Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi

1,021 25 0
  • Loading ...
1/1,021 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:43

B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG PHM TH NGC TRINH HỒN THIN K TỐN CHI PHÍ SN XU T TÍNH GIÁ THÀNH SN PHM PH CV QUN TR CHI PHÍ TI CƠNG TY C PH N KHÍ XÂY L ᄂ P AN NGÃI LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng, Năm 2014 B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG PHM TH NGC TRINH HỒN THIN K TỐN CHI PHÍ SN XU T TÍNH GIÁ THÀNH SN PHM PH CV QUN TR CHI PHÍ TI CƠNG TY C PH N KHÍ XÂY L ᄂ P AN NGÃI Chuyên ngành: K ᄂ toán Mã s: 60.34.30 LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN CÔNG PHƯƠNG Nng, Năm 2014 L-I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kì cơng trình khác Tác gi Ph m Th! Ngc Trinh M CL C M" U 1 Tính cp thit ca i t tài ng ph m vi nghiên c u M ᄂ c tiêu nghiên c ng chin l c v giá quyt nh s- thành b i ca doanh nghi ᄂ p i u òi hIi thơng tin k tốn chi phí tính giá thành phi ngày tin cy nhanh chóng kp thCi Tuy nhiên, i u ki ᄂ n *c thù ca ngành xây lEp, cơng tác k tốn chi phí tính giá thành t i cơng ty An Ngãi hi ᄂ n vGn nhi u h n ch, chưa th-c s- áp ng c yêu cu qun tr chi phí Do ó h ᄂ thng k tốn chi phí tính giá thành t i công ty cn c khEc ph ᄂ c nhBng h n ch áp ng i u ki ᄂ n kinh doanh hi ᄂ n Tr Ac nhBng yêu cu th-c t khách quan vAi vi ᄂ c áp d ᄂ ng bi ᄂ n pháp nghiên c u linh ho t, tác gi ã hoàn thành tài “Hồn thi ᄂ n k tốn chi phí sn xut tính giá thành sn ph2m ph ᄂ c v ᄂ qun tr chi phí t i Cơng ty C phn khí Xây lEp An Ngãi” vAi n#i dung bn sau: Th nh t, khái quát nhBng s lý thuyt v k tốn chi phí sn xut tính giá thành ph ᄂ c v ᄂ qun tr chi phí Th hai, nghiên c u th-c tr ng k tốn chi phí sn xut tính giá thành t i cơng ty, s ó i sâu phân tích ánh giá th-c tr ng, tìm nhBng ưu i m h n ch t i Công ty Th ba, xut gii pháp nhHm hồn thi ᄂ n cơng tác k tốn chi phí sn xut tính giá thành sn ph2m nhHm ph ᄂ c v ᄂ qun tr chi phí t i Công ty An Ngãi Tác gi hy vFng rHng lun văn phn sJ giúp Công ty nâng cao nBa cht l ng cơng tác k tốn chi phí tính giá thành th-c s- tr thành công c ᄂ hN tr Ec l-c cho b# máy qun tr chi phí t i Cơng ty TÀI LIU THAM KHO [1] Phan c Dũng (2009), K toán qun tr ᄂ, NXB Thng kê, Hà N#i [2] NguyKn Minh c (2010), Qun tr ᄂ chi phí sn xu t, i hFc Nông lâm TP HCM, TP HCM [3] NguyKn Th Hà (2010), Nghiên cu thc t k toán chi phí tính giá thành sn phm ti xí nghip xây l"p 33, i hFc NOng, NOng [4] Lê Th Kim Hoa, Ph m Hoài Hương, Lê Văn Nam, Trn ình Khơi Ngun, NguyKn Cơng Phương (2010), K tốn tài doanh nghip, NXB NOng, NOng [5] Trn Th Phương Linh (2012), K toán qun tr ᄂ chi phí ti cơng ty c ph!n ti bin $à N.ng, Lun văn th c sĩ qun tr kinh doanh, i hFc NOng, NOng [6] NguyKn Th Phương Loan (2009), Qun tr ᄂ chi phí, Tr Cng i hFc M TP HCM [7] Võ Văn Nh (ch biên), Trn Anh Khoa, NguyKn NgFc Dung, NguyKn Xn Hưng (2009), K tốn tài chính, NXB Tài chính, Hà N#i [8] Trn Nht Thi ᄂ n (2009), Chi phí phân loi chi phí, Tài nguyên giáo d ᄂ c m Vi ᄂ t Nam ... TỐN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH TI CƠNG TY C) PH-N CƠ KHÍ VÀ XÂY L,P AN NGÃI 56 2.4.1 V th-c tr ng tr ng k tốn chi phí sn xut tính giá thành công ty 56 2.4.2 V k tốn chi phí. .. % HOÀN THÀNH ( HOÀN THI/N CƠNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH 67 3.4 HOÀN THI/N BÁO CÁO CHI PHÍ SN XUT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHC V CHO VI/C QUN TR CHI PHÍ TI CƠNG TY 69 3.4.1 Báo cáo ki m sốt chi phí. ..PH N CƠ KHÍ VÀ XÂY L ᄂ P AN NGÃI LUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH Nng, Năm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG PHM TH NGC TRINH HOÀN THIN K TỐN CHI PHÍ SN XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SN PHM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi , Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp an ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn