Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã

107 41 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGỌC TUẤN HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Ngọc Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN THU BHXH KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ BẢO HIỂM HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm hội .7 1.1.2 Đặc điểm bảo hiểm hội .7 1.1.3 Vai trò bảo hiểm hội 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động bảo hiểm hội 10 1.2 QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN 11 1.2.1 Quan niệm thành phần kinh tế tƣ nhân .11 1.2.2 Quản thu BHXH khu vực KTTN 15 1.3 NỘI DUNG QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KTTN 16 1.3.1 Rà soát, cụ thể hóa triển khai phổ biến văn quy phạm pháp luật bảo hiểm hội khu vực kinh tế tƣ nhân 17 1.3.2 Xây dựng tổ chức thực dự toán thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế tƣ nhân 18 1.3.3 Tổ chức máy cán quản thu BHXH khu vực KTTN 20 1.3.4.Tổ chức phân cấp quản thu BHXH khu vực KTTN 22 1.3.5 Tổ chức thực quy trình quản thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế tƣ nhân 23 1.3.6 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm hội 25 1.4 CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN 26 1.4.1 Hệ thống sách pháp luật BHXH .26 1.4.2 Nhân tố thuộc quan BHXH 27 1.4.3 Nhóm nhân tố thuộc ngƣời lao động .29 1.4.4 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 30 1.5 KINH NGHIỆM QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO TỈNH GIA LAI 31 1.5.1 Kinh nghiệm quản thu BHXH khu vực KTTN số địa phƣơng 31 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho BHXH tỉnh Gia Lai 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 34 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC KTTN Ở GIA LAI 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - hội .35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH GIA LAI 37 2.2.1 Rà sốt, cụ thể hóa phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH khu vực KTTN 37 2.2.2 Xây dựng tổ chức thực dự toán thu BHXH khu vực KTTN 39 2.2.3 Tổ chức máy cán quản thu BHXH khu vực KTTN 40 2.2.4 Tổ chức phân cấp quản thu BHXH khu vực kinh tế tƣ nhân tỉnh Gia Lai 43 2.2.5 Tổ chức thực quy trình quản thu BHXH khu vực KTTN 45 2.2.6 Tổ chức kiểm tra, tra BHXH 49 2.3 KẾT QUẢ THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN Ở TỈNH GIA LAI 50 2.3.1 Kết mở rộng đối tƣợng tham gia BHXH .50 2.3.2 Kết thu BHXH khu vực KTTN 53 2.3.3.Thực thu bảo hiểm hội so với kế hoạch 54 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN THU BHXH ĐỐI VỚI KHU VỰC KTTN Ở TỈNH GIA LAI 56 2.4.1 Những thành công 56 2.4.2 Những hạn chế 58 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 62 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 67 3.1 QUAN ĐIỂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN 67 3.1.1 Đổi hệ thống BHXH phù hợp với quan điểm, chủ trƣơng, sách đổi Đảng Nhà nƣớc bảo hiểm hội thời kỳ 67 3.1.2 Thực sách bảo hiểm hội cho ngƣời lao động theo định hƣớng tỉnh Gia Lai 68 3.1.3 Triển vọng phát triển khu vực KTTN địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian đến 69 3.2 MỤC TIÊU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN 70 3.2.1 Quản chặt chẽ đơn vị lao động thuộc khu vực KTTN tham gia BHXH .70 3.2.2 Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế thấp trình trạng nợ đóng BHXH khu vực KTTN 71 3.2.3 Quản thu BHXH khu vực KTTN phải phù hợp đặt tổng thể chung chƣơng trình cải cách hành Nhà nƣớc 72 3.3 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN 73 3.3.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sách bảo hiểm hội đến với ngƣời lao động thuộc khu vực KTTN 73 3.3.2 Phối hợp chặt chẽ quan BHXH với ngành liên quan việc thực BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN 73 3.3.3 Mở rộng đối tƣợng tham gia BHXH, hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH, có chế chế tài đủ mạnh để thực nghiêm Luật BHXH khu vực KTTN 74 3.4 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH KHU VỰC KTTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 75 3.4.1 Giải pháp tăng cƣờng công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật sách BHXH khu vực KTTN 75 3.4.2 Giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lƣợng lập dự tốn thu BHXH 76 3.4.3 Giải pháp hồn thiện quy trình tổ chức thực quản thu BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN 77 3.4.4 Giải pháp tăng cƣờng phối hợp tốt với quan có liên quan việc thực sách BHXH cho lao động thuộc khu vực KTTN 80 3.4.5 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho ngƣời lao động 86 3.4.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH 87 3.5 KIẾN NGHỊ 90 3.5.1 Đối với quan Nhà nƣớc 91 3.5.2 Đối với đơn vị kinh tế tƣ nhân .92 3.5.3 Đối với ngƣời lao động 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI, LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: BẢO HIỂM HỘI BHYT: BẢO HIỂM Y TẾ CTCP: CÔNG TY CỔ PHẦN HĐLĐ: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ILO: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ KTTN: KINH TẾ TƢ NHÂN NM: NHÀ MÁY NSNN: NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC SXKD: SẢN XUẤT KINH DOANH TNHH: TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Nội dung Trang 2.1 Tình hình nợ đọng BHXH khu vực KTTN Gia Lai 47 2.2 Số đơn vị khu vực KTTN tham gia BHXH tỉnh Gia Lai 50 2.3 Số lao động khu vực KTTN tham gia BHXH Gia Lai 52 2.4 Doanh số BHXH theo số thƣƣ̣c thu 54 2.5 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH khu vực KTTN 55 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Nội dung Trang 2.1 Tăng trƣởng GDP ngành Gia Lai 35 2.2 Tỷ lệ nợ đóng BHXH khu vực KTTN so với số phải thu BHXH 48 2.3 Tình hình tham gia BHXH DN KTTN Gia Lai 51 2.4 Lao động tham gia BHXH khu vực KTTN qua năm 53 2.5 Tình hình thực kế hoạch thu BHXH khu vực KTTN 56 83 mua bán hóa đơn, làm bất ổn hội Đối với lĩnh vực BHXH, không nắm đƣợc số lƣợng doanh nghiệp thuộc nghĩa vụ đóng BHXH bắt buộc nên thất thu, doanh nghiệp tự giác đăng ký thu chƣa đảm bảo tham gia BHXH bắt buộc tất doanh nghiệp đƣợc cấp phép Giải pháp cho vấn đề quan BHXH tỉnh chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Sở kế hoạch đầu tƣ, Ban Quản khu công nghiệp cung cấp thông tin kịp thời danh sách doanh nghiệp địa bàn đƣợc cấp phép; định kỳ cung cấp danh sách doanh nghiệp đƣợc cấp phép hoạt động địa đăng ký kinh doanh Trên sở quan BHXH nắm bắt tình hình cấp phép đầu tƣ; thời gian, địa điểm triển khai dự án, giấy phép hoạt động kinh doanh nhằm sớm đƣa vào đối tƣợng quản thu để giảm thiểu việc trốn đóng BHXH Phối hợp BHXH với quan Thuế cấp Một vấn đề đặt số lao động quỹ tiền lƣơng doanh nghiệp làm khấu trừ chi phí hợp lƣơng quan Thuế thấp nhiều so với số lao động quỹ tiền lƣơng tham gia BHXH bắt buộc theo luật định Bên cạnh nguyên nhân doanh nghiệp né trách nghĩa vụ thực sách BHXH cho ngƣời lao động theo luật định, có ngun nhân chƣa có phối hợp ngành liên quan để thống mặt quản nhà nƣớc lao động Do giải pháp đặt cần có phối hợp chặt chẽ quan BHXH quan Thuế cấp, cụ thể thực thủ tục toán với doanh nghiệp, để xác định chi phí tiền lƣơng, quan thuế quy định doanh nghiệp có xác nhận quan BHXH số lao động, quỹ tiền lƣơng tham gia BHXH; bên cạnh cần thực nối mạng máy tính quan thuế BHXH để chia sẻ thông tin nghĩa vụ trách nhiệm tham gia BHXH theo Luật BHXH doanh nghiệp 84 Phối hợp BHXH với Ngân hàng Nhà nước Theo khoản điều 138 Luật BHXH có quy định trƣờng hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho ngƣời lao động “theo yêu cầu ngƣời có thẩm quyền xử vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nƣớc có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi ngƣời sử dụng lao động để nộp số tiền chƣa đóng, chậm đóng lãi số tiền này” Tuy nhiên thực tế, sau năm năm thực Luật BHXH, quy định chƣa đƣợc thực Nguyên nhân việc quy định phong tỏa tài khoản doanh nghiệp ngân hàng để đóng BHXH khó khả thi Thực tế cho thấy, doanh nghiệp trốn nợ đọng BHXH tiền tài khoản hầu nhƣ Đồng thời xuất tình trạng nợ BHXH tăng cao, doanh nghiệp giải thể thành lập doanh nghiệp với tƣ cách pháp nhân địa bàn hoạt động nơi khác nhƣng quan quản nhà nƣớc quan BHXH không nắm bắt đƣợc Để thực đƣợc quy định này, Nhà nƣớc cần có quy định chế tài cụ thể việc giao dịch doanh nghiệp phải thông qua tài khoản ngân hàng Từ tăng cƣờng phối hợp hệ thống ngân hàng với quan BHXH việc cung cấp tài khoản giao dịch doanh nghiệp nợ BHXH theo quy định cấp có thẩm quyền, có chế tài ngân hàng thƣơng mại cố tình khơng thực việc phong tỏa tài khoản doanh nghiệp đƣợc xác định trốn đóng BHXH Phối hợp quan BHXH với Tòa án, quan Thi hành án Hiện nay, chế kiểm tra chế tài hành vi vi phạm Luật BHXH nhẹ chƣa đủ sức răn đe Việc quy định mức tiền lãi phạt chậm đóng BHXH thấp dẫn đến tình trạng dây dƣa nợ đọng kéo dài, đến mức trả nợ đƣợc nhiều doanh nghiệp thời gian vừa qua Với mức phạt quy định Nghị định 86/NĐ-CP Chính phủ ngày 85 13/8/2010 thấp, doanh nghiệp dễ dàng chấp thuận nộp phạt để tiếp tục tái phạm Biện pháp chế tài sau xử phạt hầu nhƣ khơng có Việc phong tỏa tài khoản doanh nghiệp ngân hàng để trích nộp BHXH không hiệu Biện pháp cuối quan BHXH khởi kiện doanh nghiệp Khoản Điều 151 Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định: “Tranh chấp ngƣời sử dụng lao động với quan bảo hiểm hội hai bên thỏa thuận; khơng thỏa thuận đƣợc Toà án nhân dân giải quyết” Việc khởi kiện có tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật doanh nghiệp, tạo đƣợc lòng tin ngƣời lao động Tuy nhiên xuất tình trạng doanh nghiệp không thi hành án, không tuân thủ phán tòa án nhiều, dẫn đến hiệu cuối hạn chế Khó khăn lớn đơn vị khơng thực khơng có khả thực định, án tòa án việc thi hành án gần nhƣ bế tắc Bởi trƣớc gủi đơn yêu cầu thi hành án, ngƣời đƣợc thi hành án (tức quan BHXH) phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án đơn vị Việc xác minh vơ phức tạp không nhận đƣợc hợp tác trung thực ngƣời bị thi hành án Khi có đơn yêu cầu, quan thi hành án tiến hành xác minh mà đơn vị khơng có điều kiện để thi hành án đơn yêu cầu bị trả lại việc khởi kiện tạo đƣợc ý nghĩa mặt dƣ luận hội Trƣờng hợp có tài sản để thi hành án lại phải qua loạt thủ tục thẩm định giá, kê biên, lý, phát tài sản trả nợ cho quỹ BHXH Quá trình thƣờng kéo dài, tốn nhiều thời gian, công sức Để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động trƣớc hành vi vi phạm Luật BHXH doanh nghiệp, sau biện pháp kiểm tra, xử quan quan quản nhà nƣớc địa phƣơng, BHXH Việt Nam cần phối hợp với ngành Tòa án, quan Thi hành án cấp để thống quy trình thụ xét xử, rút ngắn thời gian tố tụng, nhanh chóng trả lại quyền lợi cho ngƣời lao động 86 Phối hợp quan BHXH với tổ chức Cơng đồn Cơng đồn tổ chức trị - hội rộng lớn giai cấp công nhân ngƣời lao động Việt Nam, Cơng đồn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng ngƣời lao động Điều Luật Cơng đồn nêu rõ: “Cơng đồn có trách nhiệm tuyên truyền Hiến pháp pháp luật, giáo dục ngƣời lao động ý thức chấp hành tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích cực xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tài sản hội chủ nghĩa, lao động có kỷ luật, có suất, chất lƣợng hiệu quả” Hoạt động tuyên truyền sách pháp luật cho ngƣời lao động đƣợc tổ chức Cơng đồn cấp thực hiệu Để thực tốt công tác tuyên truyền sách pháp luật BHXH đến ngƣời lao động, quan BHXH cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức cơng đồn giám sát tình hình sử dụng lao động, quy chế trả lƣơng Thông qua đó, tun truyền sách BHXH lắng nghe phản ánh khó khăn vƣớng mắc doanh nghiệp, ngƣời lao động thực sách BHXH để tìm giải pháp tháo gỡ Đặc biệt, giúp ngƣời lao động nhận thức rõ đƣợc nghĩa vụ quyền lợi tham gia BHXH, từ tự giác tham gia đồng thời giám sát việc thực sách BHXH chủ sử dụng lao động 3.4.5 Tăng cƣờng công tác tra , kiểm tra BHXH xử nghiêm minh đơn vị nợ đóng BHXH cho ngƣời lao động Với đặc điểm khu vực KTTN có biến động lớn số đơn vị, số lao động tham gia BHXH có nhiều doanh nghiệp né tránh tham gia BHXH; cần phải tăng cƣờng kiểm tra diện rộng tất chế độ BHXH Ở khu vực cần kiểm tra khoảng 20% số doanh nghiệp/năm, thay số lƣợng doanh nghiệp đƣợc kiểm tra ỏi nhƣ - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra liên ngành: tra lao động, tra tài chính,tổ chức liên đồn kiểm tra quan BHXH 87 Việc tổ chức phối hợp tra, kiểm tra liên ngành tránh đƣợc tƣợng chồng chéo, trùng lắp thƣờng xảy tra, kiểm tra; mặt khác tập trung vào tra, kiểm tra đơn vị trọng điểm có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trƣờng hợp vi phạm sách BHXH nói chung nghĩa vụ đóng BHXH nói riêng phải theo hƣớng có chế thực chịu trách nhiệm cụ thể, không chồng chéo, mức xử phạt phải đƣợc tăng cao - Nhà nƣớc điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH theo nguyên tắc: Mức phạt phải lớn mức thu lợi bất chính, phải tăng nặng theo số lƣợng ngƣời lao động bị vi phạm: + Số tiền chiếm đoạt, hay chiếm dụng lớn, thời gian chiếm đoạt, chiếm dụng lâu mức phạt phải cao + Số ngƣời lao động bị ảnh hƣởng đơng mức phạt phải nặng Đồng thời phải quy định biện pháp cƣỡng chế hữu hiệu để thu hồi đƣợc tiền nợ BHXH khoản phải nộp phạt theo quy định - Giao cho quan BHXH quyền xử phạt vi phạm sách BHXH, có nhƣ vậy, ngăn chặn kịp thời xử nghiêm trƣờng hợp cố tình vi phạm Đây bƣớc đột phá nhằm làm tăng thêm hiệu lực pháp luật để đảm bảo quản thu BHXH đạt hiệu cao Đây điểm yếu thời gian qua cần phải đƣợc sớm khắc phục 3.4.6 Hoàn thiện máy nâng cao lực cán quản thu BHXH Với số lƣợng nhân viên khối lƣợng cơng việc khơng có cấu tổ chức phù hợp lực quản nhƣ lực chun mơn nhân viên thích hợp khơng thể giải kịp thời chế độ BHXH cho đối tƣợng tham gia BHXH Trƣớc hết, cần xây dựng tổ chức BHXH đáp ứng đƣợc nhu cầu tƣơng lai áp dụng 88 công nghệ thông tin vào quản hoạt động BHXH Cần tiến hành hoàn thiện yếu tố sau: * Nâng cao lực lãnh đạo, điều hành tổ chức phận phù hợp đảm bảo thực tốt công tác quản thu BHXH - Xây dựng cấu tổ chức hợp để dễ nắm bắt thông tin, phù hợp với việc áp dụng công nghệ thông tin đại quản BHXH dễ giám sát - Nâng cao lực lãnh đạo, cần có kinh nghiệm ngành để đảm trách việc điều hành BHXH có hiệu - Xây dựng quy chế quản BHXH theo chuẩn mực định, cần có quy định rõ ràng việc quản thu để giám sát nhân viên - Hồn thiện máy kiểm tra, kiểm sốt nội công tác quản thu * Nâng cao nhận thức chính sách, nghiệp vụ thu BHXH ngành đến khu vực KTTN nhân viên thực nghiệp vụ - Phải cho nhân viên nhận thức đƣợc hoạt động thu BHXH làm theo quy định đem lại lợi ích tƣơng lai đối tƣợng tham gia BHXH - Tùy theo đối tƣợng tham gia BHXH mà có biện pháp quản thu phù hợp, thay đổi tùy theo thay đổi thông tin - Dựa thay đổi sách BHXH Nhà nƣớc, BHXH tỉnh Gia Lai phải cập nhật quy định để kịp thời triển khai, hƣớng dẫn cán nhân viên thực cơng việc đảm bảo tính rõ ràng, xác phù hợp với pháp luật quy định * Nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán nhân viên BHXH qua nhiều hình thức đào tạo - Tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn hạn nhƣng thƣờng xuyên, đào tạo chuyên sâu loại nghiệp vụ cụ thể, đối tƣợng tham gia BHXH cụ thể; mời chuyên gia từ nƣớc trao đổi kinh nghiệm, học hỏi thêm phƣơng pháp quản đại; cập nhật nguồn thông tin pháp luật 89 mới… Không ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản đặc biệt hiểu biết công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BHXH, thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày tăng công tác BHXH giai đoạn - Xây dựng chƣơng trình, tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng luận, kinh nghiệm quản nhằm nâng cao trình độ quản lý, chun mơn, nghiệp vụ cho cán làm công tác thu đến cấp huyện Bổ sung kiện toàn đội ngũ cán làm cơng thu BHXH cấp có đủ điều kiện mặt lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao * Khi tuyển dụng nhân viên cần có tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng cơng việc, chức danh để đảm bảo cho họ có đủ lực đảm bảo công việc - Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt đội ngũ cán làm công tác thu BHXH Chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, thay ngƣời lực hạn chế, tín nhiệm thấp phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ; tuyển chọn công chức, viên chức vào ngành chặt chẽ sở tiêu chuẩn * Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản nghiệp vụ thu BHXH Không nhƣ ngành khác, sở liệu ngành BHXH lớn Đối với ngƣời lao động, trình làm việc tham gia BHXH dƣới 30 năm, cần phải quản trình tham gia BHXH để làm sở giải chế độ BHXH cho họ đến tuổi hƣởng hƣu trí (55 tuổi lao động nữ, 60 tuổi lao động nam) giải chế độ BHXH khác Bên cạnh đó, sở liệu cần đƣợc kết nối thành kho liệu 90 chung ngành nhằm mục đích tra cứu để xác định xác trình tham gia BHXH ngƣời lao động, nhằm tránh giải hƣởng trùng lắp loại trợ cấp BHXH, kịp thời phát sai phạm hành vi trục lợi quỹ BHXH Giải pháp cho vấn đề này, BHXH Gia Lai cần quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác thống kê, quản thu BHXH khu vực KTTN, cụ thể nhƣ sau: Thứ nhất, cần xây dựng chƣơng trình ứng dụng quản thu BHXH sử dụng thống toàn ngành, đáp ứng đƣợc tất mặt hoạt động quan BHXH, xây dựng sở liệu hoàn chỉnh, thông suốt từ lúc ngƣời lao động bắt đầu tham gia BHXH; đến chuyển công tác sang đơn vị, doanh nghiệp khác tỉnh; giai đoạn thay đổi mức tiền lƣơng, chức danh công việc;… giải chế độ BHXH cho ngƣời lao động Từ xây dựng kho liệu dùng chung cho toàn ngành BHXH Việt Nam quản Thứ hai, nghiên cứu áp dụng hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH qua mạng Internet nhƣ số ngành áp dụng hiệu nhƣ Hải quan, Thuế, Sở KH&ĐT,… nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác cải cách hành phục vụ ngƣời lao động Thứ ba, cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp làm cơng tác thu BHXH, có chế đặc thù riêng việc đào tạo, bồi dƣỡng đối tƣợng để nắm vững quy trình, nghiệp vụ ứng dụng cơng nghệ thong tin quản thu BHXH lao động thuộc khu vực KTTN 3.5 KIẾN NGHỊ Nhằm tăng cƣờng công tác quản thu BHXH lao động thuộc khu vực KTTN, tác giải đề giải pháp phần Tuy nhiên giải pháp có số số nội dung khơng thuộc thẩm quyền giải 91 quan BHXH tỉnh Gia Lai, tác giả đề xuất số kiến nghị quan có thẩm quyền cụ thể nhƣ sau: 3.5.1 Đối với quan Nhà nƣớc - Nhằm tăng mức chế tài đảm bảo tính răn đe hành vi vi phạm Luật BHXH, kiến nghị Quốc hội thay đổi, bổ sung điều khoản Luật BHXH tăng mức lãi phạt chậm đóng BHXH cao lãi suất cho vay hạn ngân hàng thƣơng mại; tăng mức xử phạt vi phạm hành hành vi vi phạm Luật BHXH với mức phạt tƣơng ứng 10% số tiền nợ BHXH, đồng thời bổ sung vào luật Tố tụng hình hành vi chiếm dụng quỹ BHXH chủ sử dụng lao động - Tăng cƣờng hoạt động giám sát tình hình thực Luật BHXH địa phƣơng, việc thực sách, chế độ BHXH cho ngƣời lao động; hoạt động tra, kiểm tra BHXH; hoạt động tổ chức BHXH địa phƣơng nhằm kịp thời có giải pháp khắc phục để việc thực thi Luật BHXH địa phƣơng đáp ứng yêu cầu đặt - Chính phủ Bộ ngành sớm nghiên cứu sửa đổi hệ thống văn pháp quy đồng hƣớng dẫn thực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp khơng phù hợp - Hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sách BHXH Chẳng hạn ban hành sách kinh tế , tài chính, thuếhoặc văn điều chỉnh quan hệ kinh tế nhƣ pháp lệnh hợp đồng kinh tế , Luật doanh nghiệp cần có điều khoản quy định trách nhiệm ngh ĩa vụ thƣƣ̣c BHXH - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo ngành phối hợp với quan BHXH việc theo dõi thống kê, xác định đầy đủ, quản chặt chẽ đối tƣợng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc mức tiền lƣơng, tiền cơng làm sở đóng BHXH; Ban hành quy chế phối hợp ngành có liên quan, 92 quy định rõ trách nhiệm Sở, ngành nhằm xây dựng hệ thống sở liệu thống dùng chung, quản chặt chẽ biến động doanh nghiệp trình hoạt động, giúp hạn chế việc doanh nghiệp né tránh nợ BHXH kéo dài nhƣ - Trên tinh thần Chỉthịsố 15/CT-TW ngày 26/05/1997 Bộ trị “ tăng cƣờng lãnh đạo thƣƣ̣c chế độ BHXH” nhấn mạnh việc tập trung chỉđạo, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng doanh nghiệp quốc doanh việc thƣƣ̣c chế độ BHXH ngƣời lao động.Tỉnh ủy, UBND HĐND tỉnh Gia Lai cần phải có chiến lƣợc phát triển BHXH khu vƣƣ̣c KTTN, đƣa mục tiêu phát triển tham gia BHXH khu vƣƣ̣c KTTN vào tiêu nghị phát triển kinh tế hội tỉnh 3.5.2 Đối với đơn vị kinh tế tƣ nhân - Thứ nhất: Tham gia BHXH nghiêm túc theo quy định pháp luật để quan BHXH làm tốt công tác thu chi trả chế độ cho ngƣời lao động đƣợc kịp thời Thực khai báo đủ số lao động, đăng ký tham gia hạn, ghi rõ quyền nghĩa vụ ngƣời lao động, mức lƣơng ngƣời lao động đƣợc hƣởng với mức lƣơng thực tế trả cho ngƣời lao động để tham gia đóng BHXH - Thứ hai: Tổ chức phổ biến quy định Nhà nƣớc quyền nghĩa vụ ngƣời lao động - Thứ ba: Luôn hợp tác tích cực với quan bảo hiểm hội - Thứ tƣ: Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả, vai trò vị trí hoạt động cơng đồn, tổ chức sở Đảng đạo thực công tác BHXH Đƣa việc thực tốt công tác BHXH tiêu chuẩn bình xét Chi bộ, Đảng “Trong sạch, vững mạnh” - Thứ năm: Đi đôi với việc phát triển doanh nghiệp, cần ý xây dựng điều lệ hoạt động công khai, minh bạch; hoàn thiệnbộ máy quản lý, nâng cao 93 lực quản nghiệp vụ lãnh đạo doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tự nguyện chủ sử dụng lao động ngƣời lao động lĩnh vực BHXH - Thƣƣ̣c ký hợp đồng lao động quy định Luật Lao động, ghi rõ quyền lợi nghĩa vụ ngƣời lao động, ghi rõ mƣƣ́c lƣơng ngƣời lao động đƣợc hƣởng mƣƣ́c tiền lƣơng thƣƣ̣c tế trả cho ngƣời lao động để việc tham gia đóng BHXH cách cơng khai Các đơn vị thực đóng BHXH, hàng tháng theo quy định Luật BHXH 3.5.3 Đối với ngƣời lao động - Thứ nhất: Nắm vững sách BHXH để giám sát việc thực sách BHXH doanh nghiệp u cầu quan chức giúp đỡ cần thiết để bảo vệ quyền lợi đáng - Thứ hai: Yêu cầu doanh nghiệp thực BHXH cho (nếu doanh nghiệp cố tình lờ, ) theo mức lƣơng đƣợc trả, theo thời gian quy định - Thứ ba: doanh nghiệp thực BHXH không nghiêm túc cho lao động doang nghiệp thân ngƣời lao động phải biết đấu tranh quyền lợi tập thể khơng lợi ích cá nhân 94 KẾT LUẬN Từ nghiên cứu chung BHXH kinh nghiệm thực tiễn hoạt động quản thu BHXH, luận văn làm rõ thêm vai trò quan trọng cơng tác quản BHXH khu vực KTTN, nhƣ việc sửa đổi, bổ sung để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH tất yếu, xét phƣơng diện luận thực tiễn; đặc biệt công đổi đất nƣớc Trên sở phân tích thực trạng cơng tác thu BHXH khu vực KTTN địa bàn tỉnh Gia Lai, luận văn xác khách quan kết đạt đƣợc; hạn chế, tồn phát sinh trình tổ chức thực hiện; tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục Trong kết đạt đƣợc chủ yếu là: Phạm vi đối tƣợng tham gia BHXH khu vực KTTN không ngừng đƣợc mở rộng Bƣớc đầu đảm bảo quyền đƣợc BHXH cho ngƣời lao động; tạo dần công bằng, bình đẳng quyền nghĩa vụ BHXH ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động tham gia thụ hƣởng BHXH Công tác phối hợp ban ngành liên quan thực sách BHXH, tuyên truyền chế độ BHXH sâu rộng đến tầng lớp nhân dân địa bàn đƣợc thực tƣơng đối tốt, kết thể cụ thể quan tâm, hiểu biết BHXH ngƣời dân tăng lên, ngƣời lao động thuộc thành phần kinh tế ngồi nhà nƣớc thấy rõ quyền lợi tham gia BHXH Số thu BHXH khu vực KTTN tăng trƣởng khá, chiếm tỷ trọng lớn tổng số tồn tỉnh, góp phần giúp quỹ BHXH tăng trƣởng bền vững, đảm bảo lợi ích ngƣời lao động thuộc khu vực KTTN tham gia BHXH Tuy nhiên số doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN tham gia BHXH cho ngƣời lao động thấp, chƣa tƣơng xứng với số doanh nghiệp địa bàn tỉnh Mặt khác số doanh nghiệp tham gia BHXH lại xảy tình trạng đóng thiếu, đóng khơng thời gian quy định, gây khơng khó khăn cho hoạt 95 động quỹ BHXH, quy định pháp luật công tác quản thu BHXH vừa thừa lại vừa thiếu; việc xử trách nhiệm bên tham gia BHXH chung chung, chƣa rõ ràng, mức xử q nhẹ, chƣa có tác dụng giáo dục ngăn chặn hành vi vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH bên tham gia Từ hạn chế luận văn đƣa định hƣớng số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện công tác quản thu BHXH khu vực KTTN địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tập trung vào giải pháp: Hoàn thiện, nâng cao tính đồng khả thi hệ thống luật pháp; Tăng cƣờng mở rộng đối tƣợng tham gia BHXH ngƣời lao động thuộc khu vực KTTN; Hoàn thiện quy trình quản thu BHXH phù hợp với đối tƣợng tham gia đảm bảo cân đối quỹ BHXH; Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực đội ngũ cán làm công tác bảo hiểm hội; Tăng cƣờng có hiệu mối quan hệ phối hợp với ngành liên quan; Thực tốt cơng tác thống kê BHXH; Sử dụng có hiệu công nghệ thông tin vào hoạt động quản thu BHXH; Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra; nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, xử vi phạm pháp luật BHXH Hy vọng với kết nghiên cứu luận văn góp phần hồn thiện bƣớc cơng tác quản thu BHXH khu vực KTTN giai đoạn tƣơng lai để hoạt động BHXH tỉnh Gia Lai ngày có hiệu quả, thực lƣới an toàn hội ngƣời bạn đồng hành ngƣời lao động, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hố đất nƣớc, làm cho dân giàu nƣớc mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bảo hiểm hội tỉnh Gia Lai, Báo cáo hoạt động năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 [2] Bộ Chính trị (1997), Chỉ thị số 15-CT-TW Bộ Chính trị tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH [3] Bộ Luật lao động (2011), Nhà xuất Lao động – hội, Hà Nội [4] Cục Thống kê Gia Lai Niên giám thống kê tỉnh Gia Lai 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 [5] Phan Thị Cúc (2007), Giáo trình Nguyên bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Văn Dong (2005), Giáo trình bảo hiểm, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Nhà xuất thống kê [7] Bùi Văn Hồng (2003), “Các Giải pháp để tăng nhanh số ngƣời tham gia BHXH”, Tạp chí bảo hiểm hội Việt Nam [8] Luật Bảo hiểm hội (2006), Nhà xuất Lao động – hội, Hà Nội [9] Quyết định 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định quản thu BHXH bắt buộc [10] Đỗ Văn Sinh (2004), Hoàn thiện quản quỹ BHXH Việt Nam, Luận văn tiến sĩ khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [11] Nguyễn Viết Vƣợng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, Trƣờng Đại học Cơng đoàn, Nhà xuất lao động [12] Mạc Văn Tiến, Vũ Quang Thọ (1997), Một số vấn đề kinh tế bảo hiểm, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [13] Mai Thị Cẩm Tú (2000), Nghiên cứu hồn thiện quy trình quản bảo hiểm hội lực lượng vũ trang, Đề tài khoa học cấp Bộ [14] Văn Kiện Đại hội Đảng Thời kỳ đổi hội nhập (2008), Nhà XB Chính trị Quốc Gia – Hà Nội Trang Website: [15] Website Tổng Cục Thống kê [16] Website Bảo hiểm hội Việt Nam ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ THU BHXH KHU VỰC KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội... chức máy quản lý thu bảo hiểm xã hội Tổ chức máy quản lý thu BHXH khâu quan trọng công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bao gồm việc xác định cấu tổ chức máy phân bổ nguồn nhân lực cách hợp lý, nhằm... định quản lý thu BHXH, phân tích thực trạng cơng tác quản lý thu BHXH, nhân tố tác động đến công tác quản lý thu BHXH khu vực KTTN sở lý luận khoa học thực tiễn đề tài xây dựng giải pháp hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã , Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn