Huy động tiền gửi tại ngân hàng đầu tư và phát triển VN, chi nhánh đắk lắk

109 43 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN HUY HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Huy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Bố cục đề tài TỔNG QUAN TÀI LIỆU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VAI TRÒ CỦA HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại huy động tiền gửi NHTM 1.1.3 Vai trò huy động tiền gửi NHTM .11 1.2 MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2.1 Mục tiêu huy động tiền gửi 12 1.2.2 Các phƣơng hƣớng huy động tiền gửi 16 1.2.3 Tiêu chí đánh giá 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI 23 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng 23 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐĂK LĂK 31 2.1 SỰ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐĂK LĂK 31 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk .31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk 34 2.1.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk năm 2011 – 2013 36 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐĂK LĂK GIAI ĐOẠN 2011-2013 .39 2.2.1 Đặc điểm khách hàng, thị trƣờng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk .39 2.2.2 Các giải pháp mà Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk áp dụng huy động tiền gửi 41 2.2.3 Kết công tác huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk giai đoạn 2011-2013 46 2.2.4 Đánh giá chung hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG .76 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐĂK LĂK 77 3.1 ĐỊNH HƢỚNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI 77 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 77 3.1.2 Định hƣớng cho hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk 78 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐĂK LĂK 80 3.2.1 Đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi .80 3.2.2 Xây dựng chế lãi suất linh hoạt 82 3.2.3 Mở rộng khách hàng 83 3.2.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo 84 3.2.5 Hồn thiện sách chăm sóc khách hàng 86 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ khác 88 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 90 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 90 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG .95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam BIDV Đăk Lăk Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk BQ Bình quân HĐTG Huy động tiền gửi NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHTM CP Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam TMCP Thƣơng mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TW Trung ƣơng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Mơ hình hoạt động BIDV Đăk Lăk 35 2.2 Tình hình thu nhập - chi phí 36 2.3 Quy mơ huy động tiền gửi từ năm 2011-2013 46 2.4 Số lƣợng phát triển khách hàng tiền gửi từ năm 20112013 48 2.5 Thị phần huy động tiền gửi từ năm 2011-2013 49 2.6 Cơ cấu huy động tiền gửi theo loại tiền từ năm 20112013 51 2.7 Cơ cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn từ năm 20112013 53 2.8 Cơ cấu huy động tiền gửi theo khách hàng từ năm 20112013 56 2.9 Cơ cấu huy động tiền gửi mục đích gửi từ năm 20112013 58 2.10 Chi phí huy động tiền gửi từ năm 2011-2013 62 2.11 Tổng hợp khảo sát khách hàng tiền gửi năm 2013 chi nhánh 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Đồ thị tăng trƣởng huy động tiền gửi BIDV Đăk Lăk 47 2.2 Tốc độ tăng trƣởng quy mơ BIDV so với tồn tỉnh Đăk Lăk 50 2.3 Tỷ trọng tiền gửi theo loại tiền giai đoạn 2011-2013 52 2.4 Tỷ trọng tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2011-2013 54 2.5 Tỷ trọng tiền gửi theo đối tƣợng giai đoạn 2011-2013 56 2.6 Tỷ trọng tiền gửi mục đích gửi từ năm 2011-2013 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các NHTM cạnh tranh khốc liệt nhƣ cạnh tranh vốn, cạnh tranh nguồn nhân lực, chất lƣợng dịch vụ công nghệ, nhằm gia tăng hiệu hoạt động, gia tăng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm, tối đa hóa lợi nhuận Để trì hoạt động kinh doanh ngân hàng cần có lƣợng vốn lớn, Nguồn vốn xuất phát từ nhiều nguồn khác nhƣ nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn huy động tiền gửi, nguồn vốn từ phát hành công cụ nợ, vay TCTD thị trƣờng liên ngân hàng… Nhƣng nguồn vốn chủ yếu hoạt động kinh doanh nguồn huy động tiền gửi Công tác huy động tiền gửi ngày có vai trò quan trọng hoạt động NHTM nhƣ kinh tế Đặc biệt nguồn thu nhập ngân hàng chủ yếu từ chênh lệch lãi suất huy động cho vay Với chức nhiệm vụ quan trọng ngân hàng luôn cố gắng huy động nguồn vốn xã hội, năm qua Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk (sau gọi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk) tiếp tục khẳng định ngân hàng có vị trí nhóm dẫn đầu hoạt động huy động tiền gửi địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp vốn cho kinh tế, thực sách tiền tệ Nhà nƣớc phát triển kinh tế, chống lạm phát giảm phát Nguồn tiền gửi huy động Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk có tăng trƣởng tốt qua năm, nhiên tăng trƣởng quy mô nguồn huy động BIDV Đăk Lăk đạt đƣợc thời gian qua chƣa tƣơng xứng với quy mô chi nhánh Nhận thức đƣợc vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động huy động tiền gửi hoạt động kinh doanh ngân hàng thực trạng Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk nên lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Huy động tiền gửi Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ĐầuPhát triển Việt Nam – Chi nhánh Đăk Lăk” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận huy động tiền gửi ngân hàng thƣơng mại - Đánh giá thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk giai đoạn 2011-2013 - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động tiền gửi để đáp ứng mục tiêu kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hƣớng đến trả lời câu hỏi sau: - Mục tiêu huy động tiền gửi NHTM gì? Sử dụng tiêu chí để đánh giá hoạt động huy động tiền gửi NHTM? - Thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk có thành cơng hạn chế gì? - Để đẩy mạnh hoạt động huy động tiền gửi thời gian tới Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk phải làm gì? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk - Về không gian: Hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Đăk Lăk - Về thời gian: tiến hành đánh giá thực trạng huy động tiền gửi giai đoạnh 2011-2013 có giải pháp đề xuất cho giai đoạn tới 87 đánh đồng khách hàng tiền có số dƣ lớn lớn nhƣ Vì để cơng tác chăm sóc khách hàng đạt hiệu cao phù hợp với chi phí đầuchi nhánh cần thực hiện: Giao cho phận chuyên trách (đã thành lập phận này) thực xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng từ đầu năm cho tất đối tƣợng khách hàng (tổ chức cá nhân) cho toàn chi nhánh, phân khai chƣơng trình chăm sóc rõ ràng phù hợp với giai đoạn thời gian năm với chi phí cụ thể, tránh chồng chéo giữ phận Phân đoạn khách hàng phải hợp lý sở số dƣ bình quân khách hàng quý/năm hiệu khách hàng đem lại cho chi nhánh nhằm xác định số lƣợng khách hàng phân khúc để từ có sách chăm sóc riêng cho nhóm Trong khách hàng quan trọng (VIP) đƣợc ƣu tiên hàng đầu nhƣ có phòng đợi đầy đủ tiện nghi ngƣời phục vụ riêng đến giao dịch, Trên sở phân đoạn khách hàng, chi nhánh cần đầu tƣ chất xám việc mua quà tặng khách hàng ngƣời tặng quà, tránh lặp lặp lại quà tặng nhƣ có gây nhàm chán khách hàng Với khách hàng quan trọng, ngƣời tặng quà giám đốc, phó giám đốc chi nhánh trƣởng phòng tùy theo số dƣ bình quân hiệu khách hàng đem lại cho chi nhánh nhằm tạo cho khách hàng cảm giác quan trọng ngân hàng đƣợc ƣu tiên đến giao dịch với ngân hàng Thƣờng xuyên có điện thoại hỏi thăm khách hàng nhằm vừa làm mối quan hệ ngân hàng khách hàng ngày khăng khít hơn, vừa nắm bắt đƣợc ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng để từ hồn thiện sản phẩm dịch vụ Đồng thời qua khách hàng tìm hiểu thông tin liên quan đến việc áp dụng sách 88 ƣu đãi ngân hàng khác để lơi kéo khách hàng nhằm hồn thiện phát triển sách chăm sóc khách hàng chi nhánh Đối với khách hàng có quy mơ tiền gửi bình quân lớn đem lại hiệu cao cho chi nhánh cần ƣu tiên miễn phí sản phẩm nhƣ: miễn phí chuyển tiền, theo khách chuyển tiền với số tiền lớn mức thỏa thuận/1 lần giao dịch mức thỏa thuận đƣợc miễn phí chuyển tiền; miễn phí cho tất giao dịch sản phẩm nhƣ BSMS, internetbanking, chuyển tiền tháng có sinh nhật khách hàng (đối với khách hàng dân cƣ) 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ khác a Tiếp tục hoàn thiện kỹ bán sản phẩm văn hóa giao tiếp cán ngân hàng Hiện kỹ bán hàng cán chi nhánh thấp so với NHTM cổ phần khác nhƣ Vietinbank, VCB,… trình làm việc chi nhánh cán đƣợc đào tạo cách chuyên nghiệp kỹ bán hàng, chủ yếu tự học qua quy trình học kinh nghiệm lẫn Để tăng kỹ bán sản phẩm đặc biệt huy động tiền gửi, chi nhánh cần định kỳ tổ chức lớp nâng cao kỹ bán hàng cho toàn cán nhân viên tối thiểu năm/lần với giảng viên chuyên nghiệp có bề dày kinh nghiệm Hiện BIDV ban hành hai quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp phong cách giao dịch, hai quy chuẩn tạo nên văn hóa giao tiếp riêng biệt với hình ảnh BIDV trẻ trung, thân thiện, văn minh, lịch chuyên nghiệp Tuy nhiên, cán chi nhánh chƣa thực ý thức tầm quan trọng hai quy chuẩn trên, đồng thời chi nhánh chƣa thực giám sát nghiêm việc thực theo quy chuẩn Vì thời gian tới, chi 89 nhánh cần đạo sát giám sát việc thực nghiêm túc hai quy chuẩn nhằm tạo ấn tƣợng thiện cảm mắt khách hàng ngân hàng b Hoàn thiện chế động lực khen thưởng huy động tiền gửi, chi trả lương theo hiệu đem lại * Hoàn thiện chế động lực khen thưởng Hiện chi nhánh có chế động lực khen thƣởng cán hoàn thành vƣợt mức kế hoạch huy động tiền gửi nhƣng hiệu đem lại chƣa thực cao nguyên nhân cho chế động lực chƣa quy định rõ ràng kỳ hạn gửi, thời gian bắt buộc trì, trƣờng hợp rút trƣớc hạn nhƣ nào, thời gian qua sau cán đƣợc thƣởng chế động lực huy động tiền gửi quý khách hàng thƣờng rút trƣớc hạn, khơng trì đƣợc số dƣ bình qn chi nhánh, hiệu huy động chƣa cao Do thời gian tới chi nhánh cần có chế rõ ràng hơn, ví dụ vƣợt kế hoạch tỷ đồng, thƣởng 0,5 triệu đồng, kỳ hạn gửi bắt buộc tối thiểu kỳ hạn tháng, trƣờng hợp khách hàng rút trƣớc hạn bị truy thu tiền thƣởng cán Hoặc chi nhánh thƣởng cho cán có số dƣ bình qn tiền gửi không kỳ hạn tăng trƣởng so với kỳ trƣớc (đây nguồn tiền gửi chiếm tỷ trọng thu nhập lớn tổng thu nhập ròng từ hoạt động huy động tiền gửi) theo tỷ lệ % tƣơng ứng với phần vƣợt * Chi trả lương theo hiệu đem lại cán Để cán nhân viên chi nhánh ln nỗ lực hồn tốt tiêu kinh doanh có tiêu huy động tiền gửi, chi nhánh cần tiếp tục hoàn thiện chế tiền lƣơng cho sát với hiệu ngƣời đem lại Hiện chi nhánh có chế trả lƣơng theo vị trí cơng việc cán bộ, bƣớc tiến đổi chi trả lƣơng cán so với trƣớc đây, lƣơng cán phòng quan hệ khách hàng có điều chỉnh tăng so với cán lại, nhiên cào chi trả lƣơng 90 cán phận tính chất cơng việc khác hiệu đem lại khác nhau, chênh lệch cán hoàn thành hoàn thành tốt, hồn thành xuất sắc khơng đủ lớn để động viên cán nỗ lực để hồn thành vƣợt kế hoạch kinh doanh c Ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành Đặc thù chi nhánh giao kế hoạch huy động tiền gửi đến tất cán bộ, bên cạnh cán khối kinh doanh trực tiếp tạo lợi nhuận cán khối lại ngồi chức nhiệm vụ chun mơn riêng góp phần tạo lợi nhuận cho chi nhánh thông qua hoạt động bán vốn từ huy động tiền gửi cho hội sở Vì vậy, để có chi trả lƣơng với hiệu đem lại cho cán bộ, trƣớc tiên chi nhánh cần xây dựng đƣợc chƣơng trình đánh giá hiệu khách hàng đem lại để từ đánh giá mức đóng góp cán sở khách hàng quản lý Xây dựng chƣơng trình cảnh báo sớm tiền gửi đến hạn, vòng bảy ngày để cán theo dõi sát chủ động liên hệ với khách hàng tiếp tục trì gửi để hƣởng ƣu đãi ngày đến hạn trùng với thời gian triển khai chƣơng trình khuyến mại khách hàng tiền gửi 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN cần tiếp tục xây dựng hồn thiện sách tiền tệ tín dụng thúc đẩy phát triển nghiệp vụ ngân hàng Do hoạt động huy động tiền gửi NHTM phụ thuộc nhiều vào sách tiền tệ NHNN giai đoạn, thời kỳ Có lúc NHNN quản lý lỏng lúc chặt gây khó khăn cho hoạt động tổ chức Vì vậy, cơng cụ sách tiền tệ cần đƣợc sử dụng cách linh hoạt, phù hợp với quy luật cung cầu thị trƣờng 91 Khi ban hành đạo trần lãi suất huy động trần lãi suất cho vay NHNN phải có chế tài xử phạt nghiêm minh ngân hàng cố ý vi phạm quy định trần lãi suất huy động, có nhƣ đảm bảo cạnh tranh bình đẳng ngân hàng Giải pháp khống chế trần lãi suất giải pháp tình NHNN cần đƣợc gỡ bỏ giải pháp để thị trƣờng huy động trở với quy luật nó, ngân hàngtự cạnh tranh lãi suất với giúp thị trƣờng đƣợc minh bạch hóa Tỷ lệ dự trữ bắt buộc: kinh tế nƣớc khơng đối mặt với lạm phát cao mà đối mặt vấn đề giảm phát, NHNN cần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để phù hợp với tình hình thực tế, vừa tạo điều kiện ngân hàng sử dụng hiệu nguồn vốn huy động vào hoạt động đầu tƣ sinh lời NHNN tiếp tục kiên xử lý ngân hàng yếu nhƣ thời gian vừa qua nhằm lành mạnh hóa hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Việc giải ngân hàng yếu giao đoạn vừa qua củng cố lòng tin hệ thống ngân hàng, từ khả huy động tiền gửi đƣợc thuận lợi giúp ngân hàng đẩy mạnh cung ứng vốn thị trƣờng góp phần phát triển kinh tế nƣớc NHNN tỉnh Đăk Lăk phải thực tốt sách quản lý nhà nƣớc, tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm nghiệp vụ tín dụng ngân hàng làm thất nguồn vốn nhà nƣớc, nhân dân, để nâng cao hiệu cho vay sử dụng vốn tiền gửi huy động từ kinh tế, đƣa hệ thống NHTM vào lề lối có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế, ví dụ: NHNN chi nhánh Đăk Lăk đình kỳ hàng q có thơng 92 báo công khai đánh giá hoạt động ngân hàng địa bàn nhằm tạo định hƣớng cho ngƣời gửi tiền NHNN tỉnh Đăk Lăk cần kiến nghị với NHNN Việt Nam rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành số quy định phù hợp với diễn biến hoạt động ngân hàng Việt Nam thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tuyên truyền, phổ biến lợi ích việc tốn khơng dùng tiền mặt phƣơng tiện thông tin đại chúng để ngƣời dân hiểu thấy đƣợc tiện ích việc toán qua ngân hàng, đồng thời dần ban hành quy định bắt buộc tốn khơng dùng tiền mặt giao dịch lớn nhƣ mua bán nhà đất, giao dịch tốn có số lƣợng tiền từ 100 triệu đồng trở lên , qua thời gian dần đƣa vào thực tế quy định tốn chủ yếu khơng dùng tiền mặt để nhằm đảm bảo kiểm sốt lạm phát tốt, hồn thiện phát triển thị trƣờng vốn NHNN tỉnh Đăk Lăk cần kiến nghị NHNN Việt Nam triển khai đồng biện pháp điều hành tỷ giá quản lý ngoại hối, xây dựng giải pháp kiểm soát chặt chẽ đƣợc thị trƣờng mua bán vàng, nhằm bình ổn đƣợc thị trƣờng ngoại tệ thị trƣờng vàng, nhƣ thị trƣờng vàng tỷ giá đƣợc ổn định NHTM huy động đƣợc nhiều nội tệ mà tăng lãi suất nhƣ: đƣa biện pháp điều chỉnh phù hợp cho vay ngoại tệ để không tạo sức ép lên tỷ giá cung cầu ngoại tệ thị trƣờng Tăng cƣờng thông tin, tuyên truyền diễn biến tỷ giá, cung – cầu ngoại tệ, cán cân toán quốc tế… để hạn chế dƣ luận làm ảnh hƣởng không thuận lợi đến thị trƣờng ngoại tệ 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam BIDV TW cần thực rà soát thƣờng xuyên danh mục sản phẩm tiền gửi từ đƣa đánh giá lợi hiệu mang 93 lại loại sản phẩm tiền gửi, để từ tiếp tục trì phát triển hay tạm ngƣng triển khai sản phẩm huy động; thu thập so sánh sản phẩm BIDV với đối thủ cạnh tranh, đồng thời thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng sản phẩm tiền gửi BIDV, từ nghiên cứu bổ sung sửa đổi tính năng, tiện ích sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng…, hình thành sản phẩm đặc thù riêng BIDV BIDV TW nên thƣờng xuyên lấy ý kiến từ chi nhánh để xây dựng hoàn thiện sản phẩm tiền gửi BIDV Vì tuỳ vào chi nhánh, đặc thù riêng khu vực mà có nhiều ý kiến khác tính năng, tiện ích sản phẩm BIDV từ xây dựng sản phẩm có tính đa dạng hơn, phong phú hơn, đáp tối đa đƣợc nhu cầu đa dạng khách hàng thuộc nhiều vùng miền khác BIDV TW nên để chi nhánh chủ động chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí thực khuyến mại, chăm sóc khách hàng vào dịp lễ tết…Hiện chi phí khuyến mại chăm sóc khách hàng chi nhánh bị khống chế số lƣợng từ hội sở chính, điều gây khó khăn cho chi nhánh việc chăm sóc khách hàng Vì vùng, khu vực có đặc thù tính cạnh tranh riêng tuỳ thuộc địa bàn, BIDV TW nên để chi nhánh chủ động việc hạch tốn chi phí tổ chức quảng bá tiếp thị, chi phí khuyến mại, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo cạnh tranh đƣợc với ngân hàng bạn địa bàn, đồng thời chủ động cơng tác tìm kiếm trì mối quan hệ tiền gửi với khách hàng chi nhánh Điều hành lãi suất mua bán vốn nội cách linh hoạt, kết hợp với chế hỗ trợ khác điều kiện thị trƣờng biến động mạnh Xây dựng chế lãi suất linh hoạt để chi nhánh chủ động định mức lãi suất phù hợp với khách hàng điều kiện cụ thể, tránh chế “xin cho” nhƣ 94 Tiếp tục hồn thiện chƣơng trình tổng hòa lợi ích khách hàng, nhờ chi nhánh linh động định mức lãi suất, phí áp dụng với khách hàng nhƣng đảm bảo tổng lợi ích đạt đƣợc khách hàng thực dƣơng 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở lý luận chƣơng đánh giá thực trang huy động tiền gửi BIDV Đăk Lăk chƣơng 2, chƣơng nêu số giải phát có tính thực tiễn cao nhằm khắc phục hạn chế tồn đồng thời giúp BIDV Đăk Lăk tăng cƣờng huy động tiền gửi thời gian tới Để giải pháp đƣợc thực tốt luận văn đƣa số kiến nghị NHNN nhằm tạo ổn định hoạt động kinh doanh ngân hàng; đồng thời luận văn đƣa kiến BIDV TW nhằm giúp huy động tiền gửi chi nhánh ngày phát triển 96 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế nƣớc khó khăn, cạnh tranh NHTM ngày khốc liệt để có chỗ đứng thị trƣờng, muốn tồn phát triển ngân hàng phải không ngừng nâng cao lực tài đặc biệt huy động tiền gửi, quy mô huy động tiền gửi lớn khả cung ứng vốn cho kinh tế lớn góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng đồng thời gia tăng thu nhập cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong năm qua BIDV Đăk Lăk không ngừng đƣa giải pháp để đạt kết cao hoạt động huy động tiền gửi thực tế quy mô huy động chi nhánh có tăng trƣởng qua năm Tuy nhiên bên cạnh kết khả quan đạt đƣợc tồn hạn chế cần khắc phục Với mục tiêu nghiên cứu đề tài “Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam – chi nhánh Đăk Lăk”, luận văn hoàn thành số nội dung sau: - Hệ thống hóa đƣợc sở lý luận huy động tiền gửi, nêu đƣợc hình thức, vai trò, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi NHTM Đồng thời luận văn nêu lên đƣợc phƣơng hƣớng huy động tiền gửi - Phân tích đánh giá thực trạng huy động tiền gửi BIDV Đăk Lăk giai đoạn 2011-2013, từ kết đạt đƣợc nhƣ tồn hạn chế chi nhánh, luận văn đƣa đƣợc số nguyên nhân ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi chi nhánh - Từ hạn chế tồn định hƣớng kinh doanh BIDV nói chung BIDV Đăk Lăk nói riêng giai đoạn 2013-2015, luận văn đƣa số giải pháp thiết thực giúp chi nhánh hoàn thành kế hoạch tăng 97 trƣởng, mở rộng quy mô, chiếm lĩnh thị phần thị phần thời gian tới góp phần cho phát triển kinh tế địa phƣơng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk (2012-2013), Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk [2] TS Nguyễn Hòa Nhân chủ biên (2011), Tài tiền tệ, Nhà xuất tài chính, Đà Nẵng [3] Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội [4] Ngân hàng Nhà nƣớc (2014), Thông 07 [5] Ngân hàng Nhà nƣớc (2009), Quyết định 498 [6] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk (2011-2013), báo cáo tổng kết [7] Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam (2010), Quy định xử lý số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi khách hàng [8] Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk (2012), Sơ thảo lịch sử hình thành phát triển [9] Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk (2010 - 2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [10] Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam - chi nhánh Đăk Lăk (2010 - 2013), Báo cáo toán [11] Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng [12] Nguyễn Thị Minh Uyên (2013), Giải pháp mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng thương Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [13] Nguyễn Thị Tƣờng Vi (2013), Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [14] Mai Xuân Vỹ (2013), Mở rỗng huy động vốn Ngân hàng TMCP Phƣơng Tây – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [15] Phan Anh Tuấn, tài liệu lý thuyết tài tiền tệ, http://www.doc.edu/vn/tai-lieu/giao-trinh-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te2777/ PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN QUÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI Khách hàng: Địa chỉ: Để phục vụ quý khách ngày tốt quý khách đến quan hệ giao dịch Xin quý khách góp ý sử dụng sản phẩm tiền gửi BIDV theo biểu mẫu sau gửi Ban lãnh đạo đơn vị bỏ vào hòm thƣ góp ý ngân hàng Hồ sơ thủ tục mở tài khoản gửi tiền rút tiền: Phức tạp Bình thƣờng Đơn giản Lãi suất tiền gửi đơn vị áp dụng: Thấp Bình thƣờng Cao - Tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn dƣới năm - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn năm Mức độ đa dạng sản phẩm tiền gửi BIDV : Kém đa dạng Bình thƣờng Đa dạng Những tiện ích kèm sản phẩm tiển gửi Ít khơng thiết thực Ít nhƣng thiết thực Nhiều nhƣng chƣa thiết thực Q khách có thấy an tồn gửi tiền BIDV: Khơng an tồn An tồn Thái độ phục vụ cán ngân hàng: * Nhân viên: Chƣa đƣợc Tạm đƣợc Đƣợc * Lãnh đạo phòng: Chƣa đƣợc Tạm đƣợc Đƣợc Nhiều Khá thiết thực Rất an tồn Nhiệt tình Nhiệt tình Q khách có hài lòng đến giao dịch với ngân hàng chúng tơi: Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Quý khách đánh giá số lƣợng chƣơng trình chăm sóc khách hàng Ít Bình thƣờng Nhiều Q khách có hài lòng với chƣơng trình chăm sóc khách hàng Khơng hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Xin vui lòng cho biết ý kiến đóng góp khác khách hàng ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đề nghị quý khách hàng đánh dấu (X) vào thích hợp Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý khách! ... luận huy động tiền gửi củaNHTM Chƣơng 2: Thực trạng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Đăk Lăk Chƣơng 3: Giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển. .. Tăng thị phần huy động tiền gửi NHTM thể lực tài chính, uy tín vị trí ngân hàng thị trƣờng huy động tiền gửi Thị phần huy động tiền gửi ngân hàng đƣợc hiểu huy động tiền gửi ngân hàng vị trí thị... hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Phƣơng Tây – Chi nhánh Đà Nẵng Tác giả chƣa nêu lên đƣợc giải pháp để huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Đà nẵng áp dụng để huy động tiền gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động tiền gửi tại ngân hàng đầu tư và phát triển VN, chi nhánh đắk lắk , Huy động tiền gửi tại ngân hàng đầu tư và phát triển VN, chi nhánh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn