất phù hợp với yêu cầu công việc - Xây dựng chế độ đãi ngộ cân sách đề bạc hợp lý, bố trí càn bơ phù hợp với chun mơn - Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng chuyên môn định kỳ đội ngũ nhân viên để có kế hoạch điều chuyển cho phù hợp đào tạo lại Mặt khác, cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ mang lại nhiều doanh thu cho ngân hàng lại có mức độ rủi ro cao nhiều so với cán tín dụng phụ trách khách hàng khác Do phải có sách sử dụng cán hợp lý, sở phát huy lực, sở trường, theo hướng tạo thuận lợi cho cán làm việc Và có chế riêng nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, cụ thể như: + Có sách đãi ngộ xứng đáng cán tín dụng phụ trách cho vay DN Căn vào nội dung kết thực nhiệm vụ, có sách động viên khen thưởng xứng đáng kịp thời + Có chế riêng phân phối thu nhập, chế độ cơng tác phí, bảo hộ lao động, cơng cụ làm việc, nhằm khuyến khích cán giỏi có lực 81 n tâm cơng tác + Tạo hội điều kiện tốt để cán tín dụng nói chung cán tín dụng phụ trách HKD nói riêng tham gia học tập, phát huy lực, sở trường b Tăng cường sở vật chất Trong thời đại nay, khoa học cơng nghệ ngày có vai trò vị trí quan trọng kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Thực tiễn đổi công nghệ ngân hàng năm gần khẳng định rõ điều Đổi đại hố cơng nghệ ngân hàng phát huy ưu điểm tạo điều kiện công tác kinh doanh ngân hàng thời gian thực toán diễn nhanh gọn, an toàn nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao lực cạnh tranh Công nghệ tạo điều kiện tốt để nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành: công nghệ cho phép Hội sở ngân hàng thu thập thơng tin, giám sát từ xa cách chặt chẽ mặt hoạt động chi nhánh, điều hành tập trung cơng tác huy động điều hồ vốn tồn hệ thống, thực cơng tác thống kê nợ hạn, nợ xấu cách khách quan, xác kịp thời Mặt khác, việc áp dụng công nghệ đòi hỏi chế phải có bổ xung, sửa đổi hoàn thiện ban hành quy định quy trình nghiệp vụ cho vay, toán điện tử, chữ ký điện tử, an tồn mạng điện tử,… Việc áp dụng cơng nghệ có tác động mạnh mẽ tích cực tới trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng Thật vậy, để sử dụng hiệu cơng nghệ mới, đòi hỏi cán ngân hàng phải học hỏi thêm thích ứng với yêu cầu cao hơn: kỹ sử dụng máy tính tiếng anh phải nâng lên, cán tín dụng phải có phong cách làm việc 82 đại, tuân thủ nghiêm ngặt chế quy trình nghiệp vụ liên quan để phát huy hiệu công nghệ mới, tránh gây thiệt hai cố kỹ thuật gây nên Việc sử dụng công nghệ đại tạo biến đổi bản, có tính đột phá chế quản lý chất lượng nguồn nhân lực Như việc áp dụng công nghệ theo dự án đại hoá ngân hàng tạo bước vượt bậc tiến hệ thống ngân hàng Việt Nam đến gần với thông lệ quốc tế đổi tổ chức máy, chế quản trị, điều hành lẫn việc nâng cao lực điều chỉnh hành vi đội ngũ cán Ngoài ra, Chi nhánh cần phải quan tâm đến việc mua sắm công cụ lao động phục vụ công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán thực tốt nhiệm vụ giao như: - Trang bị máy chụp hình, máy quay phim cho đội ngũ tín dụng để giúp cho cán tín dụng ghi lại hình ảnh trình kiểm tra, giám sát vốn vay, nhằm báo cáo kịp thời lãnh đạo tình hình sử dụng vốn HKD - Trang bị thêm xe chuyên dụng, xe giao dịch để cơng tác tín dụng nói chung cho vay nói riêng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu giải ngân thu nợ HKD địa bàn chưa có phòng giao dịch VPBank- chi nhánh Bình Định Xem xét nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc có xây dựng điểm giao dịch c Tăng cường công tác huy động vốn Hoạt động huy động vốn ngân hàng không đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng mà ảnh hưởng đến hoạt động tồn ngành kinh tế Do đòi hỏi NHTM nói chung VPBank-chi nhánh Bình Định nói riêng phải có mục tiêu cụ thể, xây dựng sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với phát triển thị trường 83 Giải pháp tăng cường huy động nguồn vốn cho tín dụng thể tập trung hai mặt chủ yếu: từ tổ chức kinh tế từ dân cư Các giải pháp cụ thể tập trung vào vấn đề sau : - Tăng cường hoạt động quảng cáo, tuyên truyền hoạt động huy động vốn chi nhánh phương tiện thông tin đại chúng : đài, báo, truyền hình…, đồng thời tiến hành hình thức khuyến nhiều hình thức nhằm thu hút khách hàng - Thực văn minh thương mại, tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng Thành lập tổ tư vấn, phụ vụ khách hàng lĩnh vực tài ngân hàng, để giúp người dân hiểu lợi ích tiện dụng việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Và thơng qua thu hẹp khoảng cách ngân hàng khách hàng, tạo điều kiện cho công tác huy động vốn hiệu - Mở rộng, nâng cao lực mạng lưới huy động, linh hoạt việc bố trí xếp cán bộ, kết hợp chế giao khoán tiêu cho tập thể cá nhân cán viên chức - Tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức kinh tế nhằm tranh thủ huy động nguồn vốn nhàn rỗi tổ chức Phát triển huy động từ nguồn thu tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, thu tiền gửi từ kho bạc… - Vận dụng triệt để linh hoạt hình thức huy động vốn - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn trung dài hạn phát hành trái phiếu, tiền gửi dài hạn có lãi suất biến động theo thị trường, giấy chứng nhận tiền gửi bán lại… - Đầu tư cơng nghệ, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt công tác phát triển sản phẩm tiện ích cho khách hàng gửi tiền Chi nhánh 84 d Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với quyền địa phương đoàn thể Chi nhánh cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với quyền địa phương đồn thể điều giúp cho chi nhánh nhận quan tâm hỗ trợ trình hoạt động địa bàn, đồng thời nâng cao hình ảnh, uy tín Muốn làm điều chi nhánh cần phải : - Tiếp tục thực tốt quy chế phối hợp chi nhánh ngân hàng với quyền tổ chức đoàn thể cấp địa phương hoạt động - Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc với quyền địa phương, quan đồn thể trị xã hội; hàng năm tổ chức đánh giá kết tiến hành rút kinh nghiệm trình thực công tác quan hệ, phối hợp để triển khai hoạt động cho vay - Xây dựng tổ vay vốn xã, phường, thị trấn, thị xã để tăng cường mở rộng cho vay đồng thời kiện toàn, quản lý chặt chẽ hoạt động tổ, qua đó, giám sát trình sử dụng vốn vay hộ cách có hiệu Bên cạnh đó, làm tốt công tác này, chi nhánh giảm khối lượng công việc cho cán ngân hàng đồng thời góp phần tăng DNCV HKD chi nhánh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để công tác cho vay chi nhánh đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho đối tượng HKD nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương ngày tốt Ngồi nỗ lực từ phía chi nhánh cần đến hỗ trợ ngân hàng cấp cấp quyền Qua phân tích tác giả có số kiến nghị đóng góp sau: 85 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (hội sở) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng quan đầu mối đạo, điều hành, định đường lối, chiến lược hoạt động đưa định hướng chung toàn ngành, làm sở cho Chi nhánh xây dựng định hướng hoạt động phù hợp, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần có tác động trực tiếp thúc đẩy hoạt động Chi nhánh cụ thể: - Xây dựng chiến lược thị trường khách hàng HKD, hệ thống cần đơn giản linh hoạt nên coi trọng yếu tố thân chủ hộ độ tín nhiệm; lực quản lý, khả tài chính; triển vọng phát triển - Xây dựng quy trình riêng cho vay cung cấp dịch vụ cho HKD, tạo điều kiện thuận lợi cho HKD nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay khuyến khích sử dụng tối đa dịch vụ ngân hàng - Hoàn chỉnh, tăng cường hiệu lực hệ thống thơng tin tín dụng nội bộ, kết nối với hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng Nhà nước, cung cấp cho Chi nhánh khai thác sử dụng cách hiệu - Tạo điều kiện sở vật chất để bước đại hố cơng nghệ, nâng cao vị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Giúp đỡ nghiệp vụ mở khoá đào tạo kiến thức mới, kiến thức thị trường, tin học nâng cao trình độ cho đội ngũ cán - Tổ chức buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Chi nhánh, qua tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm hay từ sở, điều có lợi cho việc hoạch định chiến lược hoạt động ngân hàng sát thực tế - Nhanh chóng ban hành áp dụng thống sách tín dụng 86 - Thiết lập quy trình tín dụng theo kênh có hỗ trợ cơng nghệ thơng tin để đảm bảo tính tn thủ quy định, giảm tải, hạn chế rủi ro, an tồn hiệu cấp tín dụng - Cho phép VPBank- chi nhánh Bình Định mở thêm phòng giao dịch vùng nông thôn huyện, thị xã để khai thác tối đa tiềm từ khách hàng - Nhanh chóng hồn thiện thang điểm cơng cụ triển khai để thực chấm điểm tín dụng xếp hạng, HKD - Nhanh chóng trang bị thêm sở vật chất máy ATM, cho triển khai IPCAS, triển khai dịch vụ mới, dịch vụ ngân hàng đại Phân cấp mạnh lãi suất giá phí - Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt để hạn chế tối đa sai sót, yếu 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Hoàn thiện sách tín dụng có tính đến tác động thiên tai, dịch họa kinh tế đời sống xã hội đất nước điều tránh khỏi Ngân hàng Nhà nước cần có chế điều tiết thích hợp giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, áp dụng lãi suất tái chiết khấu ưu đãi Đối với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh cần làm tốt vai trò phối hợp tổ chức tín dụng địa bàn với Chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, thu hồi nợ đọng hộ nơng dân để hoạt động tín dụng ngân hàng kinh tế hộ phát triển 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương Làm tốt việc quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương để tạo môi trường thuận lợi cho việc sử dụng đất đai phát 87 triển kinh tế hộ Cần phải có mơi trường đầu tư hấp dẫn nhằm huy động nội lực thu hút ngoại lực để thực chiến lược CNH-HĐH kinh tế địa phương Xây dựng phát triển sở hạ tầng, hoàn thành dự án giao thông, điện thủy lợi, tạo sở hạ tầng thuận lợi thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển Có giải pháp hiệu để nâng cao dân trí, xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, ý ngành nghề có nhu cầu lớn 88 KẾT LUẬN Từ việc đưa số giải pháp nhằm mở rộng cho vay HKD, kết luận rằng, VPBank- chi nhánh Bình Định muốn mở rộng cho vay HKD địa bàn Tỉnh phải: - Đẩy mạnh việc tăng quy cho vay thơng qua việc hồn thiện hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng đồng thời cải thiện quy trình thủ tục cho vay nhằm thu hút đối tượng khách hàng nói chung HKD nói riêng - Phát triển thêm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn ngày đa dạng HKD - Tăng cường kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay HKD thực việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng nghiêm túc phân loại nợ theo định kỳ, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ đồng thời thu hồi tốt khoản nợ tồn đọng - Nâng cao chất lượng cho vay HKD việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định quản lý HKD - Mở rộng mạng lưới cho vay xuống địa bàn huyện, thị xã địa bàn Tỉnh nhằm khai thác tối đa tiềm cho vay HKD có - Hồn thiện phương thức cho vay cách chuyển phương thức cho vay truyền thống trước sang áp dụng phương thức cho vay - Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin ngân hàng, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt trước, sau cho vay Luôn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng, mở lớp đào tạo nghiệp vụ, cử nhân viên học thêm nhằm nâng cao kỹ giao tiếp, trình độ chun mơn khả nắm bắt thông tin kinh tế, ngành nghề, công nghệ… Mặc dù tác giả cố gắng nghiên cứu, phân tích đưa giải pháp mở rộng cho vay HKD nhằm góp phần phát triển hoạt động VPBank – chi nhánh Bình Định mong muốn HKD địa bàn có điều 89 kiện tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, trình nghiên cứu luận văn, tác giả nhận thấy số hạn chế sau: - Đề tài không tránh khỏi sai sót mang tính chủ quan - Đề tài khơng tránh khỏi lỗi tả, kỹ thuật Vì mong nhận ý kiến đóng góp nhằm giúp tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thúy Anh (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB tài Hà Nội [2] Ban đạo Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp tỉnh Bình Định (2010), Báo cáo tổng kết [3] Phan Thị Cúc (2009), Quản trị NHTM, Nhà xuất Giao thơng Vận tải TP Hồ Chí Minh [4] Cục thống kê tỉnh Bình Định (2011), Niên giám thống kê tỉnh Bình Định năm 2010, Nxb Thống kê [5] Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [6] Lâm Chí Dũng (2009), Bài giảng Quản trị NHTM [7] Đảng tỉnh Bình Định (2006), Văn kiện đại hội đại biểu đảng tỉnh Bình Định lần thứ XIV [8] UBND tỉnh Bình Định (2009), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 [9] Điều 49 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 [10] PGS TS Lê Thế Giới- TS Nguyễn Thanh Liêm- Ths Nguyễn Hữu Hải (2008), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê [11] Trần Thị Lương Hảo (2012), Mở rộng tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Phú Yên, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [12] Trần Văn Hân (2005), “Kinh nghiệm mở rộng tín dụng hộ sản xuất Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Gia Lâm”, Tạp chí ngân hàng , (10),Tr 54-55 [13] Vũ Hiền, Trịnh Hữu Đản (1998), Nghị Trung ương khóa VIII vấn đề tín dụng nơng nghiệp, nơng thơn, Nhà xuất Chính trị Quốc gia [14] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê [15] Ngân hàng Nhà nước Tỉnh Bình Định, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010-2012 [16] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), “Quyết định 1627/2001/QĐNHNN” việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng [17] Đỗ Tất Ngọc (2006), Tín dụng ngân hàng kinh tế hộ Việt Nam, Nhà xuất Lao động, Hà Nội [18] GS.TS Đỗ Tấn Ngọc, Sự hình thành phát triển tín dụng ngân hàng kinh tế hộ Việt Nam [19] Đặng Ngọc Phương (2012) Đẩy mạnh hoạt động cho vay trang trại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Đăk Lăk Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [20] Peter.S.Rose (2001), Quản trị NHTM, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [21] TS Ngô Văn Quế (2003), Quản lý phát triển tài – tiền tệ - tín dụng – ngân hàng, NXB Khoa học Kỹ thuật [22] Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng [23] Tạp chí ngân hàng 2010 -2012 [24] Nguyễn Thị Minh Trang (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ đại học Đà Nẵng [25] Lê Văn Tề (1999), Từ điển kinh tế-tài chính-ngân hàng, NXB Thống kê , Hà Nội [26] Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 [27] Tào Thị Hồng Vân (2006), Mở rộng kinh doanh tín dụng hộ sản xuất ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [28] Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X [29] Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), Những thách thức NHTM Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế, NXB Thống kê Hà Nội [30] VPBank - chi nhánh Bình Định (2010-2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ... thức cho vay bao gồm: cho vay lần, cho vay theo hạn mức, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức thấu chi, cho vay theo phương thức khác 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH. .. NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 68 3.2.1 Đẩy mạnh việc tăng quy mô cho vay 68 3.2.2 Nâng cao chất lượng cho vay. .. NGÔ THỊ LỆ THỦY MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng , chi nhánh bình định , Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng , chi nhánh bình định

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn