Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh quy nhơn

126 31 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỖ THỊ LỘC HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUY NHƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐỖ THỊ LỘC HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết qủa nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Đỗ Thị Lộc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY 1.1.1 Khái niệm BĐTV 1.1.2 Vai trò BĐTV 10 1.1.3 Các hình thức BĐTV 15 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG NHTM 31 1.2.1 Nội dung công tác BĐTV NHTM 31 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác BĐTV 37 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢO ĐẢM TIỀN VAY 41 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 41 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 47 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 47 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 47 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh 48 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh 48 2.1.4 Khái quát kết hoạt động Chi nhánh từ năm 2010- 2012 52 2.2 THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH 58 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động BĐTV Chi nhánh .58 2.2.2 Quy trình BĐTV áp dụng Vietcombank Quy Nhơn 60 2.2.3 Những biện pháp mà Vietcombank Quy Nhơn thực nhằm hoàn thiện công tác BĐTV 69 2.2.4 Phân tích kết công tác BĐTV Chi nhánh 76 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI VIETCOMBANK QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 83 2.3.1 Những kết đạt hoạt động BĐTV Chi nhánh 83 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 85 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 93 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK QUY NHƠN 93 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BĐTV TẠI VIETCOMBANK QUY NHƠN 96 3.2.1 Thường xuyên đánh giá lại hiệu phương án kinh doanh, quản trị rủi ro dư nợ khơng có TSBĐ, tăng dần dư nợ cho vay có TSBĐ 96 3.2.2 Đa dạng hóa danh mục TSBĐ chuyển dịch cấu TSBĐ hợp lý 97 3.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng gắn với vai trò BĐTV 100 3.2.4 Nâng cao lực thẩm định TSBĐ tảng phát triển phận chuyên trách 101 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác quản lý TSBĐ 102 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ khác 104 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 109 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan 109 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 112 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 114 KẾT LUẬN 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tỷ lệ trích lập dự phòng 77 2.2 Các tiêu nợ xử lý rủi ro, thu hồi từ nợ xử lý, nợ xóa ròng 78 2.3 Cơ cấu dư nợ tỷ lệ nợ xấu theo hình thức bảo đảm cầm cố 81 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình huy động vốn phân theo loại tiền tệ Chi nhánh 52 Tình hình huy động vốn phân theo kỳ hạn Chi nhánh 53 Tình hình huy động vốn phân theo nhóm khách hàng Chi nhánh 53 2.4 Tình hình cho vay phân theo loại tiền tệ Chi nhánh 54 2.5 Tình hình huy động vốn phân theo kỳ hạn Chi nhánh 55 Tình hình huy động vốn phân theo nhóm khách hàng Chi nhánh 55 Tổng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh Chi nhánh 56 Tổng nguồn chi từ hoạt động kinh doanh Chi nhánh 57 Chênh lệch thu – chi từ hoạt động kinh doanh Chi nhánh 58 2.10 Dư nợ cho vay phân theo tính chất bảo đảm 76 2.11 Nợ xấu phân theo tính chất bảo đảm 77 2.12 Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm 79 2.13 Cơ cấu dư nợ tỷ lệ nợ xấu theo hình thức BĐ chấp 80 2.2 2.3 2.6 2.7 2.8 2.9 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng loại hình kinh doanh dịch vụ đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn kinh tế Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng thương mại nước ta có thay đổi đáng kể, hoạt động ngân hàng bước hoàn thiện, đa dạng phong phú hơn, thu hút đông đảo tầng lớp dân cư loại hình doanh nghiệp tham gia vào trình chu chuyển vốn kinh tế Các ngân hàng q trình hoạt động ln mong muốn cho vay nhiều để thu lợi nhuận Tuy nhiên ngân hàng mở rộng tín dụng lại đối mặt với gia tăng rủi ro Vì ngân hàng thường có xu hướng nới lỏng điều kiện tín dụng, điều mang lại nhiều rủi ro cho ngân hàng kể rủi ro dự đoán khơng dự đốn Vậy ngân hàng phải làm để ngăn chặn rủi ro mà mở rộng hoạt động cho vay, kinh tế thị trường tính cạnh tranh khốc liệt nguy rủi ro ngân hàng nhiều Khi rủi ro xảy gây thiệt hại cho khách hàng, ngân hàng cho toàn kinh tế Do việc nghiên cứu giải pháp để ngăn ngừa tối thiểu hoá rủi ro NHTM trở thành yêu cầu tất yếu khách quan Trong thời gian gần đây, quy định pháp luật BĐTV bổ sung, sửa đổi nhiên nhiều hạn chế, bất cập lý luận so với thực tiễn Sự thiếu quán trình thi hành luật làm cho quy định phát huy tính hiệu việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch bảo đảm, mà bên cho vay – NHTM Chính bất cập hạn chế với khiếm khuyết sách quy trình quản trị rủi ro ngân hàng lý giải thích cần thiết phải nghiên cứu vấn đề hồn thiện cơng tác đảm bảo tiền bối cảnh Việt Nam hội nhập toàn diện với kinh tế tồn cầu Chính tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác đảm bảo tiền vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Quy Nhơn” nhằm tổng kết thực trạng cơng tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn, qua đưa giải pháp để hoàn thiện hoạt động BĐTV Chi nhánh Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận BĐTV NHTM - Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng tồn nguyên nhân việc áp dụng biện pháp BĐTV Vietcombank Quy Nhơn thời gian qua - Từ đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận BĐTV hoạt động tín dụng NHTM thực tiễn BĐTV Vietcombank Quy Nhơn - Phạm vi nghiên cứu: + Luận văn nghiên cứu tất hình thức BĐTV Vietcombank Quy Nhơn bao gồm bảo đảm tài sản bảo đảm không tài sản + Về khảo sát, đánh giá thực trạng BĐTV luận văn giới hạn nghiên cứu giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 * Câu hỏi nghiên cứu - Thế hoàn thiện cơng tác BĐTV? Vai trò BĐTV hoạt động NHTM gì? Những tiêu chí đánh giá kết hồn thiện cơng tác BĐTV? Các nhân tố ảnh hưởng đến BĐTV gì? 104 quyền địa phương để quản lý tài sản bảo đảm cách hiệu Khi cho vay có TSBĐ tài sản ngân hàng, khách hàng bên thứ ba nắm giữ Đối với tài sản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà… ngân hàng nắm giữ tài sản máy móc thiết bị hay tài sản hình thành tương lai phần lớn khách hàng nắm giữ sử dụng Chính mà nhiều trường hợp ngân hàng khơng thể nắm bắt tình trạng tài sản như: Độ hao mòn giá trị thực tế tài sản… điều đặt cho ngân hàng vấn đề phải đưa biện pháp thích hợp để bảo đảm chất lượng quản lý TSBĐ, tránh trường hợp khách hàng bán tài sản đảm bảo thay làm giảm giá trị tài sản Ngân hàng phải trọng giám sát chặt chẽ việc bảo quản sử dụng TSBĐ khách hàng, biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động BĐTV nói riêng hoạt động tín dụng nói chung 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ khác a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Công tác bảo đảm tiền vay có thực tốt an tồn hay khơng phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán tín dụng Vì người trực tiếp tham gia vào trình bảo đảm tiền vay, từ khâu tiếp xúc, thẩm định, định mức cho vay đến hình thức bảo đảm …Do phân tích, nhận định cán tín dụng thiếu xác dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng Chính đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có am hiểu thị trường đạo đức nghề nghiệp – ln đòi hỏi quan trọng trước hết ngân hàng hoạt động tín dụng nói chung hoạt động bảo đảm tiền vay nói riêng Do vậy, để thành công đường hội nhập, với cạnh tranh ngày gay gắt, việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố đặt lên hàng đầu Việc nâng cao trình độ cán tín dụng thực từ 105 khâu tuyển dụng, đào tạo bố trí Hiện chi nhánh, năm triển khai sách tuyển dụng sinh viên thực tập, nhiên năm triển khai thực nên nhiều bất cập Do đó, cần hồn thiện năm để tuyển dụng cán thực ưu tú cho ngân hàng Đối với cán tín dụng chi nhánh, cần kết hợp đào tạo chỗ nhằm nâng cao nhận thức cho cán để đổi phong cách, lề lối làm việc cho động, hiệu với việc đào tạo bên cử cán tham gia lớp tập huấn NHNN, phủ, ngân hàng mình…nhằm góp phần nâng cao lực quản lý, điều hành việc nắm bắt, cập nhật văn luật … cá quan có thẩm quyền ban hành Mặt khác, hầu hết cán chi nhánh tốt nghiệp từ khối kinh tế nên việc thẩm định dự án, cơng trình, máy móc thiết bị… gặp khó khăn Do đó, chi nhánh cần cử cán tham gia lớp nghiệp vụ kỹ thuật, xây dựng để từ giúp cán tín dụng chủ động thẩm định, định giá cách toàn diện tài sản bảo đảm Bên cạnh đó, phải khơng ngừng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán nhân viên học nước quốc tế cách giảm bớt khối lượng cơng việc hỗ trợ phần học phí…Tuy nhiên việc đào tạo phải đem lại hiệu thực cho ngân hàng, việc đào tạo cán phải trọng điểm, đào tạo có chọn lọc, tránh tràn lan, lãng phí Thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm, khuyến khích tham luận khó khăn, vướng mắc kinh nghiệm quý báu, thiết thực công tác bảo đảm tiền vay Trên sở giúp cho người quản lý nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân viên, bất cập cần sửa đổi, từ đưa biện pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng nói chung hoạt động bảo đảm tiền vay nói 106 riêng Bên cạnh đó, việc phân cơng việc phải hợp lý cán phát huy hết lực, sở trường Thường xun kiểm tra, đơi tiến hành đột xuất để phát gian lận, sai sót phận chi nhánh tạo Định kỳ, đánh giá lại chất lượng cán để có hướng xếp cán cho phù hợp với trình độ chun mơn, có kế hoạch điều chuyển tuyển nhân viên Đồng thời kết đánh giá đó, chi nhánh phải có chế độ thưởng phạt cơng minh thành tích khuyết điểm cá nhân, phận để kích thích hiệu chất lượng cơng việc Chi nhánh cần có sách để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt chất lượng cán tín dụng tổ chức đào tạo đào tạo lại thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán khơng giỏi chun mơn nghiệp vụ mà có kiến thức tổng hợp, có khả phân tích dự đoán biến động thị trường thành thạo nghiệp vụ ngân hàng đại đáp ứng yêu cầu kinh tế hội nhập Khơng đào tạo mà việc bố trí, sử dụng cán phải thật hợp lý khoa học, phải xem xét dựa vào yếu tố lực, phẩm chất hiệu công việc dựa vào thâm niên công tác, cấp, mối quan hệ nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để người phấn đấu vươn lên b Làm tốt công tác giải ngân giám sát thường xuyên việc sử dụng vốn khách hàng Chi nhánh phải làm tốt công tác giải ngân thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn khách hàng Đây hoạt động thực sau cấp tín dụng, nhằm hướng dẫn đơn đốc khách hàng sử dụng vốn hợp đồng có hiệu Từ giúp cho ngân hàng nắm bắt 107 tình hình SXKD khách hàng, tạo sở cho ngân hàng đánh giá khả tài chính, khả trả đủ nợ lãi vay khách hàng… nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng cách kịp thời Trong nhiều trường hợp khách hàng có ý đồ chây ỳ không thực nghĩa vụ trả nợ, cố tình sử dụng vốn vay sai mục đích hay có hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt vốn ngân hàng hoạt động giám sát thực khoản vay biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn rủi ro cho ngân hàng c Xây dựng hệ thống quản lý liệu thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng Nhiều khơng có thơng tin đầy đủ khách hàng mà dẫn đến chất lượng thẩm định khơng cao Vì Chi nhánh cần có biện pháp để xây dựng hệ thống thông tin xác cập nhật góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định, đánh giá khách hàng TSBĐ giúp cho ngân hàng phát xử lý kịp thời khoản vay có dấu hiệu không lành mạnh - Yêu cầu khách hàng vay vốn phải cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định hàng tháng, quý, năm phải cung cấp báo cáo theo yêu cầu, từ giúp Chi nhánh có thơng tin khách hàng vay vốn để phát kịp thời khó khăn đưa biện pháp xử lý để ngăn ngừa rủi ro phát sinh - Tiến hành thu thập thông tin qua nhiều nguồn khác nhau, nguồn bên bên ngồi thơng qua quan chức năng, thu thập thực tế từ khách hàng, thông qua thị trường mà khách hàng tham gia qua đối thủ cạnh tranh khách hàng…Bên cạnh Chi nhánh phải đại hố cơng nghệ, trang bị công nghệ đại phần mềm tiện ích… để cung cấp thơng tin cách xác kịp thời thời gian ngắn cho cán thẩm định cán tín dụng phòng ban Chi nhánh 108 Thông tin không cân xứng nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Nhất bối cảnh kinh tế nhiều biến động nguồn thơng tin có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng khoản vay Nếu thơng tin khơng đầy đủ thiếu xác, làm cho ngân hàng đánh giá sai khách hàng, bị khách hàng qua mặt, ngược lại khách hàng tiềm Chính vậy, hệ thống thơng tin đầy đủ, kịp thời xác thành cơng lớn ngân hàng, góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục cho vay xử lý vấn đề phát sinh cách nhanh chóng hợp lý Do đó, chi nhánh nên chủ động xây dựng mạng lưới liên quan đến khách hàng vay, giá trị thị trường tài sản bảo đảm để cần thiết sử dụng nhanh chóng, an tồn Thứ nhất, chi nhánh nên thành lập phòng nghiệp vụ chun mơn có chức thu thập, tổng hợp, phân loại xử lý thông tin, đồng thời tạo lập mối quan hệ thức với tổ chức, quan hữu quan như: TCTD khác, quan thuế, hải quan, tổ chức kiểm tốn để bảo đảm có thơng tin cập nhật, xác Làm tốt điều giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh, mà thu hút khách hàng, khâu thẩm định nhanh hơn, chí bỏ vài bước Như ta đơn giản hóa thủ tục, giúp khách hàng nhanh chóng có nguồn vốn cần Thứ hai, bên cạnh việc xây dựng mạng lưới thông tin dày đặc bao quanh cần trang bị cho cán thẩm định phương pháp tiếp cận, khai thác nguồn thơng tin từ nhiều nguồn: tích cực tiếp cận, cập nhật từ thay đổi đường lối sách cấp có thẩm quyền, lĩnh vực kinh tế nước quốc tế, mua thông tin từ tổ chức chuyên nghiệp, thuê chuyên gia tư vấn thẩm định thông số kỹ thuật… Thứ ba, trang bị công nghệ thông tin đại, lắp đặt phần mềm 109 tiện ích có khả tích hợp thơng tin từ phòng ban, từ nhiều nguồn khác…Bên cạnh đó, chi nhánh cần đặc biệt ý đến việc bảo mật thông tin Nếu hệ thống bị đột nhập, phá hoại làm thông tin tổn hại nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh ngân hàng d Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Chi nhánh Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội phải tổ chức thường xuyên để hạn chế rủi ro sai sót xảy Hoạt động phải tiến hành cách toàn diện tất hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng để góp phần tăng cường chất lượng hoạt động, hạn chế rủi ro phát sinh Đây hoạt động để ngăn ngừa rủi ro tín dụng nâng cao chất lượng BĐTV cách hạn chế sai phạm chủ quan từ phía ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, ngành liên quan a Trước hết, phủ cần đạo Bộ, Ban ngành hoàn thiện văn pháp luật sách liên quan đến bảo đảm tiền vay Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều văn quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác quy định biện pháp bảo đảm như: quy định chấp quyền sử dụng đất pháp luật đất đai (Luật Đất đai năm 2003); quy định chấp, cầm cố, bảo lãnh lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, hàng không, hàng hải (Luật tổ chức tín dụng năm 1997, Luật Hàng hải) Tuy nhiên, nội dung quy định có nhiều vấn đề khơng phù hợp việc áp dụng quy định biện pháp bảo đảm có điểm chưa thống nhất, gây lúng túng cho quan, người thực hiện, kể chủ thể áp dụng pháp luật Mặt khác, văn bản, quy định, hướng dẫn bảo đảm tiền vay nhiều bất cập, chưa thực bắt nhịp với yêu cầu đa dạng, phong phú thực tiễn sống, 110 chưa thích ứng với u cầu, đòi hỏi hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Chính vậy, việc hồn thiện pháp luật bảo đảm tiền vay cần thiết Để làm điều đó, Chính phủ cần sâu nghiên cứu, soạn thảo ban hành văn pháp luật cách đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo văn quan, quán triệt định hướng chủ yếu sau: Một là, Bộ Luật Dân đạo luật gốc để điều chỉnh quan hệ dân Điều có nghĩa hồn thiện văn pháp luật bảo đảm tiền vay trước hết cần phải hồn thiện thơng qua việc thiết lập quy định chung giao dịch bảo đảm thực nghĩa vụ Bộ Luật Dân Hai là, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tiền vay cần phải nâng cao tính tự chủ, quyền tự cam kết thỏa thuận bên, kết hợp đề cao nguyên tắc tự chịu trách nhiệm bên định quan hệ bảo đảm Khi đó, bên chủ động, linh hoạt việc giải tình phát sinh ngồi dự kiến cách thơng thống hơn, tiết kiệm thời gian chi phí Ba là, việc thiết lập hệ thống pháp luật bảo đảm tiền vay cần đảm bảo thuận tiện rõ ràng giao dịch bảo đảm, quy định rõ thứ tự ưu tiên tốn bên Có tạo hiệu việc xử lý tài sản bảo đảm khách hàng không thực nghĩa vụ trả nợ Từ nâng cao hiệu an tồn hoạt động tín dụng, đồng thời nâng cao trách nhiệm người vay, giảm thiểu rủi ro đạo đức người vay Bốn là, q trình hồn thiện hệ thống pháp luật cần xem xét nhiều góc độ, đặc biệt trọng tới quy định sở hữu, hợp đồng…từ sở để bảo vệ quyền lợi ích cơng cho bên tham gia giao dịch b Chính phủ cần có hướng dẫn, quy định cụ thể quyền sở hữu tài sản Thực tế chấp máy móc thiết bị cho thấy hạn chế cần 111 khắc phục Theo Nghị số 11 ngày 01/07/2000 Chính phủ số giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội quy định “đối với khách hàng doanh nghiệp cầm cố tài sản máy móc, thiết bị… mà pháp luật chưa quy định phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu cần giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp cam kết với TCTD tài sản thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, khơng có tranh chấp đủ” Song thực tế việc xác định số lượng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp bao nhiêu, xác minh tính hợp pháp giấy tờ khơng đơn giản Do trường hợp NHTM phải xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ chịu thiệt thòi khơng đủ giấy tờ hợp lệ, chí vốn khách hàng cố tình lừa đảo Chính vậy, Chính phủ cần có chương trình cấp quyền sở hữu tài sản có giá trị như: máy móc, dây chuyền sản xuất, nhà cửa… cung cấp công khai thông tin quyền sở hữu c Chính phủ cần có quy định việc mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm Chính phủ cần quy định rõ loại tài sản bắt buộc phải mua bảo hiểm, loại tài sản khơng thiết phải mua Có vậy, vừa bảo vệ quyền lợi TCTD, vừa tạo thống toàn hệ thống Đồng thời, Chính phủ cần quy định rõ mức phí áp dụng cho loại tài sản đảm bảo sở thông tin sau: giá trị tài sản, tốc độ hao mòn tài sản, thời hạn vay, quy mô khoản vay…để tránh trường hợp không đồng quy định mức phí cơng ty bảo hiểm gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng lẫn khách hàng d Chính phủ cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc xử lý tài sản bảo đảm nhằm hạn chế tổn thất cho ngân hàng việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm hình thức xử lý tài sản bảo đảm, thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời thành lập thêm nhiều trung tâm đấu giá mang tính chuyên nghiệp phạm vi nước nhằm thực nhanh chóng thuận tiện 112 cho bên phải xử lý tài sản bảo đảm mà cần có tham gia Trung tâm bán đấu giá 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước NHNN nắm giữ chức quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ, tín dụng NHNN cần tiếp tục có biện pháp hỗ trợ hoạt động NHTM nói chung hoạt động bảo đảm tiền vay nói riêng - NHNN cần phải nhanh chóng bổ sung hoàn thiện sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm tiền vay NHNN phải có văn cụ thể hướng dẫn cho TCTD việc thực quy định pháp luật hoạt động bảo đảm tiền vay, thường xuyên tổ chức kiểm tra kiểm soát việc thực TCTD Bên cạnh NHNN cần sớm phát đệ trình vướng mắc lên Chính phủ để tạo hành lang pháp lý thơng thống cho hoạt động ngân hàng hoạt động bảo đảm tiền vay Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi ban hành văn pháp quy ngày hoàn thiện, nhanh chóng ban hành luật sở hữu tài sản đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà ở… - NHNN cần phải chủ động phối hợp với Bộ, ngành có liên quan để thực có hiệu việc hướng dẫn thực quy đinh hoạt động bảo đảm tiền vay - Nâng cao chất lượng thông tin Trung tâm thông tin NHNN đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật, xác khách hàng phục vụ cho hoạt động thẩm định NHTM Thường xuyên tổ chức đào tạo để nâng cao kiến thức phục vụ cho hoạt động đánh giá, phân tích…Tuyên truyền, hướng dẫn giúp ngân hàng nhận thức ý nghĩa việc cung cấp thông tin khách hàng vay vốn - Nâng cao vai trò quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế thông qua công 113 cụ lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,…nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng bảo đảm thị trường tài hoạt động lành mạnh, ngăn ngừa việc TCTD hạ thấp tiêu chuẩn nguyên tắc cấp tín dụng để cạnh tranh thu hút khách hàng - Nâng cao chất lượng hoạt động tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động TCTD, giúp cho ngân hàng cạnh tranh lành mạnh tối thiểu hoá rủi ro hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm tiền vay, bước thúc đẩy kinh tế phát triển Thứ nhất, ngân hàng thương mại chịu điều chỉnh trực tiếp ngân hàng Nhà nước Do để nâng cao vai trò điều tiết kinh tế vĩ mơ, tăng cường quản lý tín dụng, nhằm bảo đảm thị trường tài hoạt động ổn định cạnh tranh lành mạnh, ngăn chặn việc hạ thấp tiêu chuẩn, nguyên tắc tín dụng để cạnh tranh thu hút khách hàng Bên cạnh đó, tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, buộc tổ chức tín dụng phải thực chế tín dụng thống nhất, hệ thống biện pháp bảo đảm tiền vay để tạo lành mạnh, cơng hoạt động tín dụng Những sai phạm phải xử lý kịp thời nghiêm túc đối tượng tham gia, quốc doanh Thứ hai, NHNN nên chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Cơng an, Tổng cục địa chính…nhằm sửa đổi bổ sung văn quy phạm nhằm xúc tiến hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm tiền vay Thứ ba, NHNN tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, để từ nắm bắt khó khăn vướng mắc công tác bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, từ đệ trình kịp thời lên Chính phủ, Quốc Hội nhằm tìm kiếm giúp đỡ kịp thời Chẳng hạn tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, quyền thuê đất đòi hỏi NHNN Việt Nam cần tham mưu cho Thủ Tướng Chính phủ đề xuất lại với Chính phủ, Quốc Hội sửa đổi bổ sung kịp thời luật thuế thu nhập doanh 114 nghiệp, luật thuế chuyển quyền sử dụng đất để miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho TCTD, thuế chuyển nhượng tài sản nói chung quyền sử dụng đất nói riêng trường hợp phải xử lý để thu hồi nợ Nếu kiến nghị khơng chấp thuận nên giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức hợp lý 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hoạt động bảo đảm tiền vay toàn hệ thống nâng cao chất lượng hoạt động này, phát có biện pháp xử lý kịp thời rủi ro xảy trước, sau cấp tín dụng Hoạt động kiểm tra phải tiến hành toàn diện, triệt để, xác tất lĩnh vực có hoạt động bảo đảm tiền vay - HĐQT phải đưa chiến lược tín dụng thời kỳ có kế hoạch quản trị rủi ro hợp lý Cần trọng đầu tư vào công nghệ thơng tin, đại hố chương trình giao dịch, khai thác tốt liệu, nâng cao chất lượng việc thực biện pháp bảo đảm an toàn vốn tín dụng - Về cơng tác nhân sự, VCB Việt Nam cần hỗ trợ công tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán toàn ngân hàng kiến thức quản trị ngân hàng nói chung, tài sản bảo đảm nói riêng; thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, tập huấn đề cử cán xuất sắc đào tạo, học tập nước để học hỏi kinh nghiệm nắm bắt xu thế giới, từ khơng ngừng nâng cao khả làm việc, đưa định đắn, tạo thêm nhiều khách hàng mà bảo đảm an toàn lợi nhuận cho ngân hàng Bên cạnh việc nâng cao chất lượng trình độ cán nhân viên, ngân hàng nên quan tâm đến lợi ích cán nhân viên, đồng thời tạo môi trường làm việc thân thiện hiệu quả, có sách khen thưởng kỷ luật cách công 115 - Về mặt công nghệ, VCB Việt Nam cần nâng cao chất lượng phần mềm sử dụng hoạt động bảo đảm tiền vay, cần xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng đến giao dịch với ngân hàng, khách hàng tiềm năng, tài sản đảm bảo để từ tạo điều kiện thuận lợi để cán tra cứu cách nhanh chóng Đồng thời rút ngắn khâu thẩm định khách hàng khách hàng tiềm năng, nâng cao hoạt động bảo đảm tiền vay Bên cạnh đó, ngân hàng cần hỗ trợ phần mềm quản lý chi nhánh theo hướng đồng bộ, phù hợp đặc thù ngân hàng nhằm khai thác tốt liệu q trình tác nghiệp, nâng cao chất lượng tín dụng nói chung hoạt động bảo đảm tiền vay nói riêng - Cuối cùng, ngân hàng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tình hình thực cơng tác bảo đảm tiền vay chi nhánh trực thuộc nhằm phát kịp thời xử lý kịp thời tránh rủi ro cho chi nhánh cho tồn hệ thống Cơng việc cần thực cách toàn diện tất chi nhánh, thực thường xun xác Tóm lại: Chiến lược hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động bảo đảm tiền vay không nhiệm vụ cấp thiết quan trọng riêng ngành ngân hàng mà nhiệm vụ chung Chính phủ, quan chức năng, chiến lược tảng nhằm lành mạnh hố thị trường tài tạo điều kiện phát triển kinh tế giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 116 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển kinh tế quốc tế nay, nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam hệ thống ngân hàng Việt Nam không ngừng đổi hoàn thiện, ngày chứng tỏ vai trò kinh tế Trong q trình hoạt động ngân hàng ln trọng mở rộng tín dụng để tăng thị phần, nâng cao uy tín vị ngân hàng Nhưng với chất lượng tín dụng có nguy giảm sút Vietcombank Quy Nhơn khơng nằm ngồi xu hướng Sự đời quy chế chấp, cầm cố bảo lãnh vay vốn đáp ứng mong đợi ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trình xử lý TSBĐ, góp phần khơng nhỏ đến việc giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh đảm bảo an tồn vốn vay Tuy nhiên tình hình kinh tế có nhiều biến động nhiều nhân tố khách quan chủ quan trình thực biện pháp BĐTV nhiều mặt hạn chế khó khăn vướng mắt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Chính việc thực biện pháp BĐTV chưa đạt chất lượng, nhiều tồn vướng mắc dẫn đến chất lượng tín dụng giảm Đây vấn đề đặt khơng NHTM mà đòi hỏi quan tâm mức kịp thời quan chức Việc xây dựng vận dụng linh hoạt hình thức BĐTV nhiệm vụ khơng đơn giản, cần phối hợp quan liên quan, mục tiêu chiến lược đồng Mặc khác đòi hỏi Vietcombank Quy Nhơn phải tìm phương cách để kinh doanh có hiệu ngày mở rộng thị phần Do Vietcombank Quy Nhơn việc đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay cần thiết, để thấy thực trạng khó khăn vướng mắc áp dụng từ đưa hướng hồn thiện góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn pháp luật [1] Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường (2005): Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT_BTP-BTNMT ký ngày 16/6/2005 Hướng dẫn việc đăng ký, chấp, bảo lãnh QSDĐ, tài sản gắn liền với đất [2] Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006): Nghị định 163/2006/NĐ-CP ký ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm văn sửa đổi, bổ sung liên quan [3] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001): Quyết định 1627/2001/QĐNHNN ký ngày 27/3/2005 NHNN Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng [4] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005): Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ký ngày 19/4/2005 Thống đốc NHNN Ban hành quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD [5] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2003): Luật đất đai 2003 [6] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2005): Bộ Luật dân 2005 [7] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2005): Luật nhà 2005 [8] Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2010): Luật tổ chức tín dụng 2010 II Tài liệu tham khảo khác [9] Hồ Diệu (2002), Quản trị Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội [10] Phan Thị Thu Hà (2006), Giáo trình ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [11] PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương (2012), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế, TP Hồ Chí Minh [12] TS Nguyễn Hòa Nhân (2012), PGS TS Lâm Chí Dũng – TS Hồ Hữu Tiến, Ths Võ Văn Vang – Ths Trịnh Thị Trinh – Ths Đặng Tùng Lâm, Giáo trình Tài Tiền tệ, NXB Tài chính, Hà Nội [13] Lê Văn Tề, Nguyễn Thị Liễu (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [14] Ngô Thị Phượng (2012), Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, Luận văn thạc sĩ kinh tế [15] Tạp chí ngân hàng, Số chuyên đề năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 [16] Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề 11/2007, Số 2, Tr.18 - 20 [17] Tạp chí Thị trường tài tiền tệ 2011, số 322+323, Tr.51 - 55 [18] Nguyễn Thị Mỹ Tiên (2012), Thông tin bất cân xứng hoạt động tín dụng cá nhân ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM, Luận văn Thạc sĩ kinh tế [19] Trương Thị Tường Vi (2012), Thẩm định quản lý TSBĐ hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh ... CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 47 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY. .. bảo tiền vay Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Quy Nhơn nhằm tổng kết thực trạng công tác BĐTV Vietcombank Quy Nhơn, qua đưa giải pháp để hồn thiện hoạt động BĐTV Chi nhánh... HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUY NHƠN 93 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA VIETCOMBANK QUY NHƠN 93
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh quy nhơn , Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh quy nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn